Gemeente Hengelo


Week 11

Collecte
Van 27 maart t/m 1 april collecteert Scouting Cunera St. Marcellinus. Collectanten kunnen zich legitimeren.

Paasvuren
Vraag tijdig een vergunning aan
Voor het ontsteken van een paasvuur is een vergunning nodig. U kunt de vergunning tot 14 april schriftelijk aanvragen bij de Brandweer, afdeling Preventie, Marskant 91, 7551 BT Hengelo.
Informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer H. Bus, telefoon 245 11 11.

Bevrijders zoeken gastgezinnen
Van 2 tot en met 8 mei komen onze Engelse bevrijders naar Hengelo. De organisatie daarvan draait op volle toeren. Voor de opvang van deze veteranen hebben zich al vele inwoners opgegeven. Zij hebben inmiddels bericht gehad en krijgen in de loop van april nadere gegevens over het programma en hun gasten.

Wilt u hieraan ook meedoen?
Een klein aantal veteranen heeft nog geen onderdak. Wilt u onze bevrijders een gastvrij onderkomen bieden of wilt u op een "reservelijst" voor gastgezinnen in mei staan, belt u dan naar de afdeling Voorlichting en Externe Betrekkingen, Heleen van der Wal, tijdens kantooruren bereikbaar op tel. 2459 247.
Herdenking bij monument
3 april overdracht adoptie
Maandag 3 april draagt basisschool Annie M.G. Schmidt de adoptie van het herdenkingsmonument voor het stadhuis over aan de Sint Plechelmusschool. Beide scholen komen om 13.00 uur bijeen in de burgerzaal van het stadhuis. Het officiële programma duurt tot ca. 14.30 uur. U bent daarbij van harte welkom. De burgerzaal is vanaf 12.30 uur open.

Ieder jaar adopteert een andere basisschool het monument voor het stadhuis. Leerlingen laten met muziek en toneel zien dat de herdenking aan de gevallenen nog steeds leeft. Zij leggen rozen bij het monument en leggen namens de school een krans.

Conceptvisie Open Ruimte tuindorp 't Lansink
De conceptvisie is een vervolgstap op het Beeldkwaliteitplan van de bebouwde omgeving en het starten van de procedure van aanwijzing tot Beschermd Dorpsgezicht. In deze conceptvisie staan uitgangs- punten ten aanzien van de open ruimte in 't Tuindorp beschreven. Op dit moment is de conceptvisie Open Ruimte Tuindorp 't Lansink in een stadium dat wij ook u willen vragen om mee te denken over de Visie op de Open Ruimte.

Locatie
Tot en met 18 april is de expositie in Hotel 't Lansink te bekijken en kunt u uw opmerkingen achterlaten. U kunt zelf foto's/ beeld- materiaal die volgens u de kwaliteit van de open ruimten in 't Tuin- dorp weergeven meenemen, deze worden (kopie) aan de expositie toegevoegd. U kunt uw mening geven over een aantal stellingen. U kunt ook een schriftelijke reactie sturen aan het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo. Op 18 april van 14.00 - 21.00 uur zijn vertegenwoordigers van de projectgroep aanwezig in Hotel 't Lansink.
Samenvatting
Een samenvatting wordt in 't Tuindorp huis aan huis verspreid en is te verkrijgen in Hotel 't Lansink en bij de balies van de afdelingen Bouwen in het stadhuis, Wijkbeheer in het stadskantoor en BJZ aan de Reitzstraat en bij De Gemeentewinkel.

Informatie
Voor inhoudelijke vragen over de conceptvisie kunt u contact opnemen met de stedenbouwkundige mevrouw M. Muller, telefoon 2459671. Voor verdere informatie over de procedure kunt u contact opnemen met de projectleider, mw. I. Baard, telefoon 2459761.

