Trimbos Instituut

Nieuwsflits

3|00 Nummer 3, februari 2000

Start campagne uitgaansdrugs
Baten integrale indicatiestelling Actieprogramma schoolgezondheidsbeleid Nederland Cursus dagbesteding begeleiders (zeer) ernstig verstandelijk gehandicapten
Onderzoek ondersteuning regiovisies Noord-Holland Nascholing huisartsen over problematisch alcoholgebruik Colofon

Homepage

Start campagne uitgaansdrugs

Op woensdag 16 februari gaf minister Borst op het Hofstad College in Den Haag het startsein voor een nieuwe campagne over drugspreventie. Aanleiding hiervoor is de toename van druggebruik in het uitgaanscircuit door jongeren in de afgelopen jaren. Minister Borst reikte in het Hofstad College het eerste exemplaar uit van een nieuw lespakket over XTC en andere middelen die in het uitgaanscircuit worden gebruikt. Daarnaast werd een campagnefolder voor jongeren gepresenteerd. De titel van het nieuwe preventieprogramma is `SLIK!?' Het ministerie van VWS heeft, naar aanleiding van het laatste landelijk uitgevoerde onderzoek onder scholieren, besloten om in een meerjarige preventie-aanpak te investeren. Daarbij wordt een massamediacampagne gecombineerd met activiteiten op scholen, in het uitgaanscircuit, en voor ouders thuis. De coördinatie van deze nieuwe preventiecampagne ligt bij het Trimbos-instituut, dat voor de uitvoering ervan nauw samenwerkt met lokale instellingen en gemeenten.

In de landelijke preventiecampagne `SLIK'!?' worden jongeren en hun omgeving geïnformeerd via radiocommercials op populaire jongerenzenders, en advertenties in tijdschriften en dagbladen. Daarnaast wordt een folder voor jongeren verspreid op alle scholen en via andere distributiekanalen. Deze activiteiten zullen uit oogpunt van continuïteit periodiek worden herhaald. Later in het jaar worden ze onder meer ingezet bij de openstelling van een speciale `drugsinfosite' op Internet en rond de Nationale Discodag. De landelijke campagne ondersteunt tevens lokale activiteiten van GGD'en, instellingen voor verslavingszorg en gemeenten in het uitgaanscircuit, gericht op ouders en op scholen. In deze eerste campagnepiek staat de verbinding met schoolgerichte drugspreventie centraal.
Het nieuwe multimediale lespakket `SLIK!?' wordt in het kader van het project `De gezonde school en genotmiddelen' van het Trimbos-instituut beschikbaar gesteld aan alle scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland. Dit project - dat blijkens onderzoek positieve effecten heeft op kennis, houding en gedrag van leerlingen - draait met ondersteuning van GGD'en en instellingen voor verslavingszorg op meer dan de helft van de scholen in Nederland.

Anco de Jong, Puck Fillekes, Hettie Rensink (030) 297 11 00

Baten integrale indicatiestelling

In een onderzoek van het Trimbos-instituut naar de baten van integrale indicatiestelling in de geestelijke gezondheidszorg is de kwaliteit van de indicatiestelling in twee geïntegreerde regio's vergeleken met die in één
niet-geïntegreerde regio. Onder een kwalitatief betere indicatiestelling werd een indicatie verstaan die sneller gesteld wordt, gedifferentieerder en passender is, en waarbij cliënten meer tevreden zijn.
Op grond van semi-gestructureerde interviews met cliëntvertegenwoordigers, hulpverleners, verwijzers en zorgverzekeraars blijkt dat er, ondanks complexiteit, bureaucratie en cultuurverschillen, geen reden is om het positieve effect van integrale indicatiestelling in twijfel te trekken. De bevindingen van vragenlijstenonderzoek geven aan dat de indicatiestelling in de geïntegreerde regio's sneller verloopt. Hoewel de tevredenheid van de cliënt over het algemeen erg laag is, blijkt dat in de niet-geïntegreerde regio de tevredenheid over de informatievoorziening, de mogelijkheden tot overleg en inspraak en de ervaren continuïteit van de zorg, beduidend lager is dan in integraal indicerende regio's. Het vertrouwen dat cliënten hebben in de hulpverlening is in de geïntegreerde regio's hoger. Integratie van de indicatiestelling resulteerde daarentegen niet in een grotere differentiatie van de gestelde indicaties of in beter passende indicaties.
In de integraal indicerende regio's is de informatievoorziening over de verschillende soorten hulp die de instelling biedt en over de aanpak van de behandeling beter, en is de inbreng van wensen en verwachtingen van de cliënt groter. Dit zijn factoren die naar verhouding sterk bijdragen aan de tevredenheid van de cliënt. Of deze nu wel of niet een rechtstreeks gevolg zijn van integrale indicatiestelling, met de reorganisatie van de indicatiestelling is de informatie-voorziening aan cliënten verbeterd en cliënten waarderen dat.
Het rapport `Op de aangewezen weg - onderzoek naar de baten van integrale indicatiestelling in de geestelijke gezondheidszorg' is te bestellen bij het Trimbos-instituut. De kosten bedragen ƒ 20,-.

