Gemeente Nijmegen


Nijmeegs college geeft werkzoekende meer zeggenschap over 'weg naar werk'

Op dinsdag 15 februari heeft het Nijmeegs gemeentebestuur het Uitstroombeleidsplan 2000 vastgesteld. B&W kiest daarin voor een duurzame arbeidsinpassing van werklozen. Deze wordt bereikt door een goede afstemming te bereiken van instrumenten als scholing, bemiddeling en begeleiding. Om maatwerk te bevorderen, stelt het college twee nieuwe maatregelen voor, waarmee de werkloze een grote invloed krijgt op de uitkomst van een traject. Op experimentele basis wordt gestart met een persoonsgebonden budget en een sollicitatiecheque. Daarnaast wil het college, vooruitlopend op landelijke ontwikkelingen, een start maken met een regionaal platform, waarin werkgevers, werknemers en de gemeentelijke overheid vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar kunnen afstemmen.

De Nijmeegse arbeidsmarkt ontwikkelt zich momenteel zeer gunstig. De werkloosheid daalt zelfs sterker dan het landelijk gemiddelde. Het klantenbestand van de afdeling Sociale Zaken en Werk daalde het afgelopen jaar met 22%.
Het gemeentebestuur wil zo effectief mogelijk inspelen op deze ontwikkelingen, temeer omdat er in Nijmegen relatief veel bedrijven zijn die de komende jaren nog flink zullen groeien. Om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen, wil het college komen tot de oprichting van een regionaal sociaal-economisch platform, waarin werkgevers, werknemers en de overheid afspraken met elkaar maken. De oprichting van zo'n platform past in de plannen van het kabinet over de toekomstige structuur van de uitvoering van de sociale zekerheid.

Grote afstand
De arbeidsmarkt vertoont een 'dubbel gezicht'. Enerzijds is er sprake van onbenut arbeidsaanbod, anderzijds van een groot aantal, soms moeilijk vervulbare vacatures.
Het werklozenaanbod sluit niet aan op de vraag naar werknemers. Vraag en aanbod kunnen beter op elkaar worden afgestemd door werklozen een aanbod te doen waarin scholing, arbeidsmarktinstrumenten en maatwerk in begeleiding, arbeidsbemiddeling en nazorg goed op elkaar zijn afgestemd.
De overgebleven groep werklozen heeft een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt en is meer dan voorheen aangewezen op de inzet van onder andere gesubsidieerde arbeid om uiteindelijk door te kunnen stromen naar niet-gesubsidieerde arbeid.

Reëel perspectief
Een duurzame arbeidsinpassing staat of valt met de motivatie van de werkloze. In het werk dienen de sterke punten van een werkloze zo veel mogelijk benut te worden en de inhoud van het werk moet aansluiten bij de eigen wensen.
Op experimentele basis zal worden gestart met een persoonsgebonden budget en de 'sollicitatiecheque', waarmee een werkloze zelf zijn ondersteuning kan inkopen, voor zover deze niet al in het meer algemeen gerichte aanbod is opgenomen. De precieze criteria voor de inzet van deze instrumenten moeten nog verder worden ontwikkeld. Er wordt uitgegaan van een grote autonomie van de werkzoekende, maar de eigen plannen moeten wel een reëel perspectief op werk bieden. De gemeente Nijmegen voert al jaren een intensief uitstroombeleid. Veel is er in dit kader al ontwikkeld en zal ook in de komende jaren worden voortgezet.

Het Uitstroombeleidsplan 2000 geeft een overzicht van al deze activiteiten, waarmee jaarlijks een bedrag van bijna 100 miljoen gulden is gemoeid. De nieuwe insteek van het college, gericht op duurzame arbeidsinpassing, leidt wel tot een bijstelling van werkwijzen en taakstellingen. Met name de taakstellingen voor moeilijk plaatsbare groepen, waaronder allochtonen, gedeeltelijk arbeidsgehandicapten en werklozen met grote persoonlijke problemen, zijn naar boven bijgesteld. Het Uitstroombeleidsplan wordt besproken in de raadscommissie voor Sociale Zaken, Zorg en Grote Stedenbeleid op 24 februari, ter voorbereiding op de gemeenteraadsvergadering van 22 maart. Het plan is verkrijgbaar bij persvoorlichting: kamer 1.21 stadhuis. Tel: 3292380.

Deel: ' Nijmeegs college geeft werkzoekende meer zeggenschap '
Lees ook