Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 25 MEI 1999

IN KORT BESTEK

In kort bestek

Op voorstel van minister-president Luc VAN DEN BRANDE :

Na advies van de Raad van State wordt het ontwerpdecreet tot instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch- Luxemburgs Economische Unie en Zuid-Afrika inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen definitief goedgekeurd. Het zal ingediend worden bij het Vlaams Parlement.


* * *

De Vlaamse regering stemt principieel in met het voorontwerp van decreet tot goedkeuring van de Overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de Europese Economi- sche Gemeenschap en Mexico. Het voorontwerp zal voor advies voorgelegd worden aan de Raad van State.


* * *

Het jaarverslag 1998 en het werkprogramma 1999 in het kader van het Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap worden goedgekeurd.


* * *

Ingevolge een opmerking van het Rekenhof beslist de Vlaamse regering tot een aanpassing van de regeling i.v.m. de samenstelling en de werking van de ministeriële kabinetten. De wijziging sluit aan op een KB dat de federale overheid op 4/5 jl. goedgekeurd heeft; zij heeft tot doel het onderscheid tussen de kabinetschefs van de federale ministers en die van de Vlaamse ministers m.b.t. de ontslagtoelage weg te werken.

Op voorstel van minister vice-president Steve STEVAERT :

In de waterbouw wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van metalen damplanken. Waar zij in contact komen met water zijn deze damplanken onderhevig aan corrosie. Om dit probleem te vermijden heeft de Vlaamse overheid voor haar eigen patrimonium van dergelijke constructies de voorbije jaren een systeem toegepast dat speciaal ontwikkeld is voor de bescherming van stalen damwanden tegen corrosie beneden de laagwaterlijn, m.a.w. in de zone waar de damplanken het meest aan corrosie onderhevig zijn. De Vlaamse regering beslist nu na afloop van de huidige overeenkomst een nieuwe overeenkomst voor de duur van vijf jaar te sluiten voor de anticorrosieve bescherming van metalen damplanken op de belangrijkste waterwegen. Dat zal gebeuren op basis van een beperkte offerteaan- vraag.


* * *

Voor de berging en verwerking van baggerspecie in het stroomgebied van de Bovenschelde en de Leie beslist de Vlaamse regering een onderhandelingsprocedure met vooraf- gaande bekendmaking uit te schrijven.


* * *

Voor het opstellen van hydrometeoverwachtingen en het ondersteunen van het Oceanografisch Meteorologisch Sta- tion te Zeebrugge zal een algemene offerteaanvraag uitge- schreven worden.


* * *

De Raad van State bracht nog geen advies uit over het besluit tot vaststelling van een algemene bouwverordening inzake het wonen boven handelspanden. Daarom beslist de Vlaamse regering nu de Raad van State bij hoogdringend- heid om advies te verzoeken.


* * *

De Vlaamse regering keurt sociaal-ruimtelijke criteria voor de lokalisatie van woonwagenterreinen goed.

Op voorstel van minister vice-president Steve STEVAERT en Vlaams minister Theo KELCHTERMANS :

Na advies van de Raad van State stemt de Vlaamse regering definitief in met twee ontwerpdecreten die uitvoering geven aan de Seveso-richtlijn. Het ene vult het Decreet van 5/4/1995 houdende algemene bepalingen inzake milieu- beleid aan met titels betreffende de milieueffect- en veiligheidsrapportage. Het andere beoogt de goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de gewesten betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. Beide ontwerpdecreten zullen ingediend worden bij het Vlaams Parlement.

Op voorstel van Vlaams minister Theo KELCHTERMANS :

De Vlaamse regering beslist het project Milieuzorgsysteem Groene School voort te zetten tot einde schooljaar 2000- 2001 en het zelfs uit te breiden. Daartoe wordt het aan- tal gedetacheerde leerkrachten verhoogd van twee tot vijf.


* * *

Op 27/4/1999 keurde de Vlaamse regering een Samenwer- kingsakkoord met de federale overheid betreffende het natuurbehoud en het bosbeheer in de militaire domeinen goed. Achteraf bleek het ministerie van Defensie evenwel niet akkoord te kunnen gaan met amendementen van de Vlaamse overheid. Na nieuw overleg beslist de Vlaamse regering nu tot goedkeuring van een licht aangepast Samenwerkingsakkoord.


