Gemeente Nieuwegein

Nieuwegeinse begroting van 2000 en 2001sluitend, vanaf 2002 verslechtering
(19 november)

Met als thema "Ruimte voor goed beheer" presenteert het college van burgemeester en wethouders aan de Nieuwegeinse gemeenteraad een sluitende begroting voor het jaar 2000. Ook voor 2001 kan dit positieve resultaat worden voorgelegd, maar het meerjarenperspectief vanaf 2002 vertoont een duidelijke begrotingsverslechtering. Voor het sluitend maken van de begroting in 2000 en 2001 wordt structureel een bedrag van f 10 miljoen aan bespaarde rente ingezet.

Bij de beoordeling van deze financiële positie van de gemeente Nieuwegein geven b. en w. uitvoering aan de maatregelen die al in 1999 bij de begroting zijn aangekondigd. Dat geldt voor de tarieven van de OZB en het rioolrecht. De tarieven voor de Reiniging en Afvalstoffen worden iets meer verhoogd. Dit is het gevolg van aanpassing aan de arbeidskwaliteitsnorm voor de beladers.
Er is geen financiële ruimte voor nieuw beleid; wel zullen enkele gesignaleerde knelpunten worden aangepakt. Dat is op het gebied van veiligheid: de post Brandweer (o.a. kosten repressie / uitruk naar wijken Galecop en Laagraven)) ; het zorgaspect: posten Welzijnszaken (huiswerkbegeleiding voor Surinaamse en Antilliaanse kinderen), jeugdbeleid en algemeen maatschappelijk werk); Stadsbeheer (Spelen in Nieuwegein en Gladheidsbestrijding) en kwaliteitsverbetering: kosten bij de Bestuursdienst voor aansluiting van Nieuwegein bij de ombudsman. In 2000 betreft dit een bedrag van f 635.475,- en in 2001 en de jaren daarna f 416.475,-

Het college van b. en w wil duidelijk investeren in kwaliteitsontwikkeling:
· Bouwen aan de gemeenschapszin
· Bouwen en stedelijk beheren
· Ontwikkelen gemeentelijke organisatie.

Maar deze kwaliteitsontwikkeling dient plaats te vinden in een financieel klimaat dat duidelijk zijn beperkingen kent. Om dit te bereiken zijn beleidskeuzes nodig en het vraagt op diverse gebieden een cultuurverandering van bestuur en ambtelijk apparaat. Er is geen geld voor het Meerjaren Investeringsplan, voor toekomstig onderhoud van de openbare ruimtes en de gemeentelijke gebouwen en de kosten van Stadsvernieuwing. Het is duidelijke dat er maatregelen nodig zijn om bestaande voorzieningen in de toekomst te kunnen handhaven.

Het college meent daarom dat het tijd is om nu in te grijpen, wil zij de oplossingen kunnen aanreiken voor een ombuiging van het meerjaren tekort vanaf 2002 . B. en w. willen dit bereiken op basis van een Plan van Aanpak. De leden van het Directieteam hebben opdracht gekregen nog voor het eind van dit jaar dit Plan van Aanpak op te stellen, waarin vier elementen centraal zullen staan:
· Het maken van afspraken voor een verbeterde budgetdicipline. · Het hanteren van kostendekkende producten en dienstverlening. · Het zichtbaar maken in de begroting van de lasten van voorzieningen · Het opstellen van een ombuigingsprogramma.

Deze punten moeten in samenhang tot elkaar leiden tot het oplossen van de geschetste problematiek vanaf het jaar 2002. Bereikt moet worden dat er een structureel sluitende begroting kan worden opgesteld; dat beklemde reserves worden vrijgemaakt en dat er financiële ruimte komt om de noodzakelijke meerjaren (investerings-en onderhoudsprogramma's) te kunnen uitvoeren.

In de beleidsbegroting geeft het college aan dat op haar verzoek recent een rapport is uitgebracht IJkpunten en uitgaven gemeente Nieuwegein. Doel van het onderzoek van het bureau Deloitte & Touche was op hoofdlijnen inzicht te krijgen in de uitgaven en inkomsten van de gemeente gerelateerd aan financiële ijkpunten. Dat zijn geobjectiveerde normeringen voor het uitgavenniveau van met elkaar samenhangende gemeentelijke taken. Op basis van de ijkpunten ontvangt de gemeente geld via het Gemeentefonds. Het onderzoek toont aan dat Nieuwegein per inwoner per saldo duidelijk meer uitgeeft dan het via de algemene uitkering ontvangt.

Op donderdag 16 december 1999 buigt de gemeenteraad zich over de Beleidsbegroting 2000 en zal het college de voorstellen voor aanpak van de financiële problemen vanaf 2002 verdedigen. De vergadering begint reeds in de middaguren: om 13.00 uur in de raadzaal


----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------

Voorgestelde begrotingscijfers:
· In de meerjarenbegroting 1999-2003 was voor 2000 een bedrag van f
3,1 miljoen aan Beo's geraamd.(Bedrijfseconomische onderzoeken). In de begroting 2000 blijkt een bedrag van f 2,5 miljoen gerealiseerd. Derhalve een restant bedrag van f 6 ton. Dit bedrag wordt beschouwd als een hypotheek in de meerjarenbegroting 2000-2004. Dit bedrag wordt meegenomen in het genoemde Plan van Aanpak.
· Afvalstoffenheffing: De inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval is sinds de begroting 1999 kostendekkend. De tarieven zullen met 12,5% stijgen tot f 343,20 voor eenpersoonshuishoudens (was f 305,08) en f 490,44 voor meerpersoonshuishoudens (was f 436,20). In deze stijging zijn de gevolgen meegenomen van de zogenaamde P-90 norm. Dat geeft aan aan dat personeel in een leeftijdscategorie een op die leeftijd afgestemde hoeveelheid kilo's, zakken of containers mag belanden tijdens een
8-urige werkdag. De kosten voor inzameling van huisvuil nemen door deze normhantering alleen al met f 365.000,- toe. · Rioolrecht: Uitgaand van kostendekkend onderhoud en inspectie is een verhoging van het rioolrecht nodig met 8,4% naar f 90,84 (was f
83,76).
· Onroerende zaakbelasting: (tarieven gelden per f 5000,- economische waarde):
Hier is in de begroting 2000 de verhoging toegepast die was afgesproken bij de begrotingsbehandeling in 1999 waarbij tevens de maximale differentiatie tussen woningen niet woningen van 20% is toegepast. Daarnaast geldt de reguliere trendmatige verhoging van 3%: Woningen tarief 2000-2004 (eigenaren f 11,10, gebruikers f 8,88). Was f 8,29 en f 6,68
Niet-woningen tarief 2000-2004 (eigenaren f 13,31, gebruikers f
10,65). Was f 8,29 en f 6,68.
· Hondenbelasting: f 86,40 per hond per jaar (was f 84,-). · Leges: In het Plan van Aanpak dat nu wordt opgesteld worden vóór de zomer van 2000 voorstellen gedaan voor aanpassing van de leges, waarbij uitgegaan wordt van het principe van kostendekkendheid.

Deel: ' Nieuwegeinse begroting van 2000 en 2001 sluitend '
Lees ook