TuinbouwNet


LASER-NIEUWSBRIEF

Informatie over de uitvoering van de WTS en de Regeling oogstschade 1998

Nieuwsbrief week 18 (1999)

In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen: Voor vragen over de WTS en Regeling oogstschade 1998 kunt u contact opnemen met het call-center: 0800-0526

Informatie over de uitvoering van de WTS en de Regeling oogstschade 1998 vindt u ook op Internet: www.minlnv.nl/regelingen

Wateroverlast 1998 en het Borgstellingsfonds voor de Landbouw

Als gevolg van de overmatige regenval in het najaar van 1998 hebben veel agrarische bedrijven schade geleden. Het overgrote deel van deze bedrijven heeft inmiddels gebruik gemaakt van de Wet tegemoetkoming Schade bij rampen en ongevallen (WTS) en/of de Regeling Oogstschade 1998 van het Ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Visserij. Ondanks de inzet van de WTS en de Regeling Oogstschade 1998 kan een bedrijf toch nog in financiële problemen raken. Hierbij speelt ook een rol dat de tegemoetkomingen in het kader van bovenstaande regelingen nog niet allen zijn uitgekeerd.

Voor de financiering van liquiditeits tekorten die een direct gevolg zijn van de waterschade in het najaar van 1998 kan zo nodig ook een beroep worden gedaan op de mogelijkheden van het Borgstellingsfonds voor de Landbouw.

Het Borgstellingsfonds voor de Landbouw biedt namelijk de mogelijkheid om in geval van overmacht, zoals de overmatige regenval in het najaar 1998, borgstelling te verlenen voor de terugbetaling van leningen die gericht zijn op de herfinanciering van schulden (Artikel lid 2 van het Besluit Borgstellingsfonds voor de Landbouw (1996)). De liquiditeitsoverbrugging in verband met de waterschade 1998 wordt kortweg aangeduid met LOW98.

Daarnaast zijn er voor de bedrijven in financiële problemen vanzelfsprekend de mogelijkheden van het Bijstandsbesluit Zelfstandigen.

Een aanvraag voor Borgstelling LOW98 kan worden ingediend volgens de bestaande procedure; er zijn echter 2 verschillen:

1. De relatie dient bij de aanvraag LOW98 tegelijkertijd een extra formulier in waarmee hij benodigde informatie verstrekt over de opgetreden waterschade en deelname aan de regeling(en) waterschade van het Ministerie van LNV.

2. Indien er niet eerder een taxatierapport of andere opname/vaststelling van de waterschade is opgemaakt in het kader van de regelingen WTS of Oogstschade 1998, moet tegelijkertijd bij de aanvraag LOW98 alsnog het verband met de overmatige regenval in het najaar 1998 en de omvang van de schade worden onderbouwd conform de bepalingen van de Regeling Oogstschade 1998.

De aanvragen LOW98 beoordeelt LASER volgens de bestaande wijze en de gebruikelijke richtlijnen. Dit betekent o.a. dat het bedrijf levensvatbaar moet zijn en dat er voldoende bancair aansprakelijk vermogen moet zijn. De aanvraag LOW98 wordt echter niet getoetst aan artikel 2 lid 2 en artikel 6 lid 2 van het besluit Borgstellingsfonds voor de Landbouw.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met W. Brouwer of L. Traas van LASER Noordwest, Ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Visserij

(telefoon: 020- 4953625 of 020-4953624), (adres: Postbus 21, 1110 AA Diemen).

WTS-2

Op 11 mei 1999 heeft de Europese Commissie schriftelijk bevestigd dat zij op 4 mei jl. heeft verklaard geen bezwaar te hebben tegen de toepassing van de voorgenomen steunmaatregel, met andere woorden het verstrekken van tegemoetkomingen voor geleden schade in het kader van WTS-2 heeft haar goedkeuring. Op 11 mei LASER heeft vanaf die datum het proces in gang gezet om tot uitbetaling te komen. De eerste brieven gericht op uitbetaling van zowel voorschotten als definitieve betalingen zullen vanaf medio mei bij gedupeerden worden bezorgd.

Stand van zaken WTS 1, WTS 2 en Regeling Oogstschade

In eerder verschenen nieuwsbrieven is reeds vermeld dat van het aantal meldingen vanuit Zuidwest Nederland (WTS 1) er 7.477 meldingen zijn geaccepteerd en vanuit Noord- en Noordoost Nederland (WTS 2) 7.229. Uit de niet-WTS-gebieden (Regeling Oogstschade, OSR) zijn er circa 4.000 meldingen ontvangen. Inmiddels is duidelijk geworden dat door dubbeltellingen (bijvoorbeeld meerdere keren melden) en het niet voldoen aan de criteria van de regeling, het aantal daadwerkelijke aanvragen lager ligt. Voor respectievelijk WTS 1, WTS 2 en OSR, circa 6.500, 6.600 en 3.300.

In de WTS-gebieden is circa 5 miljoen gulden uitgekeerd aan circa 2.000 particulieren. In het WTS 1 gebied is nu circa 250 miljoen gulden uitgekeerd aan bedrijven, in het OSR-gebied 15 - 20 miljoen gulden. De verwachtingen zijn dat eind mei in het WTS 1 gebied en medio juni in het WTS 2 - en de niet WTS gebieden het gros van de gedupeerden zijn geld heeft ontvangen.

Nog steeds doet zich het probleem voor dat dossiers niet compleet zijn en daardoor op afhandeling wachten. Herhaalde verzoeken om aanvullende informatie leiden niet tot de gewenste resultaten.

De LASER Nieuwsbrief bevat informatie over de uitvoering van de Wet Tegemoetkoming Schade (WTS) en de Regeling oogstschade 1998. De nieuwsbrief is bestemd voor u als direct betrokkene bij de uitvoering van de WTS en de oogstschaderegeling. U kunt (delen) van deze tekst gebruiken om uw achterban te informeren. LASER kiest voor deze vorm van informatievoorziening, omdat het een snelle manier is om (actuele) informatie te verspreiden. Daarmee vervangt deze nieuwsbrief niet andere bestaande informatiekanalen en media, maar zorgt ervoor dat actuele informatie u op een snellere manier bereikt.

Deze elektronische nieuwsbrief is een uitgave van LASER. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.

Deel: ' Nieuwsbrief WTS en Regeling oogstschade 1998 '
Lees ook