PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 27 JULI 1999

IN KORT BESTEK

Hieronder vindt u in kort bestek een overzicht der overige dossiers die de Vlaamse regering vandaag goedgekeurd heeft.

Op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL :

De Vlaamse regering beslist om, zoals aangekondigd in het Vlaams Regeerakkoord, in samenspraak met het Vlaams Par- lement binnen het halfjaar een ontwerp van decretale Vlaamse controleregeling inzake politiek misbruik van de overheidscommunicatie uit te werken en bij het Vlaams Parlement in te dienen. Zij belast de informatieambte- naar met de uitwerking van een kadernota in dit verband. In afwachting van de uitspraak van de Raad van State over de bevoegdheid van de federale Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven over het voorlichtingsbeleid van de Vlaamse overheid, bevestigt de Vlaamse regering, in het verlengde van het vroeger door de Commissie van het Vlaams Parlement ingenomen standpunt, de vroegere princi- piële beslissing om geen voorlichtingsinitiatieven voor advies voor te leggen aan de federale Controlecommissie. Eveneens ter uitvoering van het Regeerakkoord wordt de informatieambtenaar ook belast met de voorbereiding van een deontologische code voor alle communicatie-initiatie- ven die van de Vlaamse regering, de Vlaamse ministers en hun diensten uitgaan.

Op voorstel van Vlaams minister Marleen VANDERPOORTEN :

Een aantal secundaire scholen werden het voorbije school- jaar geconfronteerd met een sterke toename van het aantal anderstalige nieuwkomers. Een factor die hier zeker in meespeelde was de Kosovo-crisis, waardoor een omvangrijke groep politieke vluchtelingen met kinderen het land bin- nengekomen is. Om een behoorlijke opvang en integratie van deze anderstalige scholieren te verzekeren, beslist de Vlaamse regering nu principieel tot een structurele uitbreiding van de regeling betreffende het onderwijs aan anderstalige nieuwkomers in het secundair onderwijs. Enerzijds wordt het aantal scholen dat in aanmerking komt voor het inrichten van onthaalonderwijs, verhoogd van 14 naar 18. Anderzijds wordt de maximale omkadering voor de betrokken scholen in Antwerpen en Gent verhoogd van 130 uren-leraar onthaal per maand naar 148 uren-leraar. Over het besluit zal onderhandeld worden met de vakbonden en in het Overkoepelend Onderhandelingscomité voor het vrij gesubsidieerd onderwijs.


* * *

Aan de scholengemeenschap van het Stedelijk Onderwijs Mechelen en de Scholengemeenschap van het Provinciaal Onderwijs Kempen-Maasland wordt een afwijking verleend op de in het Decreet Secundair Onderwijs van 1998 voorziene verplichting inzake multisectoraliteit voor de scholen- gemeenschappen.


* * *

De voortzetting van het project Zorgverbreding in het kleuteronderwijs en het eerste en tweede jaar lager onderwijs wordt goedgekeurd voor het schooljaar 1999- 2000. Daartoe wordt de samenwerking met het Onderzoeks- centrum voor Kleuter- en Lager Onderwijs van de KUL voortgezet. De kost van het project bedraagt 13,5 mil- joen fr.


* * *

Na advies van de Raad van State wordt de op 18/5/1999 principieel goedgekeurde aanpassing van de regeling betreffende het onderwijs aan huis definitief goedgekeurd.

Op voorstel van Vlaams minister Johan SAUWENS :

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief een uitstapregeling voor het IT-personeel van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap goed.


* * *

Het Actieplan 2000 van Export Vlaanderen wordt goedgekeurd. Het Actieplan geeft aan welke acties het komende jaar in het buitenland ondernomen zullen worden ter bevordering van de export van Vlaamse bedrijven.

Op voorstel van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN :

Ter uitvoering van het nieuwe Decreet Ruimtelijke Orde- ning van 18/5/1999 keurt de Vlaamse regering principieel een besluit goed dat de voorwaarden vaststelt waaraan personen moeten voldoen om aangesteld te kunnen worden als ambtenaar ruimtelijke ordening. Zowel de ambtenaren bij de Vlaamse overheid (gewestelijke planologische amb- tenaren, stedebouwkundige inspecteurs en stedebouwkundige ambtenaren) als de provinciale en gemeentelijke stede- bouwkundige ambtenaren worden in het besluit behandeld. Over het besluit zal onderhandeld worden met de vakbon- den.eindeDeel: ' Nieuws van de Vlaamse regering in kort bestek '
Lees ook