Politiebericht

Korps: Brabant-Zuid-Oost, plaats: Eindhoven 10-01-2000

Nieuwjaars toespraak van de Hr. Raeven Raeven Korpschef Politie Brabant Zuid Oost/

NIEUWJAARSREDE 2000

Mijnheer de Korpsbeheerder, mijnheer de Hoofdofficier (zijn verhinderd), burgemeester, vertegenwoordigers van de pers, beste collega's, van harte welkom.

Dames en heren,

Voordat ik met mijn eigenlijke toespraak begin, wil ik u allen hartelijk danken voor de steun die ik heb mogen ondervinden bij het overlijden van mijn echtgenote. Ik heb nu aan den lijve mogen ervaren hoe belangrijk het is om in een korps te werken dat een fijne cultuur heeft, waar echte belangstelling is voor de mens in de organisatie. Mijn dank.

Dames en heren,

In 1999 verloren wij een aantal collega's, te weten Marinus Kievit, Reinaud Koppens en Wil Box. Wij zullen hen niet vergeten.

Allereerst wil ik mijn grote waardering uitspreken voor het vele werk dat door het korps het afgelopen jaar is verricht. Er is hard gewerkt en vooral onder moeilijke omstandigheden.
De arbeidstijdenwet en de vele vacatures in het korps hebben een ware wissel getrokken op alle afdelingen. Ook het thuisfront wil ik hierbij zeker niet vergeten. Zij hebben zeker ook de lasten ondervonden van de zware werkdruk in ons korps. Mijn dank voor uw begrip.

Het millennium ligt inmiddels achter ons. Alles is gelukkig goed gegaan. Op het gebied van Openbare Orde is het relatief rustig gebleven. Ook onze geautomatiseerde systemen zijn in tact gebleven en onze verbindingen hebben uitstekend gewerkt. De samenwerking met de Brandweer en Ambulancedienst was goed. De ervaringen die wij met dit hele gebeuren hebben opgedaan zullen we gebruiken bij de opzet van onze plannen voor de EK 2000.
Nadrukkelijk wil ik al degenen die een bijdrage hebben geleverd aan het goed verlopen van deze eeuwwisseling hartelijk danken.

Terugblikkend op het afgelopen jaar zijn er zowel intern als extern de nodige ontwikkelingen geweest.
Ik noem er een paar.

De Audit.

Begin vorig jaar werd de zelfevaluatie conform het N.K.P.-model voorgelegd aan een extern audit-team. Betere interne communicatie, meer aandacht voor opleiding en carrière waren belangrijke verbeterpunten.
De constatering van de audit-commissie, dat ons korps veel "esprits de corps" heeft, was natuurlijk zeer plezierig.
Mede naar aanleiding van de audit heeft het korps een verbetertraject ingezet.

Op 2 en 3 februari a.s. krijgen we bezoek van een externe visitatiecommissie, die zal nagaan wat we met de aanbevelingen van de audit commissie hebben gedaan. Met vertrouwen zie ik de komst van deze commissie tegemoet.

De organisatie.

Het afgelopen jaar werd eindelijk de re-organisatie van de afdeling Bedrijfsondersteuning afgerond.
Volgens mij zijn nu alle voorwaarden ingevuld voor het leveren van goede P- en F-producten.
Ook is de organisatie aan de afdeling Regionale Recherche aangepast aan de wensen van de commissie Van Traa. Invulling wordt gegeven aan de landelijk afgesproken. Abrio-projecten, en de Info-Desk is operationeel. Aan de re-organisatie van EXO, Vreemdelingen en F.B. wordt hard gewerkt. De fusie met het I.A.T. en ons A.T. praktisch afgerond en binnenkort zullen alle A.T.-taken voor Zuid Nederland door ons worden verzorgd.

Automatisering.

Op het gebied van automatisering en verbindingen zijn er belangrijke ontwikkelingen.
De Nederlandse politie zal op het terrein van automatisering en verbindingen steeds meer als concern gaan optreden. Er zal steeds meer worden gestandaardiseerd en er zal steeds vaker voor gemeenschappelijke systemen worden gekozen.
De zuidelijke regio's zullen op het gebied van automatisering veel meer gaan samenwerken. Het ligt onder meer in de bedoeling tot gemeenschappelijke rekencentra te komen.

