CLM-persbericht

Nog weinig akkerbouwers geïnteresseerd in mestafzetcontracten

Datum: 13 maart 2000

Ongeveer de helft van de akkerbouwers was een maand geleden niet bereid om een mestafzetcontract af te sluiten. 34% zou een mestafzetcontract sluiten voor een deel van zijn plaatsingsruimte, 16% zei nog niet te weten wat te doen. Dit zijn de uitkomsten van een enquête die door het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) is afgenomen onder ruim 400 akkerbouwers uit het hele land.

De enquête werd tussen eind januari en eind februari van dit jaar deels telefonisch en deels schriftelijk uitgevoerd. Opdrachtgevers zijn het ministerie van LNV, de brancheorganisatie van loonwerkers Cumela Nederland en LTO-Nederland,

Wettelijke ruimte
Uit de enquête is af te leiden dat voor ongeveer 23% van de totale plaatsingsruimte in de akkerbouw mestafzetcontracten zouden worden getekend. De mestafzetmogelijkheden nemen toe als er meer wettelijke ruimte wordt geboden. In de enquête zijn twee concrete opties voorgelegd: de mogelijkheid om mest waarvoor in één jaar een contract is getekend pas in het volgende jaar af te nemen en een calamiteitenregeling, bijvoorbeeld voor extreem slecht weer. Met deze twee beleidsaanpassingen stijgt het percentage akkerbouwers dat wél bereid is contracten af te sluiten van 34% naar 42%.
Motieven
Het CLM heeft akkerbouwers ook gevraagd naar hun motieven. Als voornaamste redenen om geen contract af te sluiten worden genoemd: het ontbreken van contacten met veehouders, niet gebonden willen zijn aan een afnameverplichting en het risico dat men niet binnen de wettelijk toegestane normen voor mineralenverliezen kan blijven.
Voorwaarde
Voor vier van de vijf akkerbouwers is een absolute voorwaarde voor het afsluiten van een contract, dat het kan worden opengebroken als de mestwetgeving verandert. Even belangrijk is dat de mest goed gemengd en homogeen is. Van minder belang is de hoogte van de financiële vergoeding en het feit dat de mest wordt geleverd door een specifieke distributeur of afzetorganisatie.

Nadere inlichtingen: Eric Hees, CLM, telefoon 030-244 13 01 Binnenkort brengt het CLM een rapport uit over de gehouden enquête. Vanwege de actualiteit en de lopende adviesronde over de aanpassing van de Meststoffenwet brengt het CLM, in overleg met de opdrachtgevers, reeds nu dit persbericht uit.

Deel: ' Nog weinig akkerbouwers geïnteresseerd in mestafzetcontract '
Lees ook