Nederlandse Katholieke OuderverenigingVoor ouders in het (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs:

NKO-CONGRES '99

'Over communicatie gesproken' Ouders, kind en school gebaat bij goed contact


Wanneer:
Waar:
Voor wie: Zaterdag 6 november 1999
De Reehorst in Ede
Ouders, leraren, schoolleiders en bestuursleden

PROGRAMMA


10.00 - 10.30 uur

10.30 - 10.40 uur

10.40 - 10.45 uur

10.45 - 11.00 uur


11.00 - 11.05 uur

11.05 - 11.20 uur


11.20 - 11.25 uur

11.35 - 12.50 uur

12.50 - 13.40 uur

13.45 - 15.00 uur


15.00 - 16.00 uur Ontvangst, registratie en koffie Opening & welkom door drs Jan Waaijer, voorzitter NKO Intermezzo
Inleiding: 'Ouders in communicatie met school' door Loeke Genemans, ouder/onderwijskundige
Intermezzo
Inleiding: 'School in communicatie met ouders' door Benedict Hal, directeur speciale school v. basisonderwijs Intermezzo
Workshops/presentaties 1e ronde
Lunch/informatiemarkt
Workshops/presentaties 2e ronde
(55e Algemene Vergadering)
Afsluitend drankje


Intro

Communiceren lijkt een eenvoudige bezigheid. Er is een zender (spreker) en er is een ontvanger (luisteraar). De spreker wil iets duidelijk maken (de boodschap) en de luisteraar kan daarop reageren. Ze wisselen voortdurend van rol. Als de luisteraar bijvoorbeeld reageert, wordt deze de spreker. De eerstgenoemde spreker wordt dan de luisteraar. Enzovoorts.

Hoe eenvoudig het ook lijkt, in werkelijkheid gaat er binnen het communicatieproces van alles mis. Zoals wanneer de luisteraar niet wil horen wat de spreker bedoelt (selectief luisteren). Of wanneer de spreker zich niet helder uitdrukt. Of wanneer de spreker de luisteraar onbedoeld op de tenen trapt door de wijze waarop deze iets zegt (woordkeus, toon). Niet voor niets zeggen de Fransen `C'est le ton qui fait la musique'. Kortom tussen de spreker en de luisteraar is nogal eens sprake van miscommunicatie.

Als u, al naar gelang uw behoeften, in het bovenstaande de woorden spreker en luisteraar vervangt door ouder, kind, leraar, schoolleiding etcetera, zult u merken dat óók u zich kunt herkennen in één van de getypeerde gesprekssituaties. Gesprekssituaties die ook anders hadden kunnen verlopen.

De NKO wil een bijdrage leveren aan de verbetering van de communicatie tussen ouders en school, tussen ouders en hun kind(eren) en tussen ouders onderling. Om die reden staat het NKO-congres dit jaar in het teken van de communicatie tussen ouders, kind en school. In alle workshops/presentaties wordt er Over communicatie gesproken!

Aanmelden

U kunt zich schriftelijk aanmelden door middel van bijgevoegde inschrijfkaart. Inschrijving per fax is ook mogelijk. U faxt de kaart naar nummer 070 - 3248923. Uw inschrijving ontvangen wij gaarne vóór
18 oktober!

Het aantal deelnemers per workshop is gelimiteerd. Plaatsing geschiedt op basis van de datum waarop uw inschrijfkaart binnenkomt.

Doelgroep

We zijn er opnieuw in geslaagd een aantrekkelijk programma samen te stellen waaruit ouders een keuze kunnen maken, afgestemd op hun eigen behoeften. Het NKO-congres is er zowel voor ouders in het basisonderwijs (waaronder ook de ouders met kinderen op speciale scholen voor basisonderwijs) als voor ouders in het voortgezet onderwijs.

