Provincie Noord-Holland


6 oktober 1999
Provincie investeert in stedelijke vernieuwing

Gedeputeerde Staten geven in een voorlopig beleidskader aan hoe de provincie kan bijdragen aan de stedelijke vernieuwing in Noord-Holland. In totaal wil de provincie Noord-Holland de komende 5 jaar circa fl. 220 miljoen beschikbaar stellen voor stedelijke vernieuwing.

Waarom stedelijke vernieuwing
De vitaliteit van steden en dorpen is voor de burgers van Noord-Holland van groot belang. Stedelijke vernieuwing is er op gericht dat overheden, bewoners en marktpartijen de handen ineen slaan om gezamenlijk het woon-, werk- en leefklimaat te verbeteren. Bij de Raad van State ligt momenteel een ontwerp-wet Stedelijke Vernieuwing. Deze wet zal de inzet van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) regelen. Het ISV bundelt vanaf het jaar 2000 een aantal rijksgeldstromen op het gebied van wonen, milieu en ruimte die voor gemeenten zijn bestemd. Centraal in het wetsvoorstel staan ontwikkelingsprogramma's voor stedelijke vernieuwing, die de gemeenten moeten opstellen en die de basis vormen voor toekenning van ISV-gelden. De wet onderscheidt daarbij rechtstreekse en niet-rechtstreekse gemeenten. Rechtstreekse gemeenten in Noord-Holland zijn de grote steden Amsterdam, Haarlem, Zaanstad en Alkmaar. Deze gemeenten krijgen de gelden direct van het Rijk. De overige 66 gemeenten in Noord-Holland krijgen hun geld voor de stedelijke en dorpsprogramma's via de provincie.

Belangrijkste uitgangspunten provinciaal beleidskader ISV
1. Een integrale aanpak waarbij sociale-, economische als fysiek-ruimtelijke problemen in samenhang met elkaar moeten worden bekeken en aangepakt.
De 10 belangrijkste aandachtsvelden voor de stedelijke vernieuwing in Noord-Holland zijn:
a. Duurzame woonkwaliteit bij nieuwbouw
b. herstructurering verouderde wijken
c. Huisvesting voor doelgroepen (ouderen, lage inkomens)
d. Scheppen werkgelegenheid
e. Verbetering van de bereikbaarheid
f. Meer kwaliteit van de openbare ruimte (publieke voorzieningen)
g. Koppeling van groen- en watergebieden
h. Behoud waardevolle gebieden (cultuurhistorie, landschap, natuur, ecologie)
i. Integratie van gemeentelijk bodembeleid in de stedelijke vernieuwing
j. De CO2-neutrale stad (duurzame ISV-programma's)

2. In overleg met de gemeenten wil de provincie voor elke regio regionale kernthema's kiezen, die centraal staan bij de verdere uitwerking van de plannen voor stedelijke vernieuwing in die regio.
3. De provincie wil een provinciale stimuleringsregeling stedelijke vernieuwing instellen.

4. De gemeenten hebben het voortouw bij het ontwikkelen van concrete plannen:
De 4 grote steden (Amsterdam, Haarlem, Alkmaar en Zaanstad) zullen voor 1 november 1999 a.s. hun stadsvisies en
ontwikkelingsprogramma's gereed hebben.
De 13 middelgrote gemeenten gaan voor 1 juli 2000 een ISV-ontwikkelingsprogramma opstellen. Op basis hiervan wil de provincie voor de komende 5 jaar financiële afspraken maken met de gemeenten. Dit zijn de gemeenten Amstelveen, Beverwijk, Bussum, Hoorn, Den Helder, Enkhuizen, Haarlemmermeer, Heemskerk, Hilversum, Hoorn, Purmerend, Velsen, Weesp en Zandvoort. De overige 54 gemeenten hebben beperkte stadsvernieuwingplannen. Op basis hiervan gaat de provincie aan deze gemeenten bijdragen.

Verdere procedure


22 oktober 1999 Behandeling voorlopig beleidskader ISV in Statencommissie Ruimtelijke Ordening
December 1999 Gedeputeerde Staten stellen ontwerp-beleidskader, verdeelcriteria en basisbedragen vast
Februari 2000 Beleidskader ISV in Provinciale Staten Juli 2000 Niet rechtstreekse gemeenten gereed met programma's Najaar 2000 Gedeputeerde Staten beoordelen programma's en kennen alle middelen toe
___________________________________

Informatie: Bert Harmsen, tel. (023) 514 32 08

Deel: ' Noord-Holland investeert in stedelijke vernieuwing '
Lees ook