Gemeente Nieuwegein

B&W geeft goedkeuring aan Nota van Uitgangspunten Het Klooster (26 januari)

Het college van Burgemeester en Wethouders is op 25 januari 2000 akkoord gegaan met de Nota van Uitgangspunten Bedrijventerrein Het Klooster. De nota geeft een overzicht van alle gegevens die nodig zijn voor de verdere ontwikkeling van het gebied. Het aspect duurzaamheid speelt daarbij een belangrijke rol.

Het gebied Het Klooster wordt de komende jaren ontwikkeld tot een modern bedrijvenpark. Het doel is om van het gebied een multifunctionele werklocatie te maken: naast werk wordt het gebied ook geschikt en aantrekkelijk gemaakt voor andere functies zoals sport, recreatie, toerisme en kunst. In mei vorig jaar heeft de Raad ingestemd met het Plan van Aanpak voor Het Klooster. In dat plan zijn de randvoorwaarden opgenomen voor de ontwikkeling van het gebied. De Nota van Uitgangspunten is de volgende stap. In deze nota is de fysieke situatie van het gebied beschreven. Daarbij gaat het om de bodem, de waterhuishouding maar ook om bijvoorbeeld de cultuurhistorie van het landschap.
Daarnaast is het bestaand beleid van rijk, provincie en de gemeente Nieuwegein geïnventariseerd. Op basis daarvan zijn vanuit diverse invalshoeken, zoals economie, milieu en verkeer en vervoer, de ontwikkelingsmogelijkheden voor het gebied aangegeven.

De Nota van Uitgangspunten wordt de komende weken verder uitgewerkt tot een concept-Ontwikkelingsvisie. De plannen, die tot nu toe nog vrij abstract en algemeen zijn, worden dan meer concreet. Zodra dit conceptplan klaar is, start de inspraak.

Bij de ontwikkeling van het terrein hecht de gemeente veel belang aan het milieu en duurzaamheid. De gemeente start binnenkort een Milieu effecten Onderzoek (mer-procedure). De effecten van de voorgestelde maatregelen op milieu, ecologie en duurzaamheid worden dan uitgebreid onderzocht.
Het voorstel tot het voeren van een mer-procedure en de Nota van Uitgangspunten liggen ter inzage bij de afdeling communicatie.

Deel: ' Nieuwegein keurt Nota Uitgangspunten Het Klooster goed '
Lees ook