Bestemmingsplannen
Voorontwerp bestemmingsplan Berflo Es, deelplan Arnoldstraat, Mauritsplein, Sybrandstraat
In de jaren 1995/1996 zijn in het gebied Arnoldstraat, Mauritsplein en Sybrandstraat vierentwintig woningen en een appartementencomplex gebouwd op basis van een vrijstellingsprocedure in de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Deze vrijstellingsprocedure dient gevolgd te worden door een bestemmingplan. Dit voorontwerp-bestemmingsplan is in 1995/1996 opgesteld en nu - voor zover nodig - geactualiseerd. Begin 1996 heeft een inspraakprocedure over het voorontwerp- bestemmingsplan plaatsgevonden. Een aantal personen heeft destijds van de gelegenheid om informatie in te winnen en/of een reactie in te dienen, gebruik gemaakt. Gezien het tijdsverloop vinden wij het wenselijk een nieuwe inspraakprocedure te voeren, zodat u nogmaals of alsnog de gelegenheid heeft om informatie over het plan in te winnen en er uw commentaar op te leveren. Het bestemmingsplan is gebaseerd op de situatie die is ontstaan na de nieuwbouw.

Ter inzage en inspraak
Het voorontwerp bestemmingsplan ligt van 28 maart 2000 tot 11 april 2000 ter inzage bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, kamer 115 aan de Reitzstraat 15. Indien u commentaar heeft kunt u dat binnen de genoemde periode schriftelijk richten aan het College van B en W, Postbus 18 7550 AA Hengelo.

Bouwplannen
Meldingen
Meldingen zijn ingediend voor:

- oprichten tuinhuisje, St Ludgerusstraat 17
- oprichten tuinhuisje, Salamanderstraat 213
- veranderen en vergroten woonhuis, Javastraat 51
Bouwaanvragen
Bouwaanvragen zijn ingediend voor:

- oprichten woon-/bedrijfspand, Transformatorhof 1 + 3
- veranderen en vergroten woonhuis en oprichten berging, Vondelstraat 50

- veranderen en vergroten woonhuis, Breemarsweg 445
- oprichten berging, Anninksweg 18

- plaatsen geldautomaat, Josef Haydnlaan 60
- veranderen en vergroten woonhuis, Waalstraat 32
- oprichten schuur, Krabbenbosweg 10

- veranderen en vergroten woonhuis, Noordelijke Esweg 38
- oprichten berging c.a., Deldenerstraat 83
- oprichten tuinhuisje, Belgradostraat 58

- oprichten 2 noodlokalen, Kerkstraat 116

Ter inzage
Nadat het College van B en W over deze meldingen en bouwaanvragen een besluit heeft genomen, worden deze gepubliceerd. Daarna kunt u desgewenst bezwaar indienen.

Instemming meldingen
In de week van 13 t/m 17 maart is ingestemd met:
- veranderen en vergroten woonhuis, Hengelose Esstraat 25
- veranderen en vergroten woonhuis, Irisstraat 27
- oprichten berging, Dr Martin Luther Kingstraat 19
- oprichten tuinhuisje, Vossenbeltweg 2

- veranderen en vergroten berging, Nico Maasstraat 49
Bouwvergunningen
In de week van 13 t/m 17 maart is vergunning verleend voor:
- oprichten kelder, Morshoekweg 21

- oprichten bedrijfswoning met bedrijfsgebouw, Transformatorhof 33 + 35

- veranderen en vergroten woonhuis, Klaverstraat 47
- oprichten bedrijfsruimte, Slachthuisweg 77
- oprichten 3 kantoorgebouwen, Demmersweg 92, 104 en 110
- veranderen en vergroten bedrijfsgebouw, Bartelinkslaantje 12
- veranderen en vergroten schoolgebouw, Drienerstraat 51
- oprichten garage annex berging, Grundellaan 25
- veranderen en vergroten woonhuis, Reviusstraat 74
- veranderen en vergroten woonhuis, Caro van Eyckstraat 75
- veranderen en vergroten woonhuis, Mr P. J. Troelstrastraat 52
- veranderen en vergroten woonhuis, Wim Sonneveldstraat 16
- oprichten erker, Breemarsweg 113