John Wennink, Jolanda Meeuwissen (030) 297 11 00

Actieprogramma schoolgezondheidsbeleid Nederland

In januari is begonnen met de ontwikkeling van het actieprogramma Schoolgezondheidsbeleid Nederland. Dit actieprogramma wil de voorwaarden scheppen voor een brede invoering van schoolgezondheidsbeleid op scholen voor basis- en voortgezet onderwijs. Het is een gezamenlijk project van het NIGZ, GGD Nederland, TNO PG en het Trimbos-instituut. Het wordt gefinancierd door ZON. Het Platform Schoolgezondheidsbeleid, dat bestaat uit vertegenwoordigers uit de gezondheids- en onderwijssector, begeleidt het project. In de eerste fase wordt onderzocht wat schoolgezondheidsbeleid dient in te houden en wordt het draagvlak voor gezondheidsbeleid bij scholen vastgegesteld. De belangrijkste doelen en strategieën worden bepaald op grond van wetenschappelijke onderzoeksgegevens over gezondheids- en gedragsproblemen. De doelen worden tevens gebaseerd op de onderwijspraktijk en op prioriteiten van ouders en leerlingen met specifieke aandacht voor allochtone jongeren. Effectiviteit is de maatstaf waarmee de keuze wordt bepaald voor methoden en strategieën. Ook wordt de behoefte van scholen aan ondersteuning bij schoolgezondheidsbeleid onderzocht. Dat gebeurt door middel van interviews en een survey onder directieleden, leerlingbegeleiders en docenten. Eind 2000 wordt de verkregen inhoudelijke afbakening getoetst in een conferentie met deelnemers uit de onderwijs- en gezondheidssector.
In de tweede fase wordt het huidige onderwijsbeleid in kaart gebracht en wordt gekeken welke ontwikkelingen plaatsvinden, waar afstemming nodig is en hoe die kan worden bereikt. De mogelijkheden van financiers en beleidsmakers op dit terrein worden daar in betrokken. Ook worden de wensen en behoeften geïnventariseerd van landelijke en regionale organisaties die met schoolgezondheidsbeleid te maken hebben, zoals GGD'en. Daarna wordt een voorstel gemaakt voor een landelijke ondersteuningsstructuur met taken, verantwoordelijkheden en posities van de betrokken instellingen.
Beide fases resulteren in een concept-actieprogramma en verschillende samenwerkings-convenanten. Ook deze worden in een conferentie beoordeeld door de betrokken organisaties. In het najaar van 2001 kunnen dit programma en de samenwerkingsafspraken definitief worden vastgesteld. Onderwijs en gezondheidszorg hebben daarmee een belangrijk instrument in handen voor structurele, schoolgerichte preventie van (geestelijke) gezondheidsproblemen. Een instrument ook, dat in samenwerking tot stand is gekomen en over een groot draagvlak zal beschikken.

