Gemeente Nijmegen

Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen
Telefoon (024) 329 91 11
Telefax (024) 329 23 78
E-mail gemeente@nijmegen.nl

Postadres
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen

persbericht

Datum 28 januari 2003
Nummer persbericht C006
Voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marij Delissen, doorkiesnummer 3292380

Nijmegen maakt werk van luchtkwaliteit

De luchtverontreiniging in Nijmegen is in 2010 kleiner dan wettelijk toegestaan. Toch doet Nijmegen extra moeite om de concentraties verder omlaag te krijgen. Daarvoor zal een plan van aanpak in juli 2003 gereed zijn. Vanaf nu zal bij nieuwe ontwikkelingen rekening gehouden worden met effecten op de luchtkwaliteit.

In 1999 heeft de Europese Unie nieuw beleid vastgesteld voor de luchtkwaliteit. Dit is in 2001 omgezet in Nederlands beleid, t.w. het Besluit Luchtkwaliteit. Dit Besluit streeft naar een 'schone' lucht in 2010. Voor zes stoffen zijn maximumwaardes vastgesteld. Later wordt het aantal stoffen uitgebreid.
Voor vier van de zes stoffen (benzeen, koolmonoxide, zwaveldioxide en lood) worden in Nederland geen overschrijdingen verwacht. Voor de twee andere stoffen, stikstofdioxide (NO2)(zie voetnoot 1) en fijn stof (PM10)(zie voetnoot 2), worden de normen tot 2010 steeds strenger. Ook in Nijmegen worden de maximale concentraties overschreden, met name rond de hoofdontsluitingswegen en de busroute door het stadscentrum. De situatie in Nijmegen is vergelijkbaar met andere steden. Doordat de auto's schonere motoren krijgen, neemt de vervuiling af. De gemeente heeft berekend, dat in 2010 de vervuilende stoffen onder de maximale toegestane concentraties zullen zijn.

Toch een aanpak
Het hoeft niet van de wet maar Nijmegen gaat toch een "Plan van Aanpak Stedelijke Luchtkwaliteit" opstellen. De redenen daarvoor zijn:

* Het idee van 'hoe minder, hoe beter'; ook lage concentraties hebben beperkte gezondheidsrisico's. Voor fijn stof (PM10) is door het college reeds eerder aangegeven dat er, aanvullend op het rijksbeleid voor schonere motoren, actief gestreefd zal worden naar een vermindering van de concentraties fijn stof in de woonomgeving.
* Lopende discussies over uitstoot door bedrijven op het industrieterrein Nijmegen-West/Weurt.

* Het Besluit Luchtkwaliteit moet ook nog verankerd worden in ruimtelijk, verkeers- en economisch beleid, zodat ook bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen met de luchtkwaliteit rekening gehouden wordt. Nieuwe knelpunten kunnen hiermee worden voorkomen. Naar verwachting zal de gemeente het Plan van Aanpak Stedelijke Luchtkwaliteit in juli 2003 afgerond hebben.

Voetnoot 1: In vrijwel alle gevallen levert het verkeer de grootste bijdrage aan de concentraties van stikstofdioxide binnen een gemeente. Langs (snel)wegen zijn daarom de concentraties vaak het hoogst. Naast het verkeer draagt ook de industrie bij aan de NO2-concentratie in de lucht. De effecten van NO2 zijn in belangrijke mate het gevolg van de combinatiewerking van NO2 met andere stoffen.
NO2 brengt risico's met zich mee voor de menselijke gezondheid. De effecten uiten zich met name in een toename van klachten aan de luchtwegen en irritatie van de slijmvliezen. Bij langdurige blootstelling is een permanente verminderde longfunctie mogelijk. NO2 reageert met water waardoor NO3 gevormd wordt dat leidt tot zure regen. Zure regen zorgt voor schade aan het milieu en economie. Op grondniveau zorgt NO2 voor ozonvorming, terwijl op grote hoogte NO2 leidt tot aantasting van de ozonlaag. NO2 draagt verder bij aan de corrosie van metalen en de afbraak van textiel, rubber en polyurethaan.

Voetnoot 2: Fijn stof (ook wel PM10 genoemd) is een verzamelnaam voor kleine deeltjes stof met een deeltjesgrootte kleiner dan 10 um ( 1 um = 0,001 millimeter). Fijn stof is schadelijk omdat de deeltjes tot diep in de longen kunnen doordringen, waar ze de longfunctie aantasten. Fijn stof als deeltjes is niet kankerverwekkend. Chemische bestanddelen in fijn stof kunnen wel kankerverwekkend zijn. De gezondheidsrisico's van fijn stof zijn met name verhoogd risico op voortijdig overlijden door luchtwegaandoeningen of hart- en vaatziekten.
Belangrijke bronnen van fijn stof zijn verbrandingsprocessen, bijvoorbeeld in industrie, verkeer, maar ook huishoudens (bijv. open haarden). In het binnenmilieu is o.a. roken een bron van fijn stof.


---
Alle informatie in dit bericht is onder voorbehoud. De Gemeente Nijmegen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vergissingen of onjuistheden in dit bericht.

Deel: ' Nijmegen maakt werk van luchtkwaliteit '
Lees ook