MINISTERIE FIN

https://www.minfin.nl

MIN FIN: WET FINANCIERING DECENTRALE OVERHEDEN

PERSBERICHTNR. 99/281 Den Haag 26 november 1999

NIEUWE WET FINANCIERING DECENTRALE OVERHEDEN NAAR KAMER

Vandaag is de nieuwe Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) naar de Kamer gezonden. Deze wet vervangt de oude Wet financiering lagere overheid (Wet filo), omdat met name door de start van de derde fase van de Economische en Monetaire Unie (EMU) en de ontwikkelingen in de financiële wereld de Wet filo was verouderd. In de wet is onder meer geregeld dat het aantrekken van leningen, het uitzetten van middelen en het verstrekken van garanties alleen nog mag geschieden uit hoofde van de publieke taak. Bankachtige activiteiten, zoals ontplooid door de provincie Zuid-Holland, zijn hiermee ook expliciet verboden. Voorts is een belangrijk uitgangspunt dat gebruik van derivaten en het uitzetten van overtollige middelen op .prudente. wijze dient te geschieden. De invulling van het begrip prudent in dit verband zal geschieden in een nog op te stellen ministeriële regeling.
Tevens beoogt het wetsvoorstel grote fluctuaties in de rentelasten te vermijden, gezien de mogelijke gevolgen hiervan voor de financiële positie van openbare lichamen. Met het oog hierop grijpt de wet primair aan bij de beheersing van het renterisico op zowel de korte als de lange financiering.

Het belang van een transparante verslaglegging wordt in de memorie van toelichting van het wetsvoorstel benadrukt. Hiertoe zal een financieringsstatuut verplicht worden gesteld, waarin openbare lichamen de kaders voor het financieringsbeleid dienen vast te leggen. Daarnaast zullen in de Comptabiliteitsvoorschriften bepalingen worden opgenomen die het opstellen van een financieringsparagraaf in de begroting en het jaarverslag voor openbare lichamen verplicht stellen. In deze paragrafen dienen openbare lichamen in te gaan op de uitvoering van het financieringsbeleid.

De actualisering van de Wet financiering lagere overheid is in 1998 ter hand genomen, omdat is gebleken dat er sinds de wet in 1987 in werking is getreden veel is veranderd in de financiële sector. Er zijn veel nieuwe financiële producten op de markt gekomen. Bovendien is door de start van de derde fase van de Economische en Monetaire Unie een Europese kapitaalmarkt ontstaan. Verder is bij de openbare lichamen zoals provincies en gemeenten, sprake van een toenemende professionalisering van de treasury-functie, een verandering van de activastructuur en het gebruik van nieuwe financiële instrumenten. Het belangrijkste uitgangspunt van het nieuwe wetsvoorstel blijft het bevorderen van een solide financieringswijze door openbare lichamen. Hiermee wordt bijgedragen aan een goede kredietwaardigheid en daarmee een goede collectieve positie op de eurokapitaalmarkt. Het nieuwe wetsvoorstel geeft tevens duidelijke richtlijnen voor het uitoefenen van toezicht door de toezichthouders.
De volledige tekst van het wetsvoorstel staat op de internetsite van het ministerie van Financiën: www.minfin.nl.

Woordvoerder: drs. F.F.M. Kemperman
Tel.nr.: 070 - 342 8236

26 nov 99 11:50

Deel: ' Nieuwe Wet financiering decentrale overheden naar Kamer '
Lees ook