Gemeente Lisse


MededelingenWET MILIEUBEHEER

Melding

Burgemeester en wethouders hebben een melding op grond van artikel
8.41 van de Wet milieubeheer ontvangen van:
Aannemersbedrijf Th. Hoogkamer, Heereweg 470a, (Besluit houtbewerkende bedrijven milieubeheer); Bouwbedrijf G.J. van der Hulst, Ruishornlaan hoek Ooievaarstraat,
(Besluit propaan in de bouw milieubeheer);
Hockeyclub Hisalis, Spekkelaan 2,
(Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer).
Op deze niet-vergunningplichtige inrichtingen zijn de algemene regels van toepassing, zoals die staan vermeld in de eerdergenoemde besluiten.

BOUWEN EN WONEN

Woonrijpmaken Westerdreef-midden

De woningen aan de Westerdreef tussen de Lindenlaan en de Berkhoutlaan (gebied Westerdreef-midden) worden binnenkort opgeleverd. Aansluitend wordt de openbare ruimte in het gebied definitief ingericht.
Het inrichtingsplan, dat gebaseerd is op de studie Herinrichting Westerdreef van juli 1994, is nader uitgewerkt. Dit plan ligt voor belangstellenden ter inzage op de afdeling Weg- en Waterbouw vanaf 22 maart tot en met 19 april 2000.

Aanvragen

Aanvragen om bouw- en/of sloopvergunningen en melding van een bouwvoornemen zijn ingekomen van:

Grundelstraat 9 - plaatsen tuinhuis
Kanaalstraat 71 - slopen bebouwing achtererf Hannie Schaftlaan 48 - bouw dakkapellen voor- en achterzijde Mesdagstraat 2A - vergroten woning
Rooversbroekdijk 46 - dakkapel achterzijde Zwanenhof 5 - vergroten woning

Deze plannen kunt u elke ochtend tussen 8.30 uur en 12.30 uur inzien. Het is in dit stadium niet mogelijk hiertegen bezwaren in te dienen
Voorgenomen vrijstellingen

Govert Flinckstraat 8 - vergroten woning
De bouwplannen liggen van 24 maart t/m 20 april 2000 ter inzage.
Als u bedenkingen heeft tegen het verlenen van een vrijstelling dan kunt u dit uiterlijk 20 april 2000 en uitsluitend schriftelijk melden bij het college van burgemeester en wethouders.
Besluiten

Verleende bouw- en/of sloopvergunningen en positieve reacties op meldingen van een bouwvoornemen.

Mesdagstraat 6 - plaatsen tuinhuis
Heereweg 352 - vergroten bedrijfsruimte (hal 7A) Heereweg 3 - vernieuwen opslagruimte
Heereweg 218 - slopen berging
Heereweg 218 - bouwen van een garage
1e Poellaan 18 - vernieuwen berging
Julianastraat 59A - vergroten woning
Kanaalstraat 56A - wijziging gevel (locatie geldautomaat) Mozartstraat 25 - vergroten woning

Bent u van mening dat u door één of meerdere besluiten in uw belang bent getroffen? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. U doet dat binnen 6 weken na de dag dat de vergunning of de reactie op de melding naar de aanvrager is verzonden. Wilt u precies weten wanneer het besluit is verzonden? Neemt u dan contact op met de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting.

Voor alle informatie over bouwplannen, vrijstellingen en vergunningen en voor inlichtingen over bouwen kunt u van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur terecht bij deze afdeling, kamer 119 of u belt (0252) 433170.

DIVERSEN

Aanwijzing pand Heereweg 191/191A als gemeentelijk monument
Wij hebben in onze vergadering van 1 februari 2000 besloten om het pand Heereweg 191/191A aan te wijzen als beschermd gemeentelijk monument. Dit besluit is genomen op grond van artikel 3, lid 1, van de gemeentelijke Monumentenverordening 1995.

Deze aanwijzing houdt in, dat geen veranderingen e.d. aan het pand mogen worden uitgevoerd zonder een vergunning van de gemeente.

Bent u van mening dat u door dit besluit in uw belang getroffen bent? U hebt op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht de mogelijkheid om bezwaar te maken. Dit bezwaarschrift dient u in binnen zes weken na de dag dat het besluit tot aanwijzing als gemeentelijk monument is verzonden naar de eigenaar. Wilt u precies weten wanneer dit besluit is verzonden? Neemt u dan contact op met de afdeling Onderwijs, Sport en Cultuur, telefoon: (0252) 433 171. U richt uw bezwaarschrift aan burgemeester en wethouders van Lisse.

Acquisitie voor nieuwe gemeentegids gestart

Onlangs zijn de voorbereidingen ter hand genomen voor het uitbrengen van de gemeentegids 2000/2001. Deze gids wordt jaarlijks uitgegeven met het doel de inwoners van de gemeente Lisse en andere belangstellenden te informeren over de in Lisse aanwezige instanties, voorzieningen, verenigingen e.d.

De uitgave wordt verzorgd in samenwerking met Suurland Falkplan. Afgelopen week is Suurland Falkplan gestart met het benaderen van bedrijven die mogelijk geïnteresseerd zijn om (opnieuw) te adverteren in de gemeentegids. De advertentie-acquisitie zal worden gevoerd door een medewerk(st)er van Suurland Falkplan/Holland Advertising. Met hem of haar kunt u, na een eventuele telefonische afspraak, de nadere details zoals tarieven, lay-out en dergelijke bespreken.

Voor alle duidelijkheid: de hier bedoelde gids de enige officiële gemeentegids is die in 2000 in de gemeente Lisse zal verschijnen. De gids zal naar verwachting eind juli huis-aan-huis worden bezorgd in de hele gemeente.

Collecte

Van 19 tot en met 25 maart 2000 is een collectevergunning verleend aan het Nationaal Reuma Fonds.

Simavi heeft vergunning om te collecteren van 26 maart tot en met 1 april 2000.

Lisse, 22 maart 2000

Burgemeester en wethouders van Lisse

Deel: ' Nieuws en informatie gemeente Lisse '
Lees ook