Gemeente Rheden

koprhdnr.gif (27008 bytes)

MEI 1999

3,3 Arbeidsplaatsen verdwijnen; er is minder aandacht voor bedrijfscontroles en bodemonderzoeken en er is minder menskracht beschikbaar voor klachten in de woonomgeving. Het Bureau Milieu concentreert zich meer op de uitvoering van (wettelijke) taken, er is minder aandacht voor beleidsontwikkeling op de lange termijn. Het college streeft er naar met organisatorische aanpassingen en hulp van een bredere taakstelling van andere toezichthouders in de openbare ruimte de controle op de woonomgeving op peil te houden.

Dat zijn de belangrijkste gevolgen van de uitvoering van de bezuinigingsvoorstellen op de milieutaken bij de gemeente Rheden. Afgesproken was dat het beleidsveld Milieu in het kader van de herijkingsoperatie ƒ 376.000,– moest inleveren. Het College heeft na uitgebreid onderzoek voorstellen klaar voor bezuinigingen van in totaal ƒ 335.500,–. Voor het resterende deel kan de Raad kiezen uit drie alternatieven, die respectievelijk een bezuiniging opleveren van ƒ 383.500,– (alternatief A) en ƒ 385.500,– (alternatief B of C).

Keuzemogelijkheden

In totaal is er ƒ 457.500,- aan bezuinigingsmogelijkheden. Met de keuzemogelijkheid uit verschillende alternatieven komt het college tegemoet aan een verzoek van de Raad. De werkgroep die het onderzoeksrapport heeft opgesteld vertrouwt erop dat de Raad een keuze maakt en niet besluit het totale bedrag te bezuinigen. De keuzemogelijkheden bieden de Raad de gelegenheid om te bezuinigen op verschillende onderdelen. Het gaat vooral om de personele bezetting bij de verschillende milieutaken. Het college heeft gekozen voor alternatief A. Dit alternatief ontziet milieutaken op het onderdeel "Bodem".

Afvalverwerking niet in de bezuinigingen betrokken

De gemeente heeft de inzameling en verwerking van huisvuil uitbesteed aan de ARA. Gaan de kosten hiervan omlaag, dan komt dat niet meteen aan de gemeente ten goede.

Milieucontroleurs

De gemeente heeft in totaal voor 72 uur per week milieucontroleurs in dienst. Uit een vorige bezuinigingsronde én deze bezuinigingsronde verdwijnt hiervan 36 uur. Dit heeft voornamelijk gevolgen voor het toezicht in de buitengebieden. De tijdelijke functie van de hondenwachter loopt per 1 januari 2000 af. De Raad beslist eind dit jaar of hij bereid is opnieuw geld vrij te maken voor het hondenbeleid.

Er werken bij het bureau 19 mensen, in totaal werken zij 572 uren. Na uitvoering van de bezuinigingsvoorstellen blijven er 543 uren voor de medewerkers over.

Rheden bezuinigt bijna 4 ton op milieutaken

Duitse en Nederlandse scholieren adopteren oorlogsmonument

Ieder jaar adopteren scholen uit de gemeente het monument op het Rozenbos in Rheden. De afgelopen 10 jaar waren het basisscholen die de adoptie verrichtten, maar nu alle scholen aan de beurt zijn geweest heeft het Comité 4/5 mei gekozen voor scholen voor voortgezet Onderwijs in de Euregio. Dit keer adopteert naast een school uit Velp, ook een school uit Kleef het monument. Met de adoptie verbinden scholieren zich symbolisch met de nagedachtenis van de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog en thema´s als (on)vrijheid en geweld.

Dit jaar heeft de adoptieplechtigheid dinsdag 20 april plaatsgevonden. Een klas van het Titus College uit Velp en een klas van het Freiherr-vom-Stein Gymnasium uit Kleef hebben bloemen bij het monument neergelegd en één minuut stilte in acht genomen. Als afsluiting werd het Wilhelmus gezongen. Na de plechtigheid op het Rozenbos ontving Burgemeester Koek de jongeren op het gemeentehuis. Daar hebben ze met drama en voordrachten het thema verder uitgediept.

De leerlingen hebben zich op de gezamenlijke adoptieplechtigheid voorbereid met een lesbrief gemaakt door het nationaal Comité 4/5 mei. De lesbrief daagt de jongere generatie uit na te denken over onvrijheid, geweld, vrede, mensenrechten en respect. Ook het thema voor de herdenkingen van dit jaar "Vrijheid maak je met elkaar" kwam er in terug.

