Gemeente Borsele9e jaargang - nr.5 - 10 maart 2000

Expo 2000 in de Stenge te Heinkenszand. Expo 2000

Op zaterdag 25 en zondag 26 maart aanstaande wordt de beurs "EXPO
2000" gehouden in de Stenge te Heinkenszand. Ook de gemeente Borsele is hier met een stand aanwezig.
Er staan voor Heinkenszand nogal wat veranderingen op het programma, met name in en rondom het Stengegebied. Daarom hebben wij als thema voor onze stand gekozen voor dit zogeheten "Masterplan Heinkenszand".
In de stand van de gemeente Borsele kunt u aan de hand van tekeningen en maquettes zien hoe onder andere de Stenge, het Stengeplein en de parkeervoorzieningen eruit komen te zien. Heeft u na het zien van deze projecten nog vragen, dan kunt u hierover contact opnemen met de heer J.H.A. Uitterhoeve telefoonnummer (0113) 238411 of de heer A. Fokke telefoonnummer (0113) 238412.

_________________________________________________________________
Geld terug bij aankoop energiezuinige apparaten

Bent u op zoek naar een nieuwe koel- of vrieskast? Bent u in de markt voor een wasmachine of wasdroger? Een vaatwasmachine? Wat zou u ervan vinden als de overheid honderd gulden (of meer) meebetaalt aan uw nieuwe apparaat? Vanaf 1 januari 2000 krijgt u een Energiepremie als u apparaten koopt met een Energielabel A. Alleen koelkasten, vriezers, wasdrogers, wasmachines en vaatwasmachines die de minste energie verbruiken, hebben zo'n Energielabel A. Het doel van de premie is natuurlijk ons energiegebruik te verminderen. Maar het kan u honderden guldens opleveren!

Weet u wat er gebeurt als de aarde verder opwarmt? Als ons weer in de war raakt, poolkappen en gletsjers smelten en als de zeespiegel stijgt? Niemand weet het precies, maar prettig is het niet? Wat we wel weten, is dat ons energiegebruik invloed heeft op het klimaat. Inderdaad; het broeikasgevaar. Gelukkig kunnen we daar nu iets aan doen. In de gratis brochure "Zet de knop om tegen broeikasgevaar" leest u meer algemene informatie over energiebesparing en het broeikaseffect. Bel daarvoor het distributiecentrum van het Ministerie van VROM: 0900 - 8052 (40 cpm).

Zuinig met energie
Als u het gas aansteekt of het licht aandoet, gebruikt u energie. Om elektriciteit te kunnen gebruiken, moet deze eerst worden opgewekt en daar zijn brandstoffen voor nodig: olie, kolen en aardgas. Bij het opwekken van elektriciteit komt CO2 vrij en dat is het belangrijkste broeikasgas. Om ervoor te zorgen dat er minder CO2 in de lucht komt, moeten we dus zuiniger omgaan met energie. Of andere energiebronnen zoals wind en zon beter gaan benutten.

Ik doe toch genoeg?
Minder energie gebruiken, is soms makkelijk. Met het hergebruik van glas en papier bijvoorbeeld besparen we ongemerkt veel energie en grondstoffen. Maar daarnaast moeten we ook investeren in energiebesparing. Dat wil zeggen: producten kopen die in hun soort minder energie gebruiken dan andere. Sommige van die energiezuinige producten, zoals spaarlampen, gebruikt al bijna iedereen. Maar wat doet u nu als u bijvoorbeeld een nieuwe wasdroger koopt? Of een koelkast? Kijkt u dan naar het energiegebruik? En als een apparaat dat relatief weinig energie verbruikt nu een stuk duurder is? Koopt u het dan toch?

Beloning voor energiebesparing
Nu is er een beloning voor mensen die zuinig zijn met energie. De Energiepremie. U krijgt die Energiepremie als u een apparaat koopt dat weinig energie gebruikt. Alleen de meest energiezuinige apparaten komen in aanmerking voor een premie. U herkent deze apparaten aan het Energielabel A. En dan gaat het om apparaten als koelkasten, vriezers, vaatwassers, wasmachines en wasdrogers. Gasverwarmde wasdrogers hebben geen A-label, maar zijn even zuinig met energie. Daarop krijgt u vaak ook een Energiepremie.

