European Commission

IP/03/288

Brussel, 27 februari 2003

De noord- en zuidpool als indicatoren voor de klimaatverandering - De Commissie presenteert het meest recente poolonderzoek

Op 28 februari zal de Commissie aan boord van het onderzoekschip "Polarstern" in Bremerhaven (Duitsland) een overzicht geven van het recentste klimaatveranderingsonderzoek. In het kader van het "European Project for Ice Coring in Antarctica" (EPICA), het "Arctic Ice Cover Simulation Experiment" (AICSEX) en het "Pole - Ocean Pole" (POP)-project wordt onderzoek verricht aan poolijs, oceanische sedimenten en de ijslaag van het noordpoolgebied teneinde meer zicht te krijgen op het probleem van de klimaatverandering. Boringen in de diepe ondergrond of onder water leveren boorkernen van ijs op waarin stoffen zijn opgesloten die ons veel kunnen leren over de klimaatverandering in de afgelopen decennia en kunnen bijdragen tot een nauwkeuriger voorspelling van toekomstige veranderingen. Het oudste ijs ooit werd bovengehaald uit een boorput van 3000 meter diep in Antarctica. Daaruit kan cruciale informatie worden gehaald over het klimaat in het verleden, wat prognoses voor de toekomst mogelijk maakt.

"Europa staat aan de spits van het internationale poolonderzoek. De noord- en zuidpool vormen unieke indicatoren voor de klimaatveranderingsprocessen en daarom is poolonderzoek een centraal onderdeel van onze algemene onderzoeksinspanning inzake mondiale klimaatverandering", aldus het met het onderzoeksbeleid belaste Commissielid Philippe Busquin. "Er zijn wereldwijd een aantal andere ijsboringsinitiatieven, die worden uitgevoerd door de VS, Rusland en Japan, maar EPICA levert het oudste ijs op dat ooit in Antarctica werd opgehaald. Deze ijsmonsters maken het mogelijk verder terug te gaan in de tijd en het klimaat in het verleden beter te begrijpen, met inbegrip van de toen in de lucht aanwezige concentraties van broeikasgassen. Ook de waarnemingen van het AICSEX-project, waaruit dramatische veranderingen blijken in omvang van de ijslaag in het noordpoolgebied die eventueel een gevolg zijn van de klimaatverandering, kunnen een grote economische impact hebben die wellicht op internationaal niveau moet worden aangepakt."

De samenstelling van de lucht is voor het eerst gemeten in de jaren vijftig. Daarvoor werden er geen metingen gedaan, zodat wij volledig op de analyse van ijsboringen moeten voortgaan om informatie over een verder verleden te verzamelen. Uit recente waarnemingen blijkt dat de ijslaag die het noordpoolgebied bedekt, in snel tempo dunner wordt. Op de briefing, die een dag zal duren, zal worden nagegaan hoe dit verband houdt met een eventuele klimaatverandering en zal nader worden ingegaan op de wijze waarop informatie uit dit natuurlijk archief van het klimaat op aarde wordt gewonnen en geëvalueerd.

Europese poolonderzoeksprojecten

Een centraal punt van de vergadering zal de presentatie zijn van drie uitzonderlijke poolonderzoeksprojecten, voordat die vanuit Bremerhaven naar het noordpoolgebeid vertrekken. De Polarstern, een dubbelwandige ijsbreker, brengt jaarlijks ongeveer 320 dagen door in het noord- of zuidpoolgebied en kan functioneren bij temperaturen tot - 50ºC.

Het "European Project for Ice Coring in Antarctica" (EPICA) zal beschrijven hoe het oudste ijs is geboord. Dit ijs bevond zich op 3000 meter diepte, vlak boven het vaste gesteente, en is ongeveer 800 000 jaar oud. De journalisten zullen leren dat dit ijs informatie bevat over de emissie van broeikasgassen, temperatuur, samenstelling van de atmosfeer, verontreiniging, neerslag en vulkaanuitbarstingen in het verleden. Het project, dat in 1995 van start is gegaan, heeft EU-steun ontvangen ten belope van ongeveer 10 miljoen .

In het "Arctic Ice Cover Simulation Experiment" (AICSEX) zal worden getoond hoe de in de poolstreken verzamelde gegevens worden geëvalueerd. De hoofdaandacht zal gaan naar klimaatveranderingen die een effect hebben op de ijslaag boven de Noordelijke IJszee en de eventuele gevolgen van de huidige dramatische verdunning van die ijslaag. Er zal ook een presentatie zijn van de verwachte toekomstige ontwikkelingen, dit op basis van de conclusies van geavanceerde klimaatmodellen.

Het "Pole - Ocean Pole" (POP)-project analyseert diepzeesedimenten en ijsboringen uit Groenland en Antarctica over eenzelfde tijdsperiode teneinde causale relaties in het klimaatsysteem te ontdekken. Dit project zal unieke inzichten opleveren inzake de wereldwijde klimaatverandering.

Meer informatie op de websites:

EPICA:

http://www.awi-bremerhaven.de/GPH/EPICA/index.html#top

AICSEX:

http://www.nersc.no/AICSEX/

POP:

http://www-pop.esc.cam.ac.uk/

Deel: ' Noord- en Zuidpool als indicatoren voor klimaatverandering '
Lees ook