NIBRANIEUWSBRIEF CONTACTGROEP ICTIB 1e jaargang, nr 1: november 1999

Inleiding

Dit is de eerste NIEUWSBRIEF van de contactgroep ICTIB. En voor de korte termijn zal dit ook nog maar het enige medium zijn om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in het netwerk. Er wordt vol overgave gewerkt aan het opzetten van de gewenste Website met daarin een user-group. Tweewegverkeer is dan mogelijk. Vooral als het gaat om vraagstukken, waarvan we mogen vermoeden dat elders in het land collegas al bezig zijn met vergelijkbare processen. Tot die tijd blijft het dus informatie in één richting. Vooralsnog vanuit het bureau CCRB verzorgd en gevoed door de Coördinatiegroep.

Er staat de komende maanden veel te gebeuren. De millennium overgang staat voor de deur en de meeste van ons hebben wel enige vorm van betrokkenheid bij de maatregelen, die er voor moeten zorgen dat we hier zonder kleerscheuren doorheen komen. De voorbereidingen voor de volgende bijeenkomst van de contactgroep zijn al onder handen en de monitorgroepen zijn na 30 september 1999 met frisse moed aan de gang gegaan. En vanuit andere gremia wordt ook al beroep gedaan op de kennispool om te participeren in klankbordgroepen commissies. Kortom: Het netwerk is actief!

Bent u er nu nog niet zo direct bij betrokken, troost u dan want dat zal de komende tijd zeker gebeuren.

Informatie-uitwisseling zorgt er voor dat u op de hoogte blijft van de ontwikkelingen op ICT en IB-gebied in het algemeen en op de voortgang binnen het netwerk in het bijzonder.

Ik reken er op dat deze NIEUWSBRIEF hierin een bijdrage zal leveren.

Jos de Beer,

Voorzitter Contactgroep ICTIB

De eerste bijeenkomst en hoe het verder ging

In het septembernummer van Brand & Brandweer werd reeds melding gedaan van de fusie tussen de contactgroep ICT en het Platform Informatievoorziening Brandweer. Uit deze fusie is de contactgroep ICTIB (Informatie & Communicatie Technologie en Informatie Beleid) ontstaan. Deze contactgroep maakt deel uit van het netwerk ICT van het CCRB en heeft als doelstelling om informatie-uitwisseling te realiseren tussen brandweerfunctionarissen, die zich in de dagelijkse werkzaamheden bezig houden met beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering op het gebied van informatie- en communicatie technologie dan wel met informatie management.

Op 30 september 1999 vond de eerste bijeenkomst plaats in de nieuwe samenstelling. En op de nieuwe thuisbasis voor deze groep: het NIBRA. Niet alleen uitstekend geschikt voor het houden van deze bijeenkomsten maar tevens domicilie van het Bureau CCRB.

In zijn inleiding heeft de dagvoorzitter en tevens voorzitter van de contactgroep, Jos de

Beer, nog eens duidelijk de revue laten passeren hoe de structuur van het netwerk ICT in elkaar steekt.

Van belang hierbij was ook de beschrijving van de werkwijze van zowel de contactgroep als de daaruit te formeren monitorgroepen.

Een monitorgroep wordt ingesteld indien een onderwerp of probleem nader geanalyseerd moet worden in relatie tot het brandweerveld. Als eindproduct produceert een monitorgroep dan een beslisdocument met een oplossingsrichting. Is het probleem meer complex of dient de gewenste oplossing binnen relatief korte tijd beschikbaar te zijn, dan levert de monitorgroep een projectplan af, op basis waarvan het CCRB een projectgroep benoemt.

Het wezenlijke verschil zit dan in de effectiviteit van de aanpak en in de doorlooptijd. De leden van een projectgroep worden volgens afspraak gedurende projectactiviteiten vrij gemaakt van hun dagelijkse werkzaamheden

Deze werkwijze is vastgelegd in het oprichtingsdocument. Dit document is inmiddels aangenomen door zowel de kerngroep als door het CCRB-bestuur.

