Gemeente 's-Gravenzande


Voorlichtingspagina 12 april 2000

Chemokar binnenkort in 's-Gravenzande
Binnenkort rijdt de Chemokar door 's-Gravenzande om huis aan huis chemisch afval in te zamelen. De Chemokar rijdt rond en geeft een geluidssignaal.

Wilt u het chemisch afval zoveel mogelijk gescheiden aanleveren?
De Chemokar rijdt volgens het volgende schema:

vrijdag 14 april (ochtend): Heenweg en buitengebied
maandag 17 april: Het Oudeland en de Bomenwijk, inclusief de Naaldwijkseweg tussen Zuidwind en Woutersweg

dinsdag 18 april: Zandevelt, inclusief Sand-Ambachtstraat
woensdag 19 april: Vreeburgh-Oost en Centrum, inclusief Zuidwind en Oudelandstraat

donderdag 20 april: Wijk oostzijde Kon. Julianaweg, inclusief Nieuwe Vaart en Kon. Julianaweg tussen Hoflaan en Wattstraat
Buitengebied moet bellen
De Chemokar komt in het buitengebied uitsluitend op telefonische afroep langs. Tot het buitengebied worden gerekend de delen van de gemeente die niet in het bovenstaande overzicht zijn genoemd. U kunt hiervoor 430187 bellen.

Raadsvergadering

Op dinsdag 18 april vergadert de gemeenteraad in het stadhuis.

De vergadering begint om 19.30 uur. Voor het begin van de vergadering kunt u het woord voeren over punten die op de raadsagenda staan. U moet dan vooraf uw naam, adres en het onderwerp waarover u iets wilt zeggen, aan de voorzitter van de raad opgeven. Bij de ingang van de raadzaal liggen daarvoor formulieren klaar.

De volgende voorstellen staan onder andere op de agenda:
* Subsidiëring VVV Westland

* Krediet dienstvoertuig voor de officier van de brandweer
* Vaststelling 4e kwartaalrapportage 1999 sociale zaken, alsmede algeheel overzicht 1999

* Voorbereidingskrediet voor Infrastructuurplan Glastuinbouw
* Verkoop gronden voor vervangend water Ingelanden Kreeklanden
* Vernieuwingsplan Julianasportpark en Uitvoeringsplan ONDO-terrein
* Krediet vervanging netwerkbekabeling

* Krediet vervanging programmatuur afdeling Financiën
* Krediet restauratie Korenmolen aan de Naaldwijkseweg
* Begrotingswijzigingen

De agendastukken voor de raadsvergadering kunt u vanaf vrijdag a.s. inzien bij het informatiepunt in de hal van het stadhuis (tijdens openingsuren) en in de bibliotheek aan het Zandeveltplein.
De raadsvoorstellen zijn ook te vinden op deze internetsite.

Openingstijden bureau Woonruimte

In verband met tijdelijke onderbezetting bij het bureau Woonruimte kunnen inschrijfformulieren voor huisvesting worden afgehaald en ingeleverd bij de afdeling Burgerzaken op de begane grond in het stadhuis.

Voor andere zaken rond huisvesting en woonruimte kunt u wel bij het bureau Woonruimte terecht, maar uitsluitend tussen 9.00 en 12.30 uur.

Zodra de openingstijden weer normaal zijn, wordt dit op deze informatiepagina gepubliceerd.

Aanslagen OZB komen eraan
Deze week worden de aanslagbiljetten voor de onroerendezaakbelastingen 2000 verstuurd. Dat is een week later dan gepland, doordat de aanslagbiljetten te laat aan de gemeente geleverd zijn. Voor wat betreft de bezwaartermijn zal hier uiteraard rekening mee worden gehouden.

