NMA

NMa onderzoekt A&P supermarkten door Schuitema nader

Nederlandse mededingingsautoriteit

Persbericht 0004
Den Haag, 23 februari 2000

NMa gaat overname A&P supermarkten door Schuitema nader onderzoeken

De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) heeft heden bepaald, dat voor de overname van de supermarktorganisatie A&P door Schuitema een vergunning is vereist. Na een eerste onderzoek concludeert de NMa vooralsnog, dat er als gevolg van de voorgenomen overname een machtspositie zou kunnen ontstaan of worden versterkt op bepaalde lokale markten voor de detailhandel in dagelijkse consumptiegoederen via supermarkten en op de inkoopmarkt voor dagelijkse consumptiegoederen. Hierdoor zou een daadwerkelijke mededinging op deze markten significant kunnen worden belemmerd.

Schuitema is een groothandelsorganisatie die door middel van dochterondernemingen goederen en diensten levert aan ruim 450 zelfstandige supermarktondernemers. Deze ondernemers exploiteren voornamelijk C1000-winkels, een door Schuitema ontwikkelde winkelformule en een kleinere formule (Kopak). A&P is een supermarktorganisatie die via eigen filialen 125 supermarkten exploiteert onder de A&P winkelformule. Tevens exploiteert A&P 6 hypermarkten onder deze formule (voorheen .Maxis.).

Verhouding Schuitema . Ahold
Ahold bezit een deelneming van 73% van de aandelen in Schuitema. Door dit belang heeft Ahold naar het oordeel van de NMa zeggenschap over Schuitema. Bovendien leidt deze deelneming tot een sterke harmonie in de belangen van Ahold en Schuitema. De NMa beschouwt de bedrijven daarom in haar analyse als één geheel.

Nationale of lokale markt
In een substantieel aantal plaatsen of wijken leidt de beoogde overname tot marktaandelen van meer dan 40%, oplopend tot zelfs 100% door supermarkten van de partijen. Concurrenten hebben in deze gebieden aanzienlijk zwakkere posities.

Schuitema en A&P zeggen dat uitgegaan moet worden van een lokale markt voor de detailhandel in dagelijkse consumptiegoederen. De NMa heeft geconstateerd, dat vanuit het perspectief van de klant sprake is van lokale markten. De Nederlandse consument kiest voor zijn dagelijkse boodschappen uit verkooppunten die bereikbaar zijn binnen een beperkte reistijd. Bovendien blijkt dat supermarkten kunnen inspelen op lokale omstandigheden door bijvoorbeeld prijsverlagingen en reclame-acties. Bij onvoldoende concurrentie op lokaal niveau vervalt de prikkel om de prijzen te verlagen. Ook concurrenten geven aan, dat de werkelijke concurrentie tussen supermarkten op lokaal niveau plaatsvindt. In haar vervolgonderzoek zal de NMa onder meer beoordelen of uitgegaan moet worden van lokale of regionale markten of dat er sprake is van een nationale markt voor supermarkten, op grond van het zogenaamde keteneffect. Dit houdt in dat de gebieden waarin supermarkten klanten trekken elkaar overlappen, zodat zij uiteindelijk op nationaal niveau met elkaar concurreren. Ook zal de NMa nader onderzoek doen naar de marktpositie van de partijen op lokaal niveau.

Overige activiteiten
Na de totstandkoming van de concentratie zal A&P niet langer inkopen via Superunie, maar zich aansluiten bij T.S.N., een inkoopcombinatie en dochter van Schuitema. Ahold koopt voor haar supermarkten in via de inkooporganisatie van Albert Heijn. Hoewel de overname van A &P slechts een geringe wijziging betekent van de verhoudingen op de inkoopmarkt, moet deze markt toch bij de beoordeling worden betrokken, onder meer omdat de detailhandelsmarkt en de inkoopmarkt sterk met elkaar verbonden zijn en een detailhandelsketen met gunstige inkoopvoorwaarden een krachtig instrument in handen heeft om haar positie te versterken. De NMa ziet derhalve reden om aan te nemen dat als gevolg van deze overname een economische machtspositie kan ontstaan of worden versterkt die de mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan kan belemmeren.

Procedure
Nadat de partijen bij de NMa een vergunning hebben aangevraagd, heeft de NMa dertien weken om nader te onderzoeken of de overname inderdaad zal leiden tot een economische machtspositie.

Deel: ' NMa onderzoekt overname A&P supermarkten door Schuitema '
Lees ook