- vergroten dakkapel, Tollensstraat 5

- veranderen en vergroten woonhuis, Hengelose Esstraat 8
- veranderen en vergroten woonhuis, Johan Buziaustraat 100
- veranderen en vergroten woonhuis (wijziging vergunning 1999/1008), Freudstraat 22

- veranderen en vergroten woonhuis, Kirunastraat 7
- oprichten garage annex berging, Anninksweg 97
- veranderen en vergroten woonhuis, Deldenerstraat 276
Ter inzage en bezwaar
De instemming meldingen en verleende bouwvergunningen en de daarbij behorende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Bouwen, kamer 135 van het stadhuis. Iedere belanghebbende, die door een van deze verleende vergunningen en/of instemming meldingen, rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van B en W, postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Informatie
De besluiten zijn genomen in de week van 13 t/m 17 maart 2000. Informatie over de exacte data, kunt u krijgen bij de afdeling Bouwen, tel. 2459 647.

Ontheffing Leefmilieuverordening Binnen- stad (LMV) Bouwplan: Nieuwstraat 28-30
Er is een aanvraag voor een bouwvergunning ingediend met het verzoek om ontheffing te verlenen van de bepalingen uit de LMV ten behoeve van het veranderen en samenvoegen van twee winkels in één winkel op het perceel Nieuwstraat 28-30.
Volgens de LMV is het verboden zonder ontheffing van Burgemeester en Wethouders te bouwen.
Burgemeester en Wethouders zijn op grond van de bepalingen uit de LMV bevoegd hiervoor ontheffing te verlenen en zijn in principe bereid aan dit verzoek mee te werken.

Ter inzage en bedenkingen
Het voornemen ontheffing te verlenen ligt van 28 maart tot 11 april 2000 voor belanghebbenden ter inzage bij de afdeling Bouwen, kamer 135 van het stadhuis. Eventuele zienswijzen tegen het voornemen tot het verlenen van ontheffing kunt u van 28 maart tot 11 april 2000 schriftelijk indienen bij het College van B en W, t.a.v. afdeling Bouwen, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Binnenplanse vrijstelling (art. 15 WRO)
Bouwplan Waalstraat 32 te Hengelo
Er is een verzoek ingediend om vrijstelling te verlenen van de geldende bestemmingsplanbepalingen ten behoeve van het verruimen van de maximale oppervlakte voor bijgebouwen bij het vergroten van een woning op het perceel Waalstraat 32.
Burgemeester en Wethouders zijn op grond van de planvoorschriften van het bestemmingsplan Brugginksweg bevoegd hiervoor vrijstelling te verlenen. Zij zijn in principe bereid aan dit verzoek mee te werken.
Ter inzage en bedenkingen
Het voornemen vrijstelling te verlenen ligt van 28 maart tot 11 april 2000 voor belanghebbenden ter inzage bij de afdeling Bouwen, kamer 135 van het stadhuis. Eventuele zienswijzen/bedenkingen tegen het voornemen tot het verlenen van vrijstelling dient u van 28 maart tot 11 april 2000 schriftelijk in bij het College van B en W, t.a.v. afdeling Bouwen, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Doorbreking aanhoudingsplicht (art. 50 lid 5 WW), Bouwplan Deldenerstraat 83
Er is een bouwplan ingediend voor het oprichten van een schuur op het perceel Deldenerstraat 83.
De raad heeft verklaard dat voor dit gebied een bestemmingsplan in voorbereiding is. Hierdoor moeten Burgemeester en Wethouders op grond van artikel 50 lid 1 Woningwet de beslissing op de aanvraag om bouwvergunning aanhouden. Omdat het bouwplan in overeenstemming is met het toekomstig bestemmingsplan en met de bouwverordening (met een vrijstelling), kunnen Burgemeester en Wethouders op basis van artikel 50 lid 5 Woningwet de aanhoudingsplicht doorbreken en overgaan tot het verlenen van de gevraagde bouwvergunning. Voorwaarde hiervoor is dat het College van Gedeputeerde Staten een verklaring van geen bezwaar afgeeft. Burgemeester en Wethouders zijn van plan om door middel van bovengenoemde procedure medewerking te verlenen aan dit bouwplan.
Ter inzage en bedenkingen
Het bouwplan ligt van 28 maart tot 11 april 2000, ter inzage bij de afdeling Bouwen, kamer 135. Eventuele bedenkingen tegen het voornemen om de aanhoudingsplicht te doorbreken kunt u indienen van 28 maart tot 11 april 2000 bij het College van B en W (t.a.v. afd. Bouwen), Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Wet Milieubeheer
Vergunning Wet Milieubeheer
Burgemeester en Wethouders hebben, onder het stellen van voorschriften en / of beperkingen, een algehele nieuwe (revisie)vergunning als bedoeld in artikel 8.4 van de Wet milieubeheer verleend aan:
- Maatschap Brunnekreeft te Hengelo voor een melkrundveehouderij- en mestvarkenbedrijf gelegen aan de Wolfkaterweg 80
- H.C.J.G. Jansen te Hengelo voor een schapen- en paardenfokkerij gelegen aan de Bruinsweg 32
De vergunningbesluiten zijn inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpen daarvan.

