Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 1 JUNI 1999

IN KORT BESTEK

In kort bestek

Op voorstel van minister-president Luc VAN DEN BRANDE :

Na advies van de Raad van State worden de ontwerpdecreten houdende instemming met de Overeenkomsten tussen de Bel- gisch-Luxemburgse Economische Unie en resp. Hong-Kong en India inzake de bevordering en bescherming van investe- ringen definitief goedgekeurd. Beide decreten zullen ingediend worden bij het Vlaams Parlement.


* * *

In het kader van de samenwerking met Zuid-Afrika keurt de Vlaamse regering een subsidie van 13,1 miljoen fr. aan de Universiteit van Oranje Vrijstaat goed. Het gaat om de tweede fase van het zgn. Taalfaciliteringsprogramma, dat een vertaal- en tolkdienst op gemeentelijk vlak voorziet waarbij een mobiele tolkeenheid gebruikt wordt. Deze tweede fase wordt uitgevoerd met de lokale overheden van Kroonstad en Sasolburg.


* * *

De hh. Geert Van Grootel en Jan Van Hellemont worden toegelaten tot de stage als navorser bij resp. de afde- ling Wetenschappen en de afdeling Technologie en Innova- tie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Op voorstel van minister-president Luc VAN DEN BRANDE en minister vice-president Steve STEVAERT :

De Vlaamse regering stemt principieel in met het voorontwerp van decreet tot goedkeuring van de Overeenkomst tussen België en Nederland tot regeling van het scheepvaartverkeer en de recreatie op de gemeenschap- pelijke Maas. Dit nieuwe scheepvaartreglement voor het deel van de Maas dat de grens vormt tussen België en Nederland, vervangt het totaal verouderde reglement van 1843. Het voorontwerp van decreet zal voor advies voor- gelegd worden aan de Raad van State.

Op voorstel van minister-president Luc VAN DEN BRANDE en de Vlaamse ministers Theo KELCHTERMANS en Wivina DEMEESTER :

Het Protocol inzake Water en Gezondheid bij de Conventie van Helsinki betreffende de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren wordt goedgekeurd.

Op voorstel van minister vice-president Steve STEVAERT :

Op 25/5 besliste de Vlaamse regering principieel tot definitieve vaststelling van het gewestplan Sint-Niklaas
- Lokeren voor het grondgebied Beveren, Kruibeke en Lokeren. Na advies van de Raad van State over de aanvul- lende stedebouwkundige voorschriften wordt de definitieve vaststelling nu definitief goedgekeurd.


* * *

Op 25/5 besliste de Vlaamse regering principieel tot voorlopige vaststelling van het gewestplan Sint-Niklaas - Lokeren voor het grondgebied Beveren. Na advies van de Raad van State over de aanvullende stedebouwkundige voor- schriften wordt de voorlopige vaststelling nu definitief goedgekeurd. De principes van het Strategisch Plan voor het Linkerscheldeoevergebied worden vertaald in deze gewestplanherziening.


* * *

De Vlaamse regering keurt de bouwvergunning voor de aan- leg van het eerste onderdeel van het nieuw getijdedok Deurganckdok (Doel) goed. De bouwvergunning zal pas afgeleverd worden vijftien dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de definitieve vaststelling van de herziening van het gewestplan. De bouwvergunning kan slechts afgeleverd worden na ondertekening van de finan- cieringsovereenkomst en de overeenkomst aangaande het beheer de exploitatie van de haveninstallaties Linkeroever, en de werken mogen slechts aanvangen nadat de beleidsovereenkomst terzake afgesloten is.


* * *

De beslissing van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen betreffende de gelijktijdige uitvoering van het Con- tainergetijdedok Deel I en Deel II wordt goedgekeurd. De Vlaamse regering stemt in met het subsidiëren van deze werken ten belope van 60 % van de kosten. De werken voor het Containergetijdedok Deel II zal gegund worden via een openbare aanbesteding.


* * *

De notulen van de vergadering dd. 3/5/1999 van de Inter- ministeriële Conferentie voor Verkeer en Infrastructuur worden goedgekeurd. Alle punten hadden betrekking op aangelegenheden waar de Vlaamse regering reeds eerder mee ingestemd had.


* * *

Op 23/6/1998 keurde de Vlaamse regering principieel vier uitvoeringsbesluiten bij het Loodsdecreet goed. Na advies van de Raad van State worden ze nu definitief goedgekeurd.


* * *

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen bepaalt o.m. dat strategische stedelijke projecten en strategische projec- ten voor het buitengebied van cruciaal belang zijn als instrument voor het voeren van een actief en uitvoerings- gericht stedelijk en buitengebiedbeleid. De Vlaamse regering keurt daarom principieel een besluit goed dat zo'n strategische projecten wil stimuleren door ze te erkennen en de projectwerking van deze erkende projecten voor ten minste één werkingsjaar te subsidiëren. Het besluit zal voor advies voorgelegd worden aan de Raad van State.