Kwijtschelding

Als het voor u niet mogelijk is om deze belasting te betalen, kunt u bij de gemeente een kwijtscheldingsverzoek indienen. Zon verzoek moet u binnen drie maanden na dagtekening van het aanslagbiljet indienen.
Of u voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding in aanmerking komt is vooraf moeilijk aan te geven. In beginsel krijgt u kwijtschelding wanneer u een uitkering ontvangt die niet hoger is dan het wettelijk minimum. Maar andere gegevens spelen ook een rol. Zoals de huur die u moet betalen, ontvangst van huursubsidie, bezit van een eigen huis of auto, enz.

Ouderen die alleen een AOW-uitkering ontvangen en daarnaast geen pensioen hebben en/of woning in bezit hebben, komen in ieder geval in aanmerking voor kwijtschelding van deze belasting.
Bouwplannen

Aangemelde bouwplannen

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

A.F.M. van Galen

Hobbyhok

Maasdijk 135

H. Mulder

Tuinhuisje

Obrechtlaan 74

R. Raasveld

Volière

Martin Luther Kingstraat 14

Croissanterie En Passant
Terras

Langestraat 163

Aangevraagde bouwvergunningen

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

N.L. van Geest BV

3 watersilos

Kwekerslaan 7

P.W. Lock

Woning

Zanddijk 70

J. Smits

Dakkapel

Marnixlaan 33

J.G. Spaargaren

Aanbouw met kelder

Marsmanstraat 11

Geaccepteerde bouwmeldingen

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

H.W. Bloem

Tuinhuisje

Onyx 16

Verleende bouwvergunningen

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

P. van Staalduinen

Tuinbouwkas

Maasdijk 55

W. van Straalen

Vergroten tuinbouwkas

Aaksterlaan 12

K.R. Pakvis

Etage

Hoflaan 76

C.A. Mos

Dakkapel

Zandeveltweg 10

L. van Nieuwkerk

Aanbouw

Pompe van Meerdervoortstraat 3

Informatie over aangemelde bouwplannen en aangevraagde bouwvergunningen kunt u krijgen bij de afdeling Bouw- en woningtoezicht in het stadhuis, kamer 111.

Op deze afdeling liggen ook gedurende zes weken de verleende bouwvergunningen ter inzage. Binnen deze periode kunnen belanghebbenden tegen deze besluiten schriftelijk gemotiveerd bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift moet worden gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande. In de linkerbovenhoek van de enveloppe moet de aanduiding 'bezwaarschrift Awb' zijn vermeld.

Wet milieubeheer

Melding

Burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.40 van de Wet milieubeheer bekend, dat zij een melding hebben ontvangen van Firma L. Overgaag en Zn voor het in werking hebben van het glastuinbouwbedrijf het adres Groeneweg 76 in 's-Gravenzande.

Op bovenvermeld bedrijf is het 'Besluit tuinbouwbedrijven met bedekte teelt milieubeheer' (AMvB glastuinbouw) van toepassing. Dit houdt in dat voor dit bedrijf géén vergunning als bedoeld in de Wet milieubeheer is vereist, maar dat de algemene regels van genoemd Besluit moeten worden nageleefd.

De melding ligt vanaf de datum van publicatie gedurende 2 weken tijdens kantooruren op het stadhuis, afdeling WROM (kamer 112) ter inzage.

Afvalwijzer

Gemeentewerf
Fultonstraat 3
Openingstijden: maandag van 13.00 tot 15.00 uur en iedere eerste zaterdag van de maand van 8.30 tot 11.30 uur. Informatie: 416286
Recycling
Hoflaan 28
Openingstijden: donderdag van 19.00 tot 20.00 uur (alleen brengen, geen verkoop), vrijdag van 19.00 tot 20.30 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. Informatie: 418105

Recycling

Recycling 's-Gravenzande stimuleert door inzameling en verkoop het hergebruik van in goede staat verkerende huisraad. De opbrengst komt jaarlijks ten goede aan tientallen projecten in derdewereldlanden en landen in Oost-Europa. Meubilair, huishoudelijke apparaten, kleding en gereedschap kunt u brengen naar de Recycling, het liefst op donderdag of zaterdag (zie openingstijden). Er zijn beperkte mogelijkheden tot ophalen bij u thuis (alleen bebouwde kom 's-Gravenzande).
Groen of grijs?

