Provincie Drenthe

Provincies besluiten tot doorstart NNBT belangrijk voor de promotie van de Noordelijke provincies

Assen, 12 juni 2002
Persberichtnummer 02-063Gedeputeerde Staten van de Provincies Fryslân, Drenthe en Groningen hebben samen met het Noord Nederlands Bureau voor Toerisme (NNBT) besloten de hoofdactiviteiten van het NNBT op het gebied van recreatie en toerisme voort te zetten. Dit betekent een doorstart van het Noord Nederlands Bureau voor Toerisme, dat er op dit moment financieel slecht voorstaat. De drie provincies zijn het eens over het belang van de toeristische promotie van het Noorden. De doorstart wordt ingezet op basis van een verstrekkende reorganisatie en forse financiële impuls van de drie Noordelijke provincies.
Het besluit wordt zo snel mogelijk aan de statencommissies en Provinciale Staten voorgelegd, zodat het NNBT nog voor de zomer kan gaan werken aan een NNBT 'nieuwe stijl'.

NNBT 'nieuwe stijl'
Na een uitgebreid onderzoek naar de bestaansmogelijkheden van het NNBT en de verbetering van de financiële situatie is met behulp van een extern bureau een vernieuwd NNBT gepresenteerd. De provinciale besturen onderschrijven de hoofdlijnen hiervan. Met de invoering wordt een levensvatbare, gekwalificeerde en efficiënte organisatie opgezet. De kerntaak van dit NNBT "nieuwe stijl" wordt het bevorderen van toerisme en recreatie in de drie noordelijke provincies. Daarnaast wordt de expertise van het NNBT op het gebied van markt- en productontwikkeling ten dienste gesteld van overheden, bedrijfsleven en regio- VVV's. De bestaande activiteiten op het terrein van marketing en promotie, regio relatiebeheer, de
vakantieboekingscentrale en informatievoorziening via internet worden gehandhaafd. Activiteiten die niet tot de kerntaken behoren of in financieel opzicht risicodragend zijn, komen te vervallen. De met deze aanpassing van activiteiten gepaard gaande personeelsvermindering van ongeveer 62 fte naar circa 32 fte is inmiddels door het niet verlengen van tijdelijke contracten grotendeels gerealiseerd. Van de uitstromende personeelsleden worden er enkelen voorlopig ondergebracht bij een projectbureau om de lopende projecten af te ronden.
Het nieuwe NNBT gaat werken met een zogenaamde budgetfinanciering. Dit houdt in dat bij de verantwoording producten, productkosten en resultaten centraal staan. Het draagvlak voor de nieuwe organisatie wordt verbreed door het starten van structureel overleg met de partners in de regio's.

Financiële impuls
Het onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat het NNBT op dit moment een forse financiële impuls nodig heeft om een doorstart mogelijk te maken. De drie provincies hebben besloten het NNBT daarin te ondersteunen.
Op dit moment is er spraken van een tekort van ongeveer 1,5 miljoen. Dit tekort wordt veroorzaakt door het ingebrachte negatieve eigen vermogen van twee van de drie oorspronkelijke fusiepartners, een verwacht negatief resultaat over 2001 en 2002 en de kosten voor afvloeiing van personeel.
Provincie Fryslân, Groningen en Drenthe stellen gezamenlijk eenmalig een extra subsidie beschikbaar van 300.000 ter versterking van het eigen vermogen. Hierbij wordt de volgende verdeling aangehouden: provincie Fryslân 50.000, provincie Groningen 100.000 en provincie Drenthe 150.000. De hoogte van de bijdrage is gerelateerd aan de destijds ingebrachte tekorten van de provinciale VVV's. Het resterende tekort van 1,2 miljoen zal op korte termijn beschikbaar worden gesteld in de vorm van een voorschot op de budgetsubsidies van de provincies over de periode 2003 tot en met 2008.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' NNBT belangrijk voor de promotie van de Noordelijke provincies '
Lees ook