Het Comité 4/5 mei is van mening dat, voor de Europese eenwording, juist ontmoetingen van jongeren uit verschillende landen, waaronder ook Duitsland, bijdragen aan de vredesgedachte. Vrijheid maak je met elkaar, over de grenzen heen. Bij herdenken kijk je niet alleen terug naar het verleden, maar kijk je ook naar de toekomst. En wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

Meer informatie: Comité 4/5 mei, Dhr. W. van Giessen tel. (026) 49 51 846 of (026) 49 53 114

Verspreiding ‘nieuwe’ Rhedenaar

U heeft het al kunnen lezen in de Rhedenaar van maart, de Rhedenaar gaat verdwijnen als apart gemeentelijk maandblad.

Na de zomervakantie zal de Rhedenaar als wekelijkse informatiepagina verschijnen in het Velps, Dierens en Rhedens Weekblad.

Bezorgklachten

De gemeente vindt het belangrijk dat iedere inwoner die dat wenst de informatiepagina, en dus het Velps, Dierens en Rhedens Weekblad, ontvangt. Daarom vraagt zij u eventuele bezorgklachten te melden bij de Oostelijke Weekbladpers. Het klachtennummer is: (0900) 899 820.

Buitengebied

Bij de keuze voor het Velps, Dierens en Rhedens Weekblad realiseerde de gemeente zich dat dit blad in het Buitengebied niet bezorgd wordt. Op dit moment worden eventuele bezorgmogelijkheden voor dit gebied besproken met de uitgever.

Bewoners vindenhun dorp leefbaar

De inwoners van de gemeente Rheden hebben een hoge pet op van de leefbaarheid in hun dorp of wijk. Hoewel de waardering daarvoor in het afgelopen jaar iets is gedaald, blijft die hoog: het hoogst gewaardeerde dorp, De Steeg, ging achteruit van rapportcijfer 8,9 naar 8,7, de minst gewaardeerde woonbuurt (het gebied rondom het Vesta-kantoor in Velp-Zuid) haalt nog altijd een 6,6. Hiermee nam deze buurt de laatste plaats over van de flatbuurt Rietgansplein in Velp-Zuid.

Dit blijkt uit de leefbaarheidsmonitor (afgekort: lemon) voor de gemeente Rheden. Deze is in ’97 voor de eerste – en vorig jaar voor de tweede keer uitgevoerd door SWR, woonstichting Vesta en gemeente Rheden onder 250 inwoners. Maandag 26 april activeerde wethouder Ella Schadd-de Boer (Sociale Zaken) in de Dierense bibliotheek de cd-rom met alle resultaten. Iedere bewoner kan hier de uitkomsten voor het eigen dorp, de wijk of buurt opzoeken. De cd-rom (afspeelbaar onder windows vanaf versie 3.11) is ook voor f 25,- te koop bij de SWR, Diderna 17, 6951 CW Dieren (tel. 0313 – 49 07 11).

Op 14 punten is de bewoners gevraagd hoe zij de leefbaarheid van hun woonomgeving beoordelen, variërend van groen- en speelvoorzieningen tot sociale- en verkeersonveiligheid en winkels en andere voorzieningen.

Enkele opvallende uitkomsten:

Velp: de samenstelling van de buurtbevolking naar etnische herkomst wordt in Velp-Noord positiever beoordeeld, nu er een centrum is gekomen voor asielzoekers. De toegenomen burenoverlast heeft de omgeving van het Vesta-kantoor doen duikelen, terwijl de flatbuurt Rietgansplein in de bewonerswaardering klom door een verbeterde samenstelling van de bevolking. De Straatweiden is gedaald vanwege het punt verkeersoverlast, dat in meer Velpse buurten tot toenemende ergernis leidt.

Dieren: in Dieren-Zuid is de verkeersoverlast in de beleving van de bewoners (veel) erger geworden, wat te verklaren is uit het werk aan de Burgemeester de Bruinstraat en de straatverbetering in de wijk. De sociale structuur is er juist op vooruit gegaan, evenals de groen- en leefvoorzieningen. Dit laatste geldt ook voor Dieren-West (omgeving Zilverakkerweg), waar tevens de verkeersoverlast is afgenomen, maar waar de sociale structuur laag wordt aangeslagen. De omgeving Callunaplein blijft ondanks een verbetering de minst aantrekkelijke woonbuurt in Dieren, met name door verkeersoverlast en onveiligheid, criminaliteit en andere ongewenste activiteiten.

Rheden: een lichte verbetering dankzij een hogere score voor groen- en speelvoorzieningen en de kwaliteit van de woonomgeving, en ondanks een toename van de criminaliteit en andere ongewenste activiteiten.

De Steeg is op dit punt het tegendeel van Rheden. Ook op veel andere punten klom De Steeg in de appreciatie, maar niet in het totale rapportcijfer. Het komt vaker voor, dat bewoners vinden dat de leefbaarheid er in het algemeen op achteruit is gegaan, maar op specifieke onderdelen daarentegen op vooruit.