* * *

De Raad van State bracht nog geen advies uit over de algemene bouwverordening inzake de regenwaterputten. De Vlaamse regering beslist daarom de Raad van State bij hoogdringendheid om advies te verzoeken.

Op voorstel van minister vice-president Steve STEVAERT en Vlaams minister Eddy BALDEWIJNS :

De opdrachten van de Intercommunale Maatschappij van de Linker Scheldeoever IMALSO zijn begin '99 overgedragen aan het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, en de 118 personeelsleden van IMALSO worden geïntegreerd in het departement Leefmilieu en Infrastructuur van het ministe- rie. Na onderhandelingen met de vakbonden keurt de Vlaamse regering nu definitief het besluit goed dat de overdracht van dit personeel regelt en het Vlaams Perso- neelsstatuut wijzigt ingevolge deze opdracht.

Op voorstel van Vlaams minister Theo KELCHTERMANS :

De personeelsformatie van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening wordt goedgekeurd


* * *

De CAO 1997-1998 voor de Vlaamse administratie is niet van toepassing op de Vlaamse Maatschappij voor Watervoor- ziening (VMW). De VMW sloot een eigen CAO 1997-1998 af met de vakbonden, en de Vlaamse regering keurt die nu goed.


* * *

Ter uitvoering van het Bosdecreet en met het oog op het behoud van de huidige beboste oppervlakte keurt de Vlaamse regering principieel een besluit goed dat de cri- teria vastlegt voor compensaties bij ontbossing. De ver- gunning tot ontbossing wordt afhankelijk gemaakt van een gelijkwaardige bebossing. Ontheffing van het verbod tot ontbossing kan alleen verleend worden door de minister bevoegd voor het natuurbehoud. Het besluit zal voor advies voorgelegd worden aan de Raad van State.

Op voorstel van Vlaams minister Wivina DEMEESTER :

In de Vlaamse begroting staat een bedrag van 250 miljoen fr. ingeschreven als een provisie voor allerhande inves- teringen ter bevordering van de veiligheid. De herver- deling van deze provisie naar de diverse basisallocaties wordt nu goedgekeurd.


* * *

Dhr. Tom Auwers wordt aangesteld als afgevaardigde van de Vlaamse minister van Financiën bij de Ancienne Belgique.


* * *

Mevr. Anita Van der Speeten wordt aangesteld als afge- vaardigde van de Vlaamse minister van Financiën bij het Kaaitheater.


* * *

Mevr. Myriam Lint wordt aangesteld als afgevaardigde van de Vlaamse minister van Financiën bij de vzw MUHKA (Muse- um voor Hedendaagse Kunst Antwerpen).


* * *

Op 9/2/1999 besliste de Vlaamse regering tot aankoop van het klooster van de Grauwzusters aan de Lange Sint-Annas- traat in Antwerpen. Het klooster zal omgebouwd worden tot een ontmoetingsplaats tussen de Vlaamse overheid, de Universiteit Antwerpen en het Antwerpse bedrijfsleven. Het door de Vlaamse Bouwmeester in overleg met de Univer- siteit opgemaakte behoeftenprogramma
wordt goedgekeurd. Met de Universiteit Antwerpen zal een huurovereenkomst afgesloten worden.

Op voorstel van de Vlaamse ministers Wivina DEMEESTER en Eric VAN ROMPUY :

Ter uitvoering van de beheersovereenkomst met de VRT stemt de Vlaamse regering in met een bijdrage van 316 miljoen fr. voor het begrotingsjaar 1999 vanuit de begro- ting van het Vlaams Fonds voor de Lastendelging ten gun- ste van het pensioenfonds van de VRT.

Op voorstel van Vlaams minister Eddy BALDEWIJNS :

De Vlaamse regering beslist principieel tot een aanpas- sing van haar besluit betreffende de minimale studie- omvang van de voortgezette lerarenopleidingen in de Vlaamse hogescholen. Enerzijds wordt de minimale studie- omvang ingeschreven van de voortgezette lerarenopleidin- gen zorgverbreding en remedial teaching en intercultureel onderwijs. Anderzijds wordt de studie-omvang van de voortgezette learenopleidingen lager onderwijs voor kleu- teronderwijzers/essen en muzische vorming aangepast. Het besluit zal voor advies voorgelegd worden aan de Raad van State.


