Persbericht Amsterdam Exchanges


04 Jan 1999 Nieuwjaarstoespraak 1999 drs G.A. Möller, president-directeur AEX-Exchanges

Dames en heren,

Allereerst wens ik U allen een gelukkig nieuwjaar. Dit jaar is anders dan voorgaande jaren. In de eerste plaats is 1999 het eerste jaar dat we geen nieuwjaarsreceptie op de beursvloer houden. De reden daarvoor zal niemand ontgaan zijn. Maar er is meer gebeurd. Voor het eerst in de geschiedenis van de beurs wordt er gehandeld in een andere valuta dan onze eigen munt, de gulden. Of laat ik het anders zeggen: wij zijn gaan handelen in onze nieuwe nationale en Europese munt, de euro. Minister Zalm van Financiën is zo goed geweest om vanmorgen naar onze beurs te komen om dit historische moment in te luiden. Want de euro is nu van ons allemaal.

Het is te hopen dat de belegger snel inspeelt op deze nieuwe munt en dat we in dit nieuwe jaar wederom de aandacht van de belegger mogen hebben. Komend jaar wordt opnieuw een zeer speciaal jaar. Maar vóór ik daar op vooruitkijk, wil ik toch even terugblikken op wat in dat bijzondere jaar 1998 allemaal tot stand is gebracht.

In 1998 waren de omzetten op de beurs ongekend hoog. Nog nooit waren beleggers zo actief. Op de AEX-Effectenbeurs bedroeg de omzet in 1998 2,7 biljoen gulden. Uitgedrukt in onze nieuwe munt is dat ruim 1,2 biljoen euro. Het aantal transacties van aandelen, obligaties en warrants op de AEX Effectenbeurs steeg met meer dan 50 % tot ruim twaalf miljoen. Op de AEX optiebeurs steeg het volume gemeten in aantallen contracten van 50 miljoen in 1997 tot 65 miljoen in 1998. Een stijging van 30%.

Op de primaire markt waren er weer zeer vele emissieactiviteiten maar die vonden bijna allemaal plaats in de eerste helft van het jaar. In de eerste helft van het jaar kende de belangstelling van beleggers voor nieuwe emissies geen grenzen, maar in de tweede helft van het jaar was de interesse nagenoeg afwezig. Dat komt mede omdat, zoals een ieder weet, 1998 qua koersvorming een bizar jaar was. Een collega die na een wat lange vakantie aan het einde van de zomer terugkwam, vroeg me de eerste dag op zijn werk of we de euro soms al hadden geïntroduceerd. Een koersstijging van meer dan 45% in de eerste zeven maanden werd gevolgd door een enorme koerscorrectie. En vervolgens sloten we het jaar af met een mooie eindejaarsrally. De koersbeweging heeft het uiterste gevergd van de risicobeheersingssystemen van onze leden. De zorgen die we hierover hebben zullen wij dit jaar gaan omzetten in nieuwe plannen.

Er wordt de beurzen wel eens verweten dat ze zo volatiel zijn. Dat klopt. Maar beurzen weerspiegelen de stemming van mensen, overal ter wereld. Beleggers leggen die stemmingen van die mensen onder een vergrootglas, en gaan daar naar handelen. Wij met zijn allen hebben het sentiment het afgelopen jaar wel erg laten fluctueren. Maar ik wil daarbij wel een nuance maken. Als de koersen met zeg 10% naar beneden gaan, kan men niet zomaar concluderen dat de aan de beurs genoteerde bedrijven op dat moment een evenredig percentage van hun bedrijfseconomische waarde verliezen. De prijs op de markt komt tot stand door het marginale aanbod te confronteren met de marginale vraag.

Het is twijfelachtig of je vervolgens die prijs mag doortrekken voor het totaal uitstaande bedrag aan aandelen. De beeldvorming dat miljarden op één dag verloren zouden kunnen gaan, kan echter wel bijdragen aan de dramatiek, en daarbij aan de stemmingsomslagen die van tijd tot tijd blijkbaar plaats vinden.

In 1998 hebben we als Amsterdam Exchanges heel veel projecten op ons genomen en voor zover ik dat nu kan constateren hebben we ze ook allemaal succesvol afgerond. Vanzelfsprekend was er het europroject. De stand van zaken met betrekking tot dat project is tot op heden "so far so good". We moeten echter nog een paar dagen wachten om er echt zeker van te zijn dat alles goed gaat.

