Ingezonden persbericht

N I E U W S U I T D O E L

Electronische nieuwsbrief van Doel 2020 - 29 juli 2002 - nr. 4/02

I N H O U D :


. Editoriaal: Stilte voor de storm

. Scheldewijdingsfeesten en 5de Solidariteitsdag voor het Behoud van Doel

. Eerste arrest van Arbitragehof

EDITORIAAL : STILTE VOOR DE STORM

Exact zeven jaar geleden doken de eerste plannen op voor de aanleg van het Deurganckdok in Doel. Sedert die bewuste zomer van 1995 hebben de Doelenaars de strijd aangebonden voor het behoud van hun dorp en streek. Dat was, zelfs met de juridische successen van de voorbije jaren, allesbehalve een vanzelfsprekende zaak. Want sedert de beslissing van januari 1998 om samen met de aanleg van het Deurganckdok, het dorp Doel op te ruimen en honderden ha poldergrond onder slibzand te leggen, werden de bewoners stelselmatig onder druk gezet.

Daarvoor streek in Doel een echte opruimploeg neer. Huis per huis, straat per straat werden de mensen door onteigeningscommissarissen en een zogenaamd sociaal bemiddelaar aangepord hun huizen te verkopen aan de Vlaamse overheid. Om het verzet te breken was alles goed: premies en beloningen voor vertrekkers, maar ook verdachtmakingen, intimidatie, dreigementen, huiszoekingen bij actievoerders. Er is nog weinig waar men in Doel niet mee geconfronteerd werd. Veel Doelenaars haakten onder druk van al dat overheidsgeweld af. Maar anderzijds is er een belangrijke, nog altijd groeiende, groep van bewoners die niet wil wijken voor de centen.

Daarnaast is er de blijvende solidariteit uit gans Vlaanderen zonder de welke Doel er nu waarschijnlijk gans anders had uitgezien. Enkel dank zij die solidariteit konden wij onze juridische vorderingen en acties door- zetten. Dankzij die solidariteit zijn wij er in geslaagd om Doel (voor- lopig) van de sloophamer te redden en een deel van de megalomane plannen te laten opbergen.

Daarmee is het verhaal voor ons echter niet ten einde. Wat wij willen is opnieuw een toekomst voor Doel en de polder; een haven die ook reke- ning houdt met mens en gemeenschap; een economie die om meer draait dan enkel plat gewin. Daar lijken we nog ver van af. Maar het dossier Doel heeft al meermaals voor verrassingen gezorgd. Ook al lijkt de aan- dacht rond het dorp momenteel wat verslapt.

De kans dat de Doelenaars de komende maanden opnieuw in het gelijk gesteld worden door de hoogste rechtsorganen in dit land, is niet denk- beeldig. Dat ontgaat ook het bedrijfsleven niet. Potentiele investeerders lieten het om die reden al afweten. En MSC, een van de belangrijkste rederijen die zich moet komen vestigen aan het Deurganckdok, verplaat- ste al een deel van zijn containertrafiek naar Engeland. Of hoe de arro- gantie van een haven als een boemerang terug in haar eigen gezicht kan terecht komen.

Doel is nog altijd niet van de kaart. Dat willen we zondag 4 augustus opnieuw met veel overtuiging uitbazuinen. We hopen dat u er bij bent.

Doel 2020

HARTELIJK WELKOM OP DE 28ste SCHELDEWIJDING EN
DOELSE FEESTEN

5de SOLIDARITEITSDAG VOOR HET BEHOUD VAN DOEL

Nu zondag 4 augustus in Doel-dorp:

10u: Opening van de feesten. De dorpskom is verkeersvrij. Parking aan de rand, pendeldienst met huifkar

Doorlopend tot 18u:


. Rommelmarkt in de Hooghuisstraat, Camermanstraat, Pastorijstraat, Visserstraat en Havenweg.

. Marktkramen en oude ambachten op de Engelsesteenweg
. Infostanden van verenigingen en eetkraampjes.
. Kindermolen, schietkraam en viskraam aan het Parkje.
. Tentoonstellingen van schilderijen door Ben Nys en Marjan Verheyen in De Doolen.

. Tentoonstelling van de Kieldrechtse Verzamelaarsvrienden en de Beverse Modelauto Fanaten in/aan het Ontmoetingscentrum.
. Tentoonstelling van oude vrachtwagens door de Belgian Oldtimer Truck Club op de Engelsesteenweg.

