Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 13 APRIL 1999

IN KORT BESTEK

In kort bestek

Op voorstel van minister-president Luc VAN DEN BRANDE :

Na advies van de Raad van State wordt het ontwerpdecreet tot instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch- Luxemburgs Economische Unie en Roemenië inzake de weder- zijdse bevordering en bescherming van investeringen defi- nitief goedgekeurd. Het zal ingediend worden bij het Vlaams Parlement.


* * *

De Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgs Economische Unie en Costa Rica inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen wordt goedgekeurd.


* * *

Mevr. Lieve Mertens wordt aangesteld als investerings- prospector "business development manager" met standplaats te San Francisco.


* * *

Een voorstel van decreet van de Vlaamse Volksvertegen- woordigers Cecile Verwimp-Sillis, Jef Sleeckx en Jean- Marie Bogaert strekte ertoe het Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk-Technologisch Onder- zoek in de Industrie (IWT) te verbieden om steun toe te kennen voor projecten of onderzoeksmandaten met een mili- taire affiniteit. De Vlaamse regering van haar kant onderschreef de algemene doelstellingen van het voorstel van decreet maar vond het niet aangewezen om deze doel- stelling via een decreetswijziging te realiseren. In uitvoering van dit standpunt keurt de Vlaamse regering nu een aanpassing van haar richtlijn aan het IWT goed. Zowel voor de steun aan de diverse projectvormen van wetenschappelijk onderzoek en technologische ontwikkeling als voor de financiering van onderzoeksmandaten sluit zij nu de ondersteuning uit van projecten en mandaten die rechtstreeks leiden tot toepassingen in wapens en wapen- systemen, munitie en speciaal voor militair gebruik dien- stig materieel en daaraan verbonden technologie, in de zin van de Wapenwet van 1991. Dit verbod wordt een basisvoorwaarde, want het wordt een onderdeel van elke overeenkomst die het IWT afsluit.

Op voorstel van minister vice-president Steve STEVAERT :

De Vlaamse regering stemt in met twee ontwerp-KB's m.b.t. de scheepvaart, onder voorbehoud evenwel van de vrijwa- ring van haar aanspraken op eigen bevoegdheid terzake. Allebei beogen ze de omzetting van EU-richtlijnen in Bel- gisch recht. Het ene heeft betrekking op de registratie van de opvarenden van passagiersschepen, het andere op de uitrusting van zeeschepen en het zeevaartinspectieregle- ment.


* * *

De Vlaamse regering beslist principieel tot een aanpas- sing van het KB van 28/12/1972 betreffende de inrichting en toepassing van de (ontwerp)gewestplannen. Met name worden enkele vaak voorkomende bijzondere stedenbouwkun- dige voorschriften (nl. gebieden voor stedelijke ontwik- keling, lokale bedrijventerreinen met openbaar karakter, regionale bedrijventerreinen met openbaar karakter, en agrarische gebieden met ecologisch belang) in het KB ingeschreven. Zo dienen deze niet langer beschouwd te worden als zgn. "aanvullende voorschriften" en moeten de betrokken ontwerp-gewestplannen dus niet langer vòòr de definitieve vaststelling voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State. Het principieel goedgekeurde besluit zal nu voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.

Op voorstel van Vlaams minister Theo KELCHTERMANS :

De Vlaamse regering stemt in met de toetreding van de vzw Fechiplast tot de Milieubeleidsovereenkomst Afgedankte voertuigen. Fechiplast is de federatie van kunststofverwerkers, een belangrijke toeleverancier van de automobielindustrie. De toetreding van deze federatie tot de milieubeleidsovereenkomst is een belangrijk signaal voor de andere federaties van toeleveraars om ook mee te werken aan het bereiken van de doelstellingen.


* * *

Na onderhandelingen met de vakbonden en advies van de Raad van State wordt het personeelsstatuut van de Vlaamse Milieumaatschappij definitief goedgekeurd.


