Gemeente Nieuwegein

Gemeente doet mee aan project mobiliteitsbeperking bij bedrijven

De gemeente Nieuwegein neemt deel aan het samenwerkingsproject 'Mobilteitsbeperking bij bedrijven'. Doel van dit project is de groei van de automobliteit op en rond bedrijventerreinen te beperken. Dit moet leiden tot minder uitlaatgassen, een geringere toename van geluidshinder, het bereikbaar houden van de economische centra en tot duurzaamheid van de bedrijfsterreinen. Een vervoersonderzoek bij bedrijven die zich in de gemeente willen vestigen, zal moeten uitwijzen welke besparingen er per bedrijf mogelijk zijn voor zakelijk - en woon-werkverkeer. De gemeente meldt de te onderzoeken bedrijven aan, waarna het wordt uitgevoerd door het Regionaal Vervoermanagement Centrum Midden-Nederland. In een pilot wordt inmiddels bij enkele gemeenten in de praktijk onderzocht of een vervoersonderzoek al in een vroeg stadium van bedrijfsvestiging zinvol en haalbaar is.

Het project is een onderdeel van het Provinciaal Milieubeleidsplan 1998-2002, dat in nauwe samenwerking met de gemeenten is ontwikkeld. Het plan sluit ook goed aan bij het Nieuwegeins Milieubeleidsplan 1999.2002. In dit plan wordt namelijk onder meer gesproken over een plan van aanpak om vervoermanagement bij bedrijven te stimuleren. Ook worden momenteel de mogelijkheden voor vervoermanagement bij het nieuwe bedrijventerrein Het Klooster onderzocht. De resultaten hiervan kunnen goed van pas komen bij het provinciale project.

Deel: ' Nieuwegein doet mee aan 'Mobiliteitsbeperking bij bedrijven' '
Lees ook