11u: plechtige Scheldewijdingsmis opgedragen door E.H. pastoor K. Verstraete in de kerk van Doel. Muzikaalopgeluisterd door Muziek-maatschappij Kunst en Vreugd van Doel en het Kieldrechtse zang-
koor.

12u: Fanfare vertrekt met pastoor en gevolg naar Scheldedijk.

12u30: Bootwijding met aansluitend vlootshow

Om 13u doorlopend tot 18u:


. Grote feesttent met tap aan het Parkje

. "Zomeratelier", diverse kunstschilders met o.a. Denise Aerts, in 't Hooghuis van 14u tot 20u.

. Optredens van muziekgroepen in De Doolen en op de kiosk aan' het Parkje met o.a. Drums for Nature

. Rondgang van verschillende muziekkorpsen

. Kieldrechtse motorclub MTC Bike-Lovers

. Demonstratie van de Gilde van Kruisboogschutters van Dendermonde.

. Kinder- en straatanimatie met o.a.: 't Koffertje met twee clowns,vuurspuwers, kindergrime, Stukken & Brokken.

18u:


. Opstijgen luchtballon (afhankelijk van het weer).
. Optredens van muziekgroepen in De Doolen: 18u: Blend; 19u: de Doelse Covergroep Planchee, 20u30: Explorian; 22u: The Icer.

DOELENAARS KRIJGEN DEELTS GELIJK IN EERSTE ARREST
VAN ARBITRAGEHOF


-- Op 26 juni velde het Arbitragehof een eerste arrest in de procedure die 109 Doelenaars hadden aangespannen tegen het nooddecreet van de Vlaamse Regering. Daarin krijgen de Doelenaars slechts gedeeltelijk gelijk. Zij stappen daarom ook naar het Arbitragehof tegen het bekrachti- gingsdecreet dat uitvoering geeft aan acht bouwvergunningen die betrek- king hebben op het Deurganckdok. ---


1. In het arrest van het Arbitragehof wordt enkel uitspraak gedaan over de voorlopige maatregel, d.i. de schorsing, van het nooddecreet. Voor de schorsing van het bekrachtigingsdecreet (van de bouwvergunningen dus) of voor een definitieve uitspraak voor een van beide decreten moeten nog procedures volgen.


2. Het arrest bevestigt wel reeds dat verzoekers het vereiste belang hebben bij het aanvechten van het nooddecreet. En niet enkel bij het bekrachtigingsdecreet, zoals de tegenpartij stelde! Dat is voor de Doele- naars alvast een opsteker.


3. De schorsing werd verworpen wegens afweging van het nadeel voor de Doelenaars en het nadeel van een stillegging van de werken. In zijn uitspraak hield het Arbitragehof enkel rekening met het nadeel dat uit- sluitend uit het nooddecreet voortvloeit en niet met het nadeel van de werken zelf (aangezien dat eerst uit het bekrachtigingsdecreet voort- vloeit). Dat betekent dat het Arbitragehof met dat nadeel slechts rekening wil houden in de volgende procedure (die tegen het bekrachtigings- decreet, waarin ook de schorsing wordt gevraagd).

Opmerkelijk is wel dat het Arbitragehof in deze zaak een afweging maakt. In de rechtspraak van het Hof werd tot nu toe altijd voldoende geacht dat er een moeilijk te herstellen ernstig nadeel is (wat in dit geval door het Hof aanvaard werd).


4. Over de middelen van ongrondwettigheid (d.i. de definitieve i.t.t. voorlopige maatregelen) heeft het Hof nog op geen enkele manier uitspraak gedaan.

Doel 2020 stapt daarom in het volste vertrouwen opnieuw naar het Arbitragehof, ditmaal tegen het bekrachtigingsdecreet.


- K O R T E B E R I C H T E N -

VROEGE DOELSE FEESTEN : Voor de echte fuifnummers begint het weekend van de Scheldewijdingsfeesten al op vrijdagavond 2 augustus (21u) met een Scheldewijdingsfuif in Doel 5 aan het Parkje (Discobar Studio Impact, inkom gratis). En op zaterdag 3 augustus worden de kapiteins ontvangen door Watersportvereniging De Noord, met een receptie aangeboden door het Gemeentebestuur van Beveren.

MAKEN 16 ZWALUWNESTEN DE DOELSE LENTE? : In de oude school van Doel, het voormalige klooster, hebben niet minder dan 16 zwaluwparen een nest gemaakt. Bezorgde ouders vliegen af en aan om hun kroost te voeden en de jongen slaan de vleugels al uit. Een voorbode van de herbevolking van Doel?


