Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland investeert bijna 7 miljoen extra in stedelijke vernieuwing
Haarlem, 4 maart 2003 - Gedeputeerde Staten (GS) kennen een bedrag van 6,8 miljoen euro toe aan 11 middelgrote gemeenten voor extra prestaties op gebied van stedelijke vernieuwing (ISV). Dit zijn de gemeenten Bussum, Enkhuizen, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Hoorn, Heerhugowaard, Huizen, Purmerend, Velsen en Zandvoort. De bijdrage van de provincie Noord-Holland genereert bij gemeenten en marktpartijen een investering van in totaal 200 miljoen euro.

Met de extra middelen financieren de middelgrote gemeenten, zogenoemde programmagemeenten, in totaal zestien projecten van zeer verschillende aard. Bij al deze projecten is sprake van een daadwerkelijk actueel maatschappelijk vraagstuk die de gemeenten willen aanpakken met oog voor de sociale, fysiek-ruimtelijke en economische aspecten.

Naar welke projecten?
Zie voor de uitgebreide beschrijving van de zestien gehonoreerde projecten de bijlage.
De grootste extra bijdrage gaat naar Heemskerk. Het gaat hierbij om de sloop van 200 woningen en een sporthal, de bouw van 235 woningen en een zorgcentrum met
77 zorgappartementen, het verplaatsen van winkels en de herstructurering van het stationsplein ter verhoging van de sociale veiligheid.
Het project IJtochtkade in de Haarlemmermeer betreft een grote, zeer ernstige bodemverontreiniging, waarvan de kosten van sanering van de openbare weg en de woonwijk niet te verhalen zijn op een vervuiler. Met de extra ISV-bijdrage kunnen Bussum en Naarden een vleesverwerkend bedrijf verplaatsen dat op grens ligt van beide gemeenten. Hierdoor kunnen al lang braakliggende gronden worden benut voor woningbouw en de vestiging van het regionale centrum voor geestelijke gezondheid. Door de extra ISV-bijdrage aan Enkhuizen zal de gerestaureerde Westerkerk nu ook het hele jaar gebruikt kunnen worden, waarbij de exploitatie ook aan het onderhoud van de kerk zal bijdragen. In Purmerend gaat het vooral om de realisatie van een complex, waarbij wonen gecombineerd wordt met een breed pakket van zorg en dienstverlening.
In Huizen wordt het 3-in-1 centrum gesloopt, waarvoor 140 woningen voor senioren terugkomen.
In Heemstede krijgen twee bedrijven na verplaatsing betere ontwikkelingsmogelijkheden en worden op de vrijkomende grond 60 sociale woningen gebouwd.
In de gemeente Velsen kan een start gemaakt worden met de revitalisering van Oud-IJmuiden.
De toeristische functie van Zandvoort kan een impuls krijgen via de herstructurering van de stationsomgeving en de Middenboulevard. In Hoorn kan de leefbaarheid en veiligheid van de wijk Grote Waal worden aangepakt.
En in Heerhugowaard gaat de gemeente aan de slag met de transformatie van de wijk De Horst.
2,2 miljoen voor kleinere gemeenten

Voor kleinere gemeenten, zogenoemde notitiegemeenten, reserveren GS 2,2 miljoen euro extra. Bij de evaluatie in juli 2003 van de reeds gereserveerde ISV-gelden aan notitiegemeenten bekijken GS welke projecten een financiële injectie nodig hebben die niet te financieren is uit het reguliere ISV-budget. Hiervoor kan de 2,2 miljoen euro worden gebruikt.

De 6,8 miljoen euro voor programmagemeenten is onder meer afkomstig van stads- en dorpsvernieuwingsprojecten die niet zijn doorgegaan, reserveringen voor premies die niet zijn uitgekeerd, ontvangen rente en VINEX-subsidiegelden van het rijk.

GS stelden de inschrijving specifiek open voor de programmagemeenten die eerder dit jaar niet uit de UNA-ISV-middelen extra geld voor extra prestaties kregen. De gemeenten Hilversum, Beverwijk, Zaanstad en Den Helder kregen toen wel extra gelden uit het UNA-ISV budget. Zij komen daarom in deze ronde niet meer in aanmerking voor extra geld.

Tijdpad
4 maart 2003 Voorlopig GS-besluit over de extra projecten Herfst 2003 Feitelijke toekenning door Provinciale Staten van extra ISV-middelen voor de extra
projecten

Inlichtingen voor de pers: Marcel van Kanten, tel. (023) 514 42 11 Inlichtingen voor anderen: Bert Harmsen, tel. (023) 514 31 95

BIJLAGE

Gehonoreerde projecten (in alfabetische volgorde op plaatsnaam)

Totaal 6.853.250 euro voor 16 projecten in 11 middelgrote Noord-Hollandse gemeenten

Bussum en Naarden 1.180.000 euro

Van Gogh kwartier

Projectomschrijving: verplaatsing vleesverwerkend bedrijf, sloop oude marechausseekazerne, bodemsanering, bouw van circa 90 duurdere woningen, vrijstaand, twee onder een kap en rijtjeswoningen, realisatie Regionaal Centrum voor Geestelijke Gezondheid (RCG) met 48 woonunits beschermd wonen en benutting oud bedrijfsgebouw voor wonen.

