Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa)

Persbericht 02-22

Den Haag, 02 juli 2002

NMa stelt Richtsnoeren Clementietoezegging vast

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft de Richtsnoeren Clementietoezegging (Richtsnoeren), die vandaag in werking treden, definitief vastgesteld. De Richtsnoeren wijken op een klein aantal punten af van de (concept) Richtsnoeren die de NMa publiceerde in haar Consultatiedocument. Mede naar aanleiding van reacties van onder meer VNO-NCW, de Vereniging voor Mededingingsrecht en mededingingsautoriteiten van binnen en buiten Europa zijn een aantal voorwaarden gewijzigd om de effectiviteit van de Richtsnoeren te vergroten. De grote lijn van het systeem blijft echter gelijk.

De NMa geeft met het vaststellen van de Richtsnoeren duidelijkheid over regels die zullen gelden voor het niet opleggen of verminderen van geldboetes wanneer een onderneming de NMa informatie verstrekt over een kartel waaraan door haar wordt of is deelgenomen. Hiermee heeft de NMa een instrument in handen dat kan bijdragen aan het snel en effectief opsporen van geheime en schadelijke kartels, die gevolgen hebben voor concurrenten, afnemers en consumenten.

Het systeem

Een onderneming die als eerste kennis geeft van een kartel, terwijl de NMa nog géén onderzoek naar het betreffende kartel heeft ingesteld, is verzekerd van volledige boetevrijstelling (immuniteit). Ook nádat de NMa een onderzoek is gestart, kan een onderneming die als eerste kennis geeft van het kartel in aanmerking komen voor immuniteit, maar is zij in ieder geval verzekerd van een boetevermindering van ten minste vijftig procent. De onderneming moet voldoende informatie verstrekken waardoor de NMa met behulp daarvan het bewijs voor de vermoedelijke overtreding van de Mededingingswet kan leveren. Om in aanmerking te komen voor immuniteit dan wel een boetevermindering van meer dan vijftig procent, mag de betreffende onderneming geen andere onderneming gedwongen hebben deel te nemen aan het kartel. Wanneer een karteldeelnemer de NMa niet als eerste kennis geeft van het kartel of wanneer de melder andere ondernemingen gedwongen heeft aan het kartel deel te nemen, dan komt de onderneming 'slechts' in aanmerking voor een boetevermindering van tien tot maximaal vijftig procent. Hiertoe dient de onderneming informatie te verstrekken waardoor de NMa met behulp van deze informatie het bewijs kan leveren voor de vermoedelijke overtreding van de Mededingingswet. De hoogte van de boetevermindering hangt samen met het stadium van het onderzoek en de 'waarde' van de informatie.

De voorwaarden

Voordat de onderneming immuniteit dan wel een boetevermindering van ten minste vijftig procent krijgt, moet zij voldoen aan een aantal (cumulatieve) voorwaarden. Zo dient de onderneming alle informatie te overhandigen die zij over het kartel heeft of krijgt. Daarnaast mag de onderneming geen andere onderneming gedwongen hebben deel te nemen aan het kartel. De onderneming moet tevens volledige medewerking verlenen aan het onderzoek en dient zij zich te onthouden ieder gedrag dat het onderzoek van de NMa kan belemmeren. De door de onderneming geleverde informatie moet bij de NMa onbekend zijn. Deze informatie moet het mogelijk maken een onderzoek te starten of moet toegevoegde waarde hebben voor reeds bestaand onderzoek. Voor het verkrijgen van een boetevermindering tussen tien en vijftig procent gelden minder strikte voorwaarden.

Clementiebureau

Een onderneming die voor clementie in aanmerking wenst te komen, kan zich wenden tot het Clementiebureau van de NMa. Dit kan per telefoon (070 - 330 1710), fax (070 - 330 1700) of per e-mail (NMa_clementie@minez.nl).

Vervolg

De NMa zal eind deze week op haar website specifiek aangeven op welke punten zij de Richtsnoeren Clementietoezegging naar aanleiding van de consultatieronde heeft aangepast ten opzichte van het Consultatiedocument. Hiermee wil de NMa de transparantie van de Richtsnoeren vergroten om zo de effectiviteit van dit instrument te maximaliseren.

Klik hier voor de de defintieve Richtsnoeren Clementietoezegging

Zoekwoorden:

Deel: ' NMa stelt Richtsnoeren Clementietoezegging vast '
Lees ook