* * *

Het financieel verslag van NV Aquafin over de dienstjaren 1996 en 1997 wordt goedgekeurd.


* * *

De Raad van State bracht nog geen advies uit over de door de Vlaamse regering principieel goedgekeurde wijziging van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering. De Vlaamse regering beslist daarom de Raad van State om advies te verzoeken.

Op voorstel van Vlaams minister Leo PEETERS :

De Vlaamse regering keurt principieel een besluit goed dat de voorwaarden en regels vaststelt voor de toekenning van subsidies voor vormingsinitiatieven voor gemeentelij- ke mandatarissen. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een bepaling in het Pact met de Lokale Besturen. Vanaf 1999 wordt jaarlijks een budget van 3 miljoen fr. beschikbaar gesteld voor dergelijke vormingsinitiatieven. Het besluit zal voor advies voorgelegd worden aan de Raad van State.


* * *

Het voorgestelde saneringsplan van de Gemeentedienst van België wordt goedgekeurd. De Vlaamse regering zal zich niet verzetten tegen de voorgenomen ontbinding van deze intercommunale.

Op voorstel van de Vlaamse ministers Leo PEETERS en Eddy BALDEWIJNS :

Het Pact met de lokale besturen profileert de provincie- gouverneurs als commissarissen van de Vlaamse regering. Uit hun optreden moet duidelijk blijken dat zij optreden namens de Vlaamse regering en niet namens het provinciale politieke gezag. In het kader hiervan beslist de Vlaamse regering nu de huisstijl van de Vlaamse Gemeenschap van toepassing te verklaren op de vijf afdelingen provinciale gouvernement van het ministerie van de Vlaamse Gemeen- schap, en legt zij de modaliteiten hiervan vast. De toe- passing van de huisstijl geldt voor alle aangelegenheden waarin de gouverneur optreedt als commissaris van de Vlaamse regering en voor de beleidsvoorbereiding inzake het medebewind, met uitzondering van de gevallen waar de voorbereiding of het onderzoek bij de bestendige deputa- tie berust.

Op voorstel van Vlaams minister Eddy BALDEWIJNS :

De Vlaamse regering beslist tot betoelaging van 14 inter- nationale samenwerkingsprojecten op het gebied van het hoger onderwijs.


* * *

Naar aanleiding van een beroep tegen weigering van inzage bij de Raad van State beslist de Vlaamse regering prin- cipieel tot een aanpassing van de reglementering m.b.t. het inzagerecht bij het toelatingsexamen voor arts en tandarts. Voortaan zal zowel voor de eerste als voor de tweede organisatie van het jaarlijkse toelatingsexamen pas inzagerecht in de examendocumenten toegestaan worden vanaf 5 september van het komende jaar. Het besluit zal nog voor advies voorgelegd worden aan de Raad van State.


* * *

Ter uitvoering van het Decreet van 2/3/1999 betreffende het Volwassenenonderwijs keurt de Vlaamse regering prin- cipieel een besluit goed dat de modellen van de studie- bewijzen in het onderwijs voor sociale promotie vaststelt en de modaliteiten bepaalt voor de uitreiking van deze studiebewijzen door de Centra voor Volwassenenonderwijs. Het besluit zal voor advies voorgelegd worden aan de Raad van State.


* * *

Na advies van de Raad van State wordt het besluit tot wijziging van de regeling inzake het ouderschapsverlof voor personeelsleden van het onderwijs en de PMS-centra definitief goedgekeurd.


* * *

In uitvoering van de Onderwijs-CAO 1995-1996 besliste de Vlaamse regering op 13/10/1998 principieel de regeling inzake de terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aan- gelegenheden voorafgaand aan het pensioen te verruimen voor het personeel van het basisonderwijs. Alle perso- neelsleden van het basisonderwijs, met inbegrip van het administratief personeel, zullen deze terbeschikkingstel- ling kunnen aanvragen wanneer zij 55 jaar geworden zijn en minstens 20 jaar (in plaats van 30 jaar) dienst tellen die voor de opening van het recht op rustpensioen in aan- merking komt. Na onderhandelingen met de vakbonden en in het Overkoepelend Onderhandelingscomité voor het vrij gesubsidieerd onderwijs keurt de Vlaamse regering het besluit opnieuw principieel goed, zodat het voor advies voorgelegd kan worden aan de Raad van State.


* * *

Nadat de Vlaamse regering eerder dit jaar al besliste voor de implementatie van procesprojecten en van de per- soneelsplanning binnen het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap een extern consultant in te schakelen, keurt zij nu een voorstel tot fasering van dit project goed.


* * *

Na onderhandelingen met de vakbonden en advies van de directieraden en raden van bestuur van de betrokken instellingen keurt de Vlaamse regering opnieuw principi- eel het zgn. stambesluit voor het personeelsstatuut van de Vlaamse openbare instellingen goed. Het regelt de gemeenschappelijke bepalingen voor het personeelsstatuut van een aantal Vlaamse openbare instellingen, zodat latere wijzigingen kunnen worden uitgevoerd met één besluit in plaats van negentien besluiten. Het zal gel- den voor VLM, VHM, DS, NV Zeekanaal, Toerisme Vlaanderen, VDAB, VIZO, Kind & Gezin, VFSIPH, OVAM, VMM, MBZ, DIGO, VLOR, de administratieve diensten van ARGO en BLOSO, Export Vlaanderen, OPZ Geel en OPZ Rekem. Dit nieuwe statuut zal nu voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.

Op voorstel van Vlaams minister Luc MARTENS :

De huishoudelijke reglementen van de Raad voor Cultuur, de Raad voor de Kunsten, de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding, de Adviserende Beroepscommissie en de beoordelingscommissies worden goedgekeurd.


* * *

Aan vzw Antwerpen Open wordt een subsidie van 10 miljoen fr. toegekend voor de realisatie van diverse projecten in het kader van Antoon Van Dyckviering 1999 in Antwerpen.


* * *

Voor 1999 wordt aan vzw Mediatheek Vlacam een bedrag van 7,7 miljoen fr; toegekend voor de aanmaak en verspreiding van aanschafinformatie inzake audiovisuele media ten behoeve van de Vlaamse openbare bibliotheken.


* * *

De overeenkomst voor 1999 met de vzw Vlaams Bibliogra- fisch documentair en dienstverlenend centrum (Vlabin-VBC) voor het invoeren van titelbeschrijvingen en abstracts in de Vlaamse Centrale Catalogus (VLACC) wordt goedgekeurd.


* * *

De Vlaamse regering beslist na advies van de Raad van State definitief tot aanpassing van het besluit dat de werking van de Dienst met Afzonderlijk Beheer Vlaams Cul- tureel Centrum de Brakke Grond in Amsterdam regelt.


* * *

Dhr. Robert Elsen wordt aangesteld als vertegenwoordiger van de Vlaamse regering bij het Vlaams Fonds voor de Let- teren.


* * *

De Vlaamse regering keurt principieel een vervroegde-uit- stapregeling bij Kind en Gezin goed. Er zal over onder- handeld worden met de vakbonden, en het zal voor advies voorgelegd worden aan de Raad van State. Het zal ook voor akkoord voorgelegd worden aan de federale minister van Pensioenen.

Op voorstel van Vlaams minister Eric VAN ROMPUY :

De Vlaamse regering beslist een subsidie van 13,1 miljoen fr. vrij te maken voor de oprichting van een centrum voor naschoolse agrarische vorming in Poperinge. Daar bestaat momenteel reeds centrum voor agrarisch dagonderwijs. Er zal een bijkomend gebouw worden opgetrokken bestaande uit leslokalen, vergaderruimte, administratieve ruimte, sani- tair en werkruimte voor machines en oordeelkundig ingerichte werkateliers. Het project is begroot op 43,7 miljoen fr. Naast de bijdrage van de Vlaamse regering kan het initiatief rekenen op steun van Europa (EFRO), de stad Poperinge en de provincie West-Vlaanderen.


* * *

De Vlaamse regering keurt een Samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de gewesten goed betreffende het sluiten van convenanten met industriële sectoren om het verbruik van energie en de CO²-uitstoot te verminderen. Volgens dit samenwerkingsakkoord zal er een permanente werkgroep worden opgericht. Deze werkgroep moet een gemeenschappelijke methodologie uitwerken voor het opstellen van deze convenanten en voor de monitoring en evaluatie van de bereikte resultaten.eindeDeel: ' Nieuws van de Vlaamse regering In kort bestek '
Lees ook