Ellecom: een lagere waardering, vooral als gevolg van toegenomen burenoverlast en criminaliteit.

Spankeren: vrijwel gelijk, ondanks stijgende verkeersoverlast.

Laag Soeren: een verbetering, dankzij verminderde verkeersoverlast en een verbeterde bevolkingssamenstelling.

In alle vier kleine kernen krijgt de afwezigheid van dorpsvoorzieningen het laagste cijfer en de afwezigheid van ongewenste activiteiten het hoogste.

Controle hondenbelasting

Controleurs van de gemeente zijn sinds 17 mei op pad voor de controle op honden voor de hondenbelasting. Zij zullen dit doen tot en met 1 juli. De gemeente controleert jaarlijks éénderde van alle huishoudens op het bezit van honden. De controleurs bellen bij inwoners aan om de aanwezigheid van één of meerdere honden te kunnen vergelijken met de gegevens die op dit moment geregistreerd staan. De controleurs zijn in het bezit van een lichtblauw legitimatiebewijs en moeten deze op verzoek ook tonen.

De hondenbelasting in de gemeente bedraagt ƒ 7,52 per maand voor de eerste hond en voor elke volgende hond ƒ 1,15 meer dan de voorgaande. Voor registratie van een hond, voor het betalen van de hondenbelasting of voor informatie hierover kunt u contact opnemen met het Bureau Belastingen van de gemeente Rheden, telefoonnummer (026) 49 76 300.

Burgers spreken voor Raad, prestatie-afspraken aangenomen

"Waarom neemt u geen verkeersmaatregelen in onze straat?" vroegen zowel mevrouw Rutten als de heer Van Egmond de Raad aan het begin van zijn vergadering. Beiden maakten gebruik van het spreekrecht. Mevrouw Rutten wilde daarnaast ook graag weten wanneer de gemeente iets zou gaan doen aan de gaten in het wegdek van de Willemstraat in Velp. De heer Van Egmond sprak namens werkgroep Daalhuizen zijn ongenoegen uit over de Daalhuizerweg, ook in Velp.

"Het klinkt hard mevrouw Rutten, maar de komende tien jaar bent u niet aan de beurt om herstraat te worden. Ook krijgt u voorlopig geen drempels of andere verkeersmaatregelen" aldus Hans Alberse, wethouder Verkeer. Voor de heer Van Egmond had hij een boodschap van gelijke strekking. Alberse: "Op dit moment maken we het verkeersveiligheidsplan. In dit plan staat wanneer we waar veranderingen gaan aanbrengen in de verkeerssituatie. Het is belangrijk dat we vanuit een beleid werken om de gemeente zo veilig mogelijk te maken voor alle verkeer. Je kunt niet zo maar maatregelen nemen omdat je klachten ontvangt. Eind dit jaar is het plan gereed. Eigenlijk kan ik dan pas een goed antwoord op uw vragen geven. Althans, in de zin van of, en zo ja, wanneer we bij u in de straat aan het werk gaan."

Prestatie-afspraken Vesta

Door een wetswijziging zijn gemeente en woningbouwcorporaties partners geworden bij de verhuur van woningen. Gemeente en Vesta hebben voor de komende vijf jaar afspraken gemaakt om deze samenwerking goed te laten verlopen. De afspraken hebben betrekking op de kernvoorraad aan woningen, de bestaande voorraad, nieuwbouwmogelijkheden, de leefbaarheid en de woonruimteverdeling.

Reacties uit de raad

De fracties van de PvdA, VVD, CDA en GPV/RPF gaven (met een enkele opmerking) aan blij te zijn met de gemaakte prestatie-afspraken. Alleen namens GroenLinks plaatste de heer Pos een aantal kanttekeningen: "Het is mij niet duidelijk waarom de gemeente in zee gegaan is met Vesta. Het lijkt ons dat er in de regio ook andere corporaties zijn met wie we beter afspraken kunnen maken. Vesta is een kleine corporatie en wij voorzien dat in de toekomst de moeilijke financiële positie van zowel Vesta als de gemeente het nakomen van wat nu overeengekomen is in de weg kan staan."

Geen andere corporaties

"Natuurlijk gaan wij niet zo maar in zee met een corporatie." Aldus wethouder Alberse. "Maar, er is maar één corporatie ín deze gemeente. Het kan, en dat gebeurt ook wel, dat een corporatie besluit te fuseren met een andere corporatie, maar dat is geen beslissing die wij voor hen kunnen nemen. Daarnaast gaan we er van uit dat we de afspraken die we gemaakt hebben kunnen waarmaken. Ook al is de menskracht die wij hebben en in de toekomst zullen hebben niet oneindig."