Ter inzage
De vergunningen met andere van belang zijnde stukken liggen van maandag 27 maart tot dinsdag 9 mei 2000 ter inzage bij de afdeling Milieu. Aangezien de vergunningbesluiten niet zijn gewijzigd ten opzichte van de ontwerpen daarvan en tegen de ontwerpen geen bedenkingen zijn ingebracht kan alleen degene die kan aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig bedenkingen in te brengen tot dinsdag 9 mei a.s. beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, al dan niet vergezeld van een verzoek aan de Voorzitter van deze Afdeling om een voorlopige voorziening te treffen. Voor het instellen van beroep zendt u een gedagtekend, gemotiveerd en ondertekend beroepschrift naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (p/a Postbus 20019, 2500 EA 's Gravenhage). In dat geval moet binnen vier weken na een verzoek daartoe van de griffier een griffierecht van f. 225,- (rechtspersonen f. 450,-) worden bijgeschreven op girorekeningnummer 507590 t.n.v. van de Raad van State. Dezelfde bedragen aan griffierecht moeten - boven op het griffierecht verschuldigd voor het instellen van beroep - worden voldaan door degene die voor 9 mei a.s., naast een beroepschrift, een voorlopige voorzieningsverzoek (bijvoorbeeld: schorsing) indient bij de Voorzitter van genoemde Afdeling. Het verzoek moet, evenals het beroepschrift, voorzien zijn van een dagtekening, een motivering en een handtekening.
Informatie
Voor nadere informatie over het instellen van beroep en/ of het doen van een verzoek om voorlopige voorziening kunt u terecht bij de afdeling Milieu.

Ontwerpbeschikking
Op de afdeling Milieu liggen van 27 maart 2000 tot 25 april 2000 ter inzage de ontwerpbeschikkingen inzake de aanvragen van:
- K.T. Zomer-ter Mors te Hengelo, handelende onder de naam De Verfhal Hengelo om een vergunning voor het oprichten en in werking hebben van een bedrijf voor de handel in en opslag van verf aan de Binnenhavenstraat 54

- KPN Vastgoed en Facilities te Groningen om een vergunning voor het veranderen van een wijkcentrale (telefooncentrale), gelegen aan de Willem Kesstraat 42A

- CTH Vastgoed BV te Enschede om een vergunning voor het oprichten en in werking hebben van een containeroverslagterminal ten behoeve van binnenvaartvervoer aan de Zuidelijke Havenweg, nabij het perceel nr. 20