De voordelen van de Energiepremie op een rijtje
* U koopt een energiezuinig apparaat en ontvangt hiervoor een premie (100 gulden per koelkast, vriezer, vaatwasser, of wasmachine en 350 gulden per wasdroger).

* U gebruikt minder energie en bespaart dus op uw energiekosten.
* U gebruikt minder energie en spaart het milieu.
Hoe krijgt u de premie?
Bij aanschaf van een apparaat met Energielabel A ontvangt u in de windel een formulier. Dit stuurt u, samen met een kopie van de aankoopbon en het originele Energielabel A naar uw energiebedrijf. En binnen twee maanden stort het energiebedrijf de premie op uw giro/bankrekening. Dat is dus heel gemakkelijk en het kan u honderden gulden opleveren! Koopt u tegelijkertijd twee of meer apparaten met een Energielabel A, dan is uw premie het totaal van de premies per apparaat plus 50 gulden extra!

Meer informatie
Als u meer wilt weten over de Energiepremie kunt u terecht bij uw winkelier / leverancier of bij uw energiebedrijf. Het energiebedrijf kan u ook informeren over de premiemogelijkheden voor energiebesparende voorzieningen aan uw huis (onder meer premies voor isolatie, HR++glas en HR (combi) ketels. Voor praktische informatie over energie en milieu kunt u bellen met de Milieu Centraal Informatielijn: 0900-1719 (30 cpm).
Verder op internet: http://www.energiepremie.nl/
Verdien tot honderden guldens premie. Let op dit logo!
_________________________________________________________________
Inzameling van grof huishoudelijk afval en wit- en bruingoed in de gemeente Borsele

Via het dorpsradenoverleg zijn in onze gemeente vragen en opmerkingen binnengekomen over de huidige ophaalregeling van grof huishoudelijk afval. In dit artikel leggen we nog eens duidelijk uit wat nu precies de laatste stand van zaken is met betrekking tot dit onderwerp.

Hoe is de inzameling van grof huishoudelijk afval geregeld?

In de gemeente Borsele werd tot 1 januari 1999 het grof huishoudelijk afval maandelijks gratis opgehaald aan huis. In het najaar van 1997 is de regionale milieustraat aan de Polenweg in Nieuwdorp geopend. Het jaar 1998 was dan ook een soort proefjaar om de inwoners van Borsele te laten wennen aan de milieustraat. Al gauw bleek dat te weinig mensen gebruik maakten van deze brengvoorziening. Niet verwonderlijk als u bedenkt dat de gemeente dit afval toch nog steeds gratis ophaalde.

Inzameling niet meer gratis
In1998 kostte de inzameling van grof huishoudelijk afval nog meer dan f 170.000,00. Dit was slechts een geringe afname ten opzichte van 1997 toen er nog geen milieustraat was. Om de kosten te beheersen is daarom per 1 januari 1999 de regeling voor inzameling van grof huishoudelijk afval drastisch gewijzigd. Per adres wordt nu maximaal 2 kubieke meter opgehaald tegen een prijs van f 25,- per kubieke meter. Ook de inzamelfrequentie is per 1999 gewijzigd en wel van maandelijks naar twee-maandelijks. Voor grof groenafval wordt 2 x per jaar een aparte route gereden, waarvoor hetzelfde tarief van toepassing is.
Resultaten nieuw beleid
De resultaten van het nieuwe beleid om het grof huishoudelijk afval niet meer gratis op te halen zijn in 1999 duidelijk zichtbaar geworden. Het aantal meldingen voor ophalen is van 3.737 in 1998 gedaald naar 162 in 1999. De totale kosten van de huis-aan-huis inzameling van grof huishoudelijk afval zijn door deze wijziging aanzienlijk gedaald. Uiteraard staan hier wel de kosten van de milieustraat tegenover. In 1998 kostte de milieustraat voor de gemeente Borsele ruim f 500.000,00. Deze kosten worden via de afvalstoffenheffing op de burger verhaald.