Volgende week (71 tot en met 21 april) worden de groene minicontainers geleegd.

Grof huisvuil

Grof huisvuil is al het huishoudelijk afval dat niet past of hoort in een minicontainer. Voorbeelden: bedden, spiralen, puin, grond, grof tuinafval en tuinmeubelen.

U kunt grof huisvuil op drie manieren kwijt:

* U kunt het zelf wegbrengen naar de gemeentewerf (zie openingstijden).

* Het wordt gratis op afroep bij u opgehaald. U kunt hiervoor de speciale Grof vuillijn bellen: 421906. Er wordt dan met u een afspraak gemaakt wanneer het wordt opgehaald; dit is afhankelijk van het soort grof vuil.

* Wilt u tussentijds van uw grof vuil af, dan kost dat 75,--. Dit bedrag moet vooraf betaald worden aan de kassa van de gemeentewerf. Daarna wordt het grof vuil bij u opgehaald.
Grof huisvuil dient zoveel mogelijk gescheiden te worden aangeleverd. Grof tuinafval ontdoen van wortels en grond.

Puin

Voor puin geldt een andere regeling dan normaal grof huisvuil. U kunt het brengen naar de gemeentewerf (zie openingstijden). De eerste m³ is gratis, voor meer betaalt u 25,-- per m³.

Let op: het puin moet schoon zijn, dus niet vervuild met grond, eterniet e.d.

Chemisch afval

U kunt met chemisch afval terecht bij de gemeentewerf (zie openingstijden) of bij de chemokar die enkele keren per jaar door de gemeente rijdt. De komst van de chemokar wordt altijd apart aangekondigd op deze pagina.

Asbest

Particulieren kunnen asbest gratis afgeven bij de gemeentewerf. U dient hiervoor minimaal 5 werkdagen van tevoren een vergunning aan te vragen in het stadhuis. Het asbest moet verpakt zijn in doorzichtig, niet-luchtdoorlatend materiaal, zoals dik plastic. Dit is te koop bij tuinbouwtoeleveranciers. Asbest platen moeten per stuk zijn verpakt en mogen niet worden gebroken.

Oud papier

Oud papier kunt u de komende dagen inleveren bij de volgende scholen:
* Eben Haëzerschool, Albert Klingstraat 24, tot en met vrijdag 14 april;

* Godfried Bomansschool, Spinel 2 van vrijdag 14 tot en met donderdag 20 april;

* De Wegwijzer, Prins Bernhardstraat 28, op zaterdag 15 april van 11.00 tot 12.00 uur;

* De Zandhorst, gebouw Prins Bernhard, Boelhouwerstraat 1, van maandag 17 tot en met donderdag 20 april;

* De Driekleur, gebouw Wilhelmina, Van de Kasteelestraat 75 op dinsdag 18 april van 15.30 tot 18.00 uur;

* Eikenhorst, Jade 3 op schooldagen tot 16.00 uur, woensdag tot 12.00 uur (in bundels/doosjes bij fietsenberging);
* De Zandhorst, gebouw Ds. Van Geest, Naaldwijkseweg 28 op schooldagen tussen 8.15 en 15.30 uur, op woensdag van 8.15 tot 12.15 uur (niet na schooltijd).

Verder kunt u oud papier kwijt bij:

* de papiercontainer van de beide voetbalverenigingen op het Julianasportpark, ingang Wattstraat;

* de papiercontainer bij de milieu-eilanden;
* de gemeentewerf in de Fultonstraat (zie openingstijden).

Deel: ' Nieuws en informatie gemeente 's-Gravenzande '
Lees ook