Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 31 MAART 2000

IN KORT BESTEK

In kort bestek

Op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL :

De overstromingsramp in Mozambique heeft ervoor gezorgd dat dit arme Afrikaanse land in een mum van tijd alle inspanningen van de voorbije jaren verloren ziet gaan. Om de meest dringende nood daar te helpen lenigen kent de Vlaamse regering aan het Rode Kruis Vlaanderen een bedrag van 15 miljoen fr. voor noodhulp aan Mozambique toe.

Op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL en Vlaams minister Vera DUA :

Na advies van de Raad van State stemt de Vlaamse regering definitief in met het ontwerpdecreet tot goedkeuring van de Overeenkomst betreffende de instandhouding van vleermuizen in Europa. Deze Overeenkomst werd in 1991 ondertekend in Londen. Het ontwerpdecreet zal ingediend worden bij het Vlaams Parlement.

Op voorstel van minister vice-president Steve STEVAERT :

In het kader van de verdieping van de Westerschelde besliste de Vlaamse regering eind '98 samen met Nederland een hydro-meteodistributiesysteem Hymedis op te zetten ten behoeve van de scheepvaart in de Westerschelde. Ondertussen bleken de ingediende offertes voor de realisatie van dit systeem niet te voldoen. Daarom beslist de Vlaamse regering de lopende procedure van algemene offerteaanvraag niet voort te zetten maar een nieuwe Europese onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking op te starten voor de uitbesteding van de realisatie en uitbating van het meetsysteem.

Op voorstel van Vlaams minister Mieke VOGELS :

De Vlaamse regering onderschrijft de doelstellingen van het Internationale Jaar van de Vrijwilliger in 2001. Alle ministers zullen tegen midden 2000 voorstellen uitwerken om de doelstellingen van dit Internationale Jaar te helpen realiseren. In de loop van 2000 komt er een Interministeriële Conferentie over "de activiteiten die zich situeren op de grens tussen arbeid en niet- arbeid". Bij de federale regering zal gepleit worden voor een verbetering van het juridisch statuut van de vrijwilliger.


* * *

De Vlaamse regering beslist de programmatie voor de gehandicaptenzorg aan te passen en te verlengen tot eind 2000.


* * *

Uit een evaluatie van de voorbereidingsfase met personen en instellingen uit het veld is gebleken dat het aangewezen is de veralgemeende inwerkingtreding van de nieuwe OCMW-boekhouding uit te stellen, op voorwaarde dat een uitgewerkt stappenplan de invoering programmeert. Daarom beslist de Vlaamse regering nu de inwerkingtreding van deze nieuwe OCMW-boekhouding uit te stellen tot 1/1/2003. OCMW's die vroeger klaar zijn, kunnen al eerder in het nieuwe systeem instappen.


* * *

De hh. Roger Bouillon, Guy De Backer, Maurits Demedts, Ephrem Eggermont, Willem Flameng, Piet Herdewijn, Kristiaan Thielemans en Guido Verhoeven worden benoemd als titelvoerende leden van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België.

Op voorstel van Vlaams minister Marleen VANDERPOORTEN :

De Vlaamse regering keurt principieel het besluit goed tot vaststelling van de eindtermen van de 2de en 3de graad van het gewoon secundair onderwijs. Het besluit zal voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State. Na definitieve goedkeuring door de Vlaamse regering zullen deze eindtermen nog bekrachtigd moeten worden door het Vlaams Parlement. Het is de bedoeling ze leerjaar na leerjaar in werking te laten treden vanaf het schooljaar 2001-2002, te beginnen met het eerste leerjaar van de 2de graad.


* * *

De Vlaamse regering keurt de subsidiëring van een aantal innovatieprojecten in het hoger onderwijs goed. Het totale subsidiebedrag van 78,5 miljoen fr. wordt verdeeld over 19 projecten die door de beoordelingscommissie gunstig beoordeld werden.


* * *

Na onderhandelingen met de vakbonden en in het overkoepelend onderhandelingscomité voor het vrij gesubsidieerd onderwijs keurt de Vlaamse regering opnieuw principieel het besluit goed dat tot doel heeft een aantal decretale bepalingen te integreren in het besluit van 25/1/1995 betreffende de mededeling van de vaste benoeming aan het Departement Onderwijs. Over dit nieuwe besluit zal het advies van de Raad van State ingewonnen worden.


* * *

Na onderhandelingen met de vakbonden en in het overkoepelend onderhandelingscomité voor het vrij gesubsidieerd onderwijs keurt de Vlaamse regering opnieuw principieel een wijziging goed van het besluit van 22/5/1991 omtrent de preventieve schorsing, de tucht en het ontslag van sommige tijdelijke personeelsleden in het gesubsidieerd onderwijs en de PMS-centra. Het toepassingsgebied voor de tuchtmaatregelen wordt uitgebreid tot het personeel dat tijdelijk tewerkgesteld is voor doorlopende duur, en houdt ook een aanpassing op procedureel vlak in. Dit besluit zal nu nog voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.
Op voorstel van Vlaams minister Renaat LANDUYT :

De Vlaamse regering neemt akte van het Jaarverslag 1999 van de Vlaamse Raad voor het Toerisme. Het zal worden ingediend bij het Vlaams Parlement.

Op voorstel van Vlaams minister Vera DUA :

De Vlaamse regering keurt principieel een uitvoeringsbesluit bij het Mestactieplan 2 goed. Het besluit regelt de aangifte en registratie, de erkenning van mestvoerders, het vervoer van meststoffen, de ontvangstplicht van de Mestbank en de inning en vordering. Het besluit zal voor advies worden voorgelegd aan de Stuurgroep Vlaamse Mestproblematiek.


* * *

Na advies van de Raad van State worden twee uitvoeringsbesluiten bij het Mestactieplan 2 definitief goedgekeurd. Het ene heeft betreking op de gebiedsgerichte verscherpingen, het andere regelt de verhoging van de bemestingsnorm in geval van twee of meer opeenvolgende teelten die in hetzelfde jaar worden geoogst, met inbegrip van de teelt van graszoden.

-----

einde

-----

Deel: ' Nieuws van de Vlaamse regering In kort bestek '
Lees ook