* * *

De Vlaamse regering staat de Vlaamse Landmaatschappij principieel toe het beheer van de dossiers voor de gezinsbijslagen toe te vertrouwen aan de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers. Over dit besluit zal onderhandeld worden met de vakbonden.


* * *

De Vlaamse regering keurt principieel een wijziging van het besluit tot organisatie van de arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding goed die uitvoering geeft aan het prin- cipe van terugvordering van overheidssteun aan bedrijven wanneer deze de geldende informatie- en raadplegingspro- cedures niet naleven. Bij de definitie van de informa- tie- en raadplegingsprocedures loopt dit besluit parallel met de reeds bestaande terugvorderingsregelingen voor de expansiesteun en de steun aan wetenschappelijk-technolo- gisch onderzoek. Het besluit zal voor advies voorgelegd worden aan de Raad van State.


* * *

Op voorstel van de Erkenningscommissie van de SERV stemt de Vlaamse regering principieel in met een beperking van het aantal gegevens dat erkende bureaus voor arbeids- bemiddeling van schouwspelartiesten moeten verstrekken aan de VDAB of moeten opnemen in het verplicht bij te houden register en het jaarlijks activiteitenverslag. Het besluit zal voor advies voorgelegd worden aan de Raad van State.

Op voorstel van de Vlaamse ministers Theo KELCHTERMANS en Eric VAN ROMPUY :

Na advies van de Raad van State stemt de Vlaamse regering definitief in met een besluit tot subsidiëring van land- bouwproductiemethodes die verenigbaar zijn met de eisen inzake milieubescherming en betreffende natuurbehoud.

Op voorstel van Vlaams minister Wivina DEMEESTER :

In het kader van de operationalisering van de eigen inning van de onroerende voorheffing door de Vlaamse overheid keurt de Vlaamse regering een besluit goed dat het mogelijk maakt om in twee stappen de Vlaamse ambtena- ren aan te duiden die de wettelijke taken inzake de inning van de onroerende voorheffing zullen verzorgen.


* * *

De ontwerpdecreten tot aanpassing van de middelenbegro- ting en de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor 1999 worden goedgekeurd.

Op voorstel van de Vlaamse ministers Wivina DEMEESTER en Eddy BALDEWIJNS :

In uitvoering van het Decreet van 1/12/1998 betreffende de Centra voor Leerlingenbegeleiding keurt de Vlaamse regering principieel een besluit goed dat de personeels- overdracht van het huidige PMS- en MST-personeel naar de nieuwe Centra regelt. Over dit besluit zal onderhandeld worden met de vakbonden en in het Overkoepelend Onderhan- delingscomité voor het vrij gesubsidieerd onderwijs.


* * *

In uitvoering van het Decreet van 1/12/1998 betreffende de Centra voor Leerlingenbegeleiding keurt de Vlaamse regering een collectieve overeenkomst goed die voor het personeel van het Medisch Schooltoezicht (MST) gedurende een beperkte periode uitstapmogelijkheden biedt die ana- loog zijn aan degene die gelden voor het PMS-personeel. Eén van de uitgangspunten van het decreet is immers de gelijke behandeling van het personeel van PMS en MST.

Op voorstel van Vlaams minister Leo PEETERS :

De regelgeving betreffende het Investeringsfonds ter ver- deling van de subsidies voor onroerende investeringen van provincies, gemeenten en Vlaamse Gemeenschapscommissie bepaalt dat cumulatie van de trekkingsrechten met een investeringssubsidie niet is toegestaan, tenzij een wet, decreet of besluit dit uitdrukkelijk voorziet. De Vlaamse regering beslist nu principieel dit verbod van cumulatie met andere investeringssubsidies op te heffen, en tegelijk het maximale subsidiepercentage te verhogen van 80 % naar 100 % van de betoelaagbare uitgaven voor alle voor het investeringsfonds in aanmerking komende investeringen (uitgezonderd schoolgebouwen). Het besluit zal voor advies voorgelegd worden aan de Raad van State.