Zwerfafval
Natuurlijk zijn er wel protesten tegen dit gewijzigde beleid. Het is immers niet meer zo makkelijk als vroeger om grof vuil kwijt te raken. Omdat er voorrijkosten betaald moeten worden èn de milieustraat een eindje rijden is, zijn er mensen die niet schromen hun afval te dumpen. Veelal op stille, mooie plekjes in het buitengebied waar verschillende overheidsinstanties het vervolgens moeten opruimen. Daarom wordt nu strenger gecontroleerd op zwerfafval. Als zwerfafval wordt gevonden wordt altijd geprobeerd de herkomst te achterhalen. Op het dumpen en/of stoken van afval staan fikse boetes.
Milieustraat
Het ophalen van het grofvuil is niet gratis, maar bij de milieustraat kunt u als burger wel gratis grofvuil inleveren. Bedrijven kunnen er alleen terecht met kleine hoeveelheden chemisch afval. Het afval wordt gescheiden aangeboden en verwerkt. Puin gaat dus bijvoorbeeld naar de puinbreker en hout naar de houtverwerkende industrie. Zo hoeft er minder gestort of verbrand te worden. En dat komt ten goede aan de kwaliteit van grond en grondwater en vermindert de luchtverontreiniging. Er zijn inmiddels 9 milieustraten in Zeeland waaronder Kapelle en Goes. Iemand uit Borsele kan ook naar een milieustraat in een andere gemeente.

En hoe is de inzameling van wit- en bruingoed geregeld?

Als gevolg van het inwerking treden van het Besluit verwijdering wit- en bruingoed, zijn de gemeenten verplicht het wit- en bruingoed (WEB) van hun inwoners gescheiden in te zamelen. Het betreft niet alleen grote apparaten zoals tv's, koelkasten, computers en ovens maar ook alle kleine producten met een stekker, batterij of accu, afkomstig van huishoudens.

Voor u als inwoner zijn er vanaf 1999 verschillende manieren om WEB kwijt te raken:

1. alle WEB kan gratis gebracht worden bij de milieustraat;
2. laten ophalen door de gemeente ad f 50,- per stuk *;
3. bij de winkel achterlaten wanneer een nieuw apparaat wordt aangeschaft (de oud voor nieuw regeling).


* Dit betreft de grotere apparaten zoals koelkasten, tv's, fornuizen enz.

Als u vragen of opmerkingen hebt over de gewijzigde inzameling kunt u contact opnemen met afdeling Buitendienst van de gemeente.
_________________________________________________________________
Anjercollecte 2000
Verenigingen gezocht om te collecteren

We blijven het toch proberen. Er is namelijk nog steeds een aantal dorpen waar de Anjercollecte niet wordt gehouden, en dat terwijl het een collecte is die voor een vereniging heel aantrekkelijk kan zijn! Dit bewijzen de verenigingen die al sinds jaar en dag collecteren op hun "vaste dorpen". De Anjercollecte 2000 wordt gehouden van 21 t/m 27 mei 2000.

Als u collecteert mag u één derde van de netto-opbrengst zelf houden voor de verenigingskas. De rest van de opbrengst komt ten goede aan lokale en regionale projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud. Verder worden er collectebussen door de gemeente beschikbaar gesteld en het Anjerfonds zorgt voor infomateriaal en dergelijke.

De dorpen waar momenteel niet gecollecteerd wordt zijn: Driewegen, Ellewoutsdijk, Lewedorp, Nieuwdorp, Nisse, Oudelande en Ovezande.

Verdere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Bestuursondersteuning, Nelleke Jeremiasse-Platschorre, tel. (0113)
238374.

_________________________________________________________________
Raadsvergadering 16 maart

Op donderdag 16 maart wordt er een openbare raadsvergadering gehouden in het gemeentehuis van Heinkenszand. De vergadering begint om 20.00 uur en u bent van harte welkom. Agenda.


_________________________________________________________________
Architectenspreekuur

Het eerstkomende architectenspreekuur zal worden gehouden op 23 maart
2000. Het spreekuur vindt plaats van 18.30 tot 20.00 uur in het gemeentehuis te Heinkenszand.

Op het architectenspreekuur geven een architect en een medewerker van

de afdeling Bouwen en Wonen informatie en advies over allerlei bouwzaken. Het spreekuur is bedoeld voor mensen die advies willen over de voorbereiding van een bouwplan en dan met name de vormgeving. Tevens is het mogelijk bouwplannen te bespreken die aanpassing behoeven op advies van de welstandscommissie.

Voor het spreekuur dient u vooraf een afspraak te maken met de afdeling Bouwen en Wonen, tel. (0113) 238383.

