TuinbouwNet


LASER-NIEUWSBRIEF

Informatie over de uitvoering van de WTS en de Regeling oogstschade 1998

Nieuwsbrief week 4

In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

1. Taxatie bij witlof

2. Stand van zaken WTS1

3. Stand van Zaken WTS2

4. Stand van Zaken Regeling oogstschade 1998

Voor vragen over de WTS en Regeling oogstschade 1998 kunt u contact opnemen met het call-center: 0800-0526.

Informatie over de uitvoering van de WTS en de Regeling oogstschade 1998 vindt u ook op Internet: www.minlnv.nl/regelingen 1. Taxatie bij witlof

De taxatie van de schade aan de nog niet geoogste witlofpennen in de WTS-gebieden is afgerond. Voor de Regeling oogstschade worden deze taxaties nog uitgevoerd. De witlofpennen op de meeste percelen zijn geheel afgekeurd. Een partij pennen wordt totaal afgekeurd indien meer dan 25% van de pennen niet goed is. De schade bij de nog niet geoogste pennen kon worden vastgesteld zonder dat er proeftrekken zijn uitgevoerd. De pennenteler moet de pennen bij volledige afkeuring vernietigen. In sommige gevallen willen witloftrekkers echter de pennen afnemen.

Onder de volgende voorwaarden is dit mogelijk:

De pennenteler geeft aan bij de schade-expert dat trekker, ondanks de afkeuring, de pennen wil hebben. De schade-expert stelt de schade vast, bv. 30%. Omdat de partij nog wordt verkocht krijgt de gedupeerde teler geen volledige vergoeding. De resterende 70% wordt gedeeld. De teler krijgt dan 30% + de helft van 70% = 65% vergoed vanuit de WTS. De rest zal de teler moeten verrekenen met de witloftrekker. De teler moet tekenen voor de gekozen afwikkeling van de schade.

Inmiddels zijn ook de taxaties van schade aan de pennen in koelcellen gestart. De schade in deze partijen is veel geringer. In veel gevallen wordt voor het vaststellen van de schade in deze pennen een proeftrek uitgevoerd. Indien de partij, na de proeftrek volledig wordt afgekeurd dan kan de partij onder dezelfde condities als hierboven is beschreven worden verhandeld.
_________________________________________________________________

2. Stand van zaken WTS Zuidwest Nederland (WTS-1)

Eindbeschikking

De eindbeschikking voor agrariërs wordt binnen 13 weken na de tweede taxatie naar de gedupeerde verstuurd, mits LASER alle noodzakelijke bescheiden (accountantsverklaringen, nota's etc.) heeft ontvangen. Op dit moment zijn veel dossiers niet compleet omdat gedupeerden de gevraagde informatie (bijvoorbeeld nota's van werk door derden, accountantsverklaring eigen mechanisatie of opruimingskosten) nog niet toegestuurd hebben.

Particulieren

Voor particulieren is een tweede taxatie meestal niet noodzakelijk. De eindbeschikkingen voor particulieren kunnen daarom in februari verstuurd worden. De uitbetaling van de tegemoetkoming volgt binnen 14 dagen na deze eindbeschikking.

Aantal meldingen

Voor de WTS-1 zijn bijna 8.200 meldingen ontvangen.

Aantal meldingen Totaal 8.200
Agrariërs 5.500
Particulieren 1.450
Overige bedrijven 700
Overig 550

Van het totale aantal meldingen zijn ongeveer 800 meldingen niet geaccepteerd. Deze gedupeerden hadden bv. schade buiten de grenzen van het schadegebied of de melding is na sluiting van de meldingstermijn ontvangen.

Gedupeerden die zich gemeld hebben voor de WTS 1, maar buiten het schadegebied van de WTS 1 vallen, hebben eind december een afwijzingsbrief van LASER ontvangen. Enkele gedupeerden hebben per omgaande op deze brief gereageerd met de melding dat de postcode van het schade-adres verkeerd was opgegeven. Deze bedrijven worden direct bezocht.

Een aantal gedupeerden heeft echter bezwaar aangetekend tegen de afwijzing. Deze gedupeerden zijn het niet eens met de begrenzing van het schadegebied. De bezwaarschriften worden zo snel mogelijk afgehandeld.

