Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa)

Persbericht 9919

Den Haag, 24 augustus 1999

NMa niet akkoord met samenwerkingsafspraken zandwinners

De Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) heeft een vijftal verzoeken om ontheffing van het kartelverbod afgewezen, die zijn ingediend door Nederzand, een samenwerkingsverband van bedrijven die beton- en metselzand winnen

De verzoeken hebben betrekking op een Raamovereenkomst en een aantal daarop gebaseerde projectovereenkomsten: Heeswijkse Kampen, Kraaijenbergse Plassen, Watergoed en Geertjesgolf. De Raamovereenkomst bevat algemene afspraken over samenwerking bij de ontwikkeling en uitvoering van zandwinningsprojecten. De betrokken ondernemingen zijn overeengekomen om niet te concurreren bij het verwerven van winplaatsen en winningsprojecten steeds samen te ontwikkelen en uit te voeren. De in het verleden behaalde marktaandelen vormen de grondslag voor de onderlinge verdeling van de winningsrechten. De afspraken bestrijken het grondgebied van de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. In die provincies zijn de meest aantrekkelijke gebieden voor de winning van beton- en metselzand gelegen.

Aan de voorwaarden voor ontheffing wordt volgens de NMa niet voldaan, omdat de afspraken een structureel karakter hebben en leiden tot de bestendiging van de onderlinge marktposities. Ook wordt het voor nieuwkomers moeilijk om toe te treden tot de markt van de winning van beton- en metselzand. Verder is van belang dat de betrokken partijen ongeveer 2/3e deel van de totale productie van beton- en metselzand in Nederland voor hun rekening nemen.

De zandwinbedrijven zijn van mening dat hun afspraken niet onder het kartelverbod vallen. Met name omdat provinciale overheden hen zouden hebben gedwongen om samen te werken. De NMa is het daar niet mee eens en komt tot de conclusie dat van een dergelijke dwang in de meeste gevallen geen sprake is geweest. De ondernemingen hebben de afspraken vrijwillig gemaakt. In twee gevallen (Watergoed en Kraaijenbergse Plassen) is de NMa van oordeel dat de samenwerking door de provinciale overheid is opgelegd, waardoor het kartelverbod niet van toepassing is.

Het verbod van de NMa leidt er overigens niet toe dat de zandwinningsprojecten geen doorgang zouden kunnen vinden. De projecten mogen echter niet meer worden uitgevoerd door de bestaande samenwerkingsverbanden van zandwinbedrijven.

Deel: ' NMa niet akkoord met samenwerkingsafspraken zandwinners '
Lees ook