Gemeente VoorschotenVoornemen tot verlenen van vrijstelling ex artikel 18a Wet op de Ruimtelijke Ordening.

De burgemeester van Voorschoten maakt bekend dat met ingang van woensdag 22 maart tot en met dinsdag 4 april 2000 in het gemeentehuis in de folderkamer, op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en na telefonische afspraak (071- 5600 761) op donderdagavond, voor een ieder ter inzage ligt een aanvraag voor:

* het plaatsen van een berging bij de woning Ter Wadding 3
Met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kunnen burgemeester en wethouders voor deze plannen vrijstelling verlenen van het geldende bestemmingsplan ter plaatse, waarna de melding kan worden geaccepteerd. Eén ieder kan tot en met dinsdag 4 april 2000 bedenkingen naar voren brengen tegen het voornemen tot het verlenen van vrijstelling.

Rectificatie: Voornemen tot het verlenen van vrijstelling ex artikel 15 Wet op de Ruimtelijke Ordening.

De volgende plannen liggen niet tot 21 maart maar tot 28 maart ter inzage in het gemeentehuis in de forlderkamer, op werkdagen van 8.30 tot 12.30 en na telefonische afspraak (071-5600 761):
* het vergroten van de winkel Schoolstraat 152
* het vergroten van de woning Rouwkooplaan 23
* het vergroten van de woning Brahmslaan 1
* het vergroten van de woning Wijngaardenlaan 66
Met toepassing van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kunnen burgemeester en wethouders vrijstelling verlenen van het geldende bestemmingsplan waarna de benodigde bouwvergunning kan worden verleend.
Eén ieder kan tot en met dinsdag 28 maart zienswijzen naar voren brengen tegen het voornemen tot het verlenen van deze vrijstelling.
Bedenkingen kunnen worden gericht aan:
Burgemeester en wethouders van Voorschoten
Postbus 393
2250 AJ Voorschoten


Vergadering Algemeen Bestuur Samenwerkingsorgaan Verkeer en Vervoer Leidse Regio

De eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsorgaan Verkeer en Vervoer Leidse Regio vindt plaats op maandag 27 maart 2000. De vergadering wordt gehouden in de Raadzaal van het gemeentehuis van Oegstgeest en begint om 16.30 uur.
Op de agenda staat:

* Presentatie Regionale VerkeersMilieuKaart Leidse Regio
* Evaluatie Samenwerking

* Jaarverslag 1999 SVVLR

* Jaarplan 2000 SVVLR

* Voorzet begroting 2001 en meerjarenbegroting 2001-2004
* Rekening rijden Haaglanden en regio Amsterdam
* Stand van zaken Collectief Vraagafhankelijk Vervoer
* Stand van zaken Rijn Gouwe Lijn

De vergadering is openbaar. De stukken liggen ter vergadering èn op de gemeentehuizen in de regio afdeling Verkeer èn op het Stadsbouwhuis, kamer 109, Langegracht 72 te Leiden, ter inzage. Nadere informatie is te verkrijgen bij de secretaris de heer J.P.M. Huijts (071-5165863) of mevrouw I.I. de Bruijne, beleidsondersteunend medewerker (071-5165869).


Welstandscommissie

Op maandag 27 maart aanstaande vergadert de Welstandscommissie. Zij beoordeelt de bij de gemeente binnengekomen bouwplannen. Deze vergadering is openbaar en vindt plaats in de B&W-kamer van het gemeentehuis.

De vergadering begint om 10.00 uur met een besloten gedeelte. Tijdens dit deel, dat tot 11.00 uur duurt, kunnen belanghebbenden mondeling toelichting geven op de te behandelen bouwplannen. Zij kunnen zich, uitsluitend na telefonische afspraak, hiervoor aanmelden via nummer (071) 5600 728. Via dit telefoonnummer kan ook informatie worden ingewonnen over de nagekomen bouwplannen. Het openbare gedeelte begint om 11.00 uur.

Bij het ter perse gaan van deze krant was nog niet bekend welke bouwplannen ter beoordeling op de agenda van de Welstandscommissie staan. Voor inlichtingen over de agenda kunt u tijdens kantooruren bellen met de heer Van der Laken van de afdeling Bouwtoezicht, telefoon (071) 5600 725. De agenda zal in de loop van de week worden gepubiceerd op de internetpagina van de gemeente. Het adres is www.Voorschoten.nl.