Monitorgroepen

De eerste activiteiten uit de nieuwe contactgroep bestonden uit het instellen van een 3-tal monitorgroepen:

·
De monitorgroep Landelijk Model Informatie Beleid (LMIB),

·
De monitorgroep Website en

·
De monitorgroep Informatievoorziening bij Rampenbestrijding

De monitorgroep LMIB was eigenlijk al een eind op streek onder de paraplu van wat toen nog heette het PIB. Via de woordvoerder van deze groep, Leo Smid (Zuid-Holland Zuid), werd de stand van zaken en de voortgang over dit onderwerp aan de contactgroep gepresenteerd. Uit de discussies die hierdoor ontstonden kon worden opgemaakt dat dit onderwerp bijzonder sterk leeft. Maar wat ook duidelijk werd is dat het eindproduct wat moeilijk definieerbaar was. De groep heeft in de weken die volgden dan ook gewerkt aan de verfijning van het projectplan. Zoals de zaken er nu voor staan gaat het bestuur van het CCRB op 24 november 1999 akkoord met de instelling van de Projectgroep LMIB. De samenstelling van deze groep is als volgt:

·
Lia Ridderikhof (voorzitter)

·
Carin Barten (NO Noord Brabant)

·
Huug Lambeck (Haaglanden)

·
Leo Smid (Zuid-Holland Zuid)

·
Hugo Teerds (Gooi en Vechtstreek)

·
Jaap Verburg (BZK)

·
Isabelle van Zadelhoff (Arnhem)

·
Virgie Withagen (Bureau CCRB, secretariaat)

Er wordt bewust pas gestart medio januari 2000, rekening houdend met enige radiostilte in verband met het millennium. Maar de doorlooptijd van het traject is zodanig dat de laatste redactionele aanpassing worden verwacht in de 1e week van mei 2000.

De 2e monitorgroep houdt zich bezig met de opzet van de Website. Wanneer we dit schrijven heeft de eerste bijeenkomst plaats gehad. Het heeft in dit stadium dus nog niet veel zin om iets over voortgang te melden. Maar aan het enthousiasme van het team, samengesteld uit Ruud Awater, Robin Blokland, Harald Mugie, Robin Paalvast, Jurriaan Steenaert en Mario van Wanrooij, zal het niet liggen. Zeker is dat op de website aandacht wordt besteed aan het hieronder genoemde overzicht WIE doet WAT. Verder kan gemeld worden dat er ontwikkelingen zijn samenwerking te verkrijgen tussen de sites van het NIBRA, het CCRB en het NBDC(Nationaal Brandweer Documentatiecentrum). Mogelijk kan deze monitorgroep op de volgende bijeenkomst van de contactgroep in januari 2000 haar presentatie houden. Zij heeft zich ten doel gesteld om in het voorjaar van 2000 met een beslisdocument over haar producten te komen.

Over de 3e monitorgroep (Informatievoorziening bij Rampenbestrijding) kan worden gemeld dat zij in november nog bijeen zullen komen voor een eerste sessie. In de volgende nieuwsbrief zal ongetwijfeld meer inhoudelijk op de voortgang kunnen worden ingegaan.

De samenstelling van deze monitorgroep, onder voorzitterschap van Mirjam Bartels (BZK) is wel bekend:

Isabelle van Zadelhoff (Arnhem), Hendrik-Jan de Wolff (Groningen), Robin Paalvast (Rotterdam), John van Rooijen (Z-M-Kennemerland), en Jasiu Galas (Roosendaal)

Overzicht in WIE doet WAT

Door de coördinatiegroep wordt gewerkt aan een overzicht van activiteiten, die direct of indirect vanuit het netwerk worden gevoerd. Het zoeken is nog naar de juiste vorm maar de noodzaak van een dergelijk overzicht moge duidelijk zijn. Natuurlijk is het goed om te weten WIE (individueel of in groepsverband) zich bezig houden met WELKE onderwerpen. Maar het dient tevens om er voor te waken dat de inbreng vanuit de individuele leden van de contactgroep evenwichtig is verdeeld.

Om daar optimale sturing aan te kunnen geven is het gewenst om inzicht te hebben in alle ICT en IB-activiteiten die leden van de contactgroep voeren.

Expertise en ervaring kunnen hierdoor niet alleen optimaal worden benut maar door het trekken van dwarsverbanden kan ook worden ingespeeld op efficiëntie.

Op zich leiden deze kontakten ook naar vergelijkbare netwerken van zowel onze partners in het veld van de Openbare Orde en Veiligheid (OOV) als naar andere verwante instellingen en diensten

Deze nieuwsbrief is ook in digitale vorm reeds te verkrijgen. Voorlopig even onder de NBDC-homepage: www.brandweer.nl

Snelle uitwisseling van informatie

Bent u lid van de contactgroep ICTIB en u beschikt over een internet e-mail adres, geef dat dan alvast op aan het bureau CCRB. ccrb@nibra.nl In de nabije toekomst kunnen we dan alvast ook via deze weg u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Het redactieadres is:

Contactgroep ICTIB

p/a Bureau CCRB / NIBRA

Postbus 7010

6801 HA Arnhem

Deel: ' Nieuwsbrief November 1999 Contactgroep ICTIB '
Lees ook