Gemeente Nieuwegein

Gemeente zoekt locaties voor ondergrondse afvalcontainers Eind 1999 is de gemeenteraad tot het besluit gekomen de Splitser op te heffen en glas en papier in te zamelen via een systeem van ondergrondse containers. Het college van burgemeester en wethouders heeft nu vastgesteld hoe dat systeem wordt ingevoerd. Zo is besloten de wijknetwerken om advies te vragen over de beoogde 75 locaties voor ondergrondse containers. Ook is extra aandacht voor belangen van omwonenden van deze locaties. Naar verwachting zullen eind 2002, begin 2003 ondergronds glas- en papiercontainers worden geplaatst, verspreid over de gehele gemeente. Op elk van deze locaties kan glas en oud papier worden gebracht. Bovengronds zijn dan alleen pilaren te zien van ongeveer 1 meter hoog. Flats worden zoveel mogelijk voorzien van inpandige papiercontainers. Na 2006 vervangt de gemeente huidige 50 bovengrondse glascontainers door extra ondergrondse containers op 20 tot 25 locaties.

Waarom een ander systeem van afvalinzameling?
Momenteel haalt de gemeente glas en papier nog op met de Splitser. Het is echter gebleken dat de het inzamelresultaat veel lager is dan de landelijke normen en ook lager dan in gemeenten met een systeem van ondergrondse afvalcontainers. Ook blijkt het werken met de Splitser slecht voor de gezondheid van de medewerkers. Daar komt bij dat de kosten van de Splitser relatief hoog zijn.
Onderzoek uit 1998 laat zien dat de inwoners van Nieuwegein die geen afval scheiden, dit vaak nalaten omdat het afval niet vaak genoeg wordt opgehaald of omdat ze bezwaar hebben tegen het bewaren van afval. Met de ondergrondse containers komt de gemeente tegemoet aan deze bezwaren: men kan er 24 uur per dag terecht. Ook bleek dat driekwart van de bevolking glas al bij de glasbak brengt. Die glasbak komt nu in veel gevallen dichter bij huis.

Aandachtspunten
Uit ander onderzoek (2001) blijkt dat er onder de bewoners een flink aantal voorstanders van de ondergrondse afvalcontainers is. Maar een even groot deel heeft twijfels over het systeem. Er is vooral vrees voor zwerfvuil rond de containers. Het college heeft dan ook expliciet uitgesproken dat het schoonhouden van de omgeving van een ondergrondse container extra aandacht behoeft. Ook zal bij elke container een prullenbak worden geplaatst. Verder wil het college geluidsoverlast zoveel mogelijk voorkomen. De gemeente zal daarnaast speciaal aandacht hebben voor het voorkomen van stankoverlast, de inpassing van de pilaren in het straatbeeld, de bereikbaarheid van de containers voor minder validen en de vandalismebestendigheid. Op al deze punten scoren ondergrondse containers (veel) beter dan de bovengrondse variant.

Waar komen de containers?
Alle locaties moeten nog worden bepaald. Dat is nog niet zo eenvoudig, want zo´n locatie moet aan veel eisen voldoen. Zo mogen er geen kabels, leidingen, riolen of duikers in de grond liggen. Echter, elke gemeente heeft tegenwoordig een enorme hoeveelheid van dit soort zaken in de grond liggen. Ook moet een container circa vijf meter van een boom af staan. Verder is onder meer van belang: de bodemgesteldheid, verkeersveiligheid en verlichting. Er mogen geen parkeerplaatsen verdwijnen. Voorkeurlocaties zijn bijvoorbeeld bij winkelcentra en belangrijke wegen.
De mogelijke locaties worden eerst aan de wijknetwerken voorgelegd. Daarna kan iedereen er zijn mening over geven via een inspraakprocedure. Vervolgens zal de gemeente ook nog bouwvergunningen voor de containers aan moeten vragen en in veel gevallen een procedure moeten volgen voor vrijstelling van het bestaande bestemmingsplan, of de voorschriften in dat bestemmingsplan.

KCA, textiel, blik
In de nieuwe situatie kan men Klein Chemisch Afval alleen nog kwijt bij het Aanbiedstation. Het textiel wordt dan niet meer door de gemeente ingezameld, maar door charitatieve inzamelaars, zoals het Leger des Heils, KICI en Humana. Men kan textiel ook bij het Kringloopcentrum brengen. Blik wordt in de huidige situatie ook apart door de Splitser opgehaald. Maar omdat blik tegenwoordig heel goed uit het gewone huisafval is te halen, kan dat gewoon bij het normale huisafval.Invoerdatum 25-7-2001


Copyright © Gemeente Nieuwegein Martinbaan 2
3439 NN Nieuwegein

Deel: ' Nieuwegein zoekt locaties voor ondergrondse afvalcontainers '
Lees ook