Communicatie tussen ouders, kind en school speelt zich af op verschillende niveaus van de school. Zo kan het zinvol zijn als ouders in ouder- en/of medezeggenschapsraad zich afvragen hoe de communicatie onderling verloopt en hoe de communicatie met de achterban, de schoolleiding en het schoolbestuur verloopt. Op het congres kunnen zij ideeën opdoen die zij in hun eigen school kunnen toepassen. Ook ouders die anderszins als partner betrokken zijn bij het onderwijs op de school van hun kind komen door het gevarieerde aanbod aan hun trekken. In de workshops/presentaties kunnen deze ouders talrijke nieuwe ideeën/suggesties toetsen aan de school- en thuissituatie van hun eigen kinderen. Bovendien biedt het NKO-congres ouders van verschillende scholen de mogelijkheid om in een gezellige sfeer met elkaar van gedachten te wisselen over tal van onderwerpen.

Als 'partners-in-communicatie' zijn leraren, schoolleiders en schoolbestuurders uiteraard ook van harte welkom. Ook voor hen biedt het aanbod zeer aantrekkelijke perspectieven.

Toegangsprijs

NKO-leden Fl 25,--. Aspirant-leden Fl 125,--
De bedragen zijn inclusief consumpties (koffie, thee, lunch en drankje na afloop).
Na de sluitingsdatum van inschrijving (18 oktober) wordt de bevestiging van deelname (inclusief de workshopskaarten), de routebeschrijving naar De Reehorst in Ede en een factuur toegezonden aan de contactpersoon van uw school.

Informatiemarkt

Tijdens de lunch hebt u de gelegenheid de informatiemarkt te bezoeken. In de NKO-stand zijn onze folders, brochures en cursusmaterialen te zien en te koop. Ook zullen NKO-deskundigen klaar staan om antwoord te geven op uw (inhoudelijke) vragen. Daarnaast presenteren zich ook andere onderwijs- en belangenorganisaties. Een efficiënte manier om informatie te verzamelen en uw vragen aan deskundigen voor te leggen.

Gratis kinderopvang

Uw kinderen in de leeftijd van 3 tot 12 jaar zijn van harte welkom in een speciaal daarvoor ingerichte crèche die geleid wordt door enthousiaste studenten van de lerarenopleiding (Pabo). Graag vernemen wij of u gebruik wilt maken van deze gratis faciliteit. U kunt dit aangeven op het inschrijfformulier.

Meer informatie

Voor meer informatie over het NKO-congres kunt u natuurlijk contact opnemen met het NKO-bureau. Telefoon: 070 - 3282882.


Inleiding 1:

Ouders in communicatie met school

Informatie vanuit de school naar de ouders. In welke informatie zijn ouders met name geïnteresseerd? Willen alle ouders dezelfde dingen weten of zijn er verschillen? Op welke manieren kan de school de ouders informeren?

In deze inleiding komen volop praktijkvoorbeelden aan bod. Hoe moet het wel en hoe moet het vooral niet?

Het doel: een betere communicatie tussen ouders en de school in het belang van onze kinderen.

Loeke Genemans, onderwijskundige en moeder van Gösta (11 jaar) en Britta (7 jaar).

Inleiding 2:

School in communicatie met ouders

Als ouder hoop je maar, dat de leerkracht aanvoelt wat jij als ouder belangrijk vindt. En als leerkracht wil je o zo graag dat de ouders doordenken in de pedagogische visie waarmee je de kinderen tegemoet treedt. Ik maak mee dat ouders en leerkrachten wat dat betreft elkaar teleurstellen. Die teleurstelling kun je voorkomen door kennis te nemen van bijvoorbeeld elkaars opvoedstijl, verwachtingen, beweegredenen en sterke en zwakke kanten. In het mooiste geval zijn ouders en school bondgenoten, partners. Als je als ouder of als school de techniek van 'het bondgenoten zoeken' niet beheerst, dan mis je het gemeenschappelijke doel, namelijk ervoor te zorgen dat het kind zich thuisvoelt op school en plezier heeft in het leren.

Benedict Hal, directeur speciale school voor basisonderwijs te Den Haag


Workshops/presentaties1. Praten met je kind kun je leren

Hoezo praten met kinderen kun je leren? We praten toch allemaal met onze kinderen? Je kunt overal een probleem van maken. Toch verzuchten ouders vaak: "Zij is zo stilletjes..." of "Ik kan kwaad worden, ik kan het kalm proberen, het laat hem allemaal koud". U bent niet de enige die ermee zit. Praten met je kind is een vorm van aandacht geven. Daarvoor moet u tijd (vrij) maken, want anders schiet het er makkelijk bij in.
In deze workshop staan we stil bij datgene waarop ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen letten als ze in gesprek zijn met hun kind. Aan de orde komen onder andere het leiden, het uitwisselen en het volgen van het kind.

