Actueel

NMa in gelijk gesteld: klagers geen belanghebbenden in zaken over vliegtarieven KLM en SLM

Bron: Rechtbank Rotterdam

Datum actualiteit: 13-03-2003

De rechtbank heeft de NMa in het gelijk gesteld in beroepsprocedures aangespannen door de Sociaal Kulturele Vereniging SHIVA, de secretaris van SHIVA (optredend op persoonlijke titel), en het Comité Verlaging Vliegtarieven Suriname.
Eiseressen dienden eind jaren negentig bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) een klacht in over de gehanteerde vliegtarieven van de KLM en SLM op de vliegverbinding Amsterdam - Paramaribo. De NMa wees deze klachten af. De NMa verklaarde de bezwaren van eiseressen niet-ontvankelijk, omdat zij geen belanghebbenden zijn als bedoeld in artikel 1:2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Tegen deze besluiten van de NMa stelden eiseressen beroep in. De rechtbank heeft deze beroepen ongegrond verklaard.

Iedereen kan in principe een klacht indienen bij de NMa, maar om op te kunnen komen tegen beslissingen van de NMa naar aanleiding van zo'n klacht moet een natuurlijke persoon of een rechtspersoon kunnen worden aangemerkt als een belanghebbende in de zin van artikel 1:2 van de Awb. Dat betekent dat men een belang moet hebben dat objectief bepaalbaar en voldoende actueel is, dat zich in voldoende mate van het belang van andere betrokkenen onderscheidt, en dat bovendien rechtstreeks bij het besluit is betrokken. Een rechtspersoon kan behalve haar eigen belang ook algemene en collectieve belangen van haar leden behartigen. Die algemene en collectieve belangen moet zij op grond van haar doelstellingen en feitelijke werkzaamheden in het bijzonder behartigen. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de statuten van een
rechtspersoon.

De rechtbank heeft vastgesteld dat SHIVA en het Comité ten tijde van het besluit op bezwaar van de NMa geen eigen belang hadden. Ten aanzien van SHIVA is de rechtbank bovendien van mening dat zij ten tijde van het besluit op bezwaar van de NMa niet in het bijzonder belangen behartigde, gericht op het opkomen voor de verlaging van vliegtarieven op deze route. Ten aanzien van het Comité stelt de rechtbank dat zij niet als rechtspersoon is aan te merken omdat er geen regelingen zijn waarin is vastgelegd wat het doel en de wijze van samenwerking binnen het Comité is. De op persoonlijke titel optredende secretaris van SHIVA heeft als frequente reiziger op de vliegroute Amsterdam-Paramaribo wel een belang, maar dit belang onderscheidt hem onvoldoende van andere reizigers, zodat ook hij niet als belanghebbende kan worden aangemerkt.

Omdat eiseressen volgens de rechtbank geen belanghebbenden zijn, heeft de rechtbank geen oordeel kunnen geven over de afwijzing van de klacht door de NMa. Eiseressen kunnen tegen deze uitspraak in hoger beroep gaan bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven.

Zie ook 'AF5745' en 'AF5736'

Deel: ' NMa in gelijk gesteld klagers geen belanghebbenden in vliegtarieven.. '
Lees ook