Regelmatig krijgt het Publieksbureau vragen over bouwen bij of aan de woning. In de Rhedenaar kunt u de komende maanden het antwoord lezen op de meest gestelde vragen.

Als u uw auto op eigen terrein wilt stallen kunt u hiervoor een verharding aanleggen en een inrit (verlaging in het trottoir). De verharding op uw eigen terrein kunt u zo aanleggen, voor het maken van een inrit heeft u toestemming van de gemeente nodig. Dit valt namelijk onder het veranderen van de openbare weg. Meestal moet een inrit ook door medewerkers van de gemeente worden aangelegd. De aanvrager betaalt de kosten.

Carport

Naast het verharden van een deel van uw tuin kunt u ook kiezen voor een carport of garage. Een carport mag u overal in uw tuin plaatsten. Toestemming van de gemeente is niet nodig als de hoogte van de carport niet meer dan 2,70 meter is. Daarnaast mag de oppervlakte maximaal 20 vierkante meter zijn en de bij het huis horende tuin mag met niet meer dan 50% worden bebouwd. Een carport mag u tegen een bestaand gebouw plaatsen. Als hij achter de voorgevelrooilijn komt, mogen er nog 2 extra wanden worden geplaatst.

Garage

Een garage mag u nooit zomaar bouwen. U moet altijd óf een melding doen, óf een bouwvergunning aanvragen. Een melding volstaat als de garage niet hoger wordt dan 2,70 meter, niet breder dan 3 meter en de inhoud niet meer is dan 50 kubieke meter.

Daarnaast moet u de garage tenminste 3 meter achter de voorgevelrooilijn plaatsen en mag de tuin na het bouwen met niet meer dan 50% bebouwd zijn. Formulieren en tekeningen van de garage die u wilt bouwen moet u indienen bij de gemeente.

Er is één uitzondering: als er een carport of een garage bij een gemeentelijk of rijksmonument gebouwd wordt, is altijd bouwvergunning nodig. En als u door de bouw ook het monument verandert, heeft u daar soms ook een vergunning voor nodig.

Informatie

Voor meer informatie over het aanleggen van een inrit, het plaatsen van een carport of een garage kunt u contact opnemen met het Publieksbureau van de gemeente.
Het telefoonnummer is (026) 49 76 350.

Bestemmingsplan Dr. Schaepmanstraat, Dieren

Burgemeester en Wethouders van Rheden maken bekend dat met ingang van 20 mei 1999 tot en met 17 juni 1999 in het Gemeentehuis te De Steeg, bij het Publieksbureau, alsmede in het Service Centrum, Ericaplein 5-a te Dieren, voor iedereen ter inzage ligt het door de Gemeenteraad in zijn vergadering van 27 april 1999 vastgestelde bestemmingsplan ‘Dr. Schaepmanstraat, Dieren’.

Het plan maakt het mogelijk bouwvergunning te verlenen voor de bouw van 16 woningen voor starters en senioren op de plaats van de huidige duplexwoningen aan de Dr. Schaepmanstraat te Dieren.

Belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze bij de Gemeenteraad kenbaar te maken, kunnen gedurende bovenvermelde termijn schriftelijk bedenkingen tegen het vastgestelde plan indienen bij Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

Doe mee met de Euroquiz!

U maakt kans op een flitsend Euro T-shirt


-Hoeveel landen zijn vertegenwoordigd in het Europese Parlement?


-Noem tenminste een europarlementariër die woonachtig is (geweest ) in de provincie Gelderland)?


-Hoeveel leden telt het Europese Parlement?

Denkt u bovenstaande vragen goed te kunnen beantwoorden? Stuur dan uw antwoord (met uw naam en adresgegevens) vóór 10 juni naar de gemeente Rheden, ter attentie van Bureau Communicatie, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Geef op uw (brief)kaart aan of u het Euro T-shirt wilt ontvangen in maat S of XL. U ontvangt schriftelijk bericht als u een prijs heeft gewonnen. De uitslag zal worden gepresenteerd op de eerste gemeentelijke informatiepagina in het Dierens, Rhedens en Velps Weekblad in september van dit jaar. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Verkiezingen voor het Europees Parlement op 10 juni

U stemt toch ook?

Ik wil wel stemmen
maar weet niet op wie!

Gebruik de stemwijzer op Internet

U kunt nu op eenvoudige wijze uw eigenstandpunten vergelijken met de opvattingen van politieke partijen. Zoek daarvoor op de website van het centrum voor publiek en politiek de stemwijzer op. Aan de hand van een 20tal stellingen kunt u een vergelijking maken. U krijgt dan een stemadvies op maat.

De website is te vinden op: www.euroverkiezingen.nl

vorig.gif (1259 bytes) home.gif (1486 bytes)

Deel: ' Nieuwsbrief Gemeente Rheden mei 1999 '
Lees ook