Gemeenschappelijke meldkamer.

Door een projectgroep worden voorbereidingen getroffen voor de komst van een gemeenschappelijke meldkamer voor Brandweer, Ambulancedienst en Politie. Het ligt in de bedoeling een en ander te realiseren ruim voor de invoering van het nieuwe verbindingssysteem C2000 in het jaar 2004.

Nieuwe collega?s.

Het korps kent momenteel een versnelde uitstroom ten gevolge van de T.O.R.-regeling. In de naaste toekomst zal op grond van de leeftijdsopbouw een zeer grote uitstroom van medewerkers plaatsvinden. Er is het korps extra formatie uitbreiding toegekend en ook in de komende jaren zal het korps doorgroeien.
In onze huidige formatie zijn vrij veel plaatsen bezet door medewerkers met tijdelijke en/of mensfunctie. Hierdoor kampen met name de territoriale afdelingen met sterkte problemen. De komende jaren zal er naar gestreefd worden zoveel mogelijk medewerkers geplaatst te krijgen op vaste formatieplaatsen in ons korps. Daarnaast zal een grote inspanning worden gepleegd om nieuwe medewerkers te werven en op te leiden.

In goed overleg met de medezeggenschap is besloten, niet alléén politiesurveillanten meer aan te nemen, maar ook rechtstreeks nieuwe collega's de Pomp opleiding te laten volgen. Tevens is besloten de politiesurveillanten in een eerder stadium een vaste aanstelling te geven. We streven ernaar in 2000 60 mensen naar de Pomp opleiding te sturen en 40 nieuwe politiesurveillanten in opleiding te nemen. Desondanks kunnen nog tenminste 25 medewerkers van elders rechtstreeks instromen.

Het Landelijke Politienummer.

Op 1 april a.s. zullen in onze regio technische voorzieningen worden getroffen voor het landelijke politienummer. Dit nummer is bestemd voor al die gesprekken, die niet direct om politie actie met blauw zwaailicht vragen.
Op 1 september a.s. zal een grote landelijke reclame voor dit nummer van start gaan.
Het ligt in de bedoeling, dat er een aanzienlijke kwaliteitsslag wordt gemaakt bij de afhandeling van telefoongesprekken. In onze regio is het afgelopen jaar een projectgroep gestart met de voorbereidingen voor een Service Centrum. dit Service Centrum, waar ± 40 medewerkers werkzaam zullen zijn, zal een zeer groot aantal van de binnengekomen gesprekken afdoen.
De komst van het Service Centrum heeft verregaande consequenties voor de organisatie.

De noodhulp zal op een andere wijze moeten worden georganiseerd, waardoor extra capaciteit vrijkomt voor het zo gewenste gebiedsgebonden werken.
Dit jaar zijn er dus nog forse veranderingen in de bedrijfsvoering van het korps te verwachten.

Relatie met het Gezag.

In 1999 is wederom een zogenaamde bevoegd gezagsmonitor uitgevoerd. Hierbij werd evenals twee jaar geleden aan het bevoegd gezag gevraagd wat zij van haar politie vond. Ik prijs mij zeer gelukkig met de uitslag. Waren twee jaar geleden de burgemeesters zeer tevreden; bij Justitie scoorde het korps lager. Bij de laatste monitor bleek dat beiden nu zeer tevreden zijn.

Relatie met de medezeggenschap.

Het afgelopen jaar is veel energie gestoken in een goed overleg met de medezeggenschapsorganen in het korps. De besluitvormingsstructuur werd verbeterd een de aangeleverde stukken waren van een betere kwaliteit. Ook werd de W.O.R. beter toegepast.
Al deze zaken, maar vooral ook de positieve instelling van de gesprekspartners hebben ertoe geleid, dat een goed en open overleg mogelijk was. Ik heb er alle vertrouwen in, dat ook in 2000 wij op deze ingeslagen weg kunnen voortgaan.

