PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 7 SEPTEMBER 1999

IN KORT BESTEK

Hieronder vindt u in kort bestek een overzicht der dossiers die de Vlaamse regering
vandaag goedgekeurd heeft.

Op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL :

De gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet voor het departement Leefmilieu en Infrastructuur wordt goedgekeurd. Hierdoor wordt het risico van verwijlinter- esten vermeden.


* * *

De handels-, ontwikkelings- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Zuid-Afrika wordt goedgekeurd.

Op voorstel van Vlaams minister Marleen VANDERPOORTEN :

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief een wijziging goed van het besluit dat de werking van de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap voor het voltijds secundair onderwijs regelt. Het nieuwe besluit creëert de mogelijkheid om de benoeming van de leden van de examenjury voltijds secundair onderwijs en hun plaatsvervangers die 65 geworden zijn, maximaal met één periode van twee jaar te hernieuwen. Scholen vinden immers voor sommige knelpuntvakken nog amper vervangers en zijn dan ook steeds minder bereid om leraars "af te staan" aan de examencommissie.


* * *

Op 9/2/1999 keurde de vorige Vlaamse regering principieel een besluit goed dat de studiegebieden en structuuronder- delen in het secundair onderwijs vastlegt. Na advies van de Raad van State wordt dit besluit nu definitief goedgekeurd.


* * *

Op 25/5/1999 keurde de vorige Vlaamse regering principi- eel een besluit goed dat de modellen van studiebewijzen in het onderwijs voor sociale promotie en de modaliteiten voor de uitreiking van deze studiebewijzen door de centra voor volwassenenonderwijs bepaalt. Na advies van de Raad van State wordt dit besluit nu definitief goedgekeurd.


* * *

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief het besluit goed dat de procedure vastlegt voor het verlenen van vrijstelling van het inschrijvings- geld in het volwassenenonderwijs.


* * *

Na onderhandelingen met de vakbonden wordt het besluit dat de modaliteiten van de overdracht van studiegebieden tussen de centra voor volwassenenonderwijs vaststelt, opnieuw principieel goedgekeurd, zodat het nu voor advies kan worden voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

Het Decreet Volwassenenonderwijs voorziet dat de oude structuurschema's van het modulair onderwijs van kracht blijven tot een nieuwe modulaire structuur is uitgewerkt en dat in afwachting van de nieuwe structuur nog struc- tuurschema's volgens het oude stramien goedgekeurd kunnen worden. De Vlaamse regering keurde op 23/3/1999 princi- pieel een besluit goed dat de voorwaarden bepaalt waaraan deze structuurschema's moeten beantwoorden. Na advies van de Raad van State wordt dit besluit nu definitief goedgekeurd.


* * *

In het kader van de overgang van het bestaand onderwijs voor sociale promotie (OSP) naar het nieuw OSP zoals voorzien in het eerder dit jaar gestemde Decreet Volwas- senenonderwijs keurde de vorige Vlaamse regering op 23/3/1999 principieel een besluit goed dat de bestaande afdelingen ordent in de nieuwe studiegebieden van het secundair onderwijs en de nieuwe categorieën van het hoger onderwijs. Na advies van de Raad van State wordt dit besluit nu definitief goedgekeurd. Het besluit legt de basis voor de concordantie tussen de oude en de nieuwe structuur.

Op voorstel van Vlaams minister Renaat LANDUYT :

Mevr. Saïda Sakali wordt aangewezen als de nieuwe verte- genwoordiger van de Vlaamse regering in het Brussels Nederlandstalig Comité voor Tewerkstelling en Opleiding. Zij volgt mevr. Josée Lemaître op.

Op voorstel van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN :

Het nieuwe Decreet Ruimtelijke Ordening legt de gemeenten voortaan de verplichting op om enerzijds een plannen- register, dat is een register met de goedgekeurde plannen die van toepassing zijn op het grondgebied van de gemeen- te, en anderzijds een vergunningenregister, dat is een register met de verleende vergunningen, op te maken, te actualiseren en ter inzage te leggen. De Vlaamse rege- ring keurt nu principieel twee besluiten goed die uitvoe- ring geven aan deze nieuwe bepalingen. De Vlaamse minis- ter van Ruimtelijke Ordening krijgt delegatie om de regels m.b.t. de aanmaak van de digitale databanken vast te leggen. Beide besluiten zullen voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

Ter uitvoering van het nieuwe Decreet Ruimtelijke Orde- ning keurt de Vlaamse regering principieel een besluit goed dat de voorwaarden vaststelt waaraan personen of groepen personen moeten voldoen om aangesteld te kunnen worden als ontwerper van ruimtelijke structuurplannen of ruimtelijke uitvoeringsplannen. Het besluit zal worden voorgelegd aan de Raad van State.eindeDeel: ' Nieuws van de Vlaamse regering in kort bestek '
Lees ook