Voorschotten

Inmiddels zijn voor ongeveer 3.600 aanvragen voorschotten toegekend, waarmee een bedrag van circa 100 miljoen is gemoeid.

De aanmeldingstermijn voor de WTS-1 is op 16 november jongstleden gesloten. Nieuwe schademeldingen worden niet meer geaccepteerd.


** Informatie over de uitvoering van de WTS en de Regeling oogstschade 1998 vindt u ook op Internet: www.minlnv.nl/regelingen _________________________________________________________________

3. Wet Tegemoetkoming Schade bij tweede extreem zware regenval 1998 (WTS-2)

De aanmeldingstermijn voor de WTS-2 is op 15 januari jongstleden gesloten. Nieuwe schademeldingen worden niet meer geaccepteerd.

Aantal meldingen

LASER heeft tot nu toe bijna 8.200 schademeldingen binnengekregen.

Aantal meldingen Totaal 8.200
Agrariërs 6.100
Particulieren 1.000
Overige bedrijven 500
Overig 600

Van het totale aantal meldingen zijn ongeveer 900 meldingen niet geaccepteerd. Deze gedupeerden hadden bv. schade buiten de grenzen van het schadegebied of de melding is na sluiting van de meldingstermijn ontvangen.

Gedupeerden met schade buiten het schadegebied hebben een brief met een afwijzing ontvangen. Ongeveer 35 gedupeerden hebben op deze brief gereageerd met het correcte adres van het schadeperceel. Daarnaast zijn enkele bezwaarschriften ontvangen.

Agrarische sector

Bij de vaststelling van de schade bij gedupeerde agrariërs zijn de gegevens van de meitelling bindend. Als de meitelling niet overeenstemt met het gerealiseerde teeltplan, dan moet de gedupeerde aantonen

* welke oorzaken hieraan ten grondslag liggen én
* dat de gedupeerde eigenaar is van het gewas waarvan de schade is gemeld; hiertoe kunnen - bijvoorbeeld - huurovereenkomsten, BKD-gegevens of een teeltcontract dienen.

Als de geteelde oppervlakte afwijkt van de bij de meitelling opgegeven oppervlakte, moet de gedupeerde een officieel landmeterrapport indienen.

Bij de vaststelling van de schade wordt uitgegaan van het laagste normbedrag van een bepaalde gewascategorie. Indien de gedupeerde het niet eens is met dit gehanteerde normbedrag, dan is het aan de gedupeerde zelf om te bewijzen dat een ander normbedrag gehanteerd moet worden bij de vaststelling van de schade.

Voorschotten

Voor de WTS-2 is nog geen goedkeuring ontvangen van de Europese Commissie. Met de uitbetaling van voorschotten in de agrarische sector is daarom nog niet gestart. Gedupeerden agrariërs hoeven een voorschot niet apart aan te vragen.

Bereddings- en opruimingskosten

De informatie over de bereddings- en opruimingskosten in de vorige Nieuwsbrief was niet compleet. Daarom hier enkele aanvullingen.

De WTS maakt het mogelijk een tegemoetkoming te geven in de kosten voor

evacuatie, beredding en opruiming. Het moet dan gaan om kosten die de

gedupeerde verschuldigd is aan derden of die toe te rekenen zijn aan

arbeid in eigen beheer. Ten aanzien van evacuatie- en bereddingskosten komen alle uren ten behoeve van evacuatie en beredding voor een tegemoetkoming in aanmerking.

Het aantal uren van arbeid in eigen beheer moet worden aangetoond door

een accountantsverklaring.

Als het gaat om opruimingskosten dan wordt op het aantal uren vervolgens 7 uren per etmaal in mindering gebracht van een personeelslid in voltijds dienstverband en bij een deeltijddienstverband van 3,5 uren per etmaal.

De kosten van eigen arbeid ten behoeve van bereddings- en opruimingswerkzaamheden worden conform artikel 15 van de Regeling gerekend met een uurtarief van f 33,00 bruto. Voor evacuatie en bereddingskosten worden voor eigen arbeid geen uren in mindering gebracht.

Normbedragen

De normbedragen voor de WTS-2 en Regeling oogstschade zijn hetzelfde als de normbedragen die gehanteerd zijn voor de WTS-1.