E.K. 2000.

Dit jaar zal voor een groot deel in het teken staan van het E.K. 2000. Op 12,15 en 19 juni zullen er wedstrijden worden gespeeld in het P.S.V.-stadion.
De voorbereidingen voor een goed verloop van dit evenement zijn in volle gang.
Van het korps wordt een grote krachtsinspanning gevraagd. Wij zullen er als korps alles aan doen om, samen met vele anderen, het een zeer geslaagde happening te laten worden.

Contacten met het O.M..

De contacten tussen het korps en het Arrondissementsparket te 's-Hertogenbosch zijn goed. Steeds beter raken beide organisaties op elkaar afgestemd. Ik heb grote verwachtingen van het Front-Office, waar diverse disciplines, gezamenlijk werden aan een snelle en adequate afhandeling van
zaken.
Vooral voor het jeugdzorgtraject is dit van groot belang. De regio loopt hiermee landelijk voorop en geniet vanuit het land veel belangstelling voor deze snelle en door alle partners onderschreven aanpak.
Het Servicepunt Slachtofferzorg, uniek in Nederland, is hier ook een voorbeeld van. Hoewel pas op 24 januari a.s. de officiële opening plaatsvindt, kunnen slachtoffers daar al met al hun vragen vanaf begin dit jaar terecht.

Een terugblik op 1999 en wat cijfers.

Er werden in 1999 4 moorden c.q. doodslagen gepleegd in onze regio. Al deze zaken werden opgelost.

Het aantal geweldsdelicten bleef nagenoeg gelijk. Een aantal van 2678 is echter veel te hoog. Het korps zal samen met andere partners zich moeten blijven inspannen om het geweld terug te dringen. Projecten als "Veilig Uitgaan" en "Heb 't lef, wapens weg" zullen moeten blijven doorgaan. Het "Geweldsprotocol", wat dit najaar werd gesloten, zal door eenieder strikt moeten worden opgevolgd.

Het aantal gewapende roofovervallen steeg met ruim 74%. In 1999 werden er in onze regio 89 overvallen gepleegd, terwijl er dit in 1998 slechts 55 waren.

Het aantal zedendelicten daalde met 13,5%.

Op het punt van woninginbraken scoorde onze regio goed. Er werden 16% minder inbraken gepleegd dan in 1998 (3619 <-> 4302).

Alhoewel te vermelden valt, dat het aantal straatroven verminderd is van 400 naar 365, ben ik van mening, dat dit een zo ernstig delict is met een zo grote inpakt op slachtoffers, dat in 2000 een Team Straatroven zal worden ingesteld.

Door de afdeling Regionale Recherche werden 15 zaken op het gebied van georganiseerde misdaad aangepakt. Ook werd op het middenniveau een 6 tal onderzoeken uitgevoerd. Het zogenaamde snelle interventie team trad 6 x op. Er werd een groot aantal verdachten aangehouden, drugs en goederen in beslag genomen en grote sommen geld afgeroomd.

Het I.R.T. rondde in 1999 twee grote onderzoeken af. In Zuid-Limburg werd onder meer een man aangehouden, die ervan wordt verdacht leiding te hebben gegeven aan een grote organisatie die o.m. betrokken was bij de handel in verdovende middelen.
In het tweede grote onderzoek, dat zich voornamelijk richtte op WestBrabantse, Amsterdamse en Israëlische criminelen, werden reeds tientallen verdachten aangehouden.

De U.S.D. heeft dit jaar goed gefunctioneerd.
Vele regio's en buitenlandse instanties werden ondersteund en vele zaken aangepakt.
Binnenkort zal door een extern onderzoeksteam het functioneren van de U.S.D. worden geëvalueerd. Met vertrouwen zien we deze evaluatie tegemoet.

Het aantal aanrijdingen in onze regio is met 2,5% gedaald ten opzichte van 1998.
Het aantal dodelijke aanrijdingen en het aantal letselaanrijdingen bleef echter gelijk.
Hopelijk zullen alle maatregelen, die door gemeenten, provincie, Rijkswaterstaat en Politie nu worden genomen (ik denk hierbij ook aan ons Verkeersproject) het aantal slachtoffers in 2000 aanzienlijk terugdringen.

