Nederlandse mededingingsautoriteit

Persbericht 9906

Den Haag, 16 maart 1999

NMa akkoord met fusie NUON-ENW-EWR-Gamog

De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) heeft heden toestemming verleend voor de fusie NUON-ENW-EWR-Gamog. De partijen zijn actief op het gebied van productie, transport en levering van elektriciteit, levering van gas, productie en levering van warmte en aan energievoorziening gerelateerde diensten (bijvoorbeeld stadsverlichting, verhuur en onderhoud van boilers en geisers en energie-advies). Zij zullen na de fusie geen economische machtspositie krijgen of versterken die de concurrentie op de Nederlandse energiemarkt op significante wijze kan belemmeren.

Op de markt voor de productie van elektriciteit ligt het gezamenlijke marktaandeel van de partijen ruim onder de 30%. Daarnaast is sprake van een aantal substantiële concurrenten op het niveau van de centrale en decentrale productie. Bij de markt voor levering (‘distributie’) van elektriciteit is rekening gehouden met het feit dat deze markt wordt geliberaliseerd en dat groepen klanten in stappen de vrijheid krijgen om hun leverancier te kiezen (grote afnemers zijn nu al vrij, middelgrote in 2002, kleinverbruikers uiterlijk 2007). Hoewel partijen een grote speler worden op de markt voor levering van elektriciteit is er geen reden om aan te nemen dat zij een economische machtspositie krijgen of versterken. Van belang hierbij is het feit dat hun marktaandeel duidelijk onder de 40% ligt en dat als gevolg van de ingezette liberalisering groeiende concurrentiemogelijkheden ontstaan, zoals toetredingsmogelijkheden voor nieuwe marktpartijen en handels- en importmogelijkheden voor elektriciteit.

Ook op de markt voor de levering (‘distributie’) van gas hebben de partijen na de fusie geen machtspositie (marktaandeel minder dan 30%). Op deze markt zijn naast de partijen meerdere concurrenten actief met niet-geringe marktaandelen. Uitgaande van de liberalisering van deze markt zal de concurrentie toenemen. De concurrentie op de markt voor de levering van aanverwante producten en diensten is aanzienlijk. Op deze markt zijn diverse andere spelers actief en hoeft niet gevreesd te worden voor een machtspositie.

De NMa is tevens akkoord gegaan met de overname van Regev (NV Regionaal Energiebedrijf Gooi en Vechtstreek) door NUON. De beoordeling van deze overname liep parallel aan de beoordeling van de fusie NUON-ENW-EWR-Gamog.

Deel: ' NMa akkoord met fusie NUON-ENW-EWR-Gamog '
Lees ook