Gemeente Breda


NIEUWE VOORWAARDEN VERKOOP ONROERENDE ZAKEN DOOR GEMEENTE

De gemeente Breda heeft nieuwe verkoopvoorwaarden opgesteld die in principe gaan gelden voor alle verkopen van onroerende zaken . Het gaat hierbij onder meer om de verkoop van bouwkavels, snippergroen, woningen en andere gebouwen. Een belangrijk verschil met de voorwaarden die op dit moment gelden, is dat de verplichting om een nieuwbouwhuis na voltooiing vijf jaar te bewonen, niet langer geldt. Het gemeentebestuur stelt zich op het standpunt dat Breda een groeistad is, waar iedereen zich vrij mag vestigen.

De nieuwe ‘Algemene verkoopvoorwaarden gemeente Breda 1999’, hebben betrekking op alle verkopen van onroerende zaken door de gemeente Breda. In de praktijk verandert er voor de meeste kopers niet zoveel.

Een belangrijk verschil is dat de huidige verplichting van bewoning van een nieuwbouwwoning gedurende vijf jaar, vervalt. Het gaat hierbij om een verplichting die onderdeel uitmaakt van de verkoopovereenkomst bij de verkoop van bouwkavels door de gemeente.

Wanneer een bouwkavel wordt gekocht, blijft de verplichting gehandhaafd hierop binnen een jaar een woning te bouwen en deze te voltooien. De gemeente stelt hierbij dat alle inwoners van de stad er belang bij hebben dat nieuwbouwwijken zo snel mogelijk worden gerealiseerd. Het leefklimaat in wijken wordt verstoord indien er half afgebouwde woningen staan.

De nu geldende algemene verkoopvoorwaarden zijn in 1979 door de gemeenteraad vastgesteld. Ontwikkelingen op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en in de vastgoedpraktijk gaven aanleiding de voorwaarden aan te passen. De nota Grondbeleid, (1996) bevatte al een voorstel tot herziening van de algemene verkoopvoorwaarden. Ook de wijziging en uitbreiding van de wetgeving van onder meer het (nieuw) Burgerlijk Wetboek en de Algemene wet bestuursrecht , leidde tot de noodzaak tot aanpassing. Tenslotte geven zaken als milieu (bodemgeschiktheidsbepaling of het gescheiden inzamelen van bouwafval), stedenbouwkundige randvoorwaarden of andere verplichtingen aan de koper de noodzaak tot wijziging aan.

De uitgave waarin de algemene verkoopvoorwaarden in worden opgenomen, zal naar verwachting na de zomervakantie gereed zijn. Kopers van onroerende zaken krijgen deze automatisch toegezonden.

Het collegevoorstel voor de nieuwe ‘Algemene Verkoopvoorwaarden gemeente Breda 1999’ komt aan de orde in de commissie Economische Zaken, Cultuur en Grondbedrijf van 18 mei en in de gemeenteraad van mei.

Breda, 4 mei 1999

Deel: ' Nieuwe voorwaarden verkoop onroerende zaken Breda '
Lees ook