_________________________________________________________________
Spreekuur wethouders

Iedere donderdag houden de wethouders beurtelings spreekuur van 18.30

tot 20.00 uur. Voor de komende tijd ziet het schema er als volgt uit:


16 maart: wethouder Vollaard

23 maart: wethouder Tollenaar

Wij vragen u van tevoren een afspraak te maken. Dit kan telefonisch bij Nelleke Jeremiasse-Platschorre van de afdeling Bestuursondersteuning, te. (0113) 238374.

_________________________________________________________________

Thema-avond

Op donderdag 23 maart a.s. wordt er een thema-avond gehouden voor raadsleden in het gemeentehuis te Heinkenszand. Er wordt die avond gesproken over politie en justitie.

De bijeenkomst begint om 20.00 uur en is openbaar.
_________________________________________________________________

Raadsledenspreekuur

Deze periode is er geen raadsledenspreekuur.

Het spreekuur is van 19.30 tot 20.00 uur in het gemeentehuis te Heinkenszand. Om organisatorische redenen dient u van tevoren een afspraak te maken. Dit kan telefonisch bij Bianca Vermeulen van de afdeling Bestuursondersteuning, tel. (0113) 238375.
_________________________________________________________________
Spreekuur Westerscheldetunnel

Infomatiestand in het Gemeentehuis Kim Geelhoed Een keer per maand vindt er tussen 17.00 en 20.00 uur een spreekuur over de Westerscheldetunnel plaats in het gemeentehuis in Heinkenszand. Het

eerstvolgende spreekuur vindt plaats op donderdag 6 april aanstaande.

Iedere eerste donderdag van de maand is Kim Geelhoed, medewerkster van de N.V. Westerscheldetunnel, aanwezig in het informatiepunt over de Westerscheldetunnel in het gemeentehuis van Heinkenszand. Wanneer u vragen heeft over de werkzaamheden omtrent de tunnel, of gewoon wat algemene informatie wilt hebben over het project, kunt u hiervoor bij haar terecht. Zij zal uw vragen beantwoorden.

_________________________________________________________________

Werkbezoek `s-Gravenpolder

Alle kernen binnen de gemeente Borsele worden eens per drie jaar bezocht door het college van burgemeester en wethouders. Op dinsdag 21 maart a.s. bezoeken zij het dorp `s- Gravenpolder. `s Middags maakt het college onder begeleiding van de dorpsraad `s- Gravenpolder een ronde door het dorp. U bent uitgenodigd om die avond om 19.30 uur aanwezig te zijn in het verenigingsgebouw Ons Dorpsleven. U heeft dan de gelegenheid om vragen te stellen of om uw mening kenbaar te maken aan het college over allerlei zaken die met uw dorp te maken hebben.
_________________________________________________________________
De Nederlandse Kinderjury opnieuw aan de slag!

Op 1 februari ging ook in Borsele de Nederlandse Kinderjury van start. Alle kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen in de bibliotheek of bibliobus de nieuwste spannende, zielige, griezelige of gewoon mooie boeken lenen. Iedereen die meedoet, krijgt een eigen deelnemerspas. De top-5 van elk kind wordt op het officiële deelnemersformulier opgestuurd. Onder alle inzenders via bibliotheek of bibliobus worden boekenbonnen verloot. Ook landelijk zijn er prijzen te winnen. Op 1 mei moeten de formulieren binnen zijn om geteld te worden.

Elk jaar doen er uit het hele land een heleboel kinderen mee. Vorig jaar zelfs 50.000! Via de scholen zijn de kinderen op de hoogte van de kinderjury, sommige scholen hebben zelf leespaketten aangevraagd bij de OnderwijsBibliotheekdienst in Middelburg. Misschien kunnen ouders, die het belang van lezen inzien, hun kinderen stimuleren om net als die andere 49.999 lezers, naar de bieb of bus te gaan om deelnemer te worden. Namens alle jeugdboekenschrijvers alvast bedankt.