---
HELP ONS HET NOODDECREET TE VERNIETIGEN

Doel 2020 komt in haar conflict met de Vlaamse overheid opnieuw voor een reeks van procedures te staan. Die succesvolle strijd konden wij tot hiertoe enkel voeren dankzij uw steun. Langs deze weg willen wij op- nieuw een beroep doen op uw vrijgevigheid. Wil u ook meehelpen om het nooddecreet te laten vernietigen? Steun ons dan op rek. nr. 418- 6058891-29 van Doel 2020, Oud-Arenberg 111, 9130 Kieldrecht, met vermelding "Procedures". Vanaf 60 euro (2.420 fr) krijgt u een exem- plaar van het boek "Doel moet blijven!" van Ferdinand De Bondt, Jan Creve en Bart Martens cadeau.


---
VERSPREID ONS VAN VEURNE TOT MAASEIK

Met deze nieuwsbrief wil Doel 2020 iedereen in Vlaanderen bereiken die met Doel sympathiseert (of invloed kan uitoefenen). Kent u mensen die dit zouden moeten ontvangen, stuur dan hun adres (er is ook een papieren versie) of e-mailadres aan: Rudi Van Buel, Engelsesteenweg 80, 9130 Doel, doel_forever@belgium-mail.com.


---

- C O L O F O O N -

Verantwoordelijke uitgever: Ferdinand De Bondt, Pr. Josephine- Charlottelaan 31, 9100 St-Niklaas

INFO DOEL 2020


- Algemeen adres (ook voor abonnementen 'Nieuws uit Doel'): Doel 2020, Rudi Van Buel, p/a Engelsesteenweg 80, 9130 Doel, tel. 03-575 88 11 (na 18u), e-mail: doel_forever@belgium-mail.com
- Bankrekening: 418-6058891-29 van Doel 2020, Oud-Arenberg 111, 9130 Kieldrecht

- Redactie 'Nieuws uit Doel': Paul Maes, Nijken 18, 9400 Denderwindeke, tel. 054-34 20 61, e-mail: nieuwsuitdoel@advalvas.be.
- Voordrachten: Jan Creve, Oud-Arenberg 111, 9130 Kieldrecht, tel. 03- 773 28 33, jan.creve@yucom.be.

- Actiemateriaal en documentatie: Marina Apers, Scheldemolenstraat 61, 9130 Doel, tel. + fax 03-575 88 62

- Wandelingen en dagprogramma's: Maurice Vergauwen, Camermansstraat 12, 9130 Doel, tel. 03-575 81 71

- Recht voor Doel: mr. Matthias Storme; mr. Fred Van Raemdonck (coordinator), Amerikalei 196 (bus 4), 2000 Antwerpen, tel. 03-213 32 20, fax: 03-227 44 34, e-mail: rechtvoordoel@advalvas.be.
- Gemeenschapshuis De Doolen, Engelsesteenweg 8 te Doel: open elke derde vrijdag van de maand. Voor gebruik: tel. Johan De Vriendt, 0479- 99 06 71.

DOEL OP HET INTERNET


- Doel 2020: www.doel2020.org

- Over Doel en zijn geschiedenis: http://gallery.uunet.be/rudiger.van.buel.

---
MATERIAAL VAN DOEL 2020


- autoklever 'Een hart voor Doel en de polderdorpen' (3 voor 2,50 ?)
- zelfklevers met schietschijf 'Doel moet blijven (2,50 ? voor 20 stuks, verz. incl.)

- wit T-shirt met schietschijf 'Doel' (5 ? + 1,25 ? verz. kosten, maten M- L)

- regenhoedje 'Doel blijft' (1,25 ? + 0,90 ? verz. kosten)
- affiche 'Stop de waanzin', van de Doelse schilder Rudi Van Buel (2,50 ? voor een A4, 5 ? voor dubbele A4 + 0,90 ? verz.)

- T-shirt 'Stop de waanzin', met schilderij van Doelenaar Rudi Van Buel (10 ? + 1,25 ? verz. kosten, maten M-L-XL-XXL)

Zelfklevers kan u bestellen door een briefje van 5 ? (200 fr) op te sturen naar Marina Apers, Scheldemolenstraat 61, 9130 Doel m.v.v. van de gewenste soort. Zelfklevers, T-shirts, hoedjes en de affiche kan u bestellen door het juiste bedrag over te schrijven op rek. nr. 418- 6058891-29 van Doel 2020, met vermelding van wat u wenst, hoeveel en in welke maat.


---

Deel: ' Nieuwsbrief van Doel 2020 - 29 juli 2002 - nr. 4/02 '
Lees ook