Digitale Gemeente Houten

Gemeentenieuws van 01/03/00

Informatie

Met vragen en klachten over onderhoud van wegen, verkeersproblemen, groen- en speelvoorzieningen, riolering, ophalen van het huisvuil, afvalscheidingstation en beheer van gemeentelijke gebouwen, kunt u 24 uur per dag en 7 dagen per week terecht bij het Meldpunt Openbare Werken, telefoon 030-637 56 52.

Voor informatie over onder andere gemeentelijke belastingen (Financiën), bouwvergunningen (Bouwzaken), bestemmingsplannen (Ruimtelijke Ordening), uitkeringen (Sociale Zaken), paspoorten, rijbewijzen en uittreksels uit de registers (Burgerzaken), kunt u contact opnemen met de diverse bureaus van de gemeente Houten. Voor meer algemene informatie kunt u terecht bij Voorlichting.

Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur. Zowel 's morgens als 's middags kunt u terecht voor verstrekking van paspoorten, rijbewijzen en inschrijf-/aanvraagformulieren, maar ook voor andere zaken. Wel adviseren wij u voor deze andere zaken (indien u van plan bent 's middags te komen) van tevoren telefonisch een afspraak te maken.

Burgerzaken is ook geopend op donderdag van 17.00 tot 19.00 uur. Dan alleen voor het aanvragen van een paspoort/toeristenkaart of rijbewijs en voor een uittreksel uit het persoons-register of de registers van de burgerlijke stand).

Bouw- en Woningtoezicht kent een inloopspreekuur van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak. Als u gedetailleerde technische- en/of bestemmingsplaninformatie nodig heeft, adviseren wij u altijd een afspraak te maken. Wij zorgen dan dat alle dossiers, archiefstukken, formulieren e.d. klaar liggen.

Sociale Zaken is alleen 's ochtends geopend en wel van 9.00 uur tot
10.00 uur (uitsluitend voor bestaande cliënten) en van 9.00 uur tot
12.00 uur voor nieuwe cliënten. 's Middags kunt u alleen terecht op afspraak, zodat de middaguren gebruikt kunnen worden om alle aanvragen te verwerken.
Het gemeentehuis bevindt zich aan Het Kant 2 te Houten. Het postadres is Postbus 30, 3990 DA Houten. Het telefoonnummer is 030-639 26 11.

Spreekuur in wijkpost de Aalsloot
De wijkbeheerder van de wijk Schonenburg, de Geer en Centrum houdt elke dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur (samen met de wijkagent) en op vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur spreekuur. U kunt bij hem terecht voor allerhande zaken die te maken hebben met het onderhoud van de openbare ruimte in deze wijken. U kunt ook bellen en faxen met de wijkpost. Het telefoonnummer is 637 93 23 en faxen kunnen naar 635 14 96. Op dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 houdt ook de wijkagent spreekuur op de wijkpost.

Openingstijden wooninformatiecentrum
Het wooninformatiecentrum is geopend op maandag tot en met vrijdag van
9.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. Ingang wooninformatiecentrum aan het Onderdoor 23 tegenover de bibliotheek.
Het wooninformatiecentrum is telefonisch bereikbaar onder nummer 030-639 28 00.

Afvalscheidingstation
Het Afvalscheidingstation is gevestigd aan de Veerwagenweg te Houten en is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 16.00 uur.

Spreekuur college
Maandagmorgen 21februari houden alle wethouders, zoals gebruikelijk, van 9.00 uur tot 10.00 uur spreekuur in het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak daarvoor maken via het Bestuursse-cretariaat. Voor een gesprek met burgemeester A. de Jonge kunt u eveneens vooraf een afspraak maken via het Bestuurssecretariaat. Het eerstvolgende avondspreekuur is op 6 maart, voor dit spreekuur is de heer Teeuwen verhinderd. Ook voor het avondspreekuur kunt u een afspraak maken via het Bestuurssecretariaat. Het telefoonnummer van het Bestuurssecretariaat is 639 27 00 of 639 27 01.

Klacht indienen
Een klacht over de wijze waarop u door de gemeente Houten of door een medewerker van de gemeente bent behandeld, kunt u indienen bij de gemeente Houten. Uw brief kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders. Als u uw klacht telefonisch in wilt dienen, belt u de desbetreffende ambtenaar of de klachtencoördinator, telefoonnummer (030) 63 92 740. Ook kunt u uw klacht per e-mail indienen: gemeentehuis@houten.nl, met als onderwerp 'klacht'. Bij het Wooninformatiecentrum kunt u een folder halen over de klachtenprocedure van de gemeente Houten.

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 2000 Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Deel: ' Nieuws en informatie gemeente Houten '
Lees ook