Workshopleider: José Kuijsters, pedagoge en consulent van de NKO in Noord-West Brabant.
Doelgroep: alle ouders en andere belangstellenden uit het basisonderwijs.


2. Waarden en normen als uitdaging voor de school

De vraag naar de morele ontwikkeling van kinderen staat opnieuw in het brandpunt van de belangstelling. Zo is bijvoorbeeld een projectgroep van vijf Pabo's druk bezig een leerplan te ontwerpen voor leraren in opleiding. Dat gebeurt uiteraard op een eigentijdse multimediale manier. In de workshop wordt een multimediaal beeld gegeven van de concrete resultaten. Het gaat vooral ook om goede aanzetten voor gebruik in de klas. Het uitgangspunt is, dat het moet gaan om een benadering, waarbij ouders en onderwijsgevenden als partners betrokken zijn in het opvoedingsproces van de kinderen.

Workshopleiders: Johan Valstar, docent aan de Christelijke Hogeschool Windesheim en Albert Vrolijk, docent aan de Katholieke Pabo Zwolle. Doelgroep: alle ouders en andere belangstellenden uit het basisonderwijs.


3. Leren onderhandelen

In deze workshop staat de vaardigheid 'onderhandelen' centraal. Als (oudergeleding in de) (G)MR moet u regelmatig met het (gemandateerde) schoolbestuur onderhandelen.

Onderhandelen leer je het beste door het gewoon te doen en later terug te kijken naar je fouten. Je leert vooral niet te schrikken van belangentegenstellingen. Het ergste wat een onderhandelaar kan overkomen is zonder resultaat naar huis gaan (de 'verlies - verlies constructie') of de onderhandelingen als een conflict ('winnen of verliezen') te zien. Het is beter wanneer een sfeer ontstaat van 'geven en nemen' (win - win constructie). Tijdens deze workshop wordt een aantal belangentegenstellingen die verband houden met medezeggenschap nagespeeld.

Workshopleider: Martin van Rooyen, medezeggenschapsjurist en NKO-consulent voor het voortgezet onderwijs in Noord/Oost-Nederland. Doelgroep: alle (toekomstige) (G)MR-ouders uit het basis- en voortgezet onderwijs.


4. Vergadertechnieken

Hoe inspirerend kan het zijn als u met de ouderraad of medezeggenschapsraad een goede vergadering hebt gehad. Samen de schouders eronder, ieder weet wat hem/haar te doen staat. Dan is het fijn om samen een betere school te maken.
Wilt u tips en in de praktijk ervaren hoe een vergadering van een ouderraad of medezeggenschapsraad verbeterd kan worden, doe dan mee met deze workshop.

Workshopleider: Lotty de Weert-Donders, NKO-consulent Gelderland. Doelgroep: alle ouders, OR-ouders en MR-ouders, alsmede andere belangstellenden uit het basis- en voortgezet onderwijs.


5. Effectief omgaan met kinderen

Een praktische cursus voor ouders van kinderen tot ongeveer 18 jaar waarin de 'communicatie' centraal staat.

De Amerikaanse psycholoog dr. Thomas Gordon heeft een methode ontwikkeld voor ouders om de relatie met hun kinderen te verdiepen of te verbeteren.
Het gaat Gordon erom dat ouders goed naar hun kinderen luisteren én tegelijk zichzelf niet wegcijferen.
Veel moeilijkheden en onbegrip komen voort uit onduidelijke communicatie.
In de cursus komen onder andere vaardigheden aan bod als: praten in de ik-taal, actief luisteren, confronteren, conflicten oplossen via de overlegmethode. Deze vaardigheden kunnen zorgen voor een 'effectieve communicatie'.

