Provincie Utrecht


Persbericht
08 januari 1999

Nieuwjaarsboodschap Commissaris van de Koningin van Utrecht, mr. B. Staal. Uitgesproken tijdens het nieuwjaarsmuziekfeest in Muziekcentrum Vredenburg op 8 januari 1999

Welkom
In tien jaar tijd is er een traditie gegroeid van een jaarlijks Nieuwjaarsmuziekfeest waar burgers en bestuurders uit de provincie elkaar in informele sfeer ontmoeten. Een feest waarin Cultuur, Ontmoeting en Ontspanning de hoofdrol spelen. Een feest waarbij we even stilstaan bij de goede voornemens en nieuwe plannen die bij een nieuw jaar horen.

Prominente gasten
Er zijn zeer vele prominente bezoekers onze gast, zowel uit de kerkelijke als uit de publieke overheid. Ik hoop dat u mij toestaat hen in deze éne iedereenomvattende openingszin van harte welkom te heten. Wij zijn werkelijk blij dat u onze gast wilt zijn.

Opstelten
Eén uitzondering wil ik graag maken met een speciaal welkom aan de burgemeester van onze provinciehoofdstad. Mijnheer Opstelten, wij vieren ons Nieuwjaarsmuziekfeest opnieuw in uw stad en wij zijn blij dat u daar bij wilt en kunt zijn.

Eeuw- en millennium wisseling
We staan aan het begin van het eind van de eeuw. Op talloze manieren krijgt zo'n laatste jaar een accent. Het heeft iets van mystiek, zo'n eeuwwisseling, zelfs een millenniumwissel. Of is het straks toch een gewone jaarwisseling? Zeker is dat we met meer dan gewone belangstelling kijken naar de vraag of onze technische vooruitgang op dat moment wel stand houdt. Telefoon, openbaar vervoer, verwarming, liften enz. enz. Er wordt gelukkig veel energie besteed aan de millenniumcheck.
Het andere aspect is de uitnodiging die er van zo'n bijzonder moment in de historie uitgaat. Er zijn verschillende initiatieven om de millenniumwissel op spectaculaire wijze kracht bij te ztten. Ik noem één voorbeeld, hier in onze provinciehoofdstad. Het Centraal Museum te Utrecht bereidt in samenwerking met vele anderen - de provincie levert graag ook een bijdrage - een uitzonderlijke expositie voor die uitsluitend vanaf de Domtoren te bezien is. Ik feliciteer Utrecht met de creativiteit en voortvarendheid waarmee aan dat project gewerkt wordt.

De toekomst van/voor de provincie
Er is de laatste jaren veel gediscussieerd over de toekomst voor de provincies. Alle discussies opgeteld blijft het bij het oude. D.w.z. de oude vorm, maar met een gewijzigde inhoud. We zetten onvoorwaardelijk in op het model van de drie rechtsstreeks gekozen bestuurslagen: Rijk, provincies, gemeenten. Tussenvormen waarmee we gewerkt hebben, moeten weer gesaneerd worden.

Dat moet zorgvuldig gebeuren, want er mogen geen dingen tussen wal en schip raken. Maar zorgvuldigheid mag geen excuus zijn voor stroperige traagheid. Het Kabinet moet dit jaar werk maken van het herverdelen van de Kaderwettaken. Langer dralen dient geen enkel doel. Ik nodig minister Peper uit om de nieuwe eeuw wat dit betreft met elan te beginnen.

Transformatie
Bij de provincies is de afgelopen jaren wel het een en ander gebeurd. Ze hebben een stevige transformatie doorgemaakt. Mijn waarneming is: de provincie zijn er hard op weg die rol waar te maken. Zie wat er tot stand gebracht is op het terrein van de ouderenzorg en gezondheidszorg. De provincies zijn de grote trekker geweest van het proces om regiovisies tot stand te brengen.

Regiovisies
Zo zijn de randvoorwaarden geleverd om te voorkomen dat er in die zorgsectoren gaten vallen tussen de ene regeling en de andere. Met andere woorden: mensen hoeven niet meer tussen de wal en het schip te vallen als alle betrokkenen in zo'n zorgsector met elkaar een goed vangnet creëren: zonder overlappingen, maar ook zonder gaten.

Regionaal openbaar vervoer
Wat we hebben gedaan op het terrein van de regiovisies in de zorgsector, zullen we ook gaan doen in de sector van het regionale openbaar vervoer. Uiteraard zullen wij dat doen in goed overleg met betrokken gemeentebesturen.

Sommige dingen moet de provincie juist weer niet doen. De grote steden zijn heel wel in staat om samen met het rijk afspraken te maken en contracten te sluiten op het terrein van het grotestedenbeleid. Provincies moeten daar niet tussen willen zitten. Weg met de overlap. Grote steden kunnen hun taken goed aan, waar nodig met rijksonmidellijke taken. De provincie is er voor bovenlokale belangen.