Deze schrijvers werden van 1988 tot 1999 bekroond met de 1ste, 2de of
3de kinderjury prijs (tussen haakjes het aantal bekroningen): Carry Slee (7), Roald Dahl, Evert Hartman en Paul van Loon (4), Jacques Vriens en Anke de Vries (3), Thea Beckman en Rindert Kromhout (2), Anders Bodelsen, Elfie Donnelly, Mieke van Hooft, Jan Terlouw en Ellen Tijsinger (1).
Hun boeken verdienden het om uitverkoren te zijn. Ook menig (groot)ouder heeft (of zou hebben) genoten van deze toppers!
_________________________________________________________________
"Uit volkskunst kan kunst ontstaan"

Deze uitspraak is van Lidia Schinkel, een knipster uit Kapelle-Biezelinge. Vanaf haar elfde knipt zij kleine en grote, eenvoudige en ingewikkelde taferelen van een grote verscheidenheid. Haar vader, die ook zelf knipsels maakte, heeft haar toen gestimuleerd om figuren uit zwart papier te knippen. Dat waren haar eerste knipsels. Zij studeerde kunstgeschiedenis en leerde tekenen en schilderen, maar de knipkunst bleef haar grote passie: door te "tekenen met de schaar" kan zij haar gevoelens in haar creaties verwerken. De laatste jaren is zij bezig geweest met het maken van een serie van karakteristieke kerken in Zeeland. Haar werk werd o.a. tentoongesteld in het gemeentehuis van Kapelle. Nu is het van 14 maart t/m 7 april te bewonderen in de bibliotheek van 's-Gravenpolder. Op 24 maart van 18.30 tot 20.30 uur zal de kunstenares aanwezig zijn haar knipkunst laten zien. Iedereen die geboeid of geïntrigeerd is in deze kunstvorm, is van harte welkom tijdens de openingsuren van de bibliotheek.

_________________________________________________________________
Plaatjes in de bibliotheek - de bibliotheek een plaatje???

De nieuwbouwplannen van de bibliotheek in Heinkenszand nemen steeds vastere vormen aan. Er wordt met man en macht gewerkt aan de voorbereiding, de tijdelijke huisvesting en de nieuwe inrichting. Als alles volgens schema verloopt verhuist de bibliotheek in juni voor een jaar naar de grote zaal in de Stenge. Dat zal voor u als klant en voor de medewerkers best wennen zijn. We hopen dat u blijft komen ondanks de hindernissen. Ondertussen wordt op de huidige plek van de bibliotheek een heel nieuw gebouw neergezet, met uiteindelijk een bibliotheek die tweemaal zo groot zal worden als nu. Dat wordt het einde van de bijna-valpartijen over kleutertjes, blauwe schenen van het stoten aan kratjes boeken, pijnlijke ogen van het gebrek aan licht in de tijdschriftenhoek, ongemakkelijk bukken van zwangere vrouwen voor boeken over zwangerschap op de onderste plank, een werkplek achter een gordijn tussen dozen en kasten voor medewerkers en nog veel meer. We zullen ons geluk niet op kunnen.

De komende maanden zullen wij u op de hoogte houden van de plannen die we voor de nieuwe bibliotheek maken. Graag roepen wij u, vaste klanten of af-en-toe-klanten, afgehaakte, boze of teleurgestelde klanten op om suggesties, adviezen, aandachtspunten, kritiek en ergernissen door te geven, zodat wij dit kunnen meenemen in de nieuwe inrichting. Help ons de dienstverlening zo te maken dat u (weer) komt. De bibliotheek is er immers voor u!

Hier volgt het eerste plan:
De openingsuren zullen zeker uitgebreid worden van 17 naar minimaal 20 uur per week. Hoe het rooster eruit zal zien is momenteel nog niet bekend. We houden u op de hoogte.

De tweede wijziging betreft de romankasten.
Straks zullen alle romans in grote groepen naar genre bij elkaar gezet worden en niet langer alleen maar op alfabetische volgorde van de schrijver. Houdt u van spanning en avontuur, kijk dan in kast. De romantische types vinden alles in kast en de literaire lezers zoeken in kast. Zo hopen wij u beter van dienst te zijn. We zijn met de voorbereidingen begonnen en daarom ziet u vanaf nu steeds meer boeken met nieuwe pictogrammen en een cijfer op de rug geplakt: de nieuwe plaats in de kasten van de nieuwe bibliotheek.

Tot zover de bouwplannen. Wordt vervolgd!

_________________________________________________________________
Bestrijding bruine rat !!!

Momenteel is er een lichte toename van het aanbod meldingen van overlast van ratten. Deze toename is ieder jaar wel aan de orde. Plaatselijk is de toename van meldingen groter dan andere jaren. Om deze bruine ratten te bestrijden wordt het volgende onder uw aandacht gebracht.

