Provincie Noord-Holland

Provincie niet akkoord met legalisering recreatiewoningen Kinselmeer

Gedeputeerde Staten (GS) geven geen toestemming aan stadsdeel Amsterdam-Noord om 294 recreatiewoningen rond het Kinselmeer te legaliseren. Dit voornemen is in strijd met het huidige bestemmingsplan Waterland, het streekplan en de provinciale Ecologische hoofdstructuur. GS wensen een nog nader uit te werken 'uitsterfregeling' in plaats van legalisering. Dit laten GS weten in een brief aan het stadsdeel.

Een 'uitsterfregeling' kan inhouden dat de huidige recreanten gedurende een overgangsperiode mogen blijven, maar geen nieuwe recreanten zich mogen vestigen in de recreatiewoningen bij het Kinselmeer.
Het stadsdeel Amsterdam-Noord wil de bestaande 294 recreatie-woningen rond het Kinselmeer legaliseren, in een bestemmingsplan opnemen en aansluiten op riolering. Daarna wil het stadsdeel het beheer en natuurontwikkeling rond de huisjesterreinen bevorderen. Gedeputeerde Meijdam heeft in eerder bestuurlijk overleg met het stadsdeel (28 mei jl.) aangegeven dat legalisering niet de voorkeur verdient, onder andere vanwege het gevaar van een sluipende ontwikkeling naar permanente bewoning. Afgesproken werd dat de provincie de bestemmingsplansituatie nader zou onderzoeken en daarna het stadsdeelbestuur op de hoogte zou stellen van haar standpunt.

Inlichtingen: Michel Driesen, tel (023) 514 34 96

Zoekwoorden:

Deel: ' Noord-Holland niet akkoord legalisering recreatiewoningen '
Lees ook