Echter, in de schadegebieden voor de WTS-2 en de Regeling oogstschade worden ook andere gewassen geteeld, waarvoor aanvullend normbedragen zijn vastgesteld.

Zo worden bijvoorbeeld in het schadegebied van de WTS-2 - in tegenstelling tot WTS-1 - , ook aardappelen op zand geteeld. Dit gewas heeft een lagere opbrengst dan aardappelen die geteeld zijn op klei, waardoor ook de schade kleiner is en een ander normbedrag is vastgesteld.

Bestaande normen die gebruikt zijn voor WTS-1 zijn niet aangepast.

De normbedragen zullen worden gepubliceerd, nadat alle taxaties zijn afgerond.

Divers

* Schade aan stro dat in balen op een stapel ligt kan in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. De stapel moet goed afgedekt zijn en alleen waterschade aan de onderkant van de stapel komt in aanmerking.

* Structuurschade (bv. rijpaden in de fruitteelt) komt niet in aanmerking voor een tegemoetkoming.

* Kosten voor extra arbeid bij de oogst komt niet in aanmerking voor een tegemoetkoming.

* Vermindering van de kwaliteit als gevolg van de extreme wateroverlast kan in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. _________________________________________________________________

4. Regeling oogstschade 1998

De meldingsperiode voor de Regeling oogstschade is op 25 januari 1999 gesloten.

Nieuwe schademeldingen worden niet meer geaccepteerd.

Tot nu toe heeft LASER 3.200 meldingen ontvangen.

Agrariërs die zich aangemeld hebben voor de quick-scan van december vorig jaar, maar zich niet hebben aangemeld voor de Regeling oogstschade, krijgen binnenkort een brief. In deze brief wordt de gedupeerde verzocht zich, naast de melding via de quick-scan, officieel te melden voor de Regeling oogstschade. Bij de brief wordt een officieel meldingsformulier bijgevoegd. Een gedupeerde, die ondanks de melding voor de quick-scan, nu toch geen schade heeft (of niet voldoet aan de voorwaarden), hoeft zich natuurlijk niet aan te melden.

Onvolledige aanvragen

Als LASER onvolledige aanvragen ontvangt - zonder bevindingenrapport, topografische kaart, opgave van de schade - dan krijgt de gedupeerde via een brief het verzoek de aanvraag binnen 14 dagen te complementeren. Als bij de acceptatie van de schademelding alleen het bevindingenrapport ontbreekt, krijgt de gedupeerde het verzoek om dit rapport gereed te hebben op het moment van taxatie.

Divers

Een voorwaarde om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in het kader van de Regeling Oogstschade 1998 is, dat de geprognotiseerde opbrengst van de plantaardige gewassen minimaal ¦40.000,- bedraagt.

Bij de berekening van de geprognotiseerde opbrengst kunnen ook de voorjaars- en zomergewassen meegenomen worden. Als normbedrag voor deze gewassen kan de gemiddelde bruto-opbrengst van de afgelopen 3 jaar aangehouden worden.

Informatie over de uitvoering van de WTS en de Regeling oogstschade 1998 vindt u ook op Internet:

www.minlnv.nl/regelingen

De LASER Nieuwsbrief bevat informatie over de uitvoering van de Wet Tegemoetkoming Schade (WTS) en de Regeling oogstschade 1998. De nieuwsbrief is bestemd voor u als direct betrokkene bij de uitvoering van de WTS en de oogstschaderegeling. U kunt (delen) van deze tekst gebruiken om uw achterban te informeren. LASER kiest voor deze vorm van informatievoorziening, omdat het een snelle manier is om (actuele) informatie te verspreiden. Daarmee vervangt deze nieuwsbrief niet andere bestaande informatiekanalen en media, maar zorgt ervoor dat actuele informatie u op een snellere manier bereikt.

De nieuwsbrief verschijnt elke donderdag. Ook u kunt een bijdrage leveren in de onderwerpen die in de nieuwsbrieven aan bod komen. Heeft u een onderwerp laat het ons voor woensdag weten! Reply naar Perry de Moel, die de uitgave van deze nieuwsbrief coördineert. Ook nieuwe abonnees kunnen zich hier aanmelden.

Deze elektronische nieuwsbrief is een uitgave van LASER. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.

Deel: ' Nieuwsbrief uitvoering WTS en de Regeling oogstschade '
Lees ook