Bruine rat

Bruine rat Uiterlijk
Stevige bouw, stompe snuit, duidelijk zichtbare oren en een kale staart die wat korter is dan het lichaam, volwassen 22-30 cm., grijs-bruin van kleur, lichter aan de buikzijde.
Ontwikkeling
Wijfjes maximaal 15 worpen bestaande uit 7-10 jongen, draagtijd 21-23 dagen. Jongen na 3 maanden geslachtsrijp. Levensduur gemiddeld 1 jaar.
Leeft bij voorkeur in waterrijke omgeving, maar ook in mestputten, schuren, onder vloeren van gebouwen of op plekken met veel afvalresten. Is een alleseter; van granen, fruit, vis tot jong vee. De bruine rat heeft een eigen territorium dat hij tegen andere bruine ratten verdedigt, en een leefgebied waar hij -soms op grote afstand van zijn territorium- foerageert en dat hij bereid is te delen met anderen. Ratten zijn uitstekende gravers en leven o.a. in rioolsystemen. In riolen ontwikkelen zich micro-organismen en bacteriën. De ratten krijgen dat in hun vacht door het veelvuldige wassen, gevolgd door poetsen. De ratten schuren langs de stoep en planten, die vervolgens door handen en ledematen aangeraakt worden en zo komen via de rat mens en dier in contact met virussen en bacteriën.

Woningen
Bruine ratten komen woningen doorgaans binnen via defecte rioleringen, via oude niet opgeruimde rioleringen of via niet goed sluitende deuren. Dit is vaak het geval in oude woonwijken (oude rioleringen vormen ideale schuilplaatsen!). Tijdens zachte winters komen bruine ratten overigens niet gauw naar de bebouwing toe, omdat dan voor hen voldoende voedsel in de natuur aanwezig is. Etensresten, groente-afval dat via gootsteen en toiletafvoer in het riool verdwijnt, vormt voor de aldaar levende bruine ratten een ideale voedselbron. Het zijn vet-aanzettingen van o.a. jus en sauzen die de ratten aantrekken.
Bedrijfsgebouwen
Bedrijfsgebouwen zijn veelal toegankelijk voor ratten door niet goed sluitende of openstaande deuren, mestputten, defecte of oude rioleringen. Ze worden aangetrokken door het niet goed opruimen van afval- en etensresten.

Schade
Volksgezondheid: veeziekten, smetstoffen.
Materiaalschade: knaagschade en bevuiling van voorraden, knaagschade aan verpakkingsmateriaal, isolatie, leidingen en vloeren.
Bestrijding

- Leefmilieu zo ongunstig mogelijk maken door nestgelegenheid te verwijderen.

- Afval regelmatig weghalen, voedingsmiddelen wegzetten.
- Toegangswegen (kapotte riolen, gaten in muren) dichten.
- Klimplanten en bomen/takken tenminste 60 cm. van ramen houden.
- Ventilatie-openingen in buitenmuren niet breder dan ½ cm.
- Controleer of de ontluchtingroosters in de muur niet kapot zijn en of de ventilatievoegen niet te groot zijn.

- Als u een woning huurt van een woningstichting, neem dan contact met hen op voor het plaatsen van bolroosters/bladvangers in de regenafvoer.
Ratten kunnen aan de binnenkant van een regenpijp klimmen en komen zo boven in de dakgoot en zijn dan zo binnen in de spouwmuur of tussen het plafond en onder de verdiepingsvloer.

Wat te doen als u ratten signaleert?
Neem dan contact op met:
gemeente Borsele, afdeling Buitendienst, tel: 238453.
Hier wordt uw melding opgenomen. Uw naam, adres en telefoonnummer worden genoteerd en ook de plaatsen waar de bestrijding moet plaatsvinden. Deze informatie gaat naar de rattenbestrijder, die de situatie ter plekke komt bekijken en indien nodig advies geeft en/of rattengif uitlegt. Als er rattengif wordt uitgelegd, wordt aan de hand van regelmatige controles bekeken of dit afdoende is geweest. Zo ja, dan worden de controles beëindigd en komt de rattenbestrijder pas weer langs als een nieuwe melding is gedaan. De gemeenten worden volgens schema bezocht. Een uitzondering wordt gemaakt in geval van een spoedsituatie, namelijk als de rat zich in de woning bevindt. Is dit het geval dan komt de rattenvanger dezelfde dag nog langs.
_________________________________________________________________
Beheer gymzaal `s-Heerenhoek

De beheerder van de gymzaal in `s-Heerenhoek de heer C. de Winter is per ingang van woensdag 1 maart met vervroegd pensioen (FPU) gegaan. Na 24 jaar het beheer en schoonmaak van de gymzaal te hebben gedaan willen wij Cees op deze manier bedanken voor hetgeen hij in deze periode in dienst van de gemeente Borsele allemaal heeft geregeld.