Zo staan de grote steden voor de gigantische opgave om aan de ene kant grote bouwlokaties te realiseren en tegelijkertijd er voor te zorgen dat er binnenstedelijk geen verpaupering optreedt. Zij moeten tijdig maatregelen treffen om te voorkomen dat kwaliteit wegvloeit uit binnenstadswijken. De provincie dient zich te beperken en moet b.v. samen met de gemeenten realiseren dat de voorwaarden op het vlak van de infrastructuur goed voor elkaar komen.

Lange termijn
Het Openbaar bestuur blijft in beweging We moeten verschil maken tussen visie's of verwachtingen voor de lange termijn en de vraag van het hier en nu.Voor wat betreft de lange termijn zijn we (zeker gelet op het Europees perspectief) eerder op weg naar 100 gemeenten en 5 provincies, dan naar het alles houden bij het oude. Begrijp mij goed, discussie daarover nu heeft niet veel zin.Van belang is te kijken naar wat ons nu bezig houdt en welke actie dat vraagt. Voor het hier en nu eigentijdse beslissingen.
Welnu: Kabinet schep duidelijkheid over de herverdeling van de Kaderwettaken.Dat is nodig om in de leemte van bovenlokaal bestuur te voorzien. Het is ook nodig om helderheid te hebben over waar de grenzen van de beslissende invloed van de grote stad liggen.

Het is de andere kant van de medaille die ik net al heb laten zien: de provincie geen beslissingsinvloed in de grote stad. Schoenmaker, blijf bij je leest, dat geldt voor de grote stad en de provincie beide.

Grote steden met rijksonmiddellijke taken passen in dat beeld. Als die twee goed gescheiden zijn dan is de overlap helder genoeg voor samenwerking. Grote steden kunnen hun taak goed aan, waar nodig met behulp van rijksonmiddellijke taken. De provincie is er voor bovenlokale belangen. Als die heldere keuzes niet gemaakt worden dan denk ik dat bestuurders elkaar wel wat erg veel bezig blijven houden, en de vraag is of de burger dat kan volgen. Daar ligt ook de relatie met de verkiezingen.

Verkiezingen
We staan aan de vooravond van de verkiezingen voor Provinciale Staten. Op 3 maart is het zover: dan kunt u weer gaan stemmen. Twintig jaar geleden was er een opkomst van ca 80%. Twaalf jaar geleden kenden we een opkomst van ruim 67%.
Acht jaar geleden zakte dat cijfer naar ruim 54% en in 1995 wisten we die neergaande lijn te stabiliseren op 57,8%.

Ongetwijfeld speelt het een belangrijke rol dat de provincie een weinig bekende en weinig gekende overheidslaag voor de burger is. We doen wel veel voor de burger, maar vaak zijn het inspanningen voor randvoorwaarden waarbinnen anderen kunnen opereren. En onbekend maakt onbemind, zo zegt het spreekwoord. Toch moeten we het ons als bestuurders aantrekken. Wij moeten er alles aan doen om voor burgers duidelijk te maken wat de provincie doet, waarom zij dat doet en hoe zij dat doet.

Lastig is en bijft het dat provinciale en gemeentelijke verkiezingen vaak meer gezien worden als peilingen voor de landelijke verhoudingen. In dat opzicht is het de moeite waard je af te vragen of er iets gewijzigd moet worden aan de systematiek. Je kunt daarbij denken aan gelijktijdige verkiezingen voor gemeenteraden en provinciale staten, maar dan per één of enkele provincies, wisselend in de tijd.

Succes politieke partijen!
Graag spreek ik de wens uit dat velen de gang naar de stembus willen maken. Het is een groot goed in een democratisch land te leven en gebruik te kunnen maken van de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op alle drie de overheidslagen.De politieke partijen spannen zich in, met name met een voorlichtingsoffensief in februari, duidelijk te maken waarom het gaat bij de verkiezingen van 3 maart 1999. Ik wens hen daarbij veel succes.

Ervaringen dit jaar
Dames en heren, mijn eerste jaar als Cvdk was voor mij in vele opzichten een reden om mij snel thuis te voelen. Een provincie met veel diversiteit. Mooie steden, leefbaar buitengebied, veel cultuur-historie. Ook kwetsbaar, o.a. door het verkeer. Maar met veel vertrouwen bezie ik de toekomst. In deze provincie is veel bedrijvigheid. Economisch gaat het ons hier voor de wind. En voor wat betreftde overheid mag gezegd zijn dat de gemeenten die de basis vormen voor het bestuur in de provincies, hart hebben voor de zaak. Er wordt veel werk verzet. Daarvoor is een compliment op zijn plaats. Bestuurders, gemeenten, provincies lijken soms ver weg te staan van de burger. Ik durf de stelling aan dat op de verschillende niveaus veel werk wordt verzet in het belang van de burger.

Afsluitende wens
Tot slot. Graag wens ik u allen namens het provinciebestuur een heel goed en gezond 1999 en voor nu een heel mooie en plezierige voortzetting van het Nieuwjaarsmuziekfeest.
(Voor informatie: M.A. Copier, actueel@prvutr.nl, 030 - 258 24 60)

Deel: ' Nieuwjaarsboodschap Commissaris van de Koningin Utrecht '
Lees ook