* * *

Net zoals het vorige schooljaar worden de aanwendingsper- centages voor het pakket uren-leraar in het buitengewoon secundair onderwijs voor het schooljaar 1999-2000 vastge- steld op 93,9 % voor opleidingsvormen 1, 2 en 3 en 95 % voor opleidingsvorm 4 voor het bestuurs-, onderwijzend en paramedisch personeel, en op 95 % voor het administratief en opvoedend hulppersoneel. Het aanwendingspercentage voor de lesuren onderwijsvoorrang blijft het komende schooljaar onveranderd 95 %, en dat voor de urenpakketten in de internaten voor buitengewoon secundair gemeen- schapsonderwijs blijft 100 %. Dat beslist de Vlaamse regering definitiefna onderhandelingen met de vakbonden en in het Overkoepelend Onderhandelingscomité voor het vrij gesubsidieerd onderwijs.


* * *

De Vlaamse regering beslist principieel tot een aanpas- sing van de reglementering betreffende het secundair onderwijs en de controle op de inschrijving van leerlin- gen in het secundair onderwijs. De aanpassing is pedago- gisch-technisch van aard. Zij heeft betrekking op de omzetting in regelgeving van de besluiten van het drie- jarig experiment leerplichtcontrole, het vastleggen in de regelgeving van de gevallen van gewettigde afwezigheid, wijzigingen m.b.t. de toekenning van het getuigschrift bedrijfsbeheer, en een aantal technsiche aanpassingen die nodig zijn o.m. als gevolg van de omvorming van de PMS- centra tot Centra voor Leerlingenbegeleiding en de crea- tie van topsportrichtingen. Over dit besluit zal overleg gepleegd worden met de afgevaardigden van de inrichtende machten.


* * *

De Vlaamse regering beslist principieel tot rechtzetting voor het schooljaar 1996-1997 van een anomalie die ontstaan is t.g.v. een administratieve vergissing bij het toekennen van onderwijsbevoegdheid aan bepaalde bekwaam- heidsbewijzen en bij het toekennen van de weddenschalen n.a.v. het omvormen van het aanvullend secundair beroeps- onderwijs tot een vierde graad van het secundair beroeps- onderwijs. Over deze rechtzetting zal onderhandeld wor- den met de vakbonden, en zij zal voor advies worden voor- gelegd aan de Raad van State.


* * *

Ter uitvoering van het Decreet van 2/3/1999 betreffende het Volwassenenonderwijs keurt de Vlaamse regering prin- cipieel een besluit goed betreffende de bekwaamheids- bewijzen en de prestatie- en bezoldigingsregeling voor het personeel van de Centra voor Volwassenenonderwijs. Over dit besluit zal onderhandeld worden met de vakbon- den.


* * *

Na advies van de Raad van State wordt het besluit tot wijziging van het besluit van 25/1/1995 betreffende de mededeling van de vaste benoeming aan het departement Onderwijs definitief goedgekeurd.


* * *

Het Decreet Secundair Onderwijs voorziet in de komende jaren een stapsgewijze vermindering van het pakket uren- leerkracht met 2,5 %. In het kader hiervan is een sociaal begeleidingsplan uitgewerkt waarbij aan oudere personeelsleden in het secundair onderwijs de mogelijk- heid geboden wordt om op een vrij soepele wijze het onderwijs te verlaten. De Vlaamse regering keurt nu na onderhandelingen met de vakbonden en in het Overkoepelend Onderhandelingscomité voor het vrij gesubsidieerd onder- wijs opnieuw principieel een besluit goed dat deze bijzondere uitstapregeling concreet regelt. Het besluit zal nu nog voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

Op 10/2/1999 keurde het Vlaams Parlement een Decreet goed dat de Vlaamse regering machtigt om een coöperatieve ven- nootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten voor de uitvoering van opdrachten in het kader van de werving en selectie van overheidspersoneel. Ter uitvoe- ring hiervan keurt de Vlaamse regering nu de statuten van het Vlaams Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel (SCOPE) goed, en wordt de Vlaamse minister van Ambtena- renzaken gemachtigd om over te gaan tot de oprichting van het Selectiecentrum. Mevr. Kaat Leus, Mireille Déziron en Karen Braeckman en de hh. Johan Ide, Frans Cornelis, Marc Van Hemelrijck en Gilbert Van Laethem worden aangeduid als vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid in de algemene vergadering; zij worden ook voorgedragen voor de Raad van Bestuur van het Vlaams Selectiecentrum.