Vergadering Samenwerkingsorgaan Leidse Regio

De eerstvolgende vergadering van het Samenwerkingsorgaan Leidse Regio vindt plaats op dinsdag 28 maart 2000. De vergadering wordt gehouden in de Raadzaal van het Stadhuis van Leiden en begint om 20.00 uur.
Op de agenda staat:

* Voorstel benoeming voorzitter portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken vacature H. Kruijt;

* Jaarverslagen 1999 Gemeenschappelijke Regelingen en portefeuillehoudersoverleggen binnen het Samenwerkingsorgaan Leidse Regio;

* Samenwerking

* Toelichting notitie 'Rijnstad' door de gemeente Leiden
* Werkzaamheden stuurgroep krachtige gemeenten
* Bestuursconferentie 16 februari 2000

* Contacten met het Samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek
De vergadering is openbaar. De stukken liggen ter vergadering èn op de gemeentehuizen in de regio ter inzage.


Snelheidscontrole kruispunt Veurseweg/Karel Doormanlaan
Op 27 maart wordt gestart met de reconstructie van het kruispunt Veurseweg / Karel Doormanlaan / Starrenburglaan. Deze reconstructie is nodig voor de nieuwe aansluiting van de nieuwbouwwijk Starrenburg II/III. De aansluiting komt tegenover de Karel Doormanlaan en wordt aangesloten op de Veurseweg. Bij het kruispunt komt een verkeersregelinstallatie. Gedurende de werkzaamheden zal het verkeer overlast ervaren. Het verkeer wordt nu al met borden op diverse locaties binnen de gemeente over de aanvang van de werkzaamheden geïnformeerd. Tijdens de werkzaamheden gelden er snelheidsbeperkende maatregelen. De politie ziet hier nauwgezet op toe.

De reconstructie van het nieuw aan te leggen kruispunt hoek Veurseweg/Karel Doormanlaan gaat op 27 maart aanstaande van start. De werkzaamheden duren tot aan de zomervakantie.
Na de werkzaamheden aan het kruispunt wordt de middenberm van de Veurseweg tussen het kruispunt en de Papelaan voorzien van een middenberm. Gevaarlijke inhaalmanoeuvres zijn dan niet meer mogelijk. In de middenberm worden in het najaar eiken geplaatst.
Ter hoogte van de Rouwkooplaan, de Essenlaan, de Woelwijklaan en de inrit van het klooster Bijdorp tegenover de Papelaan komen drie doorsteken. De huidige boombakken op dit traject worden verwijderd. De boombakken richting Leidschendam blijven gehandhaafd.

Het totale werk omvat 4 fasen en duurt ruim 3 maanden. In schema:

Fase

Tijdschema *

Waar zijn de werkzaamheden ?

Hoe rijdt het autoverkeer ?

1

27-3 t/m 28-4

T.h.v. de kant van de oneven huisnrs. (81 t/m 119) van de Veurseweg

In 2 richtingen langs de kant van de even huisnrs. (86 t/m 130) van de Veurseweg

2

8-5 t/m 9-6

T.h.v. de kant van de even huisnrs. (88 t/m 126) van de Veurseweg
In 2 richtingen langs de kant van de oneven huisnrs. (81 t/m 119)
3

13-6 t/m 23-6

T.h.v. de nieuwe middenbermen tussen de Rouwkooplaan en de Veurseweg 122/124

Om en om over 1 rijstrook van de Veurseweg met mobiele verkeerslichten

4

26-6 t/m 14-7

T.h.v. de nieuwe middenbermen in de Veurseweg tussen de Rouwkooplaan en de Papelaan

Om en om over 1 rijstrook van de Veurseweg met mobiele verkeerslichten

* Het tijdschema is onder voorbehoud

Toelichting
Tijdens de 1e fasewordt er gewerkt aan de kant van de oneven huisnummers van de Veurseweg. Deze fase neem circa 5 weken in beslag. Het verkeer wordt omgeleid in twee richtingen langs de kant van de even huisnummers. De huidige parkeerstrook voor de woningen van de Veurseweg 106 t/m 130 wordt bij de rijbaan betrokken. Parkeren op de langsparkeerstrook is hier dus niet meer mogelijk. Er wordt een vervangende parkeerstrook aan de Karel Doormanlaan aangelegd. In deze fase worden voor de verkeersregelinstallatie diverse kabels in de trottoirs ingegraven. Deze trottoirs worden op een later tijdstip definitief hersteld.

In de 2e fase wordt het verkeer in twee richtingen over het nieuwe gedeelte geleid, langs de kant van de oneven huisnummers van de Veurseweg. De werkzaamheden worden dan uitgevoerd aan de kant van de even huisnummers van de Veurseweg. Dat geldt ook voor de werkzaamheden aan de Karel Doormanlaan tot aan het van Dulmplein. Deze fase start begin mei en duurt circa 5 weken. In deze periode wordt de Karel Doormanlaan ter hoogte van de aansluiting met de Veurseweg circa 3 weken afgesloten voor het verkeer, met uitzondering van voetgangers en fietsers.

In de 3e fase wordt het restant in de nieuwe middenbermen tussen de Rouwkooplaan en de Veurseweg 122/124 uitgevoerd. In de laatste fase wordt de middenberm in de Veurseweg tussen de Rouwkooplaan en de Papelaan aangebracht. De 3e en 4e fase zullen in totaal circa 5 weken gaan duren. Hierbij zullen tijdelijke mobiele verkeerslichten worden toegepast. Het gebruik van deze mobiele verkeerslichten zal echter tot een minimum worden beperkt.

Peppellaan
De huidige aansluiting van de Peppellaan op de Veurseweg wordt in de 1e fase verwijderd.
Hiervoor in de plaats komt een tijdelijke ontsluiting halverwege de Peppellaan. Deze ontsluiting sluit aan op de Starrenburglaan. De panden aan de Peppellaan blijven dus bereikbaar.
Zo min mogelijk overlast
De gemeente is er zich van bewust, dat bovengenoemde werken ingrijpend van aard zijn. Geprobeerd wordt de overlast tot een minimum te beperken. Zo wordt de mobiele verkeerslichteninstallatie tijdens de 3e en 4e fase zo min mogelijk gebruikt.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer M. de Boer , tel. 071-5600743, van de afdeling Weg- en Waterbouw en Verkeer van de sector Openbare Werken.Verleende vergunningen op grond van de APV.

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening 1994 zijn de volgende vergunningen verleend:

* 7 maart 2000:
De heer Martens voor het maken van muziek d.m.v. een draaiorgel van maandag t/m vrijdag
van 1 maart 2000 t/m 1 maart 2001

* 6 maart 2000:
Vrienden Scouting Impeesa Voorschoten voor het venten met tuinaarde en tuinplanten op zaterdag
25 maart 2000.

* 6 maart 2000:
Hoffman Buitenreklame B.V. voor het plaatsen van 10 aankondigingsborden t.b.v. sport in beweging in het Museon in de periode van 18 april t/m 1 mei 2000.

Op grond van de Algemene Wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot 6 weken na verzending of uitreiking van de vergunning (zie bovenstaande datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij:
de sectie Economische Zaken, telefoon: 5 600 722 / 723.


Collectes

In de week van 19 maart tot en met 25 maart wordt er gecollecteerd door het Nationaal Reuma Fonds.
In de week van 26 maart tot en met 1 april wordt er gecollecteerd door Simavi.


KAPVERGUNNINGEN

Verleende kapvergunning:

10 maart 2000

* voor het kappen van 1 berk aan de Juliana van Stolberglaan 74
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot 6 weken na verzending of uitreiking van een vergunning (zie bovenstaande data) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning bij het college van burgemeester en wethouders.


BOUWZAKEN

Aanvraag om bouwvergunning

week 12:

* Carry Pothuiserf 7; voor het vergroten van de woning en het plaatsen van een dakkapel;

* Händellaan 43; voor het plaatsen van een dakkapel en het plaatsen van een berging;

* Jan van Hooflaan 3; voor het vergroten van bestaande noodlokaal;
* Palestrinalaan 19; voor het vergroten van de woning en het plaatsen van een dakkapel;

* Van den Rijnplantsoen 3; voor het vergroten van de woning;
* Schoolstraat 142 en 144; voor het vergroten van 2 winkels;
* Willem de Zwijgerlaan 14; voor het vergroten van de woning;
Aanvraag sloopvergunning

* geen


Verleende bouwvergunningen:

14 maart

* Valkeweg 7; voor het vergroten van de woning;
16 maart

* Narcisstraat 31; voor het plaatsen van een dakkapel;
Verleende bouwvergunningen vuilverzamelcontainers:

14 maart

* Merelhof 1-117; locatie nr 69; voor het plaatsen van 2 restafval- en 1 GFT afvalcontainers op de locatie in de grasstrook voor bejaardenwoningen;

* Schramlaan 1-24; locatie nr 5; voor het plaatsen van 3 restafval- en 2 GFT afvalcontainers op de locatie Witte de Withlaan;
Melding tot bouwvoornemen:

week 12:

* Havikserf 12; voor het plaatsen van een dakkapel;
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van verzending of uitreiking van de vergunning (zie bovenstaande data) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Gelijktijdig kan aan de president van de rechtbank te 's-Gravenhage (sector bestuursrecht), worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dat vereist. Inwilliging van dit verzoek kan betekenen dat de bouwactiviteiten onmiddellijk stopgezet dienen te worden.

Nadere inlichtingen omtrent deze procedures kunt u verkrijgen bij de heer mr H. Wester van de afdeling Bestuurlijke Juridische Zaken van onze gemeente, (telefoon 071- 5600 622).Geweigerde bouwvergunningen:

23 februari

* John F. Kennedyplantsoen 40; voor het vergroten van de woning;
Toegestane meldingen:

16 maart

* Leidseweg 505; voor het plaatsen van een dakkapel;
* Narcisstraat 37; voor het plaatsen van een dakkapel;
* Papelaan 73; voor het plaatsen van een berging;
* Het Wedde 71; voor het plaatsen van een berging;
Weigering melding:

* geen

Verleende sloopvergunning

9 maart 2000

* Rouboslaan 30; voor het verwijderen van asbesthoudende materialen;
14 maart 2000

* Veurseweg 94; voor het slopen van een woning;
Afgegeven gedoogverklaring

* geen

Verleende ligplaatsvergunning:

2 februari 2000:

* Veurseweg 215 -17s; voor het verlenen van een ligplaatsvergunning;
* Veurseweg 215 -18s; voor het verlenen van een ligplaatsvergunning;
* Veurseweg 215 -19s; voor het verlenen van een ligplaatsvergunning;
* Veurseweg 215 -20s; voor het verlenen van een ligplaatsvergunning;
4 februari 2000:

* Veurseweg 215 -2s; voor het verlenen van een ligplaatsvergunning;
* Veurseweg 215 -3s; voor het verlenen van een ligplaatsvergunning;
* Veurseweg 215 -7s; voor het verlenen van een ligplaatsvergunning;
7 februari 2000:

* Kniplaan 1 -'Dowr'; voor het verlenen van een ligplaatsvergunning;
* Veurseweg 215 -1s; voor het verlenen van een ligplaatsvergunning;
* Veurseweg 215 -4s; voor het verlenen van een ligplaatsvergunning;
* Veurseweg 215 -7s; voor het verlenen van een ligplaatsvergunning;
* Veurseweg 215 -9s; voor het verlenen van een ligplaatsvergunning;
* Veurseweg 215 -10s; voor het verlenen van een ligplaatsvergunning;
* Veurseweg 215 -11s; voor het verlenen van een ligplaatsvergunning;
* Veurseweg 215 -12s; voor het verlenen van een ligplaatsvergunning;
* Veurseweg 215 -13s; voor het verlenen van een ligplaatsvergunning;
* Veurseweg 215 -14s; voor het verlenen van een ligplaatsvergunning;
8 februari 2000:

* Veurseweg 215 -15s; voor het verlenen van een ligplaatsvergunning;
* Veurseweg 215 -16s; voor het verlenen van een ligplaatsvergunning;

BURGERLIJKE STAND

Geboren:

* 15 maart Casper Cornelis André z.v. D.A. Willemse en S.M.H. van Hamond;

* 14 maart Bas, z.v. R.M. van der Krogt en A. Goulooze;
* 10 maart Sam z.v. P.C.G. Lamboo en M.M.G. Kieft;
* 10 maart Adriane Gerrina d.v. E.P. Arends en M. van Dalfsen;
* 9 maart Michiel Léon z.v. R.J. Quist en E.A. Vincken;
* 7 maart Maxime d.v. E. Hensing en S. Zee;
Huwelijksaangifte/aangifte van partnerschapsregistratie:
* 14 maart R. van der Blom en M. Terlouw;
* 14 maart R.H. Langstraat en C.E. Fransen;
* 10 maart O.B.W. Venhuis en A.M. Henderson;
Gehuwd/geregistreerde partners:

* 10 maart R. Stolk en S. van de Seijp;

Overleden:

* 11 maart P.H. Markus wv ter Haar, oud 93 jaar;
* 13 maart J. van der Wal, oud 88 jaar;

* 9 maart A. Biesheuvel e.v. Biesheuvel, oud 65 jaar;
* 9 maart A.L. Reudink, oud 78 jaar;

* 9 maart A.C. Goedhart e.v Hutchison, oud 60 jaar;
* 9 maart M.H. Qayed, oud 72 jaar;

* 9 maart E. Hassell w.v. Hoebink, oud 77 jaar;


Spreekuren Wethouders

De wekelijkse `inloop'spreekuren van de wethouders, die in principe iedere donderdag worden gehouden van 19.00 tot 20.00 uur, zijn per 1 januari 2000 vervallen.

Op afspraak kunt u altijd met een wethouder spreken op de donderdagavond of een ander tijdstip, aangezien de wethouders full-time werken voor de gemeente. Voor een gesprek met een van de wethouders kan telefonisch een afspraak worden gemaakt via de secretaresse mevrouw M.H.C. Klauke of mevrouw M. Arbouw, tel. 5600 606.


Leidseweg 25
Postbus 393
2250 AJ Voorschoten
Telefoon (071) 5 600 600
Telefax (071) 5 22 65 87

Openingstijden :
ma-vr. 8:30-12:30 uur
's middags op afspraak
do. 18:00-20:00 uur
burgerzaken geopend
overige afdelingen op afspraak

Deel: ' Nieuws en informatie gemeente Voorschoten '
Lees ook