Workshopleider: Margreet Rijken, cursusleider bij de Nederlandse Effektiviteits Trainingen (NET) en werkzaam bij Volksuniversiteiten en het Kruiswerk.
Doelgroep: alle ouders en andere belangstellenden uit het basis- en voortgezet onderwijs.


6. Wat bent ú van plan....!?

Ouders die actief zijn op school zijn, opvallend genoeg, vaak creatieve mensen met schitterende ideeën. De achterliggende gedachte bij hun plannetjes is meestal: "'t Is leuk voor de kinderen" en/of "'t is goed voor de school".
De teleurstelling is uiteraard groot wanneer zo'n fantastisch idee vervolgens de grond in wordt geboord, omdat het plan niet aankomt, uitkomt of overkomt.
Want een plan hébben is één! Een plan presentéren is een kunst op zich, die de nodige communicatieve vaardigheden vereist. In deze workshop krijg u praktische tips hoe u met uw plan de eindstreep kunt halen!

Workshopleider: Leo Pagels, onderwijs- en communicatiedeskundige. Doelgroep: alle ouders en andere belangstellenden uit het basis- en voortgezet onderwijs.


7. De top VIJF van dagelijkse puber-problemen - Ouders praten voor TIEN

In deze workshop gaan ouders van pubers van 12 tot 18 jaar in gesprek over de belangrijkste opvoedthema's die specifiek spelen in de puberteit. Aam de orde komt de top 5 van opvoedthema's. Dit zijn thema's waarover de meeste ouders in Nederland vragen hebben dan wel bezorgd zijn en waarover heel wat afgepraat wordt in gezinnen! Het betreft: regels en grenzen, school/huiswerk, puberen, seksualiteit, genotmiddelen (alcohol en drugs).
Hoe denken ouders over deze onderwerpen en vooral ook: hoe en wanneer brengen ze deze onderwerpen ter sprake bij hun puber?

Workshopleider: Nita van Veluw, pedagoog en consulent bij de Stichting Spel - en opvoedingsvoorlichting.
Doelgroep: alle ouders met kinderen in de hoogste groep(en) van het basisonderwijs en alle ouders uit het voortgezet onderwijs.


8. De ouder is de beste loopbaanbegeleider!

In het voortgezet onderwijs vinden momenteel zeer ingrijpende veranderingen plaats. Het centrale doel is de leerlingen beter voor te bereiden op een plaats in onze moderne maatschappij, die andere kennis en vaardigheden vraagt. Werken aan toenemende taakzelfstandigheid en zelfverantwoordelijk leren zijn hierbij kernbegrippen. Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) zal één van de kerntaken van de school worden. Schoollang en schoolbreed leren leerlingen geleidelijk aan antwoorden te vinden op de vragen: wat voor persoon ben ik?, wat kan ik?, wat wil ik? Dit steeds voortdurende proces leert hen ook keuzes maken voor hun verdere (school)loopbaan. Hoe ga je nu als ouder om met je kind dat stapsgewijs dit proces doorloopt? Hoe kun je je kind helpen zichzelf te ontdekken waardoor het leert zelf zijn/haar werkzame leven vorm te geven: In een bijzondere workshop zal het Spelerscollectief van het Koning Willem I College uit Den Bosch door middel van een aantal simulatiescènes de rol van ouders herkenbaar in beeld brengen. De deelnemers worden uitgenodigd om te reageren en mee te denken.

Workshopleider: Hans van Liempt, werkzaam bij het Expertisecentrum voor loopbaanvraagstukken en NKO-consulent Breda e.o. Doelgroep: alle ouders uit het voortgezet onderwijs.


9. Klachtpreventie door communicatie

De Kwaliteitswet voor het onderwijs verplicht scholen tot een klachtenregeling. Vaak blijkt een ingediende klacht niet zozeer te gaan over de oorspronkelijke ergernis (bijvoorbeeld de klassenindeling of onvoldoende begeleiding van een leerling), maar over de communicatie tussen school en ouders over die ergernis. Verbetering van de communicatie kan dus klachten voorkomen. In de workshop kijken we vanuit de verschillende invalshoeken naar een ergerniswekkende situatie en verdiepen ons in de positie van de betrokkenen.