Voor het sleutelbeheer en/of huur van de gymzaal kunt u als vereniging vanaf deze datum contact opnemen met de afdeling Welzijn of afdeling Buitendienst van de gemeente Borsele

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Borsele.
_________________________________________________________________
Deelname aan open atelierroute

De werkgroep Beeldende Kunst van de Culturele Raad Borsele organiseert ook dit jaar weer een Open Atelierroute Borsele. Dit evenement zal plaats vinden in het weekend van 1 en 2 juli aanstaande. Naast beroepskunstenaars uit Borsele kunnen ook Borselse amateurkunstenaars deelnemen aan de Open Atelierroute. Om hiervoor in aanmerking te komen moet aan enige criteria voldaan worden. Deze zijn:
- de amateur-kunstenaars moeten beschikken over een eigen atelier of werkruimte;

- men moet gedurende het gehele weekend aanwezig zijn;
- er moet een mogelijkheid zijn om per dag ongeveer 150 bezoekers te ontvangen;

- men moet bereid zijn een bijdrage te betalen van ƒ.150,- voor deelname;

- de deelname is alleen voor het jaar 2000;
- men dient een korte beschrijving met foto's van het eigen werk op te zenden.
Indien u in aanmerking wenst te komen voor deelname, dan dient u dit voor 7 april a.s. schriftelijk kenbaar te maken bij de werkgroep Beeldende Kunst Borsele, p/a Cock Hazelager, Westsingel 28, 4454 AK Borssele.

_________________________________________________________________
Presentatie nieuw logo Culturele Raad Borsele

Ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum van de Culturele Raad Borsele is op 17 februari j.l. het nieuwe logo van de Culturele Raad gepresenteerd. De presentatie vond plaats door wethouder F.J. Tollenaar tijdens de druk bezochte opening van de tentoonstelling "Kunst in Borsele".

Wethouder Tollenaar zei in zijn toespraak ondermeer: "de afgelopen tien jaar zijn vruchtbare jaren geweest voor het kunst- en cultuurleven in de gemeente Borsele. Vele nieuwe activiteiten zijn ontstaan als gevolg van initiatieven van de Culturele Raad. Enige voorbeelden hiervan zijn: de beeldende kunstenroute Borsele, de Open Atelierroute, het Amateur Gala Borsele, het Festival Zeeuws Vlaamse Ontmoetingen enz. enz.. Er mag dan ook geconstateerd worden dat het instellen van de Culturele Raad Borsele een bijzonder positieve uitwerking heeft gehad op het kunst- en cultuurleven en mede heeft geleid tot hoe wij ons als gemeente Borsele graag profileren, namelijk `een gemeente van contrasten'. De volgende tien jaar gaat de Culturele Raad verder met zijn activiteiten onder een nieuw logo dat kracht uitstraalt door de aansprekende kleuren en ook door de vorm die aangeeft dat de Culturele Raad nog veel richtingen op kan en ook op wil".

_________________________________________________________________
Vergadering Sportraad Borsele

Op maandag 20 maart aanstaande is de eerst komende vergadering van de Sportraad Borsele. Deze vergadering begint om 20.00 uur en wordt gehouden in het gemeentehuis te Heinkenszand. Het belangrijkste agendapunt is de bespreking van de notitie "Borsele beweegt". In deze notitie wordt een samenvatting gegeven van de gehouden enquête onder de Borselse sportverenigingen en tevens van de uitkomsten van de gehouden informatiebijeenkomsten. Naar aanleiding hiervan worden enige conclusies getrokken en tevens aanbevelingen gedaan. Aan de leden van de Sportraad wordt een standpunt gevraagd, waarna de notitie zal worden aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders. De vergadering van 20 maart a.s. is openbaar en belangstellenden van de sportverenigingen worden dan ook verzocht aanwezig te zijn.

Deel: ' Nieuws en informatie gemeente Borsele '
Lees ook