Gemeente 's-Gravenzande

Voorlichtingspagina 23 februari 2000

Nationale isolatieweken

Zon duizend Doe-het-zelfbedrijven en bouwmarkten, waaronder ook in 's-Gravenzande, doen deze maand mee aan de Nationale Isolatieweken.

Deze landelijke campagne wil u stimuleren uw woning te isoleren en zo energie te besparen. Een sterke stimulans voor u als consument is de Regeling Energiepremie.

De consument ontvangt 5,-- per m² isolatiemateriaal; een fors bedrag

ten opzichte van de kostprijs. De Energiepremie voor het aanbrengen van isolatiemateriaal kan oplopen tot 20,-- per m².

Hoe werkt dit?
Als u bij uw bouwmarkt of Doe-het-zelfbedrijf isolatiemateriaal koopt ontvangt u een Energiepremiebon waarmee u bij het energiebedrijf een premie kunt vragen.

Uw bouwmarkt of Doe-het-zelfbedrijf kan u hier meer over vertellen.

Advies op maat: Energie Prestatie Advies
Omdat elk huishouden verschillend is, heeft u nu ook de mogelijkheid om persoonlijk advies te krijgen over de vraag of isoleren of andere energiebesparende maatregelen zin hebben. Dit zogenaamde Energie Prestatie Advies (EPA) is bedoeld voor woningeigenaren van woningen die vóór 1998 zijn gebouwd.

Een EPA-adviseur maakt op verzoek een energie-opname van de woning. Op basis daarvan stelt hij een advies op over de mogelijkheden voor energiebesparing, verbetering van wooncomfort en binnenklimaat. Een advies op maat dus, dat zicht geeft in de energiekwaliteit van de woning en aanbevelingen doet over energiebesparende maatregelen zoals isolatie, verwarming of verlichting.

Als de voorgestelde maatregelen deel uitmaken van de regeling Energiepremie en de eigenaar past minstens één van die maatregelen toe, dan heeft hij recht op een subsidie van maximaal 350,-- op kosten van een EPA en een bonus van 25% op de Energiepremiebedragen van de geadviseerde maatregelen.

Westland Energie verzorgt dergelijke EPA-adviezen. Bel voor meer informatie en de precieze kosten van de EPA met telefoonnummer 23 66 25 of 23 65 00, zie ook internet www.epadesk.nl.

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw bouwmarkt of Doe-het-zelfbedrijf, Westland Energie (tel. 23 66 25), Milieu Centraal (tel. 0900-1719) of de afdeling milieu in het stadhuis (tel. 430187).

Uiteraard kunt u ook andere maatregelen nemen om energie te besparen, zie bijvoorbeeld de folder 'Zet de knop om tegen het broeikasgevaar', te bestellen via Milieu-Centraal of haal het op in het stadhuis.

Energie besparen: goed voor het milieu en uw portemonnee!

Duivenhokken verboden in nieuwe bestemmingsplannen

Burgemeester en wethouders hebben besloten in nieuwe bestemmingsplannen en bij herziening van huidige plannen voor woongebieden een verbod op te nemen voor het bouwen van duivenhokken. Tot nu toe is in de gemeentelijke bestemmingsplannen de bouw van duivenhokken toegestaan, alleen is in een aantal plannen de omvang daarvan aan beperkingen gebonden.

De ervaring heeft echter geleerd dat een heleboel mensen vinden dat het plezier van de één (de duivenliefhebber) tot gevolg heeft dat het plezier van velen (de omgeving) wordt bedorven.

In veel eerdere gevallen heeft de bouw van duivenhokken al tot problemen aanleiding gegeven, en zijn verleende bouwvergunningen tot bij de Raad van State bestreden. Overigens zonder succes omdat de Raad van State de bouwvergunning toetst aan het geldende bestemmingsplan.

De door duiven veroorzaakte overlast is inmiddels voor veel gemeenten aanleiding geweest om de bouw van duivenhokken in de bebouwde kom, althans in woongebieden, te verbieden. Ook de gemeente 's-Gravenzande gaat daar nu toe over.

Het eerste nieuwe bestemmingsplan waarvoor het verbod gaat gelden is het plangebied Vreeburgh-West.

Riool ontstoppen

Denk na voor u contract tekent

In de afgelopen weken zijn bij de gemeente meldingen binnengekomen over een bedrijf dat de deuren langsgaat met jaarcontracten voor het ontstoppen van rioleringen.

Het gedrag van de colporteurs komt nogal opdringerig over.

Uiteraard bent u vrij om contracten af te sluiten met wie u wilt. Toch willen we u waarschuwen om niet overhaast zo'n ontstoppingscontract af te sluiten. Wanneer u een beetje oplet wat u door het riool afvoert, is de kans op een verstopte riolering klein.

Houd u er ook rekening mee dat onder dergelijke contracten vaak alleen simpele verstoppingen vallen, waarbij de riolering eenvoudig te reinigen is. Wanneer dit niet het geval is, worden de extra uren doorberekenend op basis van het geldende uurloon. Naast de toch al hoge contractprijs kunt u dan ook nog rekenen op een flinke extra rekening.

Bouwplannen

Aangevraagde bouwvergunningen
Bij de gemeente zijn de volgende aanvragen voor een bouwvergunning

binnengekomen:

Aanvrager - Bouwwerk - Bouwadres


* A. Valstar - bouwen watersilo - Groeneweg 46
* Gebr. J. & W. van der Voort Vof. - bouwen bedrijfsruimte - De Jonghlaan 5

* P.J. Noordam - vernieuwen tuinbouwkas en bedrijfsruimte - Persyn van Ouwendijcklaan 7

* Gebr. Enthoven Vof. - vernieuwen bedrijfsruimte - Rusthovenlaan 20
* G.A.C.D. Corbeau - veranderen achtergevel (deuren) - Nachtegaallaan 10

* J. Verkade - bouwen tuinbouwkas - Zanddijk 64
* J. van Velthoven - vergroten woning (dakkapel) - Marnixlaan 65
* C.J. van Spronsen - vergroten woning (dakkapel) - Vondellaan 12

Informatie over aangevraagde bouwvergunningen kunt u krijgen bij de afdeling Bouw- en woningtoezicht in het stadhuis, kamer 111.

Geaccepteerde bouwmeldingen
Namens en door burgemeester en wethouders is de volgende bouwmelding

geaccepteerd:

Aanmelder - Bouwwerk - Bouwadres

* Westland Materiaal BV - bouwen transformatorstation - De Jonghlaan 6

Verleende bouwvergunningen
Namens en door burgemeester en wethouders zijn de volgende

bouwvergunningen verleend:

Vergunninghouder - Bouwwerk - Bouwadres


* H.B.G. Vastgoed B.V. - bouwen 151 eengezinswoningen - Vreeburgh-West

* S.H.M. van der Kaaij- van der Kaaij - verbouwen/vergroten woning - Poelmolenweg 6

* P. de Jong - bouwen dubbele garage - Noordlandseweg 14
* M.M.M. Olsthoorn - bouwen dubbele garage - Noordlandseweg 12
* Syre Projecten B.V. - bouwen bedrijfsverzamelgebouw - Edisonstraat
* L.N. de Groot - vergroten tuinbouwkas - Poelmolenweg 14
* D. van der Kaaij - bouwen woning - Braillestraat 16 A

De geaccepteerde bouwmelding en de verleende bouwvergunningen liggen gedurende de hierna vermelde termijn ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht in het stadhuis, kamer 111. Belanghebbenden kunnen tegen deze besluiten bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit moet dan het bezwaarschrift worden gezonden aan het College van burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande. In de linkerbovenhoek

van de enveloppe moet de aanduiding bezwaarschrift Awb zijn vermeld.

Wet milieubeheer

Meldingen

Burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.40 van de Wet milieubeheer bekend, dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen:

I. van Triomaas C.V voor het in werking hebben van een bedrijf op het adres Maasdijk 20 in 's-Gravenzande.
Op bovenvermeld bedrijf is het 'Besluit tuinbouwbedrijven met bedekte teelt milieubeheer' (AMvB glastuinbouw) van toepassing. Dit houdt in dat voor dit bedrijf geen vergunning als bedoeld in de Wet milieubeheer is vereist, maar dat de algemene regels van genoemd Besluit moeten worden nageleefd.
II. op grond van het 'Besluit Riool- of Poldergemalen milieubeheer' van het Hoogheemraadschap van Delfland voor het in werking hebben van een poldergemaal, gevestigd op het adres Koningin Julianaweg 0 te s-Gravenzande.

Deze melding houdt in dat er geen milieuvergunning voor dit poldergemaal nodig is en dat de voorschriften van het genoemde besluit door de exploitant moeten worden nageleefd.

De meldingen liggen vanaf de datum van publicatie gedurende 2 weken tijdens kantooruren op het stadhuis, afdeling WROM (kamer 112) ter inzage.

Afvalwijzer

Recycling
Recycling 's-Gravenzande stimuleert door inzameling en verkoop het hergebruik van in goede staat verkerende huisraad. De opbrengst komt jaarlijks ten goede aan 30 à 40 projecten in derdewereldlanden en landen in Oost-Europa. Meubilair, huishoudelijke apparaten, kleding en gereedschap kunt u brengen naar de Recycling, Hoflaan 38, het liefst op donderdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur of zaterdag tussen 10.00 en 12.00 uur. Er zijn beperkte mogelijkheden tot ophalen bij u thuis (alleen bebouwde kom 's-Gravenzande).

Openingstijden: vrijdag van 19.00 tot 20.30 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Informatie: tel. 418105.

Groen of grijs?

Volgende week (28 februari tot en met 3 maart) worden de grijze minicontainers geleegd.

Zet geen ijzer, plastic of andere spullen naast uw minicontainer. Het vuilophaalbedrijf neemt dit niet mee.

Grof huisvuil
Grof huisvuil is al het huishoudelijk afval dat niet past in een minicontainer. Voorbeelden: bedden, spiralen, grof tuinafval en tuinmeubelen.

U kunt grof huisvuil op drie manieren kwijt:

* U kunt het zelf wegbrengen naar de gemeentewerf aan de Fultonstraat 3. Dat kan op elke maandagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur en elke eerste zaterdag van de maand tussen 8.30 en 11.30 uur.
* Het wordt gratis op afroep bij u opgehaald. U kunt hiervoor de speciale Grof vuillijn bellen: 421906. Er wordt dan met u een afspraak gemaakt wanneer het wordt opgehaald; dit is afhankelijk van het soort grof vuil.

* Wilt u tussentijds van uw grof vuil af, dan kost dat 75,--. Dit bedrag moet vooraf betaald worden aan de kassa van de gemeentewerf. Daarna wordt het grof vuil bij u opgehaald.

Grof huisvuil dient zoveel mogelijk gescheiden te worden aangeleverd. Grof tuinafval graag ontdoen van wortels en grond.

Oud papier
Oud papier kunt u de komende dagen inleveren bij de volgende scholen:


* De Zandhorst, gebouw Prins Bernhard, Boelhouwerstraat 1 tot en met vrijdag 25 februari;


* Eben Haëzerschool, Albert Klingstraat 24 op woensdag 23, donderdag 24 en vrijdag 25 februari;


* De Driekleur, gebouw Beatrix, Spinel 6 op vrijdag 25 februari van 15.30 tot 16.30 uur en zaterdag 26 februari van 11.00 tot 12.00 uur;

* Prins Willem-Alexanderschool, container op parkeerterrein Albert Heijn, op vrijdag 25 februari van 19.00 tot 20.30 uur en zaterdag 26 februari van 10.00 tot 12.00 uur;


* Eikenhorst, Jade 3 op schooldagen tot 16.00 uur, woensdag tot 12.00 uur (in bundels/doosjes bij fietsenberging);
* De Zandhorst, gebouw Ds. Van Geest, Naaldwijkseweg 28 op schooldagen tussen 8.15 en 15.30 uur, op woensdag van 8.15 tot 12.15 uur (niet na schooltijd).

Verder kunt u oud papier kwijt bij:

* de papiercontainer bij de milieu-eilanden;
* de gemeentewerf in de Fultonstraat (voor openingstijden: zie onder Grof vuil);

Puin
Puin valt niet onder het grof huisvuil, maar onder bouwafval. Hiervoor geldt dan ook een aparte regeling. U kunt het brengen naar de gemeentewerf aan de Fultonstraat. Hiervoor gelden dezelfde openingstijden als bij het grof huisvuil.

Let op: het puin moet schoon zijn, dus niet vervuild met grond, eterniet e.d. De eerste m³ is gratis, voor meer betaalt u 25,-- per m³.

Chemisch afval
U kunt met chemisch afval terecht bij de gemeentewerf in de Fultonstraat 3, iedere maandagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur en iedere eerste zaterdag van de maand van 8.30 tot 11.30 uur.

Asbest
Particulieren kunnen asbest gratis afgeven bij de gemeentewerf aan de Fultonstraat. U dient hiervoor minimaal 5 werkdagen van tevoren een vergunning aan te vragen in het stadhuis. Het asbest moet verpakt zijn in doorzichtig, niet-luchtdoorlatend materiaal, zoals dik plastic. Dit is te koop bij tuinbouwtoeleveranciers. Asbest platen moeten per stuk zijn verpakt en mogen niet worden gebroken. Openingstijden werf: zie grof vuil.

Deel: ' Nieuws gemeente 's-Gravenzande '
Lees ook