Provincie Utrecht


Persbericht
13 juli 1999

Provincie breidt doelgroep uit
OOK NON-PROFIT SECTOR KAN MEEDINGEN NAAR PROVINCIALE MILIEUPRIJS

De provincie is op zoek naar kandidaten voor de Milieuprijs 1999. De provincie reikt deze prijs jaarlijks uit aan een bedrijf dat zich op milieugebied positief onderscheiden heeft. De winnaar krijgt een bedrag van 10.000,= , de tweede en derde prijs bestaan elk uit een bedrag van 1.500,=. De winnaars, die ook een oorkonde ontvangen, moeten de prijzen besteden aan nieuwe milieu-investeringen.
De uitreiking van de milieuprijs vindt eind november plaats. Deelnemers kunnen zich tot en met 30 september aanmelden bij de Provincie Utrecht. Zij kunnen dat zelf doen, maar ook anderen kunnen een kandidaat voordragen.

Voor het eerst kunnen ook kandidaten uit de non-profit sector meedingen naar één van de prijzen. Daarnaast blijft de aanmelding openstaan voor het Midden- en Kleinbedrijf, inclusief de sector land- en tuinbouw.

Criteria
De kandidaat moet voldoen aan een aantal criteria om in aanmerking te kunnen komen voor de Milieuprijs 1999.

* Het aantal betaalde medewerkers van het bedrijf of de non-profit organisatie mag niet hoger zijn dan 250 en de kandidaat moet in de Provincie Utrecht gevestigd zijn;

* Het bedrijf of de organisatie moet zich verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van één van de volgende themas van het Provinciaal Milieubeleidsplan: mobiliteit (beperking van de groei van de automobiliteit, alternatieve manieren van vervoer), landbouw (mest, ammoniak, geurhinder, bestrijdingsmiddelen, grondwatergebruik, afvalwater, energie), bodembeleid (actief bodembeheer, toepassing verontreinigde grond) of afvalstoffenbeleid (bedrijfsmilieuzorg, afvalpreventie, toepassing secundaire grondstoffen). Er mogen ook producten in het kader van één van deze themas ontwikkeld worden, mits er blijk gegeven wordt van een goede interne milieuzorg

* De kandidaat moet indien vergunningplichtig - in het bezit zijn van een adequate milieuvergunning (of er één aangevraagd hebben). Bovendien mag er geen aanleiding zijn (geweest) tot milieuklachten uit de omgeving over de kandidaat;

* Er moet sprake zijn van een bedrijfseconomisch duurzame ontwikkeling (het bedrijf mag geen eendagsvlieg zijn en er moet een solide bedrijfsvoering zijn);

* Het bedrijf moet representatief genoeg zijn om anderen het goede voorbeeld te kunnen geven en bereid zijn om met anderen over de eigen ervaring te communiceren.

Aanmelding
Aanmelding voor de milieuprijs is mogelijk door opgave van naam, adres en vestigingsplaats van het bedrijf of de organisatie. De kandidaat kan volstaan met een korte motivering, waarom hij in aanmerking wil komen voor de milieuprijs. Aanmelden is mogelijk vanaf half juli tot en met 30 september 1999 bij de provincie Utrecht, Platformgroep Milieuprijs (kamer D 4.32), Postbus 80300, 3508 TH Utrecht. Inlichtingen over aanmelding voor de Milieuprijs zijn te krijgen bij de heer W. Leemans, tel. 030-2583642 of bij de heer R. Den Hartog, tel. 030-2583648.
Een deskundige jury beoordeelt de aanmeldingen. Uit de inzendingen nomineert de jury drie kandidaten. De uitreiking van de milieuprijs (eind november) heeft een officieel karakter. (Voor informatie: Frank Santman, actueel@prvutr.nl 030 - 258 21 92)

Terug

Deel: ' Non-profit sector kan meedingen naar milieuprijs Utrecht '
Lees ook