* * *

Na onderhandelingen met de vakbonden keurt de Vlaamse regering opnieuw principieel een besluit goed dat in uit- voering van het luik "arbeidsherverdeling" van het Secto- raal Akkoord 1997-1998 een uitstapregeling voorziet voor het personeel van het ministerie van de Vlaamse Gemeen- schap en de Vlaamse wetenschappelijke instellingen. Het besluit zal nog voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

Na onderhandelingen met de vakbonden keurt de Vlaamse regering opnieuw principieel enkele aanpassingen aan het Vlaams Personeelsstatuut goed om uitvoering te geven aan het Sectoraal Akkoord 1997-1998. De wijzigingen hebben o.m. betrekking op de volledige terugbetaling van het abonnement op het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer (voorlopig voor één jaar) en de toekenning van een fiets- vergoeding aan personeelsleden die de fiets gebruiken voor het woon-werkverkeer. Het besluit zal nu nog voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

De Vlaamse regering keurt principieel een besluit goed dat voor het personeel van de Vlaamse wetenschappelijke instellingen uitvoering geeft aan het sectoraal akkoord 1997-1998. Het sluit aan op de regeling voor het perso- neel van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Over dit besluit zal onderhandeld worden met de vakbonden, en het zal voor advies voorgelegd worden aan de Raad van State.


* * *

Na onderhandelingen met de vakbonden keurt de Vlaamse regering opnieuw principieel het besluit tot aanpassing van de personeelsstatuten van de Vlaamse openbare instel- lingen BLOSO, Dienst voor de Scheepvaart, MBZ, NV Zeekanaal en Watergebonen Grondbeheer, Imalso, OPZ Geel, OPZ Rekem en VHM goed. De voorstellen tot aanpassing waren ingediend door de instellingen zelf. Het besluit zal nu nog voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.

Op voorstel van Vlaams minister Luc MARTENS :

Het contract voor de opmaak van de zesde fase van het restauratiedossier van het Kasteel van Gaasbeek wordt goedgekeurd. Deze fase omvat de restauratie en de uit- bouw van de conciërgewoning tot café-restaurant.


* * *

Na onderhandelingen met de vakbonden worden de statuten van de NV van publiek recht Reproductiefonds Vlaamse Musea definitief goedgekeurd. Mevr. Astrid De Bandt, Leen De Jong, Elisabeth Derveaux en Carmen Willems en de hh. Paul De Ridder, Lucien De Schemphelaere, Eddy Dequen- ne, Michiel Elst, Jan Martens en Marc Ooms worden voorgedragen als vertegenwoordigers van de Vlaamse over- heid in de raad van bestuur van het Reproductiefonds Vlaamse Musea. Dhr. Alex Brabers wordt aangesteld als statutair bestuurder. De hh. Jos Van Rillaer en Tom Auwers worden aangesteld als commissaris van de Vlaamse regering bij het Reproductiefonds.


* * *

Mevr. Kathleen Van Brempt wordt aangesteld als afgevaar- digde van de Vlaamse minister van Cultuur bij de Ancienne Belgique.


* * *

Dhr. Daan Bauwens wordt aangesteld als afgevaardigde van de Vlaamse minister van Cultuur bij vzw MUHKA (Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen).


* * *

Dhr. Dirk Van Ryckeghem wordt aangesteld als afgevaardig- de van de Vlaamse minister van Cultuur bij de vzw Poëzie- centrum.

Op voorstel van Vlaams minister Eric VAN ROMPUY :

Het Onderwijsvoorrangsgebiedenbeleid (OVGB) is één van de concretiseringen van het Toekomstcontract Limburg; het beoogt een verhoging van de werkgelegenheid in Limburg door een verbeterde scholing. De financiering van het OVGB voor de periode 1/9/1999-31/8/2000 uit de sociale- reconversie-enveloppe van het Limburgfonds wordt goedgekeurd.


* * *

De Vlaamse regering kent een subsidie van 5,8 miljoen fr. toe aan de organisatie van "De Vlaamse Dag van de Klant bij Zelfstandigen en KMO". Die vindt dit jaar op 25 sep- tember plaats. Het is reeds de twaalfde keer dat deze dag wordt georganiseerd door het NCMV. Met de subsdie wil de Vlaamse regering de waarde en betekenis van de Vlaamse zelfstandige ondernemers in onze Vlaamse economie en maatschappelijk leven onderstrepen.


* * *

De Vlaamse regering beslist haar beslissing van 5/1/1989 tot toekenning van het statuut van researchpark aan een zone van 7 ha op het bedrijventerrein Mechelen-Zuid en haar beslissing van 6/4/1995 tot toekenning aan de GOM Antwerpen van een voorlopige subsidie van 85 % op de sub- sidiabele kosten voor de aanleg van basisinfrastructuur op dit terrein, in te trekken. Deze zone is immers nooit in ontwikkeling gebracht bij gebrek aan geschikte kandi- daten die een researchproject met de VUB konden of wilden aangaan, en het is niet langer verantwoord een terrein van 7 ha in een regio met een groeiend tekort aan geschikte bedrijfsgrond, te onttrekken aan mogelijke bedrijfsinvesteringen.eindeDeel: ' Nieuws van de Vlaamse regering In kort bestek '
Lees ook