Gemeente LisseVERKEER EN VERVOER

Aanleg parkeren Gasstraat

Na de reconstructie van de Kanaalstraat tussen de Broekweg en de Ringvaart kan en mag er niet meer geparkeerd worden in dit gedeelte van de Kanaalstraat. Bewoners die niet op eigen terrein kunnen parkeren, moeten uitwijken naar elders. Om de parkeerdruk in de omgeving te verlichten
willen wij nu, zoals indertijd bij de bouw van het appartementencomplex De Ouverture ook reeds is toegezegd, de parkeercapaciteit in de omgeving van de Gasstraat uitbreiden. Wij hebben een plan ontwikkeld voor de aanleg van een parkeerterrein op een gedeelte van het voormalige terrein van Openbare Werken. Dit terrein, met een capaciteit van 57 parkeerplaatsen, wordt ontsloten naar de Gasstraat. Tevens voorziet het plan in de aanleg van een vijftal langsparkeer-
vakken in de Gasstraat ter plaatse van de nog te bouwen woningen. Dit plan ligt voor iedereen ter inzage van 13 april tot 11 mei a.s. op de afdeling Weg en Waterbouw in het gemeentehuis. Tijdens genoemde periode kunt u zowel mondeling als schriftelijk op het plan reageren.

BOUWEN EN WONEN

Voortgang ontwikkelingsvisie voor het Vierkant en omgeving
Voor de ontwikkelingsvisie voor het Vierkant en omgeving is een planprocedure vastgesteld. Het rapport van de Werkgroep en een voorlopig standpunt daarop van het college van burgemeester en wethouders heeft vier weken ter visie gelegen, met de mogelijkheid daarop schriftelijk te reageren. Verder is op 10 november 1999 een inspraakavond gehouden.

Naar aanleiding van de inspraak hebben burgemeester en wethouders een op onderdelen gewijzigd standpunt ingenomen. Volgens de planprocedure wordt dit aangepaste standpunt voorgelegd aan de raadscommissie Financiën die, met inachtname van de inspraakreacties, een advies geeft. De vergadering van de commissie Financiën vindt plaats op dinsdag 18 april a.s. om 20.00 uur in het gemeentehuis. Belangstellenden worden uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Er kan gebruik gemaakt worden van het spreekrecht.

De stukken die betrekking hebben op de ontwikkelingsvisie kunt u inzien bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur. Op 25 mei a.s. neemt de gemeenteraad hierover een besluit.

Voorbereidingsbesluit

Wij maken bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 24 februari 2000, op grond van artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening heeft verklaard, dat de herzieningen worden voorbereid van het bestemmingsplan Landelijk Gebied 1981 en het bestemmingsplan Dorp ten behoeve van de bedrijfspanden Heereweg 466 en Heereweg 380.

De betreffende gedeelten zijn met diepzwarte omlijningen aangegeven op de bij de besluiten behorende tekeningen. De raadsbesluiten met de bijbehorende tekeningen liggen vanaf 3 maart 2000 in het gemeentehuis, afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting voor een ieder ter inzage.

De besluiten treden in werking met ingang van 3 maart 2000

Voorbereidingsbesluit

Wij maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 23 maart 2000, op grond van artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, heeft verklaard dat de herzieningen worden voorbereid van de bestemmingsplannen Poelpolder en Meerzicht. Dit is nodig voor de bouw van een school met bijbehorende voorzieningen aan de Gerard Doustraat en voor de bouw van woningen op het terrein gelegen aan de Grevelingstraat 75 te Lisse.

De betreffende gedeelten zijn met arcering aangegeven op de bij de besluiten behorende tekeningen. De raadsbesluiten met de bijbehorende tekeningen liggen vanaf 31 maart 2000 in het gemeentehuis, afdeling ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, voor een ieder ter inzage.
De besluiten treden in werking met ingang van 31 maart 2000.
Aanvragen

Aanvragen om bouwvergunningen en melding van een bouwvoornemen zijn ingekomen van:

Heereweg 312 - vergroten woning
Achterweg 61 - bouw woning

Deze plannen kunt u elke ochtend tussen 8.30 uur en 12.30 uur inzien. Het is in dit stadium niet mogelijk hiertegen bezwaren in te dienen
Voorgenomen vrijstellingen

Barentszstraat 72 - vergroten woning

De bouwplannen liggen van 14 april t/m 11 mei 2000 ter inzage.
Als u bedenkingen heeft tegen het verlenen van een vrijstelling dan kunt u dit uiterlijk 11 mei 2000 en uitsluitend schriftelijk melden bij het college van burgemeester en wethouders.
Besluiten

Verleende bouw- en/of sloopvergunningen en positieve reacties op meldingen van een bouwvoornemen.

Anna Blamandreef 96 - vergroten woning Irenestraat - bouw 47 appartementen
Ringvaartzijde 8 - bouwen zwembad
Mendeldreef 174 - bouw erker + dakkapel achterzijde Waterman 6 - bouw dakkapel achterzijde Betje Wolffstraat 27 - bouw dakkapel achterzijde Grundelstraat 9 - plaatsen tuinhuis
Kanaalstraat 71 - slopen bebouwing achtererf von Bönninghausenlaan 56 - plaatsen tuinhuis Ravelstraat 6 - bouw dakkapellen voor- en achterzijde
Bent u van mening dat u door één of meerdere besluiten in uw belang bent getroffen? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. U moet dat doen binnen 6 weken na de dag dat de vergunning of de reactie op de melding naar de aanvrager is verzonden. Wilt u precies weten wanneer het besluit is verzonden? Neemt u dan contact op met de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting.

Voor alle informatie over bouwplannen, vrijstellingen en vergunningen en voor inlichtingen over bouwen kunt u van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur terecht bij deze afdeling, kamer 119 of u belt (0252) 433170.

DIVERSEN

Tijdig aanvragen van vergunningen, ontheffingen e.d.
Het houden van een straatbarbeque, het venten van producten, het plaatsen van reclameborden, het organiseren van een hardloopwedstrijd; allemaal voorbeelden van activiteiten waar de gemeente haar toestemming voor moet geven. Het is daarom belangrijk dat aanvragen schriftelijk en op tijd worden ingediend, namelijk uiterlijk vier weken voordat de activiteit moet plaatsvinden. Doet u dit later, dan bestaat de kans dat wij u niet op tijd van ons besluit op de hoogte kunnen brengen. Wilt u dus iets organiseren, laat het ons dan ruim van tevoren weten!

Collecte

Van 9 tot en met 15 april 2000 heeft het Nationaal Fonds Sport Gehandicapten vergunning om te collecteren. Aan de Nederlandse Hartstichting is een collectevergunning verleend van 16 tot en met 22 april 2000.

Lisse, 12 april 2000

Burgemeester en wethouders van Lisse

Deel: ' Nieuws en informatie gemeente Lisse '
Lees ook