De verbouwing van de beursvloer en de verhuizing van de beurshandel was eveneens een ingrijpend project. Op het uur nauwkeurig hebben wij de planning gehaald, en dat is een bijzondere prestatie. De clearingmemberstructuur voor de effectenclearing is een project waarmee we het risicobouwwerk aan de effectenclearingkant belangrijk verbeterd hebben. Deze nieuwe structuur kon alleen maar tot stand komen dankzij een enorme inspanning van velen. De afspraken die gemaakt zijn in het kader van de evaluatie TSA, het handelssysteem van de AEX-Effectenbeurs, hebben wij nagenoeg allemaal kunnen uitvoeren. Alleen het laatste staartje van de aanpassingen is opgeschoven naar 1999 vanwege de allesoverheersende euroconversie.

Wij hebben met grote voldoening geconstateerd dat de maatregelen die wij hebben getroffen ter versterking van onze aandelenmarkt hun uitwerking niet hebben gemist. Zij hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de liquiditeit van de markt. Het orderboek is meer gebruikt dan ooit, door zeer veel marktpartijen. Daarmee hebben we een zeer concurrerend handelssysteem opgezet. Inmiddels komt 80% van de aandelenomzet tot stand via onze centrale markt. In 1995, het eerste volledige jaar van TSA, was dit nog maar 50%.

Op de AEX-Optiebeurs hebben we het afgelopen jaar het handelsondersteunende systeem Switch verder ontwikkeld. Het meest zichtbare element daarbij is de invoering van het elektronische orderboek. Het FTSE Eurotop 100 project heeft het afgelopen jaar verder gestalte gekregen in de samenwerking met de Londense futuresbeurs LIFFE. Futures op de FTSE Eurotop 100 index worden nu genoteerd op LIFFE, terwijl de opties op Amsterdam Exchanges kunnen worden verhandeld.

Een integere markt is ons alles waard. Daar werken wij voortdurend aan. Het afgelopen jaar hebben wij derhalve die zaken gerealiseerd, die wij ons hadden voorgenomen in het kader van de integriteitsnota. Zo is het initiatief genomen voor de oprichting van een integriteitsinstituut voor en van de effectensector, het zogenaamde Dutch Securities Instituut.
Wij hebben inhoud gegeven aan de discussie over frontrunning. Deze discussie hebben we in december gevoerd naar aanleiding van een consultatienota. Deze nota zullen wij in het begin van dit jaar aanpassen tot een definitief document. De belangstelling voor de ethische workshops is overweldigend. Zij die zich nog niet hebben opgegeven moeten minimaal een halfjaar wachten. Wij zijn volgeboekt.

Het komende jaar, 1999, is een heel bijzonder jaar. Het is het laatste jaar van deze eeuw, zelfs van dit millennium, en dat zegt alles over wat ons te doen staat. Wij zullen mede sturing geven aan het proces om met de gehele bedrijfstak gezamenlijk probleemloos de millenniumdrempel over te gaan.

Met het europroject hebben wij erg veel ervaring opgedaan om zo'n ingrijpend en bedrijfstakbreed probleem aan te pakken. Die ervaring komt ons allen goed van pas in het gezamenlijk oplossen van het millennium probleem. Kern hiervan is testen, testen en nog eens testen. Dit keer willen wij het testen met U niet in het weekend doen. Wij hebben een speciale testomgeving ingericht zodat de testen buiten de productieomgeving, dus door de week, kunnen plaatsvinden. We zullen U dit jaar frequent informeren omtrent het oplossen van het millenniumprobleem.

Verder hebben wij het voornemen om in het voorjaar een discussienota over onze primaire markt uit te brengen. De nota presenteert het resultaat van onderzoek naar de "best practice" in het proces van uitgifte van nieuwe aandelen en het aantrekken van nieuw kapitaal. Op basis van dit onderzoek willen wij met U de discussie aaangaan over de vraag waar onze primaire markt nog kan worden verbeterd. Over "best practice" gesproken, wij hebben een interne studie afgerond naar alle risico's die manifest worden bij het afwikkelen en garanderen van transacties die op onze beurs worden aangegaan. Ook van deze studie zullen wij een discussienota maken die wij met U willen bespreken om te komen tot een verbetering van onze infrastructuur voor de afwikkeling van optie- en effectentransacties.

In dit kader kan in ieder geval gemeld worden dat wij al in 1998 het systeem van autoquote voor de optiebeurs hebben ontwikkeld. Het is een systeem dat voor al onze optieseries op basis van gemiddelde, aan de markt ontleende prijzen, de theoretische waarden van al onze optieseries kan berekenen. Eventueel uit lijn staande series kunnen daar waar mogelijk voor hun theoretische waarden worden gecorrigeerd. In verband met de introductie van de Euro hebben wij deze module nog niet in productie kunnen nemen. Wij zijn van plan om dat na de januari expiratie te doen.