Jeugd.

Er is een start gemaakt om te komen tot een regionaal image van de politionele jeugdzorg. De figuren Nick en Linda zijn geïntroduceerd. Met name in de pro actieve en preventieve sfeer zullen deze stripfiguren de herkenbaarheid van politionele jeugdzorg moeten vergroten. Op de meeste scholen binnen de regio is er sprake van enige vorm van schooladoptie. In het komende jaar zal met name het bureau Criminaliteit Preventie van de gemeente Eindhoven worden ondersteund om te komen tot een samenhang tussen de gezonde en de veilige school, zodat een maatgericht aanbod naar elke verschillende school kan worden gegeven.
Scholen spelen een belangrijke rol in de opvoeding. Op basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs zal veel aandacht moeten worden besteed aan begeleiding van jeugdigen. Normafwijkend gedrag zal vroegtijdig gesignaleerd dienen te worden en er zal op een adequate wijze op moeten worden gereageerd. In de samenwerking met de jeugdhulpverlening blijkt, dat de politie met haar uniform middels zachte drang ouders kan bewegen zich open te stellen voor opvoedingsondersteunende activiteiten. Immers het zijn en blijven de ouders die in eerste instantie verantwoordelijk zijn voor de daden van hun kinderen. Het komende jaar zal worden bezien of de bijdrage van de politie kan worden vergroot.

Ik ben dan ook voorstander van de projecten, zoals die in Engeland en Schotland reeds worden uitgevoerd, waarbij kinderen onder de 12 jaar, die zich na 6 uur 's-avonds bevinden op risicovolle plaatsen door de politie thuis worden gebracht. Veelal blijkt nu al, dat ouders niet weten waar hun kinderen uitgangen. De overheid zal de ouders haar verantwoordelijkheden over de opvoeding niet moeten afpakken, maar juist moeten dwingen deze op te pakken en de politie zal hieraan een bijdrage kunnen leveren.

De afgelopen vijf jaar heb ik steeds mijn toespraak beëindigd met een korte spreuk. Dit jaar wil ik dat niet doen, maar even met u die spreuken langs lopen.

In 1995 was de spreuk: "Er mag weer gewerkt worden". Zoals ik al in het begin van mijn toespraak heb aangegeven, wordt er thans in de regio heel hard gewerkt.

In 1996 was de spreuk: "Afspraak is afspraak".
Ook op dit gebied is vooruitgang geboekt, doch het blijft ook nu nog een voortdurend punt van zorg.

In 1997 was "Kort praten, doen en verbeteren" de spreuk. Het korps is steeds beter gaan draaien. Procedures zijn of worden beschreven, de communicatie verloopt vlotter en er zijn tal van verbetertrajecten ingezet.

In 1998 was de spreuk: "Verbeteren door samenwerken". Zowel op operationeel gebied als op het terrein van beheer, wordt in toenemende mate goed samengewerkt.

In 1999 volgde: "Veranderen, zonodig verbeteren, als opdracht".

Zoals reeds gezegd, zijn er een aantal re-organisaties in 1999 afgerond en zullen er in 2000 nog een aantal plaatsvinden. Daarnaast zijn er op vele gebieden verbeteringen doorgevoerd.

Samenvattend kan gezegd worden, dat de spreuken hun werking hebben gehad. Ze blijven echter, met uitzondering van de eerste, "Er mag weer gewerkt worden", actueel.

Ik rond af.

In 1999 is er hard gewerkt en zijn er vele goede dingen gebeurd.

In 2000 staat ons weer veel werk te wachten, waarbij het E.K. 2000 domineert.
Wij hebben een fijn korps met een goede "esprits de corps". We zijn een open en integer korps, dat gaat voor de leefbaarheid en veiligheid in deze regio.

IK WENS U ALLEN EEN VOORSPOEDIG 2000!

Deel: ' Nieuwjaarstoespraak Korpschef Politie Brabant Zuid Oost '
Lees ook