* * *

De Vlaamse regering bepaalt het standpunt dat zij zal innemen bij de bespreking van het voorstel van decreet van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers Veerle Heeren, Mark Van der Poorten, Herman De Loor, Marcel Logist en André Kenzler tot wijziging van bepalingen in het Pro- grammadecreet 1996 die betrekking hebben op de heffing op de leegstand en de verkrotting van gebouwen en woningen.


* * *

De Vlaamse regering bepaalt het standpunt dat zij zal innemen bij de bespreking van het voorstel van decreet van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers Veerle Heeren, Jacques Timmermans, Mark Van der Poorten en Herman De Loor tot wijziging van het Decreet betreffende de Vlaamse Wooncode en het Programmadecreet 1996. Het gaat om vooral technische wijzigingen aan de Wooncode en de heffing op leegstand en verkrotting.

Op voorstel van Vlaams minister Eddy BALDEWIJNS :

In toepassing van het Onderwijsdecreet II keurt de Vlaamse regering een besluit goed dat voor het secundair onderwijs en de internaten het puntengewicht per leerling en per interne bepaalt.


* * *

De Vlaamse regering beslist na advies van de Raad van State definitief tot aanpassing van het besluit dat de werking van de Adviescommissie inzake de financiering van projecten en instituten in het kader van het hoger kunst- onderwijs regelt. Op voorstel van de commissie zelf zal de commissie voortaan aanvragen kunnen behandelen tijdens het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarvoor de finan- ciering gevraagd wordt.


* * *

Het Programmadecreet bij de Budgetcontrole 1994 beperkt het prijsindexcijfer van de werkingsmiddelen waarvoor een reglementaire regeling bestaat, tot 75 % tenzij de Vlaamse regering er anders over beslist. Bij de begro- tingsbesprekingen '97 werd evenwel beslist deze beperking van de indexering niet te laten gelden voor het basis- onderwijs, om op die manier meer werkingsmiddelen ter beschikking te stellen van het basisonderwijs. De Vlaamse regering keurt nu een besluit goed dat deze afwijking van de 75 % regel voor 1999 officialiseert voor het basisonderwijs.


* * *

Het Decreet Secundair Onderwijs voorziet in de komende jaren een stapsgewijze vermindering van het pakket uren- leerkracht met 2,5 %. In het kader hiervan is een sociaal begeleidingsplan uitgewerkt waarbij aan oudere personeelsleden in het secundair onderwijs de mogelijk- heid geboden wordt om op een vrij soepele wijze het onderwijs te verlaten. De Vlaamse regering keurt nu principieel een besluit goed dat deze bijzondere uitstap- regeling concreet regelt. Zij is beperkt tot sommige personeelsleden van het voltijds gewoon secundair onder- wijs, stelt minder strenge voorwaarden i.v.m. de anciën- niteit van de betrokken personeelsleden, en bevat een financieel gunstiger regime dan de gewone terbeschikking- stelling voor 55+ers in het onderwijs. Over dit besluit zal onderhandeld worden met de vakbonden en in het Overkoepelend Onderhandelingscomité voor het vrij gesub- sidieerd onderwijs.


* * *

Het Decreet Secundair Onderwijs van 1998 beoogt o.m. de vorming van scholengemeenschappen in het secundair onder- wijs. Deze scholengemeenschappen krijgen een zekere mate van autonomie voor hun personeelsbeleid. Het decreet vermindert ook op termijn het aantal personeelsleden bij het opvoedend hulppersoneel en het administratief perso- neel en creëert een nieuwe categorie, nl. die van onder- steunend personeel. Deze maatregelen hebben invloed op de reglementering betreffende de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie en de wedertewerkstelling. De Vlaamse regering keurt nu prin- cipieel een wijziging van de reglementering terzake goed om hieraan uitvoering te geven. Het nieuwe besluit beoogt o.m. een maximale reaffectatie binnen de nieuw gevormde scholengemeenschappen, en schept de mogelijkheid om in onderling overleg tussen inrichtende macht en per- soneelslid wedertewerkstelling door te voeren, zodat op deze wijze de scholengemeenschap een eigen personeels- beleid kan voeren. Ten slotte bevat het nieuwe besluit wijzigingen die nodig waren ingevolge het Hogescholen- decreet, het Decreet Basisonderwijs en het Bijzonder Decreet betreffende het Gemeenschapsonderwijs. Over dit besluit zal onderhandeld worden met de vakbonden en in het Overkoepelend Onderhandelingscomité voor het vrij gesubsidieerd onderwijs.