- Railinfrabeheer regio Noordoost te Zwolle om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning (revisievergunning) voor het spoorwegemplacement Hengelo aan het Stationsplein 1 Er wordt vooralsnog van uitgegaan dat de gevraagde vergunningen kunnen worden verleend, nu het mogelijk lijkt hieraan in voldoende mate voorschriften en eventueel beperkingen te verbinden ter voorkoming cq. beperking van mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu.
Bedenkingen en beroep
Gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerpbeschikkingen kunt u, zowel schriftelijk als mondeling, tot 25 april 2000 indienen. Schriftelijke bedenkingen richt u aan Burgemeester en Wethouders en stuurt u naar de afdeling Milieu. Aan deze afdeling richt u ook uw eventuele mondelinge bedenkingen. Brengt u bedenkingen in, dan kunt u het gemeentebestuur verzoeken uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Tegen de later op de aanvraag te nemen beschikking kan in een aantal gevallen beroep worden ingesteld. Bij de definitieve beschikking wordt u geïnformeerd hoe, wanneer en door wie beroep kan worden ingesteld.
Openbare zitting
Gedurende de inzagetermijn kunt u om een openbare zitting vragen. Op deze zitting is het mogelijk bedenkingen in te brengen en van gedachten te wisselen over het ontwerp van de beschikking.
Melding art. 8.41
Bij de afdeling Milieu liggen ter inzage de meldingen als bedoeld in onderstaande, op artikel 8.41 Wm gebaseerde uitvoeringsbesluiten, die ontvangen zijn van:

- K. Eman voor het oprichten van een inrichting voor de opslag van goederen aan de Geerdinksweg 269 (Besluit opslag goederen milieubeheer)

- Tandartsenpraktijk G.L. The & mw T.S. Kwa voor het wijzigen (verbouwen) van de tandartsenpraktijk aan de Oldenzaalsestraat 214 (Besluit tandartsenpraktijken milieubeheer)

- Thomasson Dura B.V. voor het oprichten van 3 kantoorgebouwen aan de Demmersweg
Deze inrichtingen dienen te voldoen aan de voorschriften in bovengenoemde besluiten.

Bezwaar en beroep
Tegen bovenstaande meldingen op grond van de Wet milieubeheer staat geen bezwaar en/of beroep open.

Ter inzage
De meldingen kunnen worden ingezien tijdens kantooruren bij de afdeling Milieu, Burg. Jansenplein 33, telefoon 2459655.
Kapvergunningen
Bornsestraat hoek Demmersweg: Bij besluit van 16 maart 2000, kenmerk: SBO3718, is een vergunning verleend voor het kappen van 1 beuk aan de Bornsestraat hoek Demmersweg.

Ter inzage en bezwaar
De besluiten liggen tot 6 mei 2000 ter inzage bij de balie van de sector Wijkbeheer, stadskantoor kamer 407. Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kan een belanghebbende tot genoemde datum een bezwaarschrift indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Invalidenparkeerplaatsen

Salamanderstraat: Bij besluit van 7 maart 2000, SBO/WB, nummer: 9355, is besloten om het tweede, rechts gelegen (vanuit de woning gezien) parkeervak voor de woning Salmanderstraat 129, aan te wijzen als invalidenparkeerplaats. Dit parkeervak mag, zodra het desbetreffende verkeersbord is aangebracht, alleen worden gebruikt door de eigenaar van de auto, waarvan het kenteken ter plaatse zal worden vermeld.
Ter inzage en beroep
Het besluit ligt tot 29 april 2000 ter inzage bij de balie van de sector Wijkbeheer, kamer 407 van het stadskantoor. Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kan een belanghebbende tot 29 april 2000 een beroepschrift indienen bij de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 323, 7600 AH Almelo.

Deel: ' Nieuws en informatie Gemeente Hengelo '
Lees ook