Provincie Noord-Holland

Persbericht, 9 oktober 2001

Noord-Holland verlaagt motorrijtuigenbelasting in 2003 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland stellen Ontwerp-Najaarsbericht 2001 vast.

Bij het Voorjaarsbericht 2001 van mei jl. ging de provincie Noord-Holland nog uit van een begrotingstekort van ruim 18 miljoen gulden. Nu nieuwe gegevens beschikbaar zijn gekomen kunnen bij Najaarsbericht per saldo ruim 3.6 miljoen gulden (ruim 1.6 miljoen Euro) aan meevallers worden gemeld. Het begrotingstekort voor dit jaar daalt daardoor tot 14.5 miljoen gulden ( 6.580.000). Zoals bij Voorjaarsbericht is besloten wordt dit tekort gedekt met een nmalige opname uit het surplus van de Saldireserve.

Door de aanhoudende groei van de autoverkopen, met name in de zwaardere gewichtsklassen, zal de provincie Noord-Holland in 2001 opnieuw een meeropbrengst van circa 7 miljoen gulden aan opcenten op de motorrijtuigenbelasting boeken.
Gedeputeerde Staten stellen bij Najaarsbericht voor om deze meeropbrengst niet direct in 2002 om te zetten in een tariefsverlaging, maar dit, in n keer voor 2 jaar in 2003 te doen. Reden hiervoor is gelegen in de onzekerheid die op dit moment bestaat over de invoering van een kilometerheffing ter vervanging van de motorrijtuigenbelasting.

Overigens is op 1 april 2001 is het opcententarief al met 15% verlaagd van 52.8 tot 44.7 opcent.
Als Provinciale Staten in november het voorstel van het provinciale bestuur overnemen, zal de Noord-Hollander vanaf 1 april 2002, net zoals in dit jaar, de laagste Motorrijtuigenbelasting van het land betalen.

Inlichtingen: Rienk van der Veen, bureau Communicatie, tel. (023) 514 43 09

Deel: ' Noord-Holland verlaagt motorrijtuigenbelasting in 2003 '
Lees ook