Autoquote zal de kwaliteit van de prijsvorming op onze optiemarkt verder verbeteren.
Het is tevens een opstap naar het introduceren van een automatisch uitvoeringssysteem voor kleinere orders, het 'small order excecutie systeem'. Wij willen zoveel mogelijk automatisering in onze vloerhandel introduceren. Doel hiervan is om ervoor te zorgen dat de tijd tussen het geven van een order en het terug ontvangen van de orderbevestiging zo gering mogelijk is. Een ander plan dat we in dit kader hebben is de introductie van de zogenaamde handheld terminals. De vervanger voor het ons zo bekende kaartje waar de handelaar wel of niet leesbaar zijn transactie op krabbelt. Vervanging van dit papieren medium door elektronica, die radiografisch in verbinding staat met het systeem, kan een enorme versnelling in de gegevensverwerking bewerkstelligen.

Last but not least zullen wij voor de optiebeurs, als het millennium ons nog tijd gunt, pogen om voor sommige van onze producten een elektronisch handelssysteem te ontwikkelen. Laat ik eerst zeggen dat we enorm trots zijn op onze markt. In de hectische periode van september hebben wij wederom geconstateerd dat de liquiditeit in onze optiemarkt veel beter bewaard bleef dan in de ons omringende markten. Een belangrijk argument om door te gaan met onze systematiek van "open outcry". Maar vanuit strategisch overwegingen moet de schermenhandel op de optiebeurs in de toekomst wel binnen handbereik komen. Mogelijk moet dit voor sommige producten aangewend worden als wij met de in gang gezette maatregelen nog onvoldoende concurrerend zijn ten opzichte van omliggende financiële markten.

Bij de effectenbeurs hopen wij in het eerste kwartaal van dit jaar een begin te maken met de implementatie van een ander open systeem, geen open outcry maar open TSA. Het creëren van een open systeem voor ons handelsplatform maakt het aangesloten partijen zoals banken nog gemakkelijker onze systemen, van welke locatie ter wereld ook, te bereiken en de informatie te gebruiken voor eigen applicaties.

En dan tot slot onze samenwerkingsverbanden met andere Europese beurzen. Voor het Beneluxproject dat vanaf vandaag fasegewijs operationeel wordt of, zoals dat zo mooi heet, vanaf vandaag verder wordt uitgerold, is zeker belangstelling. Dat verheugt ons. We zullen de ingeslagen weg vervolgen met het oogmerk de Benelux als kapitaalmarkt verder te integreren. Samen staan we sterker in een zich verder verenigend Europa. Voor wat betreft de plannen om te komen tot een gezamenlijk handelsplatform voor de Europese topfondsen, onze blue chips, is het U bekent dat acht Europese beurzen overleg voeren om dat project gezamenlijk tot stand te brengen. Wij hebben dit initiatief vanaf het begin af gesteund. De beurzen hebben ook afgesproken dat ze, tot het moment dat daarover overeenstemming is bereikt, terughoudend zullen zijn in het doen van mededelingen. Het moge duidelijk zijn dat, indien dat platform tot stand wordt gebracht, onze beurs daar een actieve rol in zal vervullen. Deze ontwikkelingen creëren nieuwe uitdagingen, voor zowel onze aandelenbeurs als voor de optiebeurs en de clearing. Het is van groot belang dat wij al die samenwerkingsverbanden ingaan vanuit een zo sterk mogelijke uitgangspositie.

Het jaar 1999 belooft er één te worden van grote strategische betekenis. Het eerste eurojaar, het laatste jaar in dit millennium. Ik wil mijn nieuwjaarsspeech niet beëindigen zonder een ieder die zich het afgelopen jaar heeft ingezet op weekdagen, zaterdagen, zondagen en feestdagen te bedanken voor de enorme inzet en de persoonlijke opoffering, allemaal in dienst van onze industrietak. Als baas van een bedrijf dat Amsterdam Exchanges heet, zal U het mij niet kwalijk nemen dat ik onze eigen werknemers niet als enige, maar wel in het bijzonder wil bedanken. Wij gaan met zijn allen een spannend nieuw jaar tegemoet. Namens al mijn collegae wens ik U nogmaals een heel goed 1999 toe.

© Amsterdam Exchanges / Pers & Public Affairs

Deel: ' Nieuwjaarstoespraak 1999 president-directeur AEX '
Lees ook