* * *

De Vlaamse regering legt de behoeften van de verschil- lende departementen van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap inzake vakantiewerk vast voor de komende zomerperiode. Er zullen dit jaar 150 werkstudenten ingeschakeld worden.

Op voorstel van Vlaams minister Luc MARTENS :

De Vlaamse regering beslist tot een vernieuwing van de missie van het Vlaams Cultureel Centrum de Brakke Grond in Amsterdam. Er zal een bestuurscommissie opgericht worden, en om het beheer van deze zgn. Dienst met Afzon- derlijk Beheer (DAB) te optimaliseren wordt principieel besloten tot een aanpassing van het besluit dat de wer- king van deze DAB regelt. Dit besluit zal voor advies voorgelegd worden aan de Raad van State.


* * *

De Vlaamse regering beslist principieel tot een wijziging van het uitvoeringsbesluit van 1991 bij het Bibliotheek- decreet. De wijzigingen hebben betrekking op de verdere bevordering van de professionalisering van de biblio- theeksector door het aanpassen van de diplomavereisten en de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden, het stimule- ren van de bibliotheekvoorzieningen in de Brusselse gemeenten, het stimuleren van het gebruik van de Vlaamse Centrale Catalogus, een versoepeling van de ingangsdatum voor de erkenning van een nieuwe bibliotheek, en de sub- sidieregeling voor de Speciale Openbare Bibliotheken. Het besluit zal voor advies voorgelegd worden aan de Rad van State.


* * *

De Vlaamse regering draagt in eerste orde mevr. Nahima Lanjri en in tweede orde dhr. Marc Morris voor voor één van de twee aan haar voorbehouden mandaten in de raad van bestuur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding.


* * *

Mevr. Thérèse Jacobs wordt voor een termijn van zes jaar benoemd tot algemeen directeur van het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudieën. Mevr. Jacobs is gezins- sociologe en sinds 1993 hoofddocent aan de UIA. Zij heeft een groot aantal publicaties op het vlak van de gezinssociologie, demografie & bevolkingssociologie en welzijnsbeleid op haar naam staan.


* * *

De Vlaamse regering keurt een besluit goed dat voor de gehandicaptensector uitvoering geeft aan het Intersecto- raal Akkoord voor de Social-Profitsector van 5/5/1998. Het besluit beoogt de tweede helft van de personeelsuit- breiding voor tehuizen voor volwassen gehandicapten te realiseren met ingang van 1/1/1999.


* * *

In aansluiting op haar beslissing van 19/12/1998 en na advies van de Vlaamse Woonwagencommissie beslist de Vlaamse regering principieel tot een aanpassing van haar subsidiebesluit voor de verwerving, inrichting, renovatie en uitbreiding van woonwagenterreinen voor woonwagenbewo- ners. Het besluit zal voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.

Op voorstel van Vlaams minister Eric VAN ROMPUY :

Aan Eurimages wordt voor 1999 een subsidie van 10 miljoen fr. toegekend. Eurimages is een intergouvernementele instelling van de Raad van Europa die als coproductie- fonds de ondersteuning van de cinematografische en audio- visuele creaties in Europa beoogt.

Deel: ' Nieuws van de Vlaamse regering In kort bestek '
Lees ook