Workshopleider: Irma van Hezewijk, orthopedagoge bij een onderwijsbegeleidingsdienst, vertrouwenspersoon en lid van diverse klachtencommissies.
Doelgroep: OR- en MR-ouders, alsmede andere geïnteresseerde ouders uit het basis- en voortgezet onderwijs.


10. Samen leven

"Mag ik een ijsje?" "Wat vind je ervan als ik vannacht bij Robert blijf slapen?" Kinderen stellen aan hun ouders voortdurend vragen. Soms is er geen duidelijke vraag, maar moet je toch reageren. Je kind plaatst je voor een dilemma: het ijsje is al gepakt voor je er erg in hebt of je dochter is vannacht niet thuisgekomen. Wat is het juiste antwoord, hoe kunt je in de gegeven situatie het beste reageren? Het is niet altijd makkelijk om volkomen eerlijk en vanuit je diepste zelf te reageren. Het gebeurt zo gemakkelijk, dat je een eenmaal ingenomen positie niet meer kunt opgeven en dat je je kind niet meer onbevangen tegemoet kunt treden. Maar kinderen die kunnen voelen dat hun ouders oprecht zijn en dat zij bereid zijn tot zelfonderzoek, zijn daardoor opener om te horen en meer tot samenwerking bereid. Ik wil graag antwoord geven op vragen, die ouders stellen. Wat houd je als ouder bezig? Hoe kun reageren op de uitdagingen die je kind je stelt, met respect voor jezelf en voor je kind?

Workshopleider: Lise Muller, werkzaam bij YOD te Amsterdam Doelgroep: alle ouders uit het basis- en voortgezet onderwijs


11. Ouders, school en huiswerk

Op veel basisscholen wordt in de bovenbouw huiswerk gegeven. Als het goed is, streeft de school met dit huiswerk een bepaald doel na. Zo kan huiswerk worden gezien als een voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Of als een uitbreiding van de leertijd op school, waardoor leerlingen extra oefening krijgen. Ouders staan vaak onwennig tegenover huiswerk. Wat kunnen zij doen, hoe kunnen zij hun kinderen het beste begeleiden? In deze workshop gaat het erom ook van elkaar te leren. Eén beste manier van begeleiden bestaat niet. Daarom zullen er verschillende invalshoeken aan de orde komen.

Workshopleider: Jan Arts, divisiemanager Primair Onderwijs bij de KPC-groep
Doelgroep: OR- en MR-ouders, alsmede alle ouders met kinderen in (de bovenbouw van) het basisonderwijs.


12. Ouders, school en multimedia

Ewald van Vliet laat in deze workshop zien hoe op school met behulp van computers, internet en andere mediavormen onderwijs wordt verzorgd en hoe deze worden ingezet in de communicatie met de ouders. Voor geïnteresseerde ouders biedt deze workshop een kijkje in de (zeer nabije) toekomst van het onderwijs. Een toekomst die wellicht ook al op korte termijn bereikbaar is op hun eigen school.

Workshopleider: Ewald van Vliet, medewerker Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding.
Doelgroep: OR- en MR-ouders, alsmede alle belangstellende ouders uit het basisonderwijs.


INSCHRIJFKAART


- INSTUREN VOOR 18 OKTOBER 1999-


Ja, wij komen naar het NKO-congres 1999

(U kunt op deze congresdag twee workshops/presentaties bijwonen; geef ook één reservekeuze aan.)

naam deelnemer(s)

workshop
eerste ronde

workshop
tweede ronde

workshop
reserve

1. m/v

2. m/v

3. m/v

4. m/v

5. m/v

Naam school: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lid NKO: ja/nee. Zo ja wat is uw lidmaatschapsnummer: . . . . . . . . . . . . . . .

Naam contactpersoon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adres contactpersoon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postcode en plaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kinderopvang nodig voor .......... kinderen (leeftijd ...../...../..... jaar)

Stuur deze aanmeldingskaart voor 18 oktober 1999 per post of per fax naar

NKO
Postbus 97805
2509 GE Den Haag
fax: 070 - 3 24 89 23

Deel: ' NKO-congres '99 'Over communicatie gesproken' '
Lees ook