Provincie Friesland

Persberichten

Nieuwe vertaalverordening Friestalige stukken in de maak

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben een nieuwe vertaalverordening laten maken voor Friestalige stukken en vragen nu Provinciale Staten om hiermee in te stemmen. Deze verordening regelt het schriftelijk gebruik van de Friese en Nederlandse taal door bestuursorganen van de provincie Fryslân. En is nodig omdat in 1996 de Awb gewijzigd werd en de huidige verordening tot onduidelijkheden kan leiden.

Daarom wordt voorgesteld om de oude verordening uit 1985 Verordening inzake het schriftelijk gebruik van de Nederlandse en Friese taal door de bestuursorganen van de provincie Friesland in te trekken. En tegelijkertijd de nieuwe Oardening oangeande it skriftlik brûken fan de Fryske en Nederlânske taal troch bestjoersorganen fan de provinsje Fryslân vast te stellen. De Provincie is bevoegd en eerstverantwoordelijke om een dergelijke vertaalverordening op te stellen. Bovendien past het in het provinciaal beleid om de tweetaligheid te bevorderen in en door de provincie. Het Fries wordt steeds vaker gebruikt in het bestuurlijk verkeer, maar besluiten moeten door elke betrokkene begrepen kunnen worden.

Tegelijkertijd wordt in de provinciale legesverordening een tarief opgenomen voor de Nederlandse vertaling van een Friestalig stuk. Dit vertalen is gratis wanneer het om notulen gaat van een bijeenkomst van een vertegenwoordigend provinciaal orgaan en de aanvrager bij het onderwerp betrokken is. Het is ook gratis bij notulen van de vaststelling van algemeen bindende voorschriften en beleidsregels of als het gaat om een besluit of een andere handeling en de aanvrager belanghebbende is. Is dat niet het geval dan kost het vertalen 10,- per A4 met een maximum van 500,- per stuk.

Voor meer informatie over dit bericht kunt u kontakt opnemen met het Informatiecentrum van de provincie Fryslân

Nummer: 152
Datum: 27 juli 1999

Deel: ' Nieuwe vertaalverordening Friestalige stukken in de maak '
Lees ook