Hans Ossebaard (030) 297 11 00

Cursus dagbesteding begeleiders (zeer) ernstig verstandelijk gehandicapten

Op 1 maart start het Trimbos-instituut het onderzoeksproject `Ontwikkeling en evaluatie van de cursus Dagbesteding voor mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke handicap'. In het project wordt een cursus dagbesteding ontwikkeld en geëvalueerd die is bestemd voor activiteitenbegeleiders van mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke handicap. De cursus wordt ontwikkeld door Cerein. Deze organisatie heeft veel ervaring met het maken en uitvoeren van cursussen en programma's voor mensen met een verstandelijke handicap. Vervolgens zal Cerein de cursus uitvoeren bij vier groepen activiteitenbegeleiders van de instellingen Westerhonk en 's Heeren Loo Lozenoord. Het doel van de cursus is om de cursisten inzicht te geven in de achtergronden en invloed van de eigen attitude op een respectvolle bejegening, in de dagbestedingsbehoefte van de cliënt, en in de wijze waarop zij hieraan invulling kunnen geven. De evaluatie van de cursus wordt verzorgd door het Trimbos-instituut en zal bestaan uit een voormeting en een nameting (vragenlijsten en groepsinterviews). Belangrijke evaluatievariabelen zijn onder meer de mate van inzicht in de dagbestedingsbehoefte van de cliënt, de mate waarin cursisten een individueel dagbestedingsprogramma kunnen opstellen en kunnen motiveren en hun kennis over de communicatie met individuele cliënten.

Peter Koedoot (30) 297 11 00

Onderzoek ondersteuning regiovisies Noord-Holland

In opdracht van de provincie Noord-Holland heeft het Trimbos-instituut een onderzoek uitgevoerd naar het vóórkomen van psychische stoornissen bij de bevolking van Noord-Holland en naar het zorggebruik en de (onvervulde) behoefte aan zorg voor psychische klachten. De situatie in 1999 is in kaart gebracht en ook zijn schattingen uitgevoerd voor het jaar 2010. Het onderzoek geeft informatie die belangrijk is voor de regiovisies GGZ die dit jaar zullen worden gemaakt in de regio's Alkmaar, Gooi- en Vechtstreek, Kennemerland, Amsterdam, Amstelland en de Meerlanden, en Zaanstreek/Waterland.
Het rapport geeft uitgebreid cijfermateriaal over de mate van vóórkomen van specifieke stoornissen (zoals stemmings- en angststoornissen en alcohol- en drugsgerelateerde stoornissen), en de verschillen wat dit betreft tussen mannen en vrouwen en tussen leeftijdsgroepen. Het rapport beschrijft zowel het gebruik van de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg als van eerstlijnszorg en van diverse alternatieve vormen van hulp. Ook werden de redenen waarom mensen geen hulp zoeken onderzocht.
Naast geringe maar betekenisvolle verschillen tussen de Noord-Hollandse regio's in de te verwachten verschuivingen in de komende tien jaar in psychische problematiek en zorgconsumptie, is met name de situatie in Amsterdam opvallend. Zowel het aantal mensen met allerlei vormen van psychische problemen als het gebruik van voorzieningen liggen een stuk hoger dan elders in de provincie en liggen ook ver boven het landelijk gemiddelde.
Het rapport `Psychische problemen, zorggebruik en behoefte aan zorg in Noord-Holland: 1999 en 2010' is samengesteld door K. van der Camp en R.V. Bijl.
Het rapport is te bestellen bij het Trimbos-instituut.

Rob Bijl (030) 297 11 00

Nascholing huisartsen over problematisch alcoholgebruik

Onlangs verscheen bij het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) het
Deskundigheidsbevorderingpakket Problematisch Alcoholgebruik. Dit pakket is een coproductie van het NHG en het Trimbos-instituut. Ruim tachtig procent van de Nederlanders drinkt min of meer regelmatig alcohol. De overgrote meerderheid geniet van het gebruik van alcohol en voor hen staat het drinken in het teken van gezelligheid en ontspanning. Voor een kleine tien procent ligt het anders; zij drinken veel alcohol, het gebruik krijgt een andere betekenis en leidt tot gezondheidsklachten.

