Gemeente Nijmegen


Gemeente en N.V. Mensec komen tot overeenstemming

over de invulling van de toekomst van het Concertgebouw "De Vereeniging" en de Stadsschouwburg Nijmegen Het college van B & W van de Gemeente Nijmegen en de directie van de N.V. Mensec zijn tot overeenstemming gekomen over de diverse te nemen maatregelen zowel bestuurlijk als financieel om de twee grote podia van Nijmegen op een gezonde basis de volgende eeuw te laten ingaan.

In plaats van een Raad van Bestuur zal, na goedkeuring door de Raad, een Raad van Commissarissen ingesteld worden die toezicht zal houden op de directie van de N.V. Mensec. De te benoemen commissarissen zullen binnenkort bijeenkomen, waarna de namen en achtergronden bekend gemaakt zullen worden. De procedure voor de nieuw te benoemen Algemeen Directeur is opgestart en de organisatie binnen de N.V. Mensec is geherstructureerd.

De financiële maatregelen die getroffen worden om de Stadsschouwburg Nijmegen en het Concertgebouw De Vereeniging (samen de N.V. Mensec) te steunen om tot een gezonde en sluitende exploitatie te komen zijn neergelegd in het ondernemingsplan 1999/2002, opgesteld door interimmanager Ed Burgers, en in het raadsvoorstel waarover op 5 oktober aanstaande besloten wordt.

De voorstellen om tot een gezonde exploitatie te komen zijn in het kort als volgt. Met de directie van N.V. Mensec is overeengekomen om erfpacht en opstalrecht van De Vereeniging te beëindigen zodat de gemeente weer het volle eigendom heeft over de gebouwen. De gemeente betaalt hiervoor een tegemoetkoming aan de N.V. Mensec van 7½ miljoen gulden. De N.V. Mensec huurt vervolgens, zoals reeds het geval is met de schouwburg, het pand weer terug tegen een kostendekkend tarief. Daarnaast krijgt de N.V. Mensec een lening van 3½ miljoen gulden voor de noodzakelijke verbouwing en inrichting en is de looptijd van de rekening-courant faciliteit van 2 miljoen verlengd tot de Raad heeft besloten om met de plannen in te stemmen.

De kosten van nieuwbouw en renovatie van het Concertgebouw De Vereeniging zijn binnen de gestelde begroting. Daarnaast maakt de huidige balanspositie van de N.V. Mensec het noodzakelijk deze op te schonen door uitbreiding van het eigen vermogen met 3,7 miljoen. Na deze opschoning is er ruimte om vanaf 2001 de subsidie aan de N.V. Mensec te verlagen met f 100.000,00 en vanaf 2002 structureel te verlagen met f 316.000,00.

De opening van de Kleine Zaal, de toekomstige ING-Zaal, zal informeel plaatsvinden op 22 oktober aanstaande, de openstelling van de herbouwde horecaruimtes, publieksruimtes e.d. zal eveneens rond die datum geschieden. Daarnaast hebben in de Stadsschouwburg de foyers en overige publieksruimtes en ook de kleedkamers, toiletten en douches voor de bespelers een facelift ondergaan. Deze ruimtes zullen volgende week dinsdag bij de eerste (uitverkochte) voorstelling in gebruik worden genomen. Ter verbetering van de service aan het publiek zijn de kassatijden verruimd. De dagelijkse tijden incl. de zaterdag zijn van
12.00 tot 17.00 uur. Telefonisch van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot
17.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur. En uiteraard vanaf een uur voor aanvang voorstelling.

B & W Gemeente Nijmegen
DirectieN.V. Mensec

Deel: ' Nijmegen en N.V. Mensec komen tot overeenstemming '
Lees ook