PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 14 SEPTEMBER 1999

IN KORT BESTEK

Hieronder vindt u in kort bestek een overzicht der overige dossiers die de Vlaamse regering vandaag goedgekeurd heeft.

Op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL :

De Vlaamse regering duidt minister-president Patrick Dewael en minister vice-president Steve Stevaert aan als de vertegenwoordigers van de Vlaamse Gemeenschap in het Interministerieel Comité dat de voogdij heeft over het Interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën.

Op voorstel van minister vice-president Steve STEVAERT :

De Vlaamse regering stemt in met het ontwerp-KB tot wijziging van het KB van 15/3/1954 tot regeling van de luchtvaart. De wijziging beoogt het in werking stellen van gemeenschappelijke regels inzake de vergunningen voor het stuurpersoneel.

Op voorstel van Vlaams minister Bert ANCIAUX :

Op 11/5/1999 keurde de Vlaamse regering een reglement goed voor de sociale woningen die door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij of een erkende
huisvestingsmaatschappij verhuurd worden. Gelet op de onvrede over dit nieuwe sociale huurbesluit die bij de diverse actoren zoals de VHM, de
huisvestingsmaatschappijen, het Vlaams Overleg Bewonersbelangen en diverse huurdersbonden leeft, beslist de Vlaamse regering nu, na een juridisch technisch nazicht, dit besluit met ingang van 15/5/1999 in te trekken. De kritiek op het besluit is immers fundamenteel en van die aard dat de inwerkingtreding ervan aanleiding zou kunnen geven tot rechtsonzekerheid en rechtsongelijkheid bij de sociale huurders. Bovendien werd aangevoerd dat sommige bepalingen juridisch betwistbaar en administratief onuitvoerbaar zouden zijn.

Op voorstel van Vlaams minister Marleen VANDERPOORTEN :

De Vlaamse regering beslist voor 1999 tot verlenging van de samenwerking met het Steunpunt Nederlands Tweede Taal van de KULeuven en de Werkgroep Immigratie.


* * *

Het Decreet Secundair Onderwijs voorziet in de komende jaren een stapsgewijze vermindering van het pakket uren- leerkracht met 2,5 %. In het kader hiervan is een sociaal begeleidingsplan uitgewerkt waarbij aan oudere personeelsleden in het secundair onderwijs de mogelijk- heid geboden wordt om op een vrij soepele wijze het onderwijs te verlaten. De Vlaamse regering keurt nu na advies van de Raad van State definitief het besluit goed dat deze bijzondere uitstapregeling concreet regelt.


* * *

Het Decreet Secundair Onderwijs van 1998 voert een nieuwe categorie personeel in, nl. het ondersteunend personeel. Deze moet op termijn de bestaande categorieën, nl. opvoe- dend hulppersoneel en administratief personeel, vervan- gen, doch in een overgangsfase tot 2006-2007 blijven deze drie categorieën naast elkaar bestaan. De Vlaamse rege- ring keurt na onderhandelingen met de vakbonden opnieuw principieel het besluit goed dat de modaliteiten van deze overgang regelt. Het besluit zal voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.

Op voorstel van Vlaams minister Johan SAUWENS :

De Vlaamse regering keurt het besluit tot sluiting van de buitengewone zitting 1999 van het Vlaams Parlement goed. De buitengewone zitting sloot aan op de verkiezingen van 13/6/1999 en loopt tot de opening van de wettelijk voorziene gewone zitting. Dit betekent dat de buitengewone zitting gesloten wordt op 26/9, waarna de gewone zitting 1999-2000 van rechtswege geopend wordt op de vierde maandag van september, zijnde maandag 27/9.eindeDeel: ' Nieuws van de Vlaamse regering In kort bestek '
Lees ook