Knelpunten
In de praktijk blijkt dat patiënten met klachten gerelateerd aan alcohol lang niet altijd als zodanig door de huisarts worden herkend. Ook patiënten zelf zien hun alcoholgebruik zelden als een potentiële veroorzaker van klachten. Een ander knelpunt is dat veel huisartsen van mening zijn dat behandeling van deze groep problematische alcoholgebruikers geen zin heeft. Hun gedrag zou toch niet te veranderen zijn. Voor de kleine groep van zware, van alcoholafhankelijke drinkers gaat dit wellicht op, maar voor de veel grotere groep problematische gebruikers is deze zienswijze niet terecht. Zij zijn met goed uitgevoerde minimale interventies zeer zeker tot ander gedrag te motiveren.

Nascholingsprogramma
Het deskundigheidsbevorderingpakket biedt een ruim aanbod aan programma-onderdelen voor het samenstellen van nascholingsprogramma's over het signaleren, diagnosticeren en bespreekbaar maken van problematisch alcoholgebruik en het op gang brengen van gedragsverandering bij patiënten.
De huisarts wordt geleerd patiënten op een niet-beschuldigende wijze te benaderen en de voor- en nadelen van het gebruik te begrijpen. Bovendien worden met behulp van een videoband de principes van de fasen van gedragsverandering uit de doeken gedaan. Huisartsen wordt geleerd in praktijksituaties de patiënt tot ander gedrag te motiveren. Dit pakket gaat over problematisch alcoholgebruik, maar de aangeleerde gespreksvaardigheden zijn toepasbaar in alle situaties waarbij gedragsverandering gewenst is, zoals stoppen met roken en de afbouw van benzodiazepine-gebruik.

Impementatie
Het volgen van nascholing is een goed begin, maar er is meer nodig om gedrags- en vaardigheidsverandering op de langere termijn te bewerkstelligen. Wil het pakket op de lange duur effect hebben, dan is het van belang om de opgedane ervaringen binnen de scholingsgroep te bespreken en afspraken te maken over ondersteuning in de vorm van consultatie door de gespecialiseerde verslavingszorg.

Informatie over het Deskundigheidsbevorderingpakket Problematisch Alcoholgebruik is verkrijgbaar bij de NHG afdeling Deskundigheidsbevordering (030) 288 17 00 en bij het Trimbos-instituut (030) 297 11 00.

Wim de Vries (030) 297 11 00

3|00 Nummer 3, februari 2000

Colofon

Het Trimbos-instituut is een onafhankelijk landelijk kenniscentrum met als doel de geestelijke gezondheid van mensen te bevorderen. De Trimbos Nieuwsflitsen voorzien mensen die betrokken zijn bij de GGZ en Verslavingszorg kort en bondig van informatie over activiteiten, diensten, producten en resultaten van het Trimbos-instituut. De Nieuwsflitsen richten zich op alle gebruikersgroepen van het Trimbos-instituut, zowel op landelijk als op regionaal en lokaal niveau.

Redactie

Erik Fromberg, verslavingszorg
Henk Verburg, werkterrein GGZ
Henk Maurits, actualiteit
Adreswijzigingen s.v.p. sturen naar Secretariaat sectie Communicatie

Belangrijke (030) telefoonnummers

Bibliotheek 030 297 11 17
Bij geen gehoor 030 297 11 77
Helpdesk Regionale GGZ 030 297 11 41
Helpdesk Landelijke Steunfunctie Preventie, verslaving en middelengebruik (LSP) 030 297 11 51
Landelijke Ondersteuning Preventie (LOP-GGZ) 030 297 11 45 Mediatheek 030 297 11 13
Bestellingen 030 297 11 00

Trimbos-instituut
Netherlands Institute of Mental Health and Addiction Da Costakade 45
Postbus 725 3500 AS Utrecht
Telefoon (030) 297 11 00
Fax (030) 297 11 11

Homepage

Het Copyright ©2000 van deze WWW-pagina's berust bij het Trimbos-instituut, Utrecht

Deel: ' Nieuwsflitsen Trimbos Instituut '
Lees ook