Maatschappelijke urgentie:

* braak liggende gronden. Wasserij, drankhandel en kwekerij allang verdwenen. Oude kazerne staat leeg

* Verouderde bedrijfsbebouwing, aan en afvoer problematisch, milieuhinder sterk beperkend voor sterk

ontwikkeling omgeving

* geen alternatieve locatie voor RCG

Enkhuizen 436.250 euro

1. Westerkerk

Projectomschrijving: Het gerestaureerde rijksmonument ´de Westerkerk´ geschikt maken voor multifunctioneel gebruik door middel van de mogelijkheid van verwarming, vaste catering, sanitair, verlichting, geluidsinstallatie en veiligheidsvoorzieningen.

Maatschappelijke urgentie:

* Mogelijkheid voor cultureel / educatief gebruik van hoogwaardig monumentaal erfgoed

* Welkome aanvulling in wandelroute historische binnenstad
* Verhoging aantrekkelijkheid Enkhuizen als pleisterplaats/haven
* Aanvulling in de verschillende bezienswaardigheden: Zuiderzee museum, Drommedaris, Snouck van

Loosenpark, etc.

* Ruimte voor grootschalige evenementen, congressen, tentoonstellingen, markten of beurzen

2. Nieuwbouw begeleid wonen

Projectomschrijving: Nieuwbouw project (22 woningen) voor begeleid wonen voor verschillende doelgroepen: verstandelijk gehandicapten, jongere verpleeghuispatiënten, (ex)psychiatrische patiënten.

Maatschappelijke urgentie:

* kleinschalige woonvormen voor verschillende doelgroepen
* samenwerking tussen verschillende instellingen (ontschotting)
* verkleining van wachtlijsten

* spreiding van specifieke woonmogelijkheden binnen de regio
* uitwisselbaar en versterking welzijn- en zorgverlening
* vermaatschappelijking van de zorg

* goede koppeling met zorgvernieuwing

Haarlemmermeer 952.000 euro

IJtochtkade in Zwanenburg

Projectomschrijving: sanering ernstige bodemverontreiniging op bedrijfsterrein, openbare weg en woonwijk, tegelijkertijd rioolrenovatie en wegreconstructie.

Maatschappelijke urgentie:

* acute en potentiële gezondheidsrisicos

* onzekerheid en onrust bij bewoners

* zonder snelle aanpak overheid onbetrouwbare partner
* wateroverlast als gevolg van beperkte capaciteit riolering
Heemskerk 2.248.000 euro

1. Lessestraat

Projectomschrijving: Sloop 160 huurwoningen in portiekflats, nieuwbouw 204 appartementen en eengezinswoningen in de huur- en koopsector, zorgcentrum met aanleunwoningen in plaats van appartementengebouw en herinrichting openbare ruimte inclusief stationsomgeving.

Maatschappelijke urgentie:

* aanpak kwalitatief slechte woningen

* gedifferentieerd woningaanbod voor meerdere doelgroepen
* doorbreken eenzijdigheid wijk

* levensloopbestendig (woonkeur, aanpasbaar, politiekeurmerk)
* verdichting en meervoudig grondgebruik

* verbetering veiligheid rond station

2. Beethovenstraat

Projectomschrijving: Sloop sporthal annex wooncomplex voor jongeren met kleinschalige winkelgalerij, sloop dansschool, sanering brandstofverkooppunt met garage. Nieuwbouw 120 woningen, waarvan 40 betaalbare huurwoningen voor jongeren, 2500m2 detailhandel, gedeeltelijk ondergronds parkeren, herinrichting openbare ruimte.

Maatschappelijke urgentie:

* sporthal en wooncomplex jongeren voldoen niet meer aan huidige eisen

* overlast brandstofverkooppunt en dansschool, parkeerdruk
* strategische ligging bij entree centrum beter benutten
Heemstede 376.000 euro

Nieuwbouw kop Blekersvaart

Projectomschrijving: Verplaatsing twee bedrijven, bouw van circa 60 sociale huurwoningen met parkeerkelder en herinrichting openbare ruimte.

Maatschappelijke urgentie:

* passend wonen voor ouderen op loopafstand winkels en zorgloket
* verhuisketen positief effect op gemeentelijk volkshuisvesting
* impuls ruimtelijke kwaliteit kop Blekersvaart
* verdwijnen milieuhinder

Heerhugowaard 100.000 euro

De Horst

Projectomschrijving: Herstructurering en transformatie wijk. Gedeeltelijk braakliggend en school, sporthal annex zwembad voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd

Maatschappelijke urgentie:

* Strategische woningbouw, passend in de wijk (sociaal)
* Multifunctioneel en multicultureel wijkcentrum en GOED
* Nieuwbouw clubgebouw (DOV) in samenhang met sporthal
* Opzetten van een brede school

* Integratie welzijnswerk met activiteiten Islamitische vereniging
Hoorn 100.000 euro

Leefbaarheid en veiligheid Grote Waal

Projectomschrijving: Integrale aanpak gehele wijk Grote Waal, vooral openbare ruimte, onder andere realiseren speelplekken en verbeteren infrastructuur/

Maatschappelijke urgentie:

* Veel problemen in de wijk

* Oudste uitbreidingswijk van Hoorn (deels > 40 jaar)
Huizen 410.000 euro

3 in 1

Projectomschrijving: Theater en bibliotheek worden gesloopt en mede op de ernaast gelegen parkeerplaats worden 140 huur en koopwoningen gerealiseerd specifiek voor senioren. De zorg kan vanuit het tegenover gelegen wijksteunpunt worden gerealiseerd. Parkeren wordt ondergronds. Het aanpalende scholencomplex wordt gerenoveerd, zodat de wijk een upgrading krijgt.

Maatschappelijke urgentie:

* Theater en bibliotheek voldoen niet meer aan de huidige eisen
* Strategische ligging voor seniorenwoningen nabij winkels, zorgfaciliteiten en OV

Purmerend 363.000 euro

1. Wagenweg

Projectomschrijving: Verplaatsing bedrijven, sloop bedrijfsgebouwen en bouw van 200 tot 240 woningen, deels appartementen, deels grondgebonden woningen in hoge dichtheid, circa 75% koop, 40 sociale huurwoningen.

Maatschappelijke urgentie:

* kwantitatieve woningnood Purmerend

* stagnerende herstructurering Wheermolen door gebrek aan mogelijkheden tot herhuisvesting

* grote behoefte aan centrumstedelijk woonmilieu
* betere ontwikkelingsmogelijkheden detailhandel aan westkant centrum

* verbetering verkeersafwikkeling

2. Gradiënt

Projectomschrijving: In één complex in Vinex-wijk Weidevenne onder andere 58 sociale huurwoningen, 26 duurdere huurwoningen, waarvan 8 kangeroewoningen, 12 koopwoningen, dagopvang voor kinderen zonder handicap, dagopvang voor kinderen met verstandelijke handicap, peuteropvang voor kinderen met en zonder handicap, therapeutisch zwembad, ruimten voor therapeuten, artsen en psychologen en restaurant met afhaalmogelijkheden.

Maatschappelijke urgentie:

* ouderenwoningen met geborgenheid, zorg en zekerheid zorg
* integratie verstandelijk gehandicapten in samenleving
* opvang kinderen buiten kantoortijden

* opvang van verstandelijk gehandicapten in directe nabijheid
* combineren financieel efficiënt

* kostenverhoging door extra veiligheidseisen
Velsen 300.000 euro

1. Wijkermeerweg

Projectomschrijving: Sanering en herstructurering bedrijvenstrook. Het toekomstig gebruik staat op dit moment nog niet vast. Na de besluitvorming in Provinciale Staten over het streekplan zijn er twee mogelijkheden: onderdeel beperkte woonlocatie bedrijvenzone met aanliggende strook of

herontwikkeling tot bufferzone met groen, kantoren en bedrijven in een beperkte milieucategorie.

Maatschappelijke urgentie:

* verbetering leefklimaat Velsen-Noord dringend nodig
* milieutechnische spanning tussen wonen en werken die beider ontwikkelingsmogelijkheden beperkt

* meer optimale bedrijfsvoering na verplaatsing naar elders mogelijk
2. Oud-IJmuiden

Projectomschrijving: Uitplaatsing bedrijven, sloop/nieuwbouw woningen en ontwikkeling nieuw woon-werkgebied

Maatschappelijke urgentie:

* veel goedkope, onaantrekkelijke woningen
* verouderd bedrijventerrein

* verkeersonveiligheid, verkeersdrukte, gebrek aan speel- en parkeer mogelijkheden

* nabijheid kanaal en havens biedt kansen en beperkingen (stad en milieu)

Zandvoort 400.000 euro

1. Stationsomgeving + lift

Projectomschrijving: Aanbrengen lift in station Zandvoort, passend in cultuur-historisch stationsgebouw (Rijksmonument), herstructurering stationsplein met waarschijnlijk een parkeergarage en afronding plein via bebouwing aan zuidkant plein.

Maatschappelijke urgentie:

* Station nu niet toegankelijk voor minder mobiele mens, onder wie ouderen. Dit zijn zowel inwoners als bezoekers van de gemeente
* Lift heeft hoge prioriteit voor de gemeente, De gemeente is ook al jaren in onderhandeling met NS en het ministerie van Verkeer en Waterstaat

* Inwoners Zandvoort oefenen ook al jaren druk uit op de gemeente
2. Middenboulevard

Projectomschrijving: Inrichting van een gedeelte van de openbare ruimte in het gebied Middenboulevard in Zandvoort

Maatschappelijke urgentie:

* De Middenboulevard als kerngebied van Zandvoort heeft een kwaliteitsimpuls nodig om de functies wonen en toerisme voldoende te waarborgen.

Marcel van Kanten 4-3-2003 15:48:00

Deel: ' Noord-Holland investeert bijna 7 miljoen extra in stedelijke vernieu.. '
Lees ook