Nieuws Gemeente Groningen
Laatste Nieuws

Gemeente Groningen wil investeren in welzijnsorganisatie WING Museum voor mens, natuur en wetenschap
Gezamenlijke pilot 'Culturele diversiteit in Groningen'

Gemeente Groningen wil investeren in welzijnsorganisatie WING 15 maart 2000
Om de financiële en organisatorische problemen bij welzijnsorganisatie WING het hoofd te kunnen bieden wil het gemeentebestuur op korte termijn investeren in de organisatie. Een kleine, slagvaardige taskforce onder leiding van de voormalig algemeen directeur van de Hulpverleningsdienst, de heer Willem de Jong, moet voor de zomer een definitief advies over de financiële, organisatorische en inhoudelijke situatie bij WING uitbrengen. In de taskforce hebben naast bestuursleden van WING ook vertegenwoordigers van de gemeente Groningen zitting. Als eerste stap zal de taskforce een onafhankelijk onderzoek uit laten voeren naar de financiële situatie van de welzijnsorganisatie. Dat onderzoek moet op korte termijn binnen één maand afgerond zijn. Vóór de zomer van 2000 dient er vervolgens een advies te liggen over de organisatorische en inhoudelijke situatie bij WING. De gezamenlijke inspanningen zijn er op gericht te komen tot een financieel en organisatorisch zelfstandige instelling, die verantwoordelijkheid kan nemen voor werksoort en medewerkers.
Museum voor mens, natuur en wetenschap
15 maart 2000
Het college van B&W en het college van Bestuur van de RUG willen een nader onderzoek naar een te vormen museum voor mens, natuur en wetenschap. Uitgangspunt hierbij is dat de bestaande universitaire musea en het gemeentelijk Natuurmuseum gaan samenwerken op één locatie, die van het Natuurmuseum. Een commissie gaat een onderzoek doen naar het te voeren inhoudelijk beleid, de organisatievorm en de randvoorwaarden van dit nieuwe museum.
Er hebben enkele oriënterende gesprekken plaatsgevonden tussen de betreffende musea (het volkenkundig museum Gerardus van der Leeuw, het Universiteitsmuseum, het Anatomisch museum en het Natuurmuseum). Uit deze gesprekken is duidelijk geworden dat samenwerking op vele terreinen meerwaarde kan bieden. Hierbij valt te denken aan de organisatie van tentoonstellingen, de museale educatieve functies, het beheer van de collecties en een groter bereik van het publiek. Uitgangspunten voor dit nieuwe museum zijn een dynamisch presentatiebeleid en een publieksgerichte benadering waarin publieksparticipatie voorop staat.
Voor het onderzoek naar het te voeren inhoudelijk beleid, de organisatievorm en de randvoorwaarden van dit nieuwe museum zullen de beide colleges binnenkort een onderzoekscommissie instellen. Deze commissie zal haar bevindingen in juni 2000 presenteren.
Gezamenlijke pilot 'Culturele diversiteit in Groningen' 15 maart 2000
Afgelopen maandag hebben staatssecretaris van cultuur Rick van der Ploeg en Groninger cultuurwethouder Wicher Pattje het convenant ondertekend over de gezamenlijke pilot 'Culturele Diversiteit in Groningen'. Doel van deze pilot is het bevorderen van cultuurparticipatie van jongeren en culturele minderheden en het opsporen van talent in deze groepen. De ondertekening vond al 'loungend' plaats in het Grand Theatre, terwijl divers jong en/of allochtoon talent optrad.
In de cultuurnota 2000 2003 'De kunst van Groningen' geeft cultuurwethouder Pattje aan dat hij de multiculturele rijkdom en de talenten uit de jongerencultuur niet zichtbaar genoeg vindt in de samenleving. Hij wil de Groninger cultuurscène een jonger en multicultureler smoel geven door kansen te bieden aan jong en allochtoon talent. Staatssecretaris voor Cultuur Rick van der Ploeg geeft in zijn notitie 'Ruim baan voor culturele diversiteit' min of meer hetzelfde aan. In beide notas staan voorstellen om kansrijke talenten en initiatieven op te sporen, te organiseren en te coachen. Van der Ploeg heeft afgelopen zomer de gemeente Groningen gevraagd voorstellen te doen voor een gezamenlijk proefproject. Dit heeft geresulteerd in de pilot 'Culturele Diversiteit in Groningen'.

Deel: ' Nieuws Groningen subsidie WING, museum, convenant cultuur '
Lees ook