Nieuws Gemeente Groningen


Laatste Nieuws

Stadjerspas 2000
Munitie in het Van Starkenborghkanaal?
Nu verkrijgbaar!
Statistisch Jaarboek 1999 en Gronometer
GRONINGEN: HET STEDELIJK ALTERNATIEF
Europapark markeert stedelijke toekomst Groningen Europapark in cijfers
Wubbo Ockelsprijs 2000
Burgers kunnen mee discussiëren over doorberekening kosten overheidsdatabanken
Het millenniumprobleem


Stadjerspas 2000
1 december 1999

Alle inwoners van de stad Groningen kunnen een Stadjerspas kopen. Stadjerspas 2000 is geldig tot 31-12-2000. Het is een uitgave van de gemeente Groningen en is er voor alle inwoners van de gemeente.

Het is een persoonlijke pas waarmee men geld bespaart op het lidmaatschap van de sportvereniging, voordelig een cursus kan volgen, korting krijgt bij museumbezoek, bioscoop en theater en goedkoop kan winkelen. De Stadjerspas 2000 doet meer aanbiedingen voor jongeren dan voorheen, maar blijft evenals voorgaande jaren interessant voor iedereen. Meer dan 135 deelnemende bedrijven en instellingen, winkels en restaurants geven houders van de Stadjerspas een korting die varieert van 5 tot 25%.
De gemeente Groningen zorgt ervoor dat de pas voor alle inwoners van de stad betaalbaar blijft. Normaal kost de pas f 80,00. Ouderen, studenten / scholieren en kinderen betalen f 40,00 voor de pas. Voor stadjers met een laag inkomen kost de pas slechts f 10,00. Een folder met aanvraagformulier ligt bij de verkooppunten. Bij aankoop wordt de pas direct klaargemaakt voor gebruik. De verkooppunten zijn: alle filialen van de Openbare Bibliotheek, het Gemeentelijk Informatie Centrum Kreupelstraat 1, de WijkserviceCentra in Hoogkerk en Lewenborg en de Groningse Krediet Bank, Eendrachtskade ZZ 2.

Munitie in het Van Starkenborghkanaal?
1 december 1999
Weet u misschien iets over munitie, explosieven of ander oorlogsmateriaal in het Van Starkenborghkanaal? Dan wil de gemeente graag contact met u.
De provincie Groningen werkt aan verbetering van het Van Starkenborghkanaal voor de scheepvaart. Tijdens baggerwerkzaamheden is men in de afgelopen zomer gestuit op een aantal granaten uit de Tweede Wereldoorlog. Het werk in dat kanaalvak is stilgelegd in afwachting van verder onderzoek. Er is contact gezocht met enkele instellingen die beschikken over documentatie en getuigenissen over de oorlogshandelingen rond het Van Starkenborghkanaal, vooral tijdens de gevechten voor de bevrijding van de stad in 1945. Hierdoor is een redelijk beeld ontstaan van de aard en het aantal projectielen en explosieven dat zich mogelijk nog in de bodem van het Van Starkenborghkanaal bevindt.
Om dit beeld zo volledig mogelijk te maken wil de gemeente graag ook in contact komen met mensen die eigen informatie of gegevens van anderen hebben over munitie of explosieven in het Van Starkenborghkanaal. Als u hierover iets weet, of hebt gehoord of gezien, wilt u dat dan aan de gemeente laten weten? Als het kan binnen de komende 2 weken.
U kunt hiervoor bellen met de heer D. van Dijk van de directie Openbare Werken, bereikbaar tijdens kantooruren op nummer (050) 367 85 11. Als u wilt kunt u ook een kaart of brief - zonder postzegel - sturen aan de gemeente Groningen, directie OW, antwoordnummer 7004, 9700 VD Groningen. Als u ons uw naam, adres en eventueel telefoonnummer laat weten nemen wij vervolgens contact met u op.

Nu verkrijgbaar!
Statistisch Jaarboek 1999 en Gronometer
24 november 1999
Zowel in Gronometer als in het Jaarboek staan vele gegevens over bijvoorbeeld bevolking, woningen, werkgelegenheid, werkzoekenden en onderwijs. Beide gebiedsinformatiesystemen (Gronometer op diskette en het Jaarboek in gedrukte vorm) zijn tegen betaling verkrijgbaar in het Gemeentelijk Informatie Centrum, Kreupelstraat 1 in Groningen. Geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. De éénmalige aanschaf van Gronometer kost f 75,- en het Jaarboek kost f 12,50. Meer informatie kunt u krijgen bij het Gemeentelijk Informatie Centrum, tel. (050) 367 70 19.

GRONINGEN: HET STEDELIJK ALTERNATIEF
7 oktober 1999
Een volgehouden economische groei en groei van de werkgelegenheid tegen een lagere ecologische prijs. Dat is de uitdaging voor Groningen in de komende tien jaar. In de stadsvisie 'Groningen: het stedelijk alternatief' heeft het college van burgemeester en wethouders inmiddels in zowel Groningen als in Den Haag een samenhangend voorstel voor de ambities van de stad gepresenteerd.
De stadsvisie is op 1 november in het kader van het Grote Stedenbeleid ingediend bij minister Van Boxtel. Met de voorstellen vraagt het college in Den Haag geld en aandacht voor de visie dat de regio Groningen de komende tien jaar een duidelijke rol kan spelen in de ontwikkeling van de nationale economie. Om de inwoners van Groningen en omliggende gemeenten een blijvend sociaal perspectief te bieden is het noodzakelijk dat aansluiting wordt gevonden bij de landelijke, economische dynamiek. De Groningse stadsvisie maakt dit mogelijk met behoud van de stedelijke kwaliteit, met respect voor het landschap en het milieu en zonder de negatieve neveneffecten die de Randstad en delen van Brabant inmiddels kennen.

De stadsvisie
Groningen in 2010 is een veilige en schone stad waar 180.000 inwoners geïntegreerd en harmonieus samen leven en werken. De stad is uitgegroeid van een bolwerk in het ommeland tot een moderne netwerkstad die onlosmakelijk is verbonden met de omliggende gemeenten door een uitgebreid lijnennet van regionale sneltrams. Je kunt er wonen in een authentiek landschap en werken in een echte stad zonder langdurig in de file te hoeven staan. Een hoge snelheidslijn tussen het Noorden en de Randstad heeft de reistijdenkaart van Nederland ingrijpend gewijzigd. De ijzersterke combinatie van arbeidspotentieel en kennis en de hoge kwaliteit van de leefomgeving versterken de concurrentiepositie van Groningen ten opzichte van landsdelen met veel congestie.

De nadere uitwerking van de stadsvisie voor de korte en middellange termijn staat beschreven in een drietal samenhangende deelplannen: het ontwikkelingsprogramma stedelijke vernieuwing 'de Stad van Straks Extra', het economisch businessplan 'Groningen werkt' en het sociaal structuurplan 'Over Groningers 2010'. Deze deelplannen zijn inmiddels door het college gepresenteerd.

Europapark markeert stedelijke toekomst Groningen 10 november
Het Europapark wordt de belangrijkste economische aanjager voor Groningen in het komende decennium. Op 1 kilometer van de binnenstad komt vanaf 2001 een nieuw stadsdeel tot ontwikkeling. Beeldbepalend zijn de Euroborg en het nieuwe NS-station Kempkensberg. De Euroborg wordt een complex met daarin het nieuwe FC Groningen-stadion, een hotel, kantoren, appartementen, winkels en tal van recreatieve en ontspanningsfuncties, zoals een bioscoop, fitnesscentra en restaurants. Bij het nieuwe NS-station Kempkensberg is een omvangrijk transferium en een groot park gepland. Op het 45 hectare grote terrein zijn bovendien een omvangrijk hoogwaardig kantorenpark en een woonwijk gepland. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit stedenbouwkundig plan zojuist vastgesteld. B&W verwachten dat de ontwikkeling van het Europapark van grote economische betekenis zal zijn voor zowel de stad als de regio. De kosten van het project omvatten vele honderden miljoenen. De eerste paal voor de Euroborg gaat naar verwachting najaar 2001 de grond in.

Het Europapark wordt ingericht op de plek waar decennialang electriciteitsbedrijven en houthandelaren een industriele enclave vormden. De nabijheid van het stadscentrum en de uitstekende bereikbaarheid kenmerken de positie van het Europapark in de stad Groningen. Het Europapark heeft uitstekende verbindingen via openbaar vervoer en geavanceerde en verrassende parkeeroplossingen (in een niet meer gebruikte waterloop onder het stadion en bij de kantoren op een verdiept maaiveld). Van groot belang zijn de recreatiemogelijkheden voor alle bewoners en de kwalificatie als nieuwste stedelijke kantoorlocatie van Groningen. Het Europapark bestaat uit vier kwadranten. Elk gebied krijgt zijn eigen identiteit.

Stadioncomplex Euroborg
Het multifunctionele stadioncomplex biedt tal van voorzieningen die geen concurrentie aangaan met de faciliteiten van het stadscentrum, maar de centrumpositie van Groningen in het noorden van Nederland versterken. Bioscopen, winkels, kantoren, sportfaciliteiten, woningbouw en horeca bij elkaar, zodanig dat zowel gebruikers als uitbaters er plezier van hebben. Geen stadion dus voor dertig gebruiksdagen per jaar maar een complex waarin voortdurend activiteiten plaatsvinden. Het - onder architectuur van Wiel Arets ontworpen - stadion telt straks twee ringen en 22.500 plaatsen. Het heeft de vorm van een heuvel, waarbij in de heuvel wordt geparkeerd (1500 parkeerplaatsen). Er wordt onderzoek gedaan of het exploitabel is de grasmat op te tillen als er geen FC Groningen-wedstrijden plaatsvinden. De onderliggende ruimte is dan te gebruiken voor andere grote publieksevenementen. Het voetbalveld dient dan als dak en bovendien als groene ruimte voor de woningen op de hoek van de Euroborg.

Kantoorpark
Het kantoorpark bestaat uit 4 stroken van circa vijf verdiepingen hoge gebouwen. Uitgegaan wordt van kantoren van 3000, 5000 en 10.000 m2. Bovenop verschillende kantoorgebouwen kunnen appartementen worden gebouwd met uitzicht over de stad, wat de levendigheid van het Europapark ook na kantoortijd ten goede komt. Op specifieke punten zijn kantoorgebouwen met 8 bouwlagen mogelijk. Parkeren gebeurt verdiept half onder het maaiveld en onder de gebouwen.

Woongebied De Linie
De woonwijk De Linie in het noordwestelijk deel sluit aan bij de Oosterpoortbuurt en vormt de verbinding met de woonwijk Helpman. Er komen diverse soorten appartementen in diverse woon/werk-combinaties. Om geluidsoverlast zijn deze in vier- tot zeshoge gebouwen gepland langs spoorweg en ringweg. Met speciale aandacht voor het ecologisch belang krijgt elke straat zijn eigen gemeenschappelijke ruimte en sfeer. In totaal gaat het in De Linie om zo'n 300 woningen.

NS-station/park
Het NS-station wordt een knooppunt met daarin kantoren, woonappartementen en een transferiumfunctie voor treinen, bussen, auto's en fietsen. Het stationscomplex wordt straks ingericht op verschillende niveaus boven de rails van de spoorwegen. Door het stationscomplex van de grond te tillen vormt het geen barriere voor doorgaand verkeer. De P+R- faciliteit ligt ondergronds in een te dempen zijarm van het Winschoterdiep. Bij het station komt het Helperpark. Dit vormt de ruimte en het decor voor publieke manifestaties en gezellige picknicks. In het park kunnen een serie kleine (tentoonstellings-)paviljoens (a la museumspark Hoimbroich, Dusseldorf) komen. Het in 2001 te houden Blue Moon-festival zal dit park inwijden.

Publiek-private samenwerking/kosten
Het Europapark wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking met marktpartijen. Zo wordt de Euroborg ontwikkeld in samenwerking met Ballast Nedam, HBG vastgoed, Wilma/AVG en VSOM. Ook voor de kantorenwijk en de woonwijk werkt de gemeente nauw samen met projectontwikkelaars, makelaars en corporaties. Vanzelfsprekend is er met de NV Nederlandsche Spoorwegen intensief overleg over de stationsontwikkeling en wat daarmee annex is. De ontwikkelingskosten van het Europapark voor de overheden zijn begroot op 150 miljoen. Het gemeentelijk aandeel daarin is 30 miljoen. De kosten voor de ontwikkeling van de Euroborg worden geraamd op circa 250 miljoen. De bouwkosten voor het onderdeel stadion worden geraamd op circa 50 miljoen.

Vervolgprocedure
Dit stedenbouwkundig plan voor het Europapark wordt in fases uitgevoerd. Naar verwachting start in 2001 de bouw van de Euroborg, diverse kantoren, de woonwijk en de inrichting van het Helperpark. De bestemmingsplanprocedure start in het voorjaar van 2000. De richtlijnen voor de Milieueffectrapportage worden binnenkort vastgesteld door de raad.

Europapark in cijfers
10 november 1999
Kantoorpark
kantoren (110.000 m2) met een semi-publieke begane grond appartementen (circa 90 eenheden a 110 m2)
1200 parkeerplaatsen op een verdiept maaiveld
recreatieve faciliteiten bij de kolenmuur

Euroborg - Stadionpark
stadion (22.500 toeschouwers)
ruimtes FC Groningen (3.000 m2)
kantoren (4 x 5.000 m2)
appartementen (2 x 75 eenheden a110 m2)
leisurefunctie (8.000 m2)
restaurants (1.000 m2)
fitness (1.000 m2)
parkeren (1.500 ondergrondse plaatsen)

Woonpark
kantoren (15.000 m2) langs de ringweg
200 appartementen in woon/werk-combinatie (80 m2, 100 m2, 120 m2 per oppervlak) in 4-6 verdiepingen hoge gebouwen (balkon/daktuin als particuliere buitenruimte)
90 wooneenheden met maximaal drie verdiepingen hoge verblijven (80 m2, 110 m2, 130 m2) op 200 m2 grote kavels (tuin als particuliere buitenruimte)
10 wooneenheden met maximaal 2 verdiepingen hoge verblijven langs het oude Winschoterdiep
400 ondergrondse parkeerplaatsen in centrale garage 100 parkeerplaatsen bij particuliere wooneenheden

Stationspark
station Kempkensberg (NS, sneltram)
kantoren (2 x 3.000 m2)
appartementen (2 x 55 eenheden a 110 m2)
paviljoenen
350 parkeerplaatsen in centrale garage
400 overkapte P+R/poolparkeerplaatsen in gedempte zijtak van het Oude Winschoterdiep

Wubbo Ockelsprijs 2000
4 november 1999
Wubbo Ockelsprijs 2000

Wubbo Ockelsprijs (formulier)

Get Acrobat Voor dit onderdeel heeft u de Acrobat Reader nodig. (Meer over pdf)

Hebt u toevallig iemand Eureka! horen roepen? Breng hem of haar dan onder de aandacht van de Stichting Wubbo Ockelsprijs van de stad Groningen!

De tweejaarlijkse Wubbo Ockelsprijs van de stad Groningen is in 1986 ingesteld als onderscheiding voor personen, bedrijven en instellingen die uitmuntend innovatief werk hebben verricht op het gebied van natuurwetenschappen of techniek. De prijs is zowel een uiting van waardering als een stimulans voor innovatie en is vernoemd naar de astronaut en wetenschapper prof. dr. Wubbo J. Ockels. Hij mocht de prijs als eerste in ontvangst nemen voor zijn grote verdiensten op het gebied van ruimtevaart. De Wubbo Ockelsprijs 2000 zal bestaan uit een plastiek van de Groninger kunstenaar Hugo Hol, een oorkonde en een geldbedrag van f 20.000,-.

Iedere persoon, onderneming of instelling die een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd op het gebied van de natuurwetenschappen of techniek en die persoonlijk of door die prestatie een band heeft met de stad Groningen, komt in aanmerking voor de Wubbo Ockelsprijs 2000. De prestatie hoeft niet noodzakelijkerwijs van wetenschappelijke aard te zijn. Bijzondere, praktische uitvindingen en technische innovaties komen bijvoorbeeld ook in aanmerking.

Kent u een persoon (of organisatie) die volgens u voldoet aan de criteria voor de Wubbo Ockelsprijs? Een kandidaat die door een combinatie van creativiteit, doorzettingsvermogen en een heldere geest tot een opmerkelijke, vernieuwende prestatie is gekomen? Dan wil de Stichting Wubbo Ockelsprijs van de stad Groningen dat graag van u horen.

Burgers kunnen mee discussiëren over doorberekening kosten overheidsdatabanken
27 oktober 1999
Burgers kunnen vanaf vandaag mee discussiëren over het al of niet doorberekenen van de kosten van het gebruik van gegevensbestanden van de overheid. Minister Van Boxtel voor Grote Steden- en Integratiebeleid, tevens verantwoordelijk voor het informatiebeleid voor de openbare sector, heeft de mogelijkheid daarvoor geopend via de site van het ministerie van BZK: www.minbzk.nl. De bewindsman wil de inbreng van de burgers laten meewegen bij zijn standpuntbepaling over een ambtelijk discussiestuk, waarin wordt gepleit deze informatie voortaan vrijwel gratis te verstrekken.

Het millenniumprobleem
21 juni 1999
Hoe staat de gemeente Groningen er nu voor? De gemeente Groningen geeft een nieuwsbrief uit, waarin u kunt lezen over de actuele stand van zaken rond de aanpak van het millenniumprobleem in de gemeentelijke organisatie. Deze nieuwsbrief kunt u hier downloaden(Word97) en is tevens verkrijgbaar bij het Gemeentelijk Informatie Centrum (GIC). Meer algemene informatie is te vinden in de folder 'zeven vragen over de aanpak van het millenniumprobleem door de gemeente Groningen'. Deze is verkrijgbaar bij:
het Gemeentelijk Informatie Centrum
Kreupelstraat 1,
Groningen (naast de Martinitoren)
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur.

In juni is door de Rijksoverheid een huis-aan-huiskrant verspreid met informatie over wat u zelf kunt doen aan het millenniumprobleem. Mocht u deze krant niet meer in uw bezit hebben, dan kunt u deze aanvragen bij het Millenniumplatform, tel. (0800) 999 2000.

Meer informatie vindt u op de speciale millenniumsite van de provincie.


Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 2 december 1999.

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Deel: ' Nieuws